VPL

DE VPL IS DE VAKVERENIGING VOOR U.

De VPL is een zelfstandige, onafhankelijke vakvereniging voor iedere werknemer bij het Loodswezen, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke of politieke overtuiging. Wat u ook doet of bent, de VPL is er voor iedereen.De VPL is een vakvereniging met een onafhankelijk profiel en een eigen wil. Hard als het moet, afwijkend indien nodig. Maar steeds realistisch.
Binnen de VPL wordt veel aandacht besteed aan onze leden, iedereen is belangrijk, zowel individueel als deel uitmakend van het collectief.
De vakvereniging organiseert werknemers vanuit de ‘categorale gedachte’, dat wil zeggen op basis van gezamenlijke betrokkenheid bij het Loodswezen.
 
 
 
Professionele organisatie

De VPL heeft een samenwerkingscontract afgesloten met COPGROEP Consultants. Het unieke aan dit samenwerkingsverband is dat de VPL enerzijds haar volledige onafhankelijk profiel behoudt en anderzijds haar leden een volwaardige en professionele belangenbehartiging kan bieden. De COPGROEP is een dienstverlenende organisatie met specialistische kennis van arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht. Evenwichtige arbeidsverhoudingen zijn essentieel. De arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer wordt steeds belangrijker maar… ook steeds complexer. Vakbondsbestuurders en juristen van de COPGROEP verrichten in nauwe samenwerking met de VPL-bestuurders en kaderleden het dagelijks vakbondswerk ten behoeve van onze leden. Vakbondsbestuurders van de VPL voeren regelmatig overleg met de directie van het Loodswezen. Bij dit overleg worden belangrijke afspraken gemaakt over zaken als werkgelegenheid, maatregelen voor het opvangen van sociale consequenties bij reorganisaties, salarisontwikkeling, het loopbaanbeleid, ziektekostenverzekering, etc.. Daarnaast streven wij naar beïnvloeding van het directiebeleid door middel van actieve medezeggenschap. Een aantal leden van onze vakvereniging heeft daartoe zitting in de ondernemingsraad. Bij hun werk in de medezeggenschap worden zij gesteund door deskundigen van de VPL / COPGROEP


GEBRUIK MAKEN VAN DE GRATIS BELASTINGSERVICE VAN DE VPL.
Het formulier voor het aanvragen van de belastingservice voor 2017 is beschikbaar bij nieuwsbrieven.
Ċ
Patricia ten Hamm,
5 nov. 2013 08:04