Shack

VHF-, UHF- und KW-Station von DL4AC

  • IC-7600 (KW)
  • FT-7900 (analog, UHF, VHF)
  • MD-380S mit GPS (digital, UHF)

Shack von DL4AC