Veebruar 1919
Operatiivsaatabi teadaanne. Anveldi avaldus.

Alternatiivajalugu

Tööerakond 1917

Irboska 1919

Narva lahing 1918

 

Anvelt ja Ko poolt, kes ennast Eesti töökommuna valitsuseks nimetab on 10. jaanuaril 1919 järgmine radiotelegramm kõigile ilmale laiali saadetud: "Kõigile, kõigile, kõigile. Viimastes pealetungimistes, mis Eesti kodanlaste väeosad meie punaste sõjaväe osade vastu ette võtsid, on kindlaks tehtud, et vastase väeosade seas ka Soome polgud on olnud. Seda tõendab ja seletab veel nõndanimetatud Eesti Ajutise Valitsuse üleskutse, mis 27. detsembril kõigi ilma kodanlastele ühes abipalumisega saadetud on ja provokatsiooniline vale, et Vene Föderatiivne Nõukogude Valitsus Eestimaa okupeerimise mõttes sinna Vene, läti ja Hiina sõjaväe salkasid saadab. Eesti Nõukogude Vabariigi Valitsus, kui kõigi Eestimaa töörahva õigustatud esitaja, protesteerib veel kord kategooriliselt kõigi ilma töörahva ees Eestimaa kodanliste niisuguse häbemata provokatsiooni vastu ja tõendab, et ühtegi Eestimaa okupatsiooni võõraste vägede läbi ei sünni ja juttusid Hiina väeosade üle tuleb kuritahtliseks valeks tööliste klassi üle pidada. Eesti kodanlus ei ole ühegi sõnaga seda töölisklassi puudutanud, kes ennast onpunaseks sõjaväeks ühendanud, et oma kodumaad kodanlaste rõhuva vägivalla alt vabastada.

Eesti Töökommuna Nõukogu: Anvelt, Vallner, Käspert, Mägi, Pöögelmann, Trankmann"

See radiotelegramm on dokumendi näol operativstaabi kätte langenud ning nende süüdistuste kõrvaldamiseks teatab operatiivstaap veel kord järgmist:

Vangide ja meie kätte langenud dokumentide läbi on tõeks tehtud, et meie vastu  nii Jamburgi kui ka lõuna frontil järgmised väeosad võitlevad:

1) 6. kütidiviis, see on 46, 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. kütipolgud, peale kolme viimase, mis Tallinna, Viljandi ja Tartu kütipolgu nimesid kannavad ja ainsad on, kelles 50 protsenti sunniviisiliselt mobiliseeritud eestlasi on ja kus komando keel niisama vene keel, kõik teised polgud vene polgud.

2) 2. Novgorodi kütidiviisi osad ja nimelt 8, 9, 10 ja 12 Novgorodi kütipolgud, mis Novgorodi kubermangus formeeritud ja ainult venelastest koos seisavad.

3) 10. kütidiviisi osad ja nimelt: 83, 84, 85, 86, 87, 89 kütipolgud. Need polgud on Vjatka ja Permi kubermangudes formeeritud ja seisavad ainult venelastest koos.

4) 7. Petrogradi kütipolk, 168. kütipolk, 1. eeskujulik, 2. eraldi Novgorodi kütipataljon ja 3. Eesti kommunistiline kütipolk, seisavad ka ainult venelastest koos, kuna ainult viimane, mis Võrus formeeritud ja kus üle 300 mehe ei ole, eestlastest sunniviisit kokku seatud.

5) 1, 4, 6, 7, 8 ja 9. läti polgud, kes lätlastest ja venelastest koos seisavad

6) 1 ja 2. mineerijate divisjon, need väeosad seisavad ainult hiinlastest koos, kuna tehniline juhatus venelaste käes on. Esimese divisjoni komandör on meie käes vangis koos adjutandiga. Niisama on meie käes selle divisjoni hiinakeelne pitser, kui ka hiina soost punakaartlaste hiinakeelsed passid ühes nende päevapiltidega.

7) Suurtüki ja ratsaväe osad seisavad ka ainult venelastest koos, kuna ainult paar patareid ja eskadroni on, mis enamlastel võimalik oli eestlastest formeerida.

Nii siis 32 polgust, mis praegu meie vastu tegevad on, on ainult 4 (loe neli) polku, mis poolest saadik eestlastest koos seisavad, kuna teised, see on 28 (loe kakskümmend kaheksa) arvu järele, nii kui meie Ajutine Valitsus seda õieti on tähendanud, venelastest, lätlastest ja hiinlastest koos seisavad.

Ei ole mingitkahtlust, et anvelt ja Ko. Eesti Ajutise Valitsuse vastu kuritahtliselt kõik rattad käimaon pannud ja seda veelgi tegema saab, kuid nende isandate vastu räägib kõik ja igaühele on nüüd selge, et see valitsus, mis ennast EEsti Nõukogude Valitsuseks nimetab ja kellel ühtegi Eesti Nõukogu seljataga ei ole ja kes peale selle veel Nõukogude Vene riigi pinnal asub ja kellel Eesti rahvuslist sõjaväge ei ole - oma röövsalkadega Eesti Vabariigi pinnalt lahkuma pidi. Asjata on kõik radiogrammid, sest mis dokumentalselt kindlaks on tehtud, seda ei suuda ükski radiogramm ümber lükata.

Operatiivstaabi ülem: kindralstaabi alampolkovnik Soost.

Originaal: Päevaleht 18. veebruar 1919