Placeringsstrategi

Placeringsfilosofi

Relativavkastande förvaltning. Portföljen mäts mot ett index och inte efter absolut avkastning. Detta kan ändras när jag blivit skickligare på marknaden.

Inriktning

Handel i aktier på svenska marknaden, fonder på den globala marknaden samt penningmarknadfonder.

Ingen handel i köp-/säljoptioner eller terminskontrakt.

Portföljen ska vid alla tillfällen vara obelånad.

  • I portföljen får andelen aktier aldrig överstiga 80%, inkluderat rena aktiefonders värde.
  • Portföljen ska alltid ha minst 20% som likvida medel eller i räntebärande.
  • Andelen aktiefonder ska hållas runt 20% av portföljens värde.
  • Minst 70% av aktieinnehavet ska vara från Large Cap-listan för att minska risken för allt för volatil portfölj.

Mål

  • Portföljens utveckling ska överträffa 80% OMXSPI kombinerat med 20% 5-årig riksgäldspar + 1% på årlig basis.
    Avstämningsdatum 31 dec.
  • Minst 2 böcker per halvår ska läsas om finansmarknaden eller företagsekonomi för att utbilda mig.
  • Denna strategi ska vara levande och omarbetas åtminstone 1gång per halvår.

System och modeller

En affär initieras

Så snart kapitalet på aktiespar-kontot är tillräckligt stort för att täcka ett köp. Kapital uppstår antingen via att en position avslutas eller via överföring av nytt sparkapital.

Varje nytt innehav ska föregås av studie av ur ett ”Graham-perspektiv” för att inte köpa allt för övervärderade aktier. Köp kan göras även om företaget inte går igenom en Graham-kontroll, men då ska det framgå att det är ett medvetet beslut. Företaget får inte misslyckas på fler än 2 av de 7 punkterna för att vara godkända.

Allsvenskan

Vid varje kvartalsgenomgång undersöks aktiernas utveckling för senaste kvartalet. Om något av innehaven utvecklats sämmre än index under föregående kvartal ska det säljas av.

Om det finns fler än 1 aktie som uppfyller det kriteriet skall den som gått sämst säljas.

Pengar som detta genererar ska omsättas i nya aktier så snart som möjligt enligt ovan.

Riskhantering

En enskild akite-/fondposition ska aldrig uppgå till mer än 12% av portföljens totalvärde. Undantag för penningmarknadsfonder göres.

Diversifiering

Aktiedelen ska bestå av minst 8 aktier fördelade på minst 5 sektorer.

Fondandelen ska bestå av ca 1000kr (+justeringar för KPI) Swedbank Robur Indexfond Europa per månad och resten fördelas enligt fondportföljen:

Global 30%
Sverige 10%
Emerging Markets 40%
Europa 20%

Påspädning av kapital i tidigare köp ska ske då de visat på en tydligt uppåtgående trend eller där en sviktande kurs tydligt brutit trenden och är på väg uppåt igen enligt 20 dagars glidande medelvärde.

Taktik och rutiner

Portföljens tillskott i form av nysparande redovisas på bloggen en gång i månaden.

Alla ordrar köp som sälj ska redovisas och motiveras på bloggen. Inlägget ska taggas med köp eller sälj för att det ska vara lättare att följa.

Vid halvårsrevision mäts hur väl denna strategi har följts föregående halvår, detta redovisas i bloggen tillsammans med analys av innehaven.

Mål på års- eller halvårsbasis följes upp vid nyår och vid junis utgång.

Comments