ACASĂ‎ > ‎

PROCESUL DE STUDII


ORGANIZAREA PROCESULUI
DE STUDII


Secţia Organizarea Procesului de Instruire reprezintă o subdiviziune a universităţii, care a fost creată odată cu fondarea instituţiei şi activează în baza statutului universităţii, a actelor normative care reglementează procesul de învatamînt din Republica Moldova.

Obiectivele de baza ale Secţiei Organizarea Procesului de Instruire constau în organizarea şi asigurarea tehnico-materială şi didactică a procesului de învaţămînt, precum şi formarea şi evidenţa contingentului de studenti.

Activităţi de bază ale Secţiei Organizarea Procesului de Instruire

I. Organizarea şi asigurarea procesului de instruire.
 • Pregateşte materiale instructive, regulamente, proiecte de ordine privind organizarea şi realizarea procesului de instruire, precum şi proiecte de dezvoltare a sistemului învatamantului universitar.
 • Promovează şi stimulează implementarea noilor forme şi tehnologii de evaluare a cunoştinţelor.
 • Participă la formarea statelor de funcţii ale catedrelor.
 • Este responsabilă de organizarea şi asigurarea cu documentaţia respectivă a examenului de licenta, master, conferirea calificării respective, de completarea şi eliberarea diplomelor absolvenţilor universităţii.
 • Analizează dările de seamă ale facultăţilor şi ale preşedinţilor comisiilor pentru examenul de licenţă, elaborînd propuneri şi măsuri concrete pentru perfecţionarea procesului de instruire.
 • Asigură securitatea documentaţiei comisiilor de licenţă.
 • Este responsabilă pentru asigurarea catedrelor şi facultăţilor cu formulare, registre, fişe, borderouri, etc., pentru perfectarea şi păstrarea actelor.
 • Poartă responsabilitate de organizarea sesiunilor ordinare şi a controlului asupra formelor şi a modalităţilor de evaluare. Verifică şi analizează rezultatele sesiunilor de examinare, a modalităţilor de evaluare a studenţilor.
 • Coordonează cu întocmirea raportului anual al activităţii Universităţii.
 • Asigură perfectarea şi eliberarea duplicatelor actelor de studii, a suplimentelor la diplomă şi a programelor analitice solicitate de absolvenţi.

II. Controlul calităţii procesului de învăţmînt.
 • Elaborează graficul procesului de instruire.
 • De comun acord cu decanii facultăţilor organizează şi participă la controlul calităţii procesului de studii.
 • Contribuie la implementarea şi utilizarea noilor tehnologii didactice în procesul de studii.
 • Analizează şi evaluează eficacitatea procesului instructiv-educativ.
 • Monitorizează elaborarea planurilor de învăţămînt.
 • Este responsabilă de alcatuirea rapoartelor statistice, a informaţiilor şi materialelor solicitate de instanţele superioare.
 • Efectuează controlul privitor la perfectarea documentaţiei decanatelor (registre, fişe personale, carnete de note şi de student etc.).
 • Monitorizează tematica tezelor de licenţă şi de master, pregateşte propuneri privitor la componenţa comisiilor pentru examenul de licenţă şi de master.
 • Este responsabilă de organizarea sesiunii de bacalaureat, de eliberarea şi evidenţa diplomelor de bacalaureat, etc.

CICLUL I (studii universitare de licență) 


Universitatea pregăteşte specialişti de înaltă calificare în cadrul celor 42 de specialităţi.

Ştiinţe ale educaţiei:

 • matematică;
 • fizică;
 • informatică;
 • matematică şi fizică;
 • matematică şi informatică;
 • fizică şi informatică;
 • informatică şi matematică;
 • informatică şi fizică;
 • chimie;
 • biologie;
 • chimie şi fizică;
 • chimie şi biologie;
 • biologie şi chimie;
 • geografie;
 • geografie şi informatică;
 • geografie şi biologie;
 • geografie şi istorie;
 • geografie şi limba engleză;
 • limba şi literatura română;
 • limba şi literatura română şi limba engleză;
 • limba şi literatura română şi limba franceză;
 • limba şi literatura rusă;
 • limba şi literatura rusă şi limba engleză;
 • pedagogia în învăţămîntul primar;
 • pedagogia în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară;
 • pedagogia în învăţămîntul primar şi psihopedagogie;
 • pedagogia în învăţămîntul primar şi limba engleză;
 • psihopedagogie;
 • pedagogia preşcolară.
Ştiinţe exacte:
 • matematica;
 • fizica;
 • informatica;
 • chimie.
 • Ştiinţe ale naturii:
 • geografie;
 • biologie;
 • ecologie.
Ştiinţe umaniste:
 • limba şi literatura română;
 • limba şi literatura română şi limba engleză;
 • limba şi literatura română şi limba franceză;
 • limba şi literatura rusă;
 • limba şi literatura rusă şi limba engleză.
Servicii publice:
 • turism.

 STUDII POSTUNIVERSITARE


 nr. Cod  Specialitate 
 1  01,01,01  Analiza matematică
 2  01,01,02  Ecuații diferențiale
 3  01,01,04  Geometrie și topologie
 4  01,01,06  Logica matematică, algebra și teoria numerelor
 5  01,04,07  Fizica stării condensate
 6  03,00,05  Botanica
 7  11,00,01  Geografie fizică, geofizica și geochimia landșafturilor
 8  11,00,11  Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale
 9  13,00,01  Pedagogie generală
 10  13,00,02  Teoria și metodologia instruirii (pe discipline)
     
     
     

CICLUL II
(studii universitare de masterat) 


Universitatea pregăteşte specialişti de înaltă calificare în cadrul celor 17 specialităţi.

Ştiinţe ale educaţiei:

 • matematica - matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire;
 • informatica - tehnologii informaţionale în instruire;
 • fizica - fizică modernă şi tehnologii formative;
 • chimie - chimie contemporană şi tehnologii educaţionale;
 • biologie - biologie modernă şi tehnologii în instruire;
 • geografie - geografie şi tehnologii educaţionale;
 • limbi şi literaturi - limba şi literatura romînă contemporană şi tehnologii educaţionale; limba şi literatura rusă contemporană şi tehnologii educaţionale;
 • pedagogie preşcolară - managementul educaţiei preşcolare;
 • pedagogia învăţămîntului primar - pedagogia şi metodologia învăţămîntului primar;
 • psihopedagogia - psihopedagogia învăţămîntului preuniversitar; psihologie şi consiliere educaţională; psihologia socială şi a familiei.

Ştiinţe ale naturii:
 • biologie - biologie aplicată;
 • geografie - geografie economică;geografia mediului înconjurător.

Servicii publice:
 • turism - management strategic în turism.https://sites.google.com/site/usttemporar/home/studii/sesiunea-de-licenta