FACULTĂȚI‎ > ‎

FMTI

FIZICĂ MATEMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

 DECAN


Andrei Braicov,
doctor conferenţiar

Telefon:
(022) 74-79-19;
(022) 75-49-15

DESPRE FACULTATE

Facultatea de Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale (FMTI) a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), fondată în 1930, a păşit, la început, cu doar 25 de tineri entuziaşti. Acum, aici îşi fac studiile peste 1000 de studenţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, României, Turciei, Siriei. Absolvenţii facultăţii pot îmbrăţişa un palmarez întreg de profesii: lector, colaborator ştiinţifici la catedrele facultăţii şi la alte instituţii de învăţământ, profesori în şcolile republicii, ingineri, specialişti în computere etc.

În diferite perioade, Facultatea FMTI a fost condusă de către decanii: I. Burdian, I. Valuţă, V. Bivol, P. Osmatescu, A. Hariton, I. Florea, E. Gheorghiţă, I. Pancenco, A. Cioban, D. Ţâpişca, N. Dodon, L. Calmuţchi, B. Korolevski, A. Braicov ş.a.

Aici activează 60 de cadre didactice, dintre care 90% au grade ştiinţifice şi didactice. Colaboratorii facultăţii au performanţe nu doar în domeniul ştiinţelor exacte, dar şi în cel al Didacticii Fizicii, Matematicii şi Informaticii. Profesorii facultăţii sunt autori şi recenzenţi la manualele preuniversitare de matematică şi fizică (academi. M. Cioban, conf. univ.: A. Braicov, V. Bocancea, N. Constantinov, I. Achiri, D. Afanas ş.a.). Membrii facultăţii au contribuit la fondarea revistei ştiinţifico-didactice de matematică şi informatică “Delta” şi organizează constant diferite simpozioane şi conferinţe internaţionale la Topologie, Analiza Matematică, Fizica Semiconductoarelor şi Dielectricilor, Informatică.

Facultatea FMTI colaborează cu Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, cu USM, UPS „Ion Creangă”, universităţile din România (Iaşi, Oradea, Piteşti), Rusia (Institutul Fizico-Tehnic A. Ioffe din Sankt Petersburg, Universitatea „M. Lomonosov” din Moscova), Ucraina, Bulgaria, Franţa, Canada, Germania, Lituania, Portugalia, Belgia etc. Succesele ştiinţifice sunt apreciate de către comunitatea ştiinţifică din ţară. Astfel, academicianul M. Cioban, conferenţiarii universitari L. Calmuţchi şi L.Chiriac au devenit laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei, iar conferenţiarii universitari D. Afanas, L. Chiriac şi A. Braicov – laureaţi ai premiului de Stat pentru Tineret în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii din Republica Moldova. Pentru succese deosebite în munca educaţională şi ştiinţifică academ. M. Cioban a fost decorat cu ordinul „Gloria muncii”. Dr. hab., prof. univ. E. Gheorghiţă este decorat cu ordinele „Gloria muncii şi „Drapelul Roşu de muncă”. Cu ordinul „Insigna de Onoare” este decorat prof. univ., şeful catedrei Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii A. Hariton. Conferenţiarii universitari I. Pancenco şi A. Basarab sunt decoraţi cu ordinul „Meritul Civic”, iar conferenţiarul universitar I. Florea – cu ordinul „Drapelul Roşu de muncă”.

Cea mai veche facultate a UST se mândreşte cu veteranii V. Tacu, P. Gorincioi, V. Bivol, B. Korolevski, N. Dodon, R.Coşcodan, I. Melentiev, care activează mai mult de 40 de ani. Conferenţiarii universitari B. Korolevski, V. Bivol, A. Popov, I. Stratan, Ş. Bodrug, P. Ciocălău au predat diferite discipline matematice şi fizice la UST şi în instituţiile de învăţământ superior de peste hotare.

Baza materială a facultăţii este concentrată în 8 laboratoare de studii, un laborator interdepartamental în colaborare cu AŞM pentru specializare în domeniul Fizicii Corpului Solid şi 6 sali cu calculatoare moderne. La facultate activează Seminarul Ştinţific de profil la Specialitatea 13.00.02, Teoria şi metodica instruirii pe discipline (ştiinţe reale) şi Consiliul susţinerii tezelor de doctorat pe aceiaşi specialitate. În 2005 Seminarul ştiinţific la Fizică a fost abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat la specialitatea 01.04.01, Fizica semiconductoarelor şi dielectricilor.

CATEDRA AGT

 
ȘEF CATEDRĂ

Mitrofan Cioban 
academician

Telefon: 022 75-49-24

REFERINȚE

Teze şi doctoranzi CNAA

Pagina personală MathNet

Publicații Google Scholar

Publicații ZentralBlatt

 CATEDRA ALGEBRA, GEOMETRIE ȘI TOPOLOGIE

La 12 octombrie 1962 la UST fost fondată Catedra de Geometrie şi Metodica Predării Matematicii, în frunte cu Gherş Isac Gleizer, dr., conf. univ. Acum, catedra este condusă de academicianul Mitrofan Cioban, dr. hab., profesor universitar, care, împreună cu echipa, cercetează domeniile ştiinţifice: Topologia, Algebra, Didactica matematicii şi Istoria matematicii. Metodele de cercetare elaborate se aplică la studierea structurilor cu caracter topologo-algebric, ce ţin de domeniile: Analiza funcţională, Teoria probabilităţilor, Sisteme dinamice şi Teoria automatelor.

Din 1998 catedra pregăteşte studenţii la specialităţile: 01.01.01 – analiză, 01.01.04 – geometrie şi topologie, 01.01.06 – logica matematică, algebră şi teoria numerelor.

Un aport esenţial îl are catedra în organizarea conferinţelor ştiinţifice, simpozuianelor republicane, organizează cursuri de perfecţionare pentru profesorii din ţară, colaborează cu instituţiile de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare, cu AŞM şi alte academii de ştiinţe de peste hotare etc.

Echipa catedrei este formată din 15 cadre cu experienţă, dintre care patru sunt profesori universitari, doctori habilitaţi, nouă doctori conferenţiari, un doctor în ştiinţă şi un asistent. Cinci cadre activează prin cumul (Alexandru Palistrant, dr. hab., Eugen Cuzneţov şi Ion Guţul, doctori, conferenţiari universitari, şi Ion Valuţă, dr., prof. univ.).

Academ. Mitrofan Cioban, din 2002 până în 2009 a deţinut funcţia de rector. Direcţia principală de cercetare este "Structuri topologo-algebrice. Clasificarea spaţiilor şi aplicaţiilor". A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice şi predă un şir de cursuri captivante de geometrie. Este preşrdintele Societăţilor de Matematică din Republica Moldova din 1999 şi vice-Preţedinte al Societăţii de Matematică Aplicată şi Industrială din România, conducător ştiinţific la teze de licenţă, master, doctor şi de doctor habilitat. Academicianul M.Cioban reprezintă instituţia la congresurile şi conferinţele internaţionale a matematicienilor din Moscova, Tsurikh, Berlin, Leningrad Minsk, Bacu, Tibilisi ş.a. Graţie rezultatelor ştiinţifice a devenit laureat al premiilor: VSNTO, „Boris Glavan” , al Premiului de Stat a Republicii Moldova (2002), este decorat cu insigna “Eminent al învatamantului superior din URSS”, cu ordinul "Gloria Muncii" şi medalia “Dmitrie Cantemir”.

Rectorul UST, Laurenţiu Calmuţchi, dr. hab., prof. univ., membru al asambeei AŞM, discipolul şefului catedrei, promovează un stil profesional şi managerial eficient, lansând o direcţie nouă în domeniul matematicii. Domeniul său de cercetare vizează teoria extensiilor spaţiilor topologice. Este autor a circa 100 de lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv 11 monografii, manuale. Profesorul universitar este laureat al Premiului de Stat, Cavaler al Ordinului Gloria Muncii.

Un alt colaborator de valoare a catedrei este Valeriu Bordan, dr., conf. univ., care în 2005-2010 a deţinut funcţia de şef al Secţiei Studii, iar din ianuarie, 2010 e prorector pe activitatea metodică şi relaţii externe. Valeriu bordan studiază domeniile: Algebra topologică, teoria inelelor şi algebrelor compacte, liniar compacte, local liniar compacte, algebre ereditar liniar compacte, algebre cu condiţii de mărginire etc. Este deţinătorul Premiul tânărului savant, acordat de Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţă al Moldovei şi a diplomei MET pentru muncă rodnică în domeniul învăţământului universitar.

Din această echipă solidă face parte şi Dorin Afanas, dr., conf. univ., care este Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat D 36-13.00.02 - Teoria şi Metodologia Instruirii (ştiinţe reale), preşedinte al comisiei metodice al Facultăţii Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale, şi e prodecan al facultăţii. Este autor a 10 lucrări metodico-didactice şi a peste 55 de articole ştiinţifice şi didactice publicate în reviste de prestigiu atât din ţară cît şi de peste hotare. Este membru al Societăţii de Matematică din Republica Moldova şi Laureat al Premiului pentru Tineret în domeniile Ştiinţei şi Tehnicii. Apreciată de savanţii din ţară şi de peste hotare este şi activitatea ştiinţifică a doctorilor, conferenţiari universitari: Nistor Dodon, Pavel Gorincioi, Vasile Marin şi Valentin Tacu. De asemenea, succese în cercetări au Aliona Gurdiş, dr., lect. univ., şi Elena Balaţel, asistent universitar.

CATEDRA AMED

  
ȘEF CATEDRĂ

Dumitru Cozma
doctor habilitat, conferenţiar universitar

Tel: 022 - 24-07-73

CATEDRA ANALIZĂ MATEMATICĂ
ȘI ECUAȚII DIFERENȚIALE


Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale a fost înfiinţată în 2007 în baza catedrei de Matematică (fondată în 1930). Primul şef al catedrei de Matematică a fost numit conferenţiarul universitar Victor Bîcicov. În anul 1966 catedra s-a divizat în două catedre Analiză Matematică şi Algebră Superioară. Catedra Analiză Matematică a fost condusă pînă în anul 2001 de către următoarele persoane: doctorii în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiari universitari Victor Bîcicov (1966 – 1967), Sergiu Miron (1967 – 1968), Nicolae Ceban (1968 – 1980), Ilie Mereuţă (1980 – 1996), lectorul superior Pahomii Morozanu (1997 – 1998), conferenţiarul universitar Ion Pancenco (1998 – 2000).

În anul 2001 catedrele Analiză Matematică şi Algebră Superioară s-au comasat într-o singură catedră Analiză Matematică şi Algebră, şef de catedră fiind ales doctorul în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiarul universitar Dumitru Cozma.

În anul 2007, în urma reorganizării catedrelor facultăţii de Fizică şi Matematică, se schimbă denumirea catedrei în Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale. La catedră activează doctorii în ştiinţe fizico-matematice Ion Pancenco, Nicolae Sandu, Vitalie Puţuntică, Angela Păşcanu, Vadim Repeşco. O parte a cadrelor didactice sunt angajate prin cumul: doctorii habilitaţi în ştiinţe fizico-matematice, profesori universitari Mihail Popa, Vasile Neagu, Alexandru Şubă.În anul 1999 la catedra a fost deschisă secţia de doctorantură la specialităţile 01.01.01-analiză matematică şi 01.01.02-ecuaţii diferenţiale la care au făcut studiile prin doctorat şi postdoctorat 9 persoane, dintre care 8 au susţinut teza de doctor şi 1 a susţinut teza de doctor habilitat.

Din 2002, la catedră funcţionează seminarul ştiinţific “Ecuaţii diferenţiale şi Algebre” (biroul seminarului prof. univ. Mihail Popa şi Alexandru Şubă, conf. univ. Dumitru Cozma) reunind la şedinţele sale profesori, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din 6 instituţii de cercetare, care este un satelit al seminarelor ştiinţifice de profil pe teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale din Republica Moldova. În perioada anilor 2002 – 2014 au avut loc peste 120 de şedinţe ale seminarului, la care au fost discutate şi înaintate spre susţinere 12 teze de doctor şi o teză de doctor habilitat, au fost ascultate peste 150 de comunicări ştiinţifice a cercetătorilor din ţară şi a profesorilor invitaţi (România, Belarus).

Cercetările ştiinţifice ale colaboratorilor catedrei se referă la diverse direcţii din algebră, analiză funcţională, analiză complexă şi ecuaţii diferenţiale: probleme de frontieră a lui Riemann şi a ecuaţiilor integrale singulare pe suprafeţe riemanniene, teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, teoria algebrelor Lie şi algebrelor graduate ale invarianţilor la ecuaţiile diferenţiale, teoria seriilor Hilbert şi funcţiilor generatoare la ecuaţiile diferenţiale, teoria orbitelor la ecuaţii diferenţiale, teoria lupelor şi inelelor. În ultimii zece ani colaboratorii catedrei au publicat 5 monografi, 10 lucrări ştiinţifico-metodice şi peste 180 de lucrări ştiinţifice în reviste de prestigiu din SUA, China, Italia, Spania, Franţa, Slovenia, Olanda, România, Rusia, Ucarina şi Republica Moldova, ş.a.

A fost propusă o direcţie nouă de cercetare a problemei centrului pentru sistemele diferenţiale polinominale – problema consecutivităţilor centrice. În cadrul acestei direcţii a a fost rezolvată complet problema centrului pentru sistemele diferenţiale cubice cu patru drepte invariante; cu trei drepte invariante; cu două drepte invariante şi o conică invariantă. A fost propusă o metodă nouă de soluţionare a problemei generalizate a centrului pentru sistemele diferenţiale polinomiale, ce nu presupune calcularea explicită a mărimilor focale pentru sistemele diferenţiale polinomiale de formă generală, ci doar determinarea tipurilor unor comitanţi unimodulari, care conţin ca coeficienţi pseudo-mărimile focale ale acestor sisteme.

Rezultatele ştiinţifice ale colaboratorilor catedrei au fost prezentate şi înalt apreciate la Universitatea din Montreal (1994, 2000, 2002); Universitatea Luminy (Marseille), Universitatea Paris VI (1999); Universitatea din Varşovia (1995, 1998, 2000); Universitatea la Sapenza (2003); Universitatea din Piteşti şi Universitatea din Oradea (2003, 2004, 2008), Universitatea din Limoges (Franţa, 2006), Universitatea din Minsk (2008, 2012, 2013), Universitatea din Cernăuţi (2001– 2014) ş.a.

Colaboratorii catedrei participă activ la coordonarea cercetărilor şi realizarea obiectivelor în diverse proiecte ştiinţifice internaţionale (AUPELF – UREF, 1999 – 2000; CRDF–MRDA, 2001 – 2003; FP7, 2012 – 2016 ) şi naţionale (Programe de Stat, 2009 – 2014 şi Proiecte Instituţionale, 2010 – 2014); la pregătirea cadrelor didactice de înaltă calificare la următoarele specialităţi: (ciclul I) licenţiat în matematică, matematică şi informatică, matematică şi fizică, fizică şi informatică, informatică, informatică şi matematică; (ciclul II) master în matematică. Colaboratorii catedrei ţin cursuri opţionale la specializările catedrei, ţin cursuri pentru perfecţionarea profesorilor de matematică, studiază sistematic diferite probleme referitoare la metodica predării analizei matematicii în licee.

CATEDRA ITI


ȘEF CATEDRĂ

Liubomir Chiriac
profesor universitar

tel. 022 22-70-90

CATEDRA INFORMATICĂ
ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale (ITI) a fost fondată la 15 octombrie 1985 în componenţa facultăţii Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic din Tiraspol, fiind de fapt prima catedră de Informatică din Moldova.

Din momentul creării pînă la 30 aprilie 2005 şef al caredrei ITI a fostIulian Marcov, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, absolvent al Universităţii "Mihail Lomonosov" (Moscova, Rusia).

În perioada 1 mai 2005 - 16 februarie 2010 şef al catedrei ITI a fostAndrei Braicov, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, absolvent al Universităţii de Stat din Tiraspol.

De la 17 februareie 2010 şi pînă-n present şef al catedrei ITI esteLiubomir Chiriac, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, absolvent al Universităţii de Stat din Tiraspol.

Iniţial la catedră activau 7 colaboratori, dintre care doi conferenţiari universitari: Iulian Marcov şi Mihai Botoşanu.

În decembrie, 1985 în UST deja activa un laborator de calculatoare de marca DBK-2.

În ianuarie 1986 funcţionau 2 săli de calculatoare.

În 1986 catedra ITI organizează o conferinţă unională la Informatică.

În primăvara anului 1992 catedra ITI dispunea de 6 săli de calculatoare:
două săli cu calculatoare DBK-2;
două săli cu calculatoare de producţie japoneză Jamaha;
două săli cu calculatoare de producţie americană.

În legătură cu evenimentele legate de conflictul transnistrean, catedra ITI împreună cu celelalte catedre ale UST este evacuată la Chişinău, unde îşi reîncepe activitatea.

În prezent catedra ITI dispune de 8 săli de calculatoare moderne conectate la Internet, imprimante, scanere, camere video etc. Ea asigură pregătirea profesionaliştilor la următoarele specialităţi:
 • Informatică
 • Informatică şi matematică
 • Informatică şi fizică
 • Matematică şi Informatică
 • Fizică şi informatică
 • Geografie şi informatică

Absolvenţii specităţilor menţionate sînt încadraţi în diferite instituţii de stat sau particulare în calitate de programatori, administratori de reţea, profesori şcolari, ingineri etc.

La primul ciclu academic studenţii studiază următoarele cursuri la informatică:
 1. Sisteme de operare şi arhitectura calculatorului
 2. Limbaje de asamblare
 3. Fundamentele programării (Turbo Pascal)
 4. Programarea în limbaje de nivel mediu (Limbajul C)
 5. Grafuri, metode de parcurgere și reprezentări
 6. Structuri de date și algoritmi (Limbajul C/ Turbo Pascal)
 7. HTML și CSS
 8. Grafica asistată de calculator
 9. Programarea vizuală (Borland Delphi)
 10. Programarea aplicațiilor Web Client (JavaScript)
 11. Baze de date și cunoștințe
 12. Programare Java
 13. Limbaje formale și automate
 14. SGBD (Oracle, Access)
 15. Limbaje de asamblare
 16. Criptografie și securitatea informației
 17. Programarea orientată pe obiecte, limbajul C++
 18. Programarea logică
 19. Algoritmi genetici
 20. Programarea aplicațiilor client server (PHP, MySQL)
 21. Sisteme electronice de calcul
 22. Algoritmi paraleli și distribuiți
 23. Metode numerice
 24. Rețele de calculatoare
 25. Rețele Petri și aplicații
 26. Inteligența artificială
 27. Sisteme expert

Studenţii ciclului I realizează practicile pedagogice şi tehnologiceîn cele mai bune instituţii preuniversitare şi companii IT din ţară.

Disciplinele ciclului II (masterat) sînt predate doar de profesori cu grad ştiinţific şi didactic. Astfel, pe parcursul celor doi ani de studii la masterat se ţin următoarele cursuri:
 1. Programarea paralelă
 2. Tehnologii Web avansate
 3. Criptografia
 4. Modelarea sistemelor distribuite
 5. Metode logice în inteligenţa artificială
 6. Structuri algebrice pe calculator
 7. Limbajul de programare Java
 8. Limbajul de programare C#
 9. Procesarea sistemelor digitale
 10. Algoritmica grafurilor
 11. Metode non tradiţionale de soluţionare a problemelor de informatică
 12. Securitatea informaţională

Catedra colaborează în cadrul proiectelor internaţionale cu diferite instituţii universitare naţionale şi internaţionale, printre care:
 1. Institutul de Tehnologii din Kaunas (Lituania)
 2. Universitatea Regală de Tehnologii din Stokcholm (Suedia)
 3. Universitate din Hasselt (Belgia)
 4. Universitate din Aveiro (Portugalia)
 5. Universitatea Nouă din Lisabona (Portugalia)
 6. TimSoft din Timişoara (România)
Profesorii catedrei ITI sînt specialişti de înaltă calificare, care activează cu succes în domeniile Informaticii şi Didacticii Informaticii. Drept confirmare sînt cele peste 200 de publicaţii ştiinţifice şi didactice, printre care monografii, manuale universitare şi preuniversitare, ghiduri pentru profesori.

Catedra ITI are un rol major în fondarea revistei ştiinţifico didactice de matematică şi informatică Delta. Ea organizează cursuri de perfecţionare la informatică pentru profesorii preuniversitari.

Pe lîngă catedra ITI activează seminarul ştiinţifico-didacticInformatica şi didactica informaticii.

CATEDRA FTE

 
ȘEF CATEDRĂ

Eugeniu Gheorghiţă

Doctor habilitat în știinţe fizico–matematice, profesor universitar

Telefon:
+373 022 75-49-24

Teze şi doctoranzi CNAA

CATEDRA FIZICĂ TEORETICĂ ȘI EXPERIMENTALĂ

Catedra de Fizică a fost formată la 1 octombrie 1930, odată cu fondarea Universităţii şi facultăţii de Fizică şi matematică. Pe parcursul istoriei, denumirea catedrei a fost modificată: în 1960 a fost împărţită în două catedre: catedra fizică şi bazele tehnicii de producţie; catedra fizică şi didactica fizicii. În anul 1974 - catedra de fizică generală; catedra fizică teoretică şi catedra mijloace tehnice de instruire şi tehnică de calcul. Aceste catedre au activat până în anul 1992 – perioada când Universitatea de Stat din Tiraspol a fost evacuată în Chişinău, iar fizicienii au fost uniţi în cadrul a două catedre: catedra Fizică teoretică şi experimentală şi catedra Mijloace tehnice de instruire şi metodica fizicii.


Scopul principal al colaboratorilor catedrei în toate perioadele şi actualmente este pregătirea profesorilor de fizică pentru întreg sistemul educaţional al ţării. La diferite etape managementul catedrelor de profil fizic a fost realizat de: Alexei Cotorobai, Miroslav Kozlovski, Alexandru Frenc, Ion Burdian, Leontie Grosul, Victoria Burciacova, Boris Korolevski, Iacov Ghendler, Igor Postolachi, Nicolae Constantinov, Viorel Bocancea, Eugen Gheorghiţă, Grigore Stepanov, Ştefan Bodrug.

Colectivul catedrei a asigurat şi asigură predarea cursurilor de fizică generală, fizică teoretică, astronomie, radioelectronică, microelectronică, astrofizică, fizica stării condensate, etc.

Actualmente în componenţa catedrei activează 12 cadre didactice: 90% din care au grade ştiinţifice şi titluri didactice, un doctor habilitat, profesor universitar. 8 doctori, conferenţiari universitari şi un doctor, conferenţiar interimar.

Baza materială a catedrei este concentrată în 8 laboratoare de studii şi un laborator interdepartamental în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei. Ne mândrim cu absolvenţii Universităţii, care au devenit profesori de talie internaţională şi cadre cu grade şi titluri ştiinţifice: Mihail Caraman – dr. hab. f. m., profesor universitar, şef de catedră, Universitatea de Stat din Moldova; Tudor Şişianu – dr. hab., profesor universitar, membru corespondent AŞM, şef de catedră, Universitatea Tehnică a Moldovei; Mihail Vladimir – dr. hab., profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei; Eugen Gheorghiţă – dr. hab., profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol; Tudor Munteanu – dr. hab, profesor universitar, şef laborator AŞM; dr. conferenţiari universitari: Leonid Palachi, Tidel Şonţovoi, Vladimir Brega, Radion Radu, Vasile Cibotaru, Petru Donţoi, Ion Stratan, Petru Parasca, Vasile Moraru, Anatolie Blaşcu, Grigore Stepanov, Vasile Rotaru, Nicolae Scripnic, Vladimir Plângău, Viorel Bocancea, Pantelei Untila, Alexandru Macheicic, Leonid Guţuleac, Igor Postolachi, Vasile Socovnici, Valentina Postolachi, Liuba Ţarălungă, Mihail Calalb, Ştefan Urâtu, Vasile Spânu – profesor de fizică, grad didactic superior, Liceul Teoretic I. Vatamanu, Străşeni şi mulţi alţii, care păstrează cu sfinţenie autoritatea Universităţii.

Activitatea didactică a catedrei este strâns legată şi de activitatea de cercetare a colaboratorilor, precum şi cu problema organizării şi dirijării lucrului ştiinţific al studenţilor.

Studiile serioase în domeniul fizicii corpului solid la catedră s-au început din anii 1954-1955. Anume în această perioadă în Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol au fost deschise două laboratoare: laboratorul „Procesele de cristalizare în corpurile solide” (conducător ştiinţific al acestui laborator a devenit tânărul fizician, doctor Miroslav Kozlovski, care pe parcurs a susţinut cu succes teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, primul doctor habilitat în universitate, profesor universitar). Direcţia ştiinţifică a acestui laborator a fost determinarea influenţei câmpului electric asupra proceselor de cristalizare. Sub conducerea profesorului Miroslav Kozlovski au continuat activitatea ştiinţifică în direcţia nominalizată dr., conferenţiar universitar Ion Stratan, Dumitru Brodicico, Ştefan Bodrug, Grigore Coşcodan, Victoria Burciacov, etc.

Aproximativ în aceeaşi perioadă a fost creat şi al doilea laborator „Fizica şi chimia semiconductorilor” condus de dr. Ion Burdian, din 1974 doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar. Direcţia ştiinţifică a acestui laborator a fost studierea spectrului energetic al semiconductorilor compuşi. La dezvoltarea şi perfecţionarea cercetărilor ştiinţifice în direcţia nominalizată şi-au adus aportul un grup destul de mare de fizicieni, care actualmente activează în diferite centre ştiinţifice şi centre universitare din Moldova, definindu-şi direcţiile ştiinţifice proprii recunoscute în ţară şi peste hotarele ei. Primii paşi în cercetarea semiconductorilor în laboratoarele catedrei i-au făcut Dumitru Ghiţu – doctor habilitat, profesor universitar, academician – fondatorul unei direcţii ştiinţifice noi – spectrul energetic al semimetalelor în bază de bismut şi semiconductorilor cu lărgimea benzii interzise înguste. Cu participarea nemijlocită a academicianului D. Ghiţu a realizat investigaţii ştiinţifice originale Tudor Munteanu (absolvent al Universităţii) – doctor habilitat, profesor universitar, vicepreşedinte al Comisiei Superioare de Atestare din Moldova, şef de laborator. Această direcţie ştiinţifică a fost pasionată şi de alţi colaboratori ai catedrei – dr., conferenţiar universitar Boris Korolevski, dr., conferenţiar universitar Alexandru Popov, dr., conferenţiar universitar Visarion Bivol, regretatul dr. Alexandru Macheicic etc. O altă direcţie în condiţiile laboratorului catedrei a fost iniţiată de absolventul facultăţii fizică şi matematică a Institutului Pedagogic din Tiraspol – Tudor Şişianu – actualmente doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei – ea a fost consacrată studierii influenţei câmpului electric la procesele de difuzie în compuşii AIIIBV, direcţie exercitată şi de regretatul dr conferenţiar universitar Chiril Arseni.

Un anumit aport la formarea concepţiei contemporane despre spectrul energetic al purtătorilor de sarcină în semiconductorii amorfi a adus absolventul facultăţii fizică şi matematică a Universităţii noastre regretatul dr., conferenţiar Grigore Stepanov. Tot în această perioadă, anii 1962-1968, s-au format ca teoreticieni ce au contribuit la formarea şi dezvoltarea unei concepţii teoretice în baza rezultatelor experimentale obţinute în laborator regretaţii Iacob Rozneriţă şi Iacob Matreniţchii.

Direcţia „Studierea antimonidului de galiu şi a soluţiilor solide în baza lui” a fost continuată şi îmbogăţită cu rezultate remarcabile obţinute de către regretatul dr., conferenţiar Ion Mironov. Pentru prima dată dl Ion Mironov a studiat antimonidul de galiu dopat cu fier, nichel, a montat structura centrului fier şi nichel, a confecţionat un polarizator. Pentru prima dată în condiţiile laboratorului s-au obţinut aliajele sistemelor GaSb-CdTe (Alexandru Macheicic), GaSb-ZnTe (Boris Korolevski), GaSb-AlSb (Ion Burdian), InSb-GaSb (Ion Mironov), AlSb-HgTe (Eugen Gheorghiţă), GaSb-HgTe (Vasile Ambros), Cd3P2 (Tudor Munteanu). O nouă direcţie ştiinţifică în laboratorul catedrei a fost iniţiată de Eugen Gheorghiţă (absolvent al UST) – doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician al Academiei de Ştiinţe din New-York, şef de catedră. Ea a fost dedicată studierii proprietăţilor fizice ale materialelor semimagnetice cu banda energetică îngustă Hg1-xCdxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe, Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxZnyTe, GaSb‹Mn, Gd, Eu, Fe›. La aprofundarea cercetărilor ştiinţifice în această direcţie şi-au adus aportul Igor Postolachi, dr., conferenţiar universitar, (absolventul Universităţii), care a obţinut rezultate în studierea spectrelor de iradiere Hg1-xMnxTe în câmpul magnetic. Pentru prima dată tehnologia peliculelor epitaxiale ale semimagneticilor Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe a fost realizată de Pantelei Untilă – dr., conferenţiar universitar (absolventul Universităţii), a confecţionat fotoreceptori în baza semimagneticilor cu parametri destul de favorabili. Spectrul localizat al impurităţilor în diferite materiale AIIIBV şi aliajelor Hg1-xMnx, Hg1-x-yCdxMnyTe, Hg1-x-yCdxZnyTe a fost studiat detailat de dr., conferenţiar universitar Leonid Guţuleac (absolventul Universităţii). Anumite rezultate în dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice au obţinut Veaceslav Pogorleţchi, Valeriu Cioban, Dumitru Ţîpişca. Problemele tehnologiei dispozitivelor optoelectronice în baza combinaţiilor AIIIBV au fost abordate de dr., conferenţiar universitar Liuba Ţarălungă. Un loc deosebit în dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul chimiei semiconductorilor ocupă lucrările dlui Tidel Şonţovoi – dr., conferenţiar universitar (absolventul Universităţii).
Colaboratorii laboratorului pe parcurs au publicat peste 1500 lucrări ştiinţifice, 10 brevete de autor, sistematic au prezentat Universitatea la diferite manifestări ştiinţifice mondiale, republicane. În laboratorul catedrei au trecut şcoala ştiinţei multe generaţii de studenţi, doctoranzi, colaboratori.

Cercetările ştiinţifice în laboratorul catedrei pe parcursul a multor ani au fost susţinute de diferite laboratoare ale Institutului Fizico-Tehnic A. Ioffe AŞ Rusia, Sankt-Petersburg de profesorii Nina Goriunova, Dumitru Nasledov, Boris Kolomieţ, Vladimir Ivanov-Omski, Veaceslav Safarov, Iurie Şmarţev, Vadim Masterov, Iuliu Uhanov, etc. în colaborare cu Institutul de Fizică Aplicată AŞM (Dumitru Ghiţu, Tudor Munteanu, Sergiu Rădăuţan), cu Universitatea din Cernăuţi (dr., profesor universitar Nicolae Gavaleşco, dr., profesor universitar Stepan Parancici), cu Universitatea „A.I.Cuza” Iaşi, România (dr., profesor universitar Gheorghe Russu), Universitatea Cluj-Napoca (dr., profesor universitar Emil Burzo), Universitatea de Stat din Moldova (dr., profesor universitar Mihail Caraman), Universitatea de Nord, Baia Mare (dr., profesor universitar Iuliu Pop), Institutul Pedagogic de Stat din Sankt-Petersburg (dr., profesor universitar Gheorghe Ivanov) şi alte centre ştiinţifice din lume.

Sunt menţionate în literatura de specialitate şi rezultate ştiinţifice valoroase obţinute în domeniul astronomiei teoretice şi experimentale, direcţie ştiinţifică dezvoltată de dr., conferenţiar universitar Miron Polanuer, dr., conferenţiar universitar Veaceslav Şolohov, precum şi de dr., conferenţiar universitar Luca Bragari.

Cu problemele fizicii teoretice în diferite perioade s-au ocupat: dr., conferenţiar universitar Alexandru Frenk, dr., conferenţiar universitar Leontie Grosul, dr., conferenţiar universitar Oscar Diminştein, lectorii superior Iacov Rozneriţă, Iacov Matreniţchi. Rezultate actuale în domeniul fizicii teoretice sunt prezentate în lucrările dr., conferenţiar universitar Mihail Cernei, dr., conferenţiar universitar Mihail Calalb, activ s-a incadrat în cercetările fizicii teoretice şi absolventa Universităţii, magistru în fizică Felicia Ermalai.

Rezultate ştiinţifice de performanţă în domeniul didacticii fizicii preuniversitare şi universitare au obţinut dr., profesor universitar Miroslav Kozlovski, Iacov Ghendler, Tudor Raileanu, Nicolae Constantinov, Viorel Bocancea, Roman Pînzari etc. Dr., conferenţiar universitar Viorel Bocancea şi dr., conferenţiar universitar Nicolae Constantinov sunt autorii manualelor de fizică pentru licee şi gimnazii. Sunt autori de manuale pentru sistemul universitar dr., conferenţiar universitar Visarion Bivol, a editat manuale şi problemare pentru studierea fizicii în limba franceză dr., conferenţiar universitar Boris Korolevski. Lucrări metodice pentru studenţi au editat Pantelei Untilă, Leonid Guţuleac, Eugen Gheorghiţă, Mihail Calalb, Liuba Ţarălungă, Visarion Bivol, etc.

Un loc deosebit în editarea literaturii pentru profesorii de fizică din ţară ocupă lucrarea dr., conferenţiar universitar A. Frenk „Физика наших дней”.

Au prezentat Moldova peste hotarele ei ca profesori de fizică în şcolile superioare din Algeria şi Burundi dr., conferenţiar universitar Boris Korolevski, dr., conferenţiar universitar Ion Stratan, dr., conferenţiar universitar Ştefan Bodrug, dr., conferenţiar universitar Alexandru Popov.


Colectivul catedrei Fizică teoretică şi experimentală în componenţa actuală

În diferite perioade au activat şi activează în componenţa catedrei de Fizică cadrele didactice:

 1. Alexei Cotorobai – lector superioar, şef de catedră;
 2. Alexandru Frenc – doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şef de catedră;
 3. Miroslav Cozlovschi – doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, şef de catedră;
 4. Ion Burdian - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, şef de catedră;
 5. Leontie Grosul - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şef de catedră;
 6. Grigore Stepanov - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şef de catedră;
 7. Boris Korolevski - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şef de catedră, decan;
 8. Igor Postolachi - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şef de catedră, prorector;
 9. Victoria Burciacova - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şef de catedră;
 10. Mihail Cernei - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, grad didactic superior, şef de catedră;
 11. Dumitru Ghiţu – academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 12. Valeriu Canţer - academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 13. Fiodor Şişianu – membru corespondent al AŞM, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 14. Ion Stratan - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 15. Grigore Coşcodan – lector superior;
 16. Ilie Melentiev – lector superior;
 17. Fiodor Raileanu – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar;
 18. Iacov Ghendler - doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, şef de catedră;
 19. Nicolae Constantinov - doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, şef de catedră;
 20. Piotr Romanico – conferenţiar universitar, şef de catedră;
 21. Luca Bragari - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 22. Veceslav Şolohov - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 23. Oscar Diminştein - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 24. Ştefan Bodrug - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şef de catedră;
 25. Roman Pînzari – lector superior;
 26. Iacov Matreniţchii – lector superior;
 27. Iacov Rozneriţa – lector superior;
 28. Vasile Ambros - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 29. Alexandru Macheicik - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 30. Ion Mironov - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 31. Viorel Trofim - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 32. Alexandru Popov - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 33. Valentina Greciuşchin – lector superior;
 34. Miron Polonuer - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 35. Ion Andronicov – lector superior;
 36. Leonid Palachi - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 37. Alexandru Burlacu – lector superior;
 38. Raisa Coşcodan – lector superior;
 39. Fiodor Munteanu - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 40. Chiril Arseni - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 41. Valeriu Cioban - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 42. Veaceslav Pogorleţchi - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 43. Isai Ştaherman – lector superior;
 44. Visarion Bivol - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şef de catedră, decan;
 45. Gheorghe Ghimpu – lector superior;
 46. Serafim Onofrei – lector superior;
 47. Eugen Gheorghiţă - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, şef de catedră;
 48. Pantelei Untilă - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 49. Leonid Guţuleac - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 50. Liuba Ţarălungă - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 51. Mihail Calalb - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 52. Ştefan Urîtu - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 53. Andrian Gheorghiţă – doctor în ştiinţe fizico-matematice, lector superior;
 54. Valentina Postolachi - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 55. Felicia Ermalai – magistru în fizică, lector universitar;
 56. Victoria Melinte – magistru în fizică;
 57. Olga Zlotea – doctorand;
 58. Alexei Mihalache – doctorand;
 59. Vladimir Ivanov-Omskii - academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 60. Tatiana Fiodorova – laborant superior;
 61. Viorel Bocancea – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, şef de catedră;
 62. Ion Geru - membru corespondent al AŞM, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 63. Mihail Vladimir - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 64. Radion Radu - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 65. Anatol Maciuga - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 66. Vasile Cibotaru - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 67. Mihail Caraman - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 68. Alexandru Cliucanov - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 69. Dumitru Nedeoglo - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 70. Valeriu Dorogan - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar;
 71. Ana Cepoi – lector superior;
 72. Sofia Miron – lector superior;
 73. Dumitru Brodicico - doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar;
 74. Maia Ţurcan – lector superior.
În preajma aniversarii de 80 ani de la fondarea Universităţii de Stat din Tiraspol, la catedră s-au petrecut un şir de manifestări, care merită o atenţie deosebită a societăţii, spre exemplu:

 1. Simpozionul cu participare Internaţională cu genericul „Materiale noi multifuncţionale şi studierea proprietăţilor lor fizice”

  În programul simpozionului au fost audiate 24 rapoarte. Autorii din diferite centre din ţară şi de peste hotarele ei, savanţi cu renume şi cu autoritate în ţară şi peste hotarele ei. Printre autorii rapoartelor discutate: academician V. Canţer, membru corespondent al AŞM T. Şişianu; profesori universitari: M. Caraman, V. Gamurari, V. Dorogan. În cadrul acestei manifestări s-a facut bilanţul cercetărilor ştiinţifice din cadrul Universităţii pe parcursul a 80 ani;

 2. Expoziţia de dispozitive pentru lucrări de laborator cu caracter de cercetare şi unele demonstraţii la prelegerile respective. Dispozitivele confecţionate de studenţi sunt din materiale simple. Printre dispozitivele prezentate, menţionăm:
 • Determinarea experimentală a sarcinii specifice a electronului;
 • Studierea experimentală a caracteristicilor unor structuri pe bază de semiconductori. Conducător ştiinţific F. Ermalai;
 • Studierea experimentală a legilor Kirghhoff. Conducător ştiinţific dr., conf. univ. P. Untilă;
 • Studierea experimentală a dependenţei de temperatură a conductivităţii electrice a metalelor şi semiconductorilor. Conducător ştiinţific prof. univ. E. Gheorghiţă;
 • Demonstrarea legii conservării momentului impulsului: scaunul Jucovski. Conducător ştiinţific dr., conf. univ. M. Cernei;
 • Demonstrarea legităţilor compunerii oscilaţiilor armonice de aceeaşi frecvenţă ce se propagă de-a lungul a două direcţii reciproc perpendicular. Figurile Lissajou. Conducător ştiinţific dr., conf. univ. M. Cernei;
 • Studierea experimentală a surselor de curent şi circuitele logice. Conducător ştiinţific prof. univ. E. Gheorghiţă;
 • Studierea experimentală a legilor curentului electric în soluţii. Conducător ştiinţific dr., conf. univ. P. Untilă;
 • Manuale electronice la fizică. Experimente virtuale la fizică modelate la calculator. Conducător ştiinţific dr., conf. univ. I. Postolachi.
Expoziţia a fost vizitată de: profesorii de fizică din cadrul cursurilor de reciclare, masteranzii anului I şi II, profesorii de fizică din Liceul Teoretic „I. Vatamanu”, Străşeni, studenţii anului trei de studii, oaspeţii conferinţei.

Şeful catedrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,
profesor universitar Eugen Gheorghiţă

CATEDRA DMFI

  
ȘEF CATEDRĂ

Andrei Hariton
doctor, profesor universitar

Tel. 022 - 35-84-51

CATEDRA DIDACTICA MATEMATICII, FIZICII ȘI INFORMATICII

Catedra DMFI în actuala structură a facultăţii funcţionează din anul 2007. Disciplinele de studiu Didactica matematicii şi Didactica fizicii au fost prezente implicit în planurile de studii încă de la fondarea Universităţii. Elemente de metodica predării matematicii şi fizicii erau introduse în cursurile de matematică şi fizică fundamentale, astfel asigurându-se relaţia cu procesul educaţional în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

Pentru prima dată disciplina Metodica predării matematicii este introdusă în anul 1962, cînd în cadrul universităţii a fost creată catedra Geometrie şi Metodica matematicii, iar disciplina Metodica fizicii, respectiv, în anul 1976, odată cu formarea catedrei Metdica predării fizicii şi Mijloace tehnice de instruire, şeful căreea a fost Miroslav Kozlovski – primul profesor universitar în domeniul fizicii şi matematicii din republică.

Pe parcursul anilor în cadrul facultăţii au activat circa 50 de specialişti în aceste domenii, care au contribuit la pregătirea profesorilor de matematică şi fizică, dar şi la dezvoltarea teoriei şi metodologiei instruirii în general.

Primul doctor în pedagogie specializat în metodica predării matematicii a fost Gherş Gleizer, absolvent al facultăţii Fizică şi Matematică din Roma. Gherş Gleizer a fost primul şef al catedrei Geometrie şi Metodica matematicii. A fost autorul a 4 monografii consacrate implementării principiului istorismului în predarea matematicii şcolare. Aceste monografii au fost reeditate în republicile ex-sovietice, dar şi în Bugaria.

n eveniment deosebit l-a constituit fondarea în anul 1979 a catedrei Metodica matematicii – prima catedră la acastă disciplină din Republica Moldova. Iniţiativa creării catedrei i-a aprţinut actualului şef al catedrei DMFI, dlui profesor Andrei Hariton, rector al Institutului Pedagogic din Tiraspol în acea perioadă. Fondarea catedrei a contribuit la intensificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul didacticii matematicii. Şefi ai catedrei au fost Zinaida Turlacov, Ana Gherasimov, Ion Achiri, iar în ultimii ani - Andrei Hariton. Titulari ai cursurilor ce ţin de didactica matematicii actaulamente sunt Andrei Hariton - doctor în pedagogie, profesor universitar, Ilie Lupu - - doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Ion Cojocaru - dr. în pedagogie, conferenţiar universitar, Larisa Sali - dr. în pedagogie, conferenţiar universitar interimar.

Disiplina Metodica fizicii a fost predată pe parcursul anilor de către specialişti, deţinători de grad ştiinţific în domeniu precum Iacob Ghendler, Tudosie Railean, Nicolae Constantinov ş.a. Actualmente titular al cursului Didactica fizicii este dl Viorel Bocancea, dr. în pedagogie, conferenţiar universitar.

Didactica informaticii este o disciplină introdusă după anul 1985 şi a fost obiect de studiu în cadrul catedrei Informatică şi TI. Predarea cursului Didactica informaticii este asigurat în prezent de Lilia Mihălache, dr. în pedagogie, lector superior universitar.

Membrii catedrei sunt autori ai numeroase lucrări ştiinţifice în domeniu. În cadrul catedrei funcţionează Seminarul Ştiinţific de profil la didactica disciplinelor din aria curriculară Matematica şi Ştiinţe şi Consiliul Ştiinţific specializat în aceste domenii. Sub îndrumarea profesorilor Ilie Lupu şi Andrei Hariton sunt elaborate teze de doctor în pedagogie la didactica matematicii, conferenţiarul Viorel Bocancea este conducător de doctorat la didactica fizicii. Pentru coordonarea activităţii de doctorat sunt cooptaţi profesori şi conferenţiari universitari de la alte catedre ale UST, dar şi din exterior: academicianul Mitrofan Cioban, profesorii Eugen Gheorghiţă, Liubomir Chiriac, Anatol Gremalschi, Valeriu Cabac, conferenţiarii Andrei Braicov, Vasile Panico etc.

Pentru merite deosebite în domeniul învăţământului şi activitate obştească profesorul Andrei Hariton a fost menţionat cu mai multe dictincţii: Ordinul „Insigna de Onoare”, titlul „Om emerit” al Republicii Moldova, Medalia de aur a Academiei Internaţionale din Ucraina „Pentru merite în învăţământ”.

Profesorul Ilie Lupu este preşedintele Comisiei de experţi din cadrul Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, Eminent al învăţământului public din Moldova, cavaler al ordinului „Gloria muncii”.


Comments