FACULTĂȚI‎ > ‎

FILOLOGIE


 DECAN

Olga Gherlovan
doctor în filologie, 
conferenţiar universitar 

DESPRE FACULTATE

Facultatea de Filologie este una din cele mai vechi facultăți ale universității. Istoria de 85 de ani a Facultății este luminată de nume celebre de profesori, oameni de știință, colegi, despre care ne vom aminti mereu cu un respect profund şi recunoștință.

Primul decan al Facultăţii de Filologie a devenit Polina Chicot, absolventa Institutului Pedagogic din Poltava. Alături de ea au activat un şir de profesori minunaţi, cum ar fi: Cociur G., Craciun A. (absolventa Institutului Pedagogic din Tiraspol „S.Kosior”, a condus facultatea în timp de război 1941-1945) ş.a. O contribuţie importantă, în vederea dezvoltării imaginii Facultăţii, a fost adusă de către decani: V.Şabalin, V.Zapadaev, A.Drujinin, V.Cistov, G.Bogatîriova, P.Tolocenco, M.Laur, L.Soloviova.

Suntem mândri de faptul că printre absolvenţii facultăţii în anii ’30, au fost: Ia. Grosul – primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, A. Lazarev – Rectorul Universităţii de Stat din Chişinău; N.Chiricenco – Rector al Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău. Printre primele personalităţi de vază care şi-au început activitatea ştiinţifică şi au contribuit la dezvoltarea Facultăţii, au fost scriitorii moldoveni – L.Cornianu, N.Cabac, I.Ciobanu, N.Marcov, P.Darienco, P.Cruceniuc, M.Oprea, S.Mospan. Începând cu anii ’50, o contribuţie importantă în pregătirea profesorilor pentru invăţământul din Moldova au avut-o savanţii-pedagogi V.Titov, M.Vaisman, E.Chireeva, Z.Suhanova, A.Miheev ş.a. În perioada 1994-2009 un mare ajutor în pregătirea specialiştilor ne-au acordat savanţii de la UPS „Ion Creangă, USM, AŞM: doctori habilitaţi, profesorii universitari A.Burlacu, V.Zagaevschi, L.Doneţkih, L.Luţevici, T.Melnic, N.Băieşu ş.a.

În prezent pregătirea specialiştilor este realizată atât de catedrele din cadrul facultăţii: Catedra de Limbă şi Literatură Română şi Catedra de Limbi şi Literaturi Străine, cât şi de catedrele universitare: Catedra de Pedagogie şi Psihologie generală, Catedra de Ştiinţe sociale. Principiul magistral al colectivului didactic al Facultăţii constă în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru învăţământul naţional din Republica Moldova.

Pentru absolvenţii liceelor, deţinători ai diplomelor de bacalaureat, Facultatea de Filologie asigură instruirea în următoarele domenii generale de studii: ştiinţe ale educaţiei şi ştiinţe umanistice – Ciclul I (licenţă) şi Ciclul II (masterat).

CICLUL I (LICENŢĂ)

Specialităţi la secţia cu frecvenţă la zi:

 • Limba şi literatura română şi limba engleză (4 ani) – 240 credite;
 • Limba şi literatura română şi limba franceză (4 ani) – 240 credite;
 • Limba şi literatura română şi limba rusă (4 ani) – 240 credite;
 • Limba şi literatura rusă şi limba română (4 ani) – 240 credite;
 • Limba şi literatura rusă şi limba engleză (4 ani) – 240 credite;
 • Limba şi literatura română (3 ani) – 180 credite.
Specialităţi la secţia cu frecvenţă redusă:
 • Limba şi literatura română (4 ani) – 180 credite;
 • Limba şi literatura rusă (4 ani) – 180 credite.
Absolvenţii ciclului I (licenţiat) pot continua studiile la ciclul II (masterat) la specialitatea Limba şi literatura română (rusă) contemporană şi Tehnologii educaţionale. Ei pot opta de asemenea pentru un alt domeniu de formare profesională

CICLUL II (MASTERAT)

Programul de masterat:
 • Limba şi literatura română contemporană şi Tehnologii educaţionale
  – 120 credite;
 • Limba şi literatura rusă contemporană şi Tehnologii educaţionale
  – 120 credite.
Specialistul este pregătit pentru activitatea în: învăţământul secundar liceal, profesional, superior; administraţie educaţională locală şi naţională; management educaţional; consiliere în învăţământ; servicii educaţionale; programe de leedership; învăţământ intercultural; evaluare educaţională.

Studenţii au posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile, talentul, interesele în diverse activităţi extracurriculare: cenacluri literare, muzicale şi teatrale, secţii sportive. Interesele ştiinţifice ale acestora pot fi dezvoltate în cadrul activităţilor organizate de Societatea Ştiinţifică Studenţească, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, concursuri pentru burse şi Programe internaţionale de mobilitate academică a studenţilor (Erasmus Mundus), etc.

Galerie Foto


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Anatolie Ionaş 

şef catedră Limbă
și Literatură Română

doctor în filologie,
conferenţiar universitar

CATEDRA LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ

Pregătirea teoretică şi practică a studenţilor atât la secţia de zi, cât şi cu frecvenţă redusă este efectuată de specialişti – filologi de notorietate, bine cunoscuţi în mediul academic din Republica Moldova.

La Catedra de Limbă şi Literatură Română activează următoarele cadre didactice: doctor în filologie, conferenţiar universitar (A.Ionaş - şeful catedrei), doctor în filologie, conferenţiar universitar (P.Tolocenco, T.Botnaru, Gr.Chiperi, L.Ursu), doctor în filologie, lector superior (N.Stratan, N.Străjescu), lector universitar (A.Lebediuc).

În ultimii ani, profesorii catedrei şi-au canalizat eforturile şi experienţa acumulată spre realizarea cerinţelor de orientare europeană a învăţămîntului universitar şi racordarea acestuia în conformitate cu rigorile Procesului de la Bologna. Sunt regîndite şi reconceptualizate disciplinele de bază, se elaborează şi se redactează noi cursuri opţionale, noi metodologii şi tehnici de predare/învăţare şi evaluare a cunoştinţelor.

Preocupările/interesele de cercetare ştiinţifică ale colaboratorilor catedrei sunt multiple şi destul de variate: sintaxa şi sintaxologia limbii române, morfologia şi lexicologia limbii române, lingvistica generală şi cea romanică şi istoria limbii, istoria literaturii română (veche, clasică şi modernă), teoria literaturii şi folclorul românesc etc. Anual, membrii catedrei participă cu comunicări la conferinţe, colocvii şi simpozioane naţionale şi internaţioanle. Următorii profesori  au elaborat şi publicat monografii, manuale, dicţionare, suporturi de curs şi articole ştiinţifice: A.Ionaş, P.Tolocenco, T.Botnaru, Gr.Chiperi, L.Ursu,  N. Stratan, N. Străjescu.

Catedra colaborează cu unităţile de profil universitare şi cu instituţii academice din republică şi de peste hotare (USM, USP “Ion Creangă”, USP “Al. Russo” din Bălţi, ASEM, Institutul de Filologie al A.Ş.M., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi etc.).

LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

CATEDRA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Catedra Limbi şi Literaturi Străine a fost reorganizată în baza catedrelor Limbi străine, Limbi Moderne şi Limba şi Literatura Rusă în 2012 şi reuneşte specialişti filologi de înaltă calificare, devotaţi muncii şi vocaţiei lor, cunoscuţi în mediul instructiv al Republicii, inclusiv doctori în filologie, conferenţiari universitari, lectori superiori, lectori universitari care deţin titlul de master şi lectori doctoranzi.

Activitatea catedrei se axează pe trei module de baza: didactico-metodic, ştiinţific şi extracuricular. Modulul didactico-metodic este primordial şi constă într-o activitate didactică susţinută şi desfăşurată la nivel de Licenţă şi Master. 


Preocupările fundamentale ale membrilor Catedrei Limbi şi Literaturi Străine sunt:
 • elaborarea proiectelor didactice şi a suportului pedagogic şi tehnic respectiv;
 • integrarea noilor strategii şi tehnoligii informaţionale în predare/învatare/evaluare;
 • editarea materialului didactic;
 • coordonarea academică a stagiului practic, a tezelor de licenţă şi master;
 • planificarea managerială în concordanţă cu asigurarea calităţii;
 • integrarea studenţilor în programele de studiu cu cooperare internaţională.

Cursurile de baza sunt:

 • Literatura universala, 
 • Introducere în lingvistică, 
 • Limba franceza/limba engleza- curs practic, 
 • Lexicologia limbii engleze/limbii franceze; 
 • Morfologia limbii franceze/limbii engleze, 
 • Sintaxa limbii franceze/limbii engleze 
 • Lexicologia limbii engleze/limbii franceze; 
 • Istoria literaturii ruse/engleze/franceze. 
 • Folclor, 
 • Filologia slava, 
 • Limba rusa contemporana etc.. 

Studenţii au dreptul de a alege cursurile şi seminarele opţionale care le oferă posibilitatea de a aprofunda competenţe în domeniul filologic şi didactic.Cursurile, seminarele şi lucrările fac apel la metodele comunicative, centrate pe student, pe individualizarea şi conştientizarea învăţării. Competenţele lingvistice nu pot fi disociate de competenţele de comunicare şi din acest motiv orele de tehnici de comunicare vizează şi capacitatea de exprimare orală şi scrisă a studenţilor în situaţii legate de viaţa profesională a acestora.

Activităţile propun o abordare teoretică a comunicării, dezvoltarea spiritului de analiză şi sinteză, protocolul exprimării în faţa unui auditoriu, susţinerea unei argumentări, dezvoltarea potenţialului relaţional şi înţelegerea interacţiunilor umane.

Pe lîngă activitatea didactică membrii catedrei desfăşoară şi o activitate de cercetare ştiinţifică în domeniile:
 1. Literatura comparată
 2. Lingvistica contrastivă şi traducerea
 3. Metodologia predării limbii străine
 4. Studiul textului: abordări multiaspectuale. 
La catedra de Limbi şi Literaturi Străine îşi desfaşoară activitatea seminarul ştiinţifico-metodic: „Textul, probleme filologice şi metodologice”, care reuneşte lingvişti, literaţi şi didacticieni întru discutarea subiectelor centrate, orientate spre autoperfecţionare, continuitatea intereselor ştiintifice individuale, dar şi spre procesul de învăţămînt; formarea la studenţi a deprinderilor de analiză filologică.

Rezultatele sunt valorificate prin organizări/participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, manifestări cu caracter ştiinţific intra/interuniversitare, prezentarea unor comunicări metodico-didactice.

Catedra întreţine legături de colaborare cu Catedrele de Limbi Străine ale universităţilor din Chişinău şi Bălţi, Institutul „Stiinte ale Educatiei”; Academia de Ştiinte a Moldovei, cu universităţile din România, cum ar fi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; Universitatea „Petru Andrei” – Iaşi, Universitatea din Craiova; Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria, Universitatea de Stat de Lingvistică din Moscova, Institutul de Literatură Rusă, Sankt-Petersburg, Rusia, Universitatea pedagogică de Stat din Moscova, Institutul de Literatură Universala a Academiei de Ştiinţe din Rusia.

Ascensiunea profesională permanentă atât în plan teoretic, cât şi-n plan practic, activitatea didactico-ştiinţifică fructuoasă şi calitativă, precum şi menţinerea unui climat de muncă sănătos au permis catedrei să-şi îndeplinească cu înaltă raspundere şi succes un centru de pregătire a specialiştilor de limbă franceză, limbă engleză şi limbă rusă. Ca rezultat al pregătirii eficiente unii studenţi de la facultatea de Filologie, secţia limba franceză şi engleză au posibilitatea de a obţine burse în cadrul proiectului Erasmus Mundus Corporation, la Universitatea Michel de Montaigne, Bordeaux, Franţa, la Universitatea Deusto, Bil-Bao, Spania, Universitatea Algarve, Faro, Portugalia.

Profesorii catedrei sunt membri ai Asociaţiei profesorilor de limba rusă din Republica Moldova şi Asociaţiei profesorilor de limba franceză din Republica Moldova

Componenţa catedrei:

 • Gherlovan Olga – doctor în filologie, conferenţiar universitar
 • Stah Diana – doctor în filologie, conferenţiar universitar
 • Procopii Liuba – doctor în filologie, conferenţiar universitar
 • Jalbă Liliana – doctor în filologie, conferenţiar interimar
 • Cocieru Natalia – doctor în pedagogie, lector superior
 • Burea- Titica Svetlana – doctor în pedagogie, lector superior
 • Burdujan Radu – doctor în pedagogie, lector superior
 • Taburceanu Polina – doctor în filologie, lector superior
 • Zdraguş Vera – magistru, lector superior universitar
 • Ciorba-Laşcu Tatiana – magistru, lector superior universitar
 • Arpentii Tatiana – magistru, lector superior universitar
 • Dohoteriu Svetlana – lector superior universitar
 • Sliusarenco Maria – lector superior universitar
 • Chiriac Lilia – magistru, lector superior universitar
 • Modîlina Maria – magistru, lector universitar
 • Caracaş Viorica – magistru, asistent universitar

LLStraine