Untitled‎ > ‎

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 36.531.01-05

postat 8 oct. 2018, 22:00 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

 

Pretendent: TUREAC Tatiana

Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 36.531.01-05

Tema tezei: Nunta moldovenească - model de formare a cuplului familial

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei

Data: 09 noiembrie 2018

Ora: 1500

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, str. Gh. Iablocikin 5, sala 108.

Membrii CȘS:

1.      COJOCARU Victoria, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

2.       MÎSLIŢCHI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

3.      GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

4.      CAPCELEA Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe filozofice, profesor universitar

5.      BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar

Referenții oficiali:

1.      CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

2.      FILIP Iulian, doctor în filologie

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Tureac T. Datini și obiceiuri în contextul ritului nupțial. În: Revista de cultură, știință și practică educațională Artă şi Educaţie Artistică, 2015, nr. 1, p. 25-32. ISSN 1857-0445. 2.Tureac T. Valori educative ale nunţii naţionale. În: Revista de cultură, știință și practică educațională Artă şi Educaţie Artistică, 2015, nr.2, p. 23-29. ISSN 1857-0445. 3. Tureac T. Obiceiurile pețitului și logodnei. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Științe ale Educației, 2017, nr. 2(11), p. 240-251. ISSN 1857-3592. 4. Tureac T. Zestrea miresei – valoare educativă. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei, 2013, nr. 2(3), p. 180-185. ISSN 1857-3592. 5. Tureac T. Educația populară, o dimensiune a educației permanente. În: Tradiții, valori și perspective în științele educației. Articole, studii și comunicări. Târgu Mureș: Editura NICO, 2012, p. 217-221. ISBN 978-606-546-206-9. 6. Tureac T. Cununia - model de educație permanentă. În: Responsabilitate publică în educaţie. Ediţia a VI-a. Simpozion Internaţional. Constanţa: Editura CRIZON, 2014, p. 195-196. ISSN 2066-3358. 7. Silistraru N., Tureac T. Valorificarea potențialului educativ al folclorului. În: Tineretul și globalizarea. Probleme şi oportunităţi. Materialele Conf. ştiinţifice internaţionale. Chişinău: UST, 2014, p. 12-17. ISBN 978-9975-76-125-3.

REZUMATUL TEZEI

1.Problematica abordată:

Domeniul de studiu: Teoria generală a educaţiei.

 Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi descrierea funcţionalităţii modelelor şi micromodelelor de formare a cuplului familial în contextul nunţii moldoveneşti.

Problema ştiinţifică soluţionată constituie formarea orientărilor şi tendinţelor tinerilor spre formarea cuplului din perspectiva matricei valorilor nupţiale şi curriculumului pentru diriginţi, axate pe premisele istorico - sociale ale conceptului de nuntă moldovenească, interpretată prin tradiţia ce conţine obiceiuri, datini şi ritualuri ca valori inepuizabile de educaţie a tineretului şi ca modele şi micromodele pentru formarea noului cuplu familial.

2.Conţinutul de bază al tezei: Structura tezei include introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 187 de titluri, adnotare (limba română, engleză, rusă), cuvinte-cheie, 148 pagini de text de bază, 28 tabele, 4 figuri, 8 anexe.  În Introducere este argumentată actualitatea problemei abordate, sunt formulate problema, scopul şi obiectivele cercetării, sunt descrise noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, problema ştiinţifică importantă soluţionată, semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă a lucrării. Capitolul 1, Valoarea şi semnificaţia educativă a folclorului din perspectiva tradiţiilor şi obiceiurilor de nuntă în Republica Moldova, conţine studiul teoretic al problemei şi evidenţierea conţinutului conceptului fundamental al chestiunii valorii ce este indispensabil legată de fiinţa umană. Capitolul 2, Valorificarea valenţelor educative ale nunţii moldoveneşti, reflectă analiza şi precizarea valenţelor educative ale nunţii moldoveneşti, valorificându-le din perspectiva formării noului cuplu familial. Capitolul 3, Actualitatea valorilor educative ale nunţii moldoveneşti ca model de formare a cuplului, elucidează problema studierii nivelului de cunoaştere şi valorificare a obiceiurilor de nuntă în rândul tinerelor, adulţilor necăsătoriţi cât şi a celor căsătoriţi, ce este relevantă, având în vedere rolul tinerilor în înlocuirea generaţiilor şi regenerarea structurii sociale şi demografice a societăţii.

3. Principalele rezultate obţinute:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică în domeniul elucidării valorilor: derivă din caracteristica pedagogică a categoriei nunta, abordată prin prisma esenţei, scopului, mecanismelor formelor şi mijloacelor eficiente de formare a tinerilor familişti în domeniul conceptual; rezidă în elaborarea matricei valorilor nupţiale, întemeiată pe principiul succesiunii cultural-spirituale, în care este sporită componenta etnoculturală a teleologiei şi conţinuturilor educaţionale; actualizarea într-un tot integru ale principiilor, scopului, obiectivelor, conţinutului, formelor şi metodelor activităţii pedagogice de formare a noilor familii; în domeniul metodologic constă în elaborarea matricei valorilor nunţii şi a curriculumului pentru diriginţi.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în: precizarea premiselor istorico-sociale a conceptului de nuntă moldovenească interpretată prin obiceiuri, datini şi ritualuri; valorificarea particularităţilor de organizare, desfăşurare şi influenţă a celor trei etape ale nunţii; identificarea valorilor inepuizabile ale tezaurului de educaţie a tineretului pentru viaţa de familie.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în identificarea modelelor şi micromodelelor de educaţie morală drept cod moral popular în activitatea cadrelor didactice pentru educaţia familială, morală, religioasă etc., ca faţete ale educaţiei pentru formarea familiei; implementarea modelelor de educaţie populară prin educaţia morală în diverse activităţi didactice şi extradidactice. Matricea valorilor nupţiale, Curriculumul pentru diriginţi axat pe valorile nupţiale, pot fi aplicate în formarea tinerilor din instituţiile de învăţământ, în scopul pregătirii pentru viaţa de familie.

 

Ċ
Universitatea Tiraspol,
8 oct. 2018, 22:00
Ċ
Universitatea Tiraspol,
8 oct. 2018, 22:00
Comments