รู้จัก นวบ.วัดหมอนไม้

    https://lh4.googleusercontent.com/-67HhmIJ80xc/UK0vIz6f8FI/AAAAAAAAY1c/San3btukFzs/s128/187795_196416797059621_6400164_n.jpg    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒

        หน่วยวิทยบริการ มจร วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยวิทยบริการของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตามความใน ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐. เล่มที่ ๑๑๔, ตอนที่ ๕๑ ก, วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๒๔

        ปริญญาบัตร ซึ่งออกโดยสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้การรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการหลักสูตรที่เปิดสอน

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSS7jhGDbWv1RavE2ofToZdAVkjE2WNU_YbKcejx3yL7A2OM4Dp

        ๑.หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) หลักสูตร ๓ ปีสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
        ๒.หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พธ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) หลักสูตร ๓ ปี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คฤหัสถ์และบรรพชิต) (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
        ๒.หลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (สำหรับพระสังฆาธิการ) อักษรย่อ: ปบ.ส. หลักสูตร ๑ ปี

- การรับสมัครนิสิต


หน้าเว็บย่อย (1): ข้อมูลพื้นฐาน