FACULTĂȚI‎ > ‎

PEDAGOGIEDECAN


Galina Chirică,
conferențiar universitar,
doctor în pedagogie
e-mail: chiricagalina@gmail.com

PRODECAN

Tamara Munteanu,
lector universitar
e-mail: tamara.munteanu@gmail.com

DESPRE FACULTATE

Facultatea Pedagogie a fost fondată în anul 1979. Actualmente la facultatea Pedagogie îşi fac studiile circa 2000 de studenţi şi masteranzi. Reforma procesului de învăţământ se axează pe următoarele principii: implementarea unui curriculum modern, centrat pe personalitatea studentului; unitatea ştiinţei şi practicii pedagogice; orientarea profesională a învăţământului universitar; unitatea instruirii şi autoinstruirii; caracterul prospectiv al instruirii şi integrarea inter- şi transdisciplinară.

Facultatea pregăteşte cadre didactice de înaltă calificare la următoarele specialităţi:

Ciclul I (licenţă):
 1. Pedagogie în Învăţământul Primar şi Pedagogie Preşcolară;
 2. Pedagogie în Învăţământul Primar şi Limbă Engleză;
 3. Pedagogie în Învăţământul Primar şi Psihopedagogie;
 4. Pedagogie în Învăţământul Primar;
 5. Psihopedagogie;
 6. Pedagogie Preşcolară.
Ciclul II (masterat):
 1. Pedagogia şi Metodologia Învăţământului Primar;
 2. Psihopedagogia Învăţământului Preuniversitar;
 3. Psihologia Socială şi a Familiei;
 4. Managementul Educaţiei Preşcolare.
 5. Psihologie și consiliere educațională
În cadrul facultăţii activează două catedre: „Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar” şi „Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară”.

Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară

Tel.: 022240765
E-mail: valentina_botnari@yahoo.com

Preistoria catedrei Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară a demarat în anul 1979, odată cu deschiderea facultăţii Pedagogie şi a specialităţii Pedagogie şi Psihologie Preşcolară. Membrii catedrei îşi manifestă contribuţia permanent în cadrul facultăţii şi a universităţii nu numai prin profesionalismul înalt, dar şi prin activitatea ştiinţifică fructuoasă. La catedră a fost organizat doctoratul şi cursuri de formare profesională continuă a cadrelor didactice din instituţiile preşcolare. Catedra a organizat conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cu participarea savanţilor din România, Ucraina, Rusia, Elveţia, unde au fost puse în discuţie diverse probleme cu referinţă la formarea cadrelor didactice; integrarea în programul de la Bologna; au fost organizate traininguri cu participarea cadrelor didactice din mai multe universităţi.

Colaboratorii catedrei au participat la peste 60 conferinţe ştiinţifice locale şi internaţionale; au participat la elaborarea Curriculei; au elaborat şi publicat peste 200 articole, teze ştiinţifico-metodice, cât şi suporturi de curs.

E de menţionat faptul că membrii catedrei întreţin legături ştiinţifice de profil cu colegii din universităţile din Republica Moldova (Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat), România (Iaşi, Oradia, Cluj-Napoca), legături cu instituţiile preşcolare, acordându-le îndrumări ştiinţifico-metodice.

Activitatea ştiinţifică a catedrei Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară este orientată spre investigarea următoarelor probleme:

 • Formarea competenţelor profesionale la studenţi; 
 • Educaţia ecologică a copiilor; 
 • Formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică.

Catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar

Tel.: 022358124
E-mail: catedrapmip@gmail.com

Catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar a fost fondată în anul 1984. La catedră se organizează cursuri de formare profesională continuă pentru învăţătorii din Republica Moldova. Doritorii îşi pot continua studiile la masterat şi doctorat, specialităţile 13.00.01 – Pedagogie Generală şi 13.00.02 – Teoria şi Metodologia Instruirii. Pentru a dezvălui cât mai amplu tema de cercetare a catedrei „Concepte şi strategii de dezvoltare a învăţământului contemporan”, corpul profesoral-didactic participă la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, elaborează suporturi de curs, teste, manuale etc., revăd planurile de învăţământ, contribuie la perfecţionarea şi definitivarea programelor analitice în conformitate cu noile cerinţe şi obiective ale Procesului de la Bologna.

Catedra Pedagogie şi Metodica învăţământului Primar îşi desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică la tema: Concepte şi strategii de dezvoltare a învăţământului contemporan. În cadrul cercetării s-au obţinut următoarele rezultate: stabilirea relaţiilor dintre atitudinile de învăţare şi instruirea problematizată; elaborarea tehnologiilor de realizare a însuşirii repertoriilor vocale şi de apreciere şi analiză a audiţiilor muzicale; elaborarea metodelor de perfecţionare a culturii comunicării pedagogice; elaborarea procedeelor de aplicare în învăţământ; elaborarea metodologiei predării-învăţării compartimentului „Lumea vie” în ciclul primar.
    

Activități Extracurriculare


Comments