Member

Graduate Students

Yinyin Qian

Chunlei Qu
Yong Xu (visiting graduate student)

 

Postdoctoral Research Associates

Li Mao

Ruilin Chu


Visitors

Previous Members

Yongping Zhang (Postdoctoral Research Associate, University of Queensland)

Gang Chen (Associate Professor, Shanxi University, China)

Ming Gong (Research Assistant Professor, The Chinese University of Hongkong)

Linghua Wen (Associate Professor, Liaocheng University, China)


Group Photo
May 2012 in WSU
Left to right
Chunlei Qu, Yongping Zhang, Ming Gong, Chuanwei Zhang, Yinyin Qian, Li Mao