Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao nhất

Trang nhất

 

Dịch vụ

 

Dịch vụ Kiểm toán

 

Dịch vụ Tư vấn

 

Dịch vụ kế toán

 

Dịch vụ định giá

 

Dịch vụ đào tạo

 

Nhân sự chủ chốt

 

Liên hệ

 

Tra cứu văn bản

 

Liên kết Website

 

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định là dịch vụ chủ yếu của Công ty chúng tôi. Các nhân viên của chúng tôi có được sự am hiểu tường tận về hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế có liên quan. Do vậy, chúng tôi luôn cung cấp tới khách hàng dịch vụ kiểm toán có chất lượng cao nhất. Với hơn 100 khách hàng thuộc các loại hình kinh doanh khác nhau, chúng tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp với chất lượng và thái độ phục vụ tốt nhất.

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với những kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra được các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Nhìn chung, quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở:

  • Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam ban hành;

  • Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ được áp dụng chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp;

  • Các nguyên tắc trong chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: Độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, bảo mật thông tin của khách hàng có được thông qua cuộc kiểm toán, tư cách nghề nghiệp và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.

  • Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường luật pháp của Việt Nam.

Ngoài dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm theo luật định, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ kiểm toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư hoàn thành, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính hàng quý hoặc sáu tháng và các dịch vụ kiểm toán khác như kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và kiểm toán nội bộ.