Archieven


Vaertlinck-documentatiecentrum - Fonds Van Auwenis
het Fonds van Auwenis omvat de gedurende jaren door voorzitter Gust Van Auwenis opgebouwde collectie en bestaat uit honderden registers van de Burgerlijke Stand en parochieregisters uit Willebroek en meer dan twintig omringende gemeenten en zodoende historische gegevens over enkele tienduizenden families.  Het fonds kan, samen met een aantal andere bronnen en archiefstukken, worden geraadpleegd in het door Heemkunde Gouw Antwerpen erkende Vaertlinck-documentatiecentrum in de Captain Trippstraat 33 te Willebroek, op elke tweede en vierde zaterdag van de maand (exclusief juli en augustus), telkens van 9 tot 12.00 uur, of op andere dagen na afspraak.


  

Gemeentelijk Archief Willebroek
In het Gemeentelijk Archief, dat is ondergebracht in het gemeentehuis van Willebroek, bevinden zich al de documenten en stukken van rond 1790 tot in recentere tijden.  Het betreft stukken van uiteenlopende bestuurlijke en administratieve handelingen door de gemeente, zoals  onderwijs, aankopen en verkopen, bouwen, briefwisseling, rekenstukken, beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen.  Bij de gemeentefusie in 1976 werd deze collectie aangevuld met de archieven van Tisselt, Blaasveld en Heindonk.
De verschillende dossiers zijn ondergebracht in een numeriek klasseersysteem en werden door Vaertlinck tevens verwerkt in een digitale databank, wat het mogelijk maakt om op een zeer korte tijdspanne de geklasseerde  documenten terug te vinden.
Dit archief kan worden bezocht, na afspraak (dienst onthaal). Het archief is raadpleegbaar op donderdag van 9 tot 12 uur.
 


Heemkundig archief gemeentelijke openbare bibliotheek 
Onder de impuls van de vorige bibliothecaris, Tony Brems, werd in de Willebroekse bibliotheek een historisch archief aangelegd, dat meer recente gegevens bevat van bekende personen die hun persoonlijk archief overmaakten, allerlei foto's van en in de gemeente, een grote verzameling oude postkaarten van Willebroek, de geschiedenis van de Willebroekse vaart, oude plannen, documenten en foto's van de collectie van het Museum Sashuis te Klein-Willebroek, e.a.  Ook dit archief wordt beheerd en verzorgd door Vaertlinck en is consulteerbaar in de kelders van de bib, op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur, telkens op afspraak.
 
De catalogus van de Willebroekse bibliotheek kunt u hier raadplegen. Reproducties
Uit voornoemde archieven kunnen voor persoonlijk gebruik ter plaatse tegen betaling kopieën worden gemaakt.  Grootschalige reproducties of reproducties voor ander dan particulier gebruik, kunnen enkel mits schriftelijke toelating van Vaertlinck (en in voorkomend geval van het gemeentebestuur) en dienen dus op voorhand te worden aangevraagd. 

Bruikleen en giften
Musea en andere organisaties kunnen stukken uit het archief onder bepaalde voorwaarden in bruikleen nemen.  Daarnaast is Vaertlinck steeds geïnteresseerd in de verwerving of het in beheer nemen van interessante relevante collecties, documenten, voorwerpen en (andere) archiefstukken.
Voor meer informatie in dit verband kunt u contact opnemen met het secretariaat of met een van de bestuursleden.


Online opzoekingen in het Rijksarchief
De voorbije jaren werden ongeveer 15 miljoen pagina’s gescand met akten uit Parochieregisters en registers van de Burgerlijke Stand van bijna alle steden en gemeenten van ons land: akten van geboorte, doop, huwelijk en overlijden, van de 16e eeuw tot 1912. Genealogen en alle andere geïnteresseerden kunnen ze nu raadplegen op de website van het Rijksarchief: http://search.arch.be.  Onderaan deze pagina kan je een handleiding downloaden (opgemaakt door Dirk Binon) voor online opzoekingen in deze waardevolle databank.

Volkstelling Tisselt voor 1800
We kwamen in het bezit van een volkstelling te Tisselt van 216 jaar geleden, die we graag met u delen (in 2016!).  De volkstelling werd gehouden tijdens de eerste Franse Republiek (aanvang in 1792) en de telling werd afgesloten op 3 vendémiaire van het jaar IX van de Franse Republiek.  Ofwel ‘vertaald’ naar onze huidige kalender: de telling werd afgesloten op 25 september 1800.  De telling dateert dus van kort na de Boerenkrijg (1798), waarbij Tisselt ook zijn deel te verduren had.  De verantwoordelijken voor de telling waren F. J. Hensmans, burgemeester, en B.Ceulemans, medewerker.  Misschien vindt u hier een spoor van uw voorouders terug.   Men noteerde hoeveel mensen er in een bepaald gezin leefden. Of ze van oudsher in Tisselt woonden, ofwel dat het inwijkelingen (nieuwkomers) waren op het ogenblik van de telling.  Of het mannen of vrouwen waren.  Hoeveel kinderen van het mannelijk geslacht en hoeveel van het vrouwelijk geslacht, van gelijk welke leeftijd, er in het gezin woonden op het ogenblik van de telling. U komt ook te weten of er knechten en/of meiden aanwezig waren.  Of het gezinshoofd weduwnaar of weduwe was, of dat enkel de erfgenamen (nakomelingen) er woonden op dat moment.  We weten dat er op 25 september 1800 in totaal 334 bewoonde huizen in Tisselt waren met 1.396 bewoners onder hun dak.  De volledige, 20 pagina’s tellende bewerking van deze volkstelling, kunt u onderaan deze webpagina downloaden (bewerking Annie Van Dessel).