Material històric (recursos)

Ací trobaràs enllaços per tal d'ajudar-te a superar les proves de la JQCV i de les universitats:

Si voleu començar des de zero: Curs de Valencià de la Generalitat Valenciana (finals dels vuitanta)

Material de B1 (Elemental = 4 anys d'Escola Oficial d'Idiomes)

Escriu les teues 5 frases fetes preferides

Borsa de frases fetes amb les equivalències en castellà


Tot seguit, el material de C1 (Mitjà [avançat]):

Cercant el nivell lèxic de C1/C2

Amb una paraula

Oracions interrogatives negatives amb valor positiu sense l’adverbi de negació no


EXPRESSIÓ ESCRITA

Consells de redacció

Passos essencials per a redactar

El resum - Com fer-ne un de bo

La carta formal

La notícia  activitats

Connectors/Conjuncions: exercici 1, exercici 2. Exercici 1 i 2 subdividit (totes les píndoles juntes)

Conjuncions bimembres

Exercici - Esmena les errades (prova inicial de B1 per al curs de C1)(05.12.2015)

Exercici - Esmena les errades (exercici del resum de 90 mots)(16.01.2016)

Exercici - Errades esmenades i classificades de la 1a redacció C1 (hi ha les solucions)(14.07.2016)

Exercici - Errades esmenades i classificades de la darrera redacció C1 (hi ha les solucions)(07.09.2016)

Exercici - Errades típiques (20.02.2017) - Redaccions C2 - Esmeneu-les

Errades típiques (05.12.2017) - Resums i redaccions C1 - Esmeneu-les (enunciats)

Diccionari de sinònims


Dictats


EXPRESSIÓ ORAL


FONÈTICA

Obertura vocàlica e/o. Ampliació de l'obertura vocàlica e/o.

Fonètica: activa les teues cordes vocals per tal de pronunciar els consonants sonores

Fonètica sonora (= cordes vocals vibrant)

Fonètica - Sinalefa

Fonètica - Diferència de pronúncia entre i consonàntica i i llarga ï

Fonètica: Treballa la fonètica en valencià (UA)

Estructures per al discurs oral

Lectures C1


COMPRENSIÓ ORAL

Vocabulari de la sèrie Merlí


CONEIXEMENTS LEXICOGRAMATICALS

    

Accentuació i dièresi

Diftongs, triftongs, i/u consonàntiques, ï/ü vocals plenes (teoria)

Diftongs i triftongs - Dubtes típics

Diftongs i triftongs (exercici)

Diftongs i triftongs (àudio de l'exercici)

Accentuació diacrítica (triada + 1) 

Què accentuat i les preposicions àtones (ambient de pera)

Accentuació - Típiques errades

Dièresi - Excepció que més costa (no marcatge del trencament de diftong decreixent)

Dièresi - Llista de terminacions (-ïble, -ïdal, -ïdor, -ïment, -ïna, -ïtat, -ïtzar)

    

Ortografia: Coincidències gràfiques (i fonètiques) amb l'anglès, francès, italià; portuguès i romanès (Aprofiteu les transferències entre llengües i foragiteu-ne les interferències)

Ortografia de la l, ll, l·l, tl, tll

Ortografia + accentuació i dièresi (14 exercicis d'exàmens o de tipus examen)

Ortografia + accentuació i dièresi (14 exercicis d'exàmens o de tipus examen)(solucions)


Apostrofació i contraccions

Contraccions

Apostrofació - Excepció més difícil

Apostrofació el, la (l'); en, na (n'); de (d') + sigles i acrònims

Apostrofació i contraccions - Ampliació

    

Lo neutre intensiu, abstractiu i modismes

Lo neutre intensiu: teoria i exemples (19.12.2015). Més apunts ací (02.02.2017).

Lo neutre intensiu: exercici amb funció intensiva - C1 (tipus test)(19.12.2015)
Lo neutre intensiu/quantitatiu (TOTES LES PÍNDOLES JUNTES)

Lo neutre abstractiu: teoria i exemples (19.12.2015). Més apunts ací (02.02.2017).

Exercici de lo neutre abstractiu/generalitzador (TOTES LES PÍNDOLES JUNTES)

Lo neutre modismes: enunciats (09.03.2016)

   

Numerals (quantitatius, indefinits)

Numerals - Pressupost milionari

Quantitatius gaire, força, molt

Quantitatius i indefinits negatius (esquema)

Algú - algun, u - un, cadascú - cadascun

Mateix(a) variable o invariable

Numerals, quantitatius i indefinits (exercicis)


Verbs

Verbs - Consells de com estudiar-los

Verbs acabats en -iar (tenen desplaçament de tonicitat)

Verbs amb i consonàntica i desplaçament de tonicitat

Verbs - Confusió de l'infinitiu precedit d'article definit

Verbs - Llista de verbs velaritzats (C1)

Verbs - Participis (C1)

Verbs – Model de conjugacions i formació de l'imperatiu

Verbs - Perífrasis verbals d'obligació, probabilitat i imminència (08.07.2016)

Perífrasi​​ d’obligació​​ - ​​Comparativa​​ amb ​​l’anglès

Verbs - Conjugació amb pronoms febles i amb verbs irregulars freqüents i d’auxiliars

Verbs - 3a conjugació (INCOATIUS_ patir [model], ajupir-se)

Verbs - Conjugació amb pronoms febles i amb la perífrasi d’obligació HAVER DE + INFINITIU

Perífrasis verbals de gerundi

Perífrasis verbals de gerundi - Exercicis

Gerundi de posterioritat

Verbs - Distribució ser i estar (taula)
Verbs - Ser, estar, haver-hi - Esquema

Oracions de temença (témer, tindre por de)


ENLLAÇOS A CONJUGACIONS VERBALS

Flexió verbal d'Enric Valor (n'hi ha la versió actualitzada per Joan E. Pellicer)

DNV - Cliqueu-ne el botó 'Conjugació' quan hi cerqueu un verb

Conjugació

Optimot (marqueu la casella de verbs conjugats)
Cerca bàsica frase exacta criteris castellà-català verbs conjugatsAdverbis

Adverbis (esquema segons si hi ha moviment o no)

Adverbis - Test (Solucions ací)

Adverbis amb dues formes - ben, bé; bon, bo; mal, malament

Remarques sobre alguns adverbis


Pronoms relatius

Pronoms relatius - Tipus i commutacions

Pronoms relatius - Commutacions segons el tipus de preposició

Pronom relatiu possessiu (construcció amb un exemple model)

Pronom relatiu de genitiu (posseïdor - cosa posseïda)

Pronom relatiu de genitiu amb exemples més complexos

Pronoms relatius (ampliació)

Pronom relatiu invariable àton QUE comparat amb altres casos

Pronoms relatius - Dubtes típics

Exercicis amb "que"


Pronoms febles  (PF)

    Pronoms febles sense combinar - Taules

     

EXÀMENS JQCV


EXERCICIS EN LÍNIA

HUMOR

El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 1)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 2)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 3)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 4)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 5)

El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 6)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 7)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 8)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 9)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 10)

El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 11)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 12)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 13)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 14)
El valencià és fàcil, però el castellà costa un fotimer (programa 15)


MÚSICA (audicions)

        REMAKES

        RECOMANACIONS PER INTERNET

           + CANÇONS AMB LLETRA PER A OMPLIR BUITS (ortografia, lèxic, gramàtica...) ací: MúsicaComments