Ny nettstedaktivitet

21. feb. 2020, 04:11 Helga Sandbu Holen redigert Program
21. feb. 2020, 04:10 Helga Sandbu Holen redigert Program
21. feb. 2020, 04:03 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program vår 20.pdf til Program
21. feb. 2020, 04:03 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program haust 19.pdf fra Program
2. sep. 2019, 00:15 Helga Sandbu Holen redigert Program
2. sep. 2019, 00:14 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program haust 19.pdf til Program
30. aug. 2019, 08:02 Helga Sandbu Holen redigert Program
30. aug. 2019, 08:01 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program vår 19.pdf fra Program
8. jan. 2019, 03:50 Helga Sandbu Holen redigert Kontakt oss
8. jan. 2019, 03:49 Helga Sandbu Holen redigert Program
8. jan. 2019, 03:43 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program vår 19.pdf til Program
8. jan. 2019, 03:43 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program vår 18.pdf fra Program
15. aug. 2018, 10:03 Helga Sandbu Holen redigert Program
17. jan. 2018, 03:10 Helga Sandbu Holen redigert Om filmklubben
17. jan. 2018, 03:09 Helga Sandbu Holen redigert Kontakt oss
17. jan. 2018, 03:08 Helga Sandbu Holen redigert Program
17. jan. 2018, 03:08 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program vår 18.pdf til Program
17. jan. 2018, 03:08 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program haust 17.pdf fra Program
22. okt. 2017, 11:53 Helga Sandbu Holen redigert Program
22. aug. 2017, 08:15 Helga Sandbu Holen redigert Program
22. aug. 2017, 08:07 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program haust 17.pdf til Program
22. aug. 2017, 08:06 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program vår 17.pdf fra Program
15. jan. 2017, 12:28 Helga Sandbu Holen redigert Program
15. jan. 2017, 12:27 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program vår 17.pdf til Program
15. jan. 2017, 12:27 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program haust 16.pdf fra Program

eldre | nyere