Ny nettstedaktivitet

20. jan. 2021, 07:25 Helga Sandbu Holen redigert Program
19. jan. 2021, 00:35 Helga Sandbu Holen redigert Program
13. jan. 2021, 05:20 Helga Sandbu Holen redigert Program
13. jan. 2021, 05:14 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program haust 20.pdf fra Program
13. jan. 2021, 05:14 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program vår 21.pdf til Program
7. sep. 2020, 06:57 Helga Sandbu Holen redigert Program
7. sep. 2020, 06:57 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program haust 20.pdf til Program
12. aug. 2020, 01:26 Helga Sandbu Holen redigert Program
12. aug. 2020, 01:22 Helga Sandbu Holen redigert Om filmklubben
12. aug. 2020, 01:21 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program vår 20.pdf fra Program
12. aug. 2020, 01:21 Helga Sandbu Holen redigert Bli medlem
12. aug. 2020, 01:19 Helga Sandbu Holen redigert Program
21. feb. 2020, 04:11 Helga Sandbu Holen redigert Program
21. feb. 2020, 04:10 Helga Sandbu Holen redigert Program
21. feb. 2020, 04:03 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program vår 20.pdf til Program
21. feb. 2020, 04:03 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program haust 19.pdf fra Program
2. sep. 2019, 00:15 Helga Sandbu Holen redigert Program
2. sep. 2019, 00:14 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program haust 19.pdf til Program
30. aug. 2019, 08:02 Helga Sandbu Holen redigert Program
30. aug. 2019, 08:01 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program vår 19.pdf fra Program
8. jan. 2019, 03:50 Helga Sandbu Holen redigert Kontakt oss
8. jan. 2019, 03:49 Helga Sandbu Holen redigert Program
8. jan. 2019, 03:43 Helga Sandbu Holen la ved Vågå filmklubb - program vår 19.pdf til Program
8. jan. 2019, 03:43 Helga Sandbu Holen slettet vedlegg Vågå filmklubb - program vår 18.pdf fra Program
15. aug. 2018, 10:03 Helga Sandbu Holen redigert Program

eldre | nyere