Untitled‎ > ‎

Susţinerea tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat: D 36 531.0 1 - 02

postat 16 sept. 2017, 06:46 de Universitatea Tiraspol
 Se anunţă susţinerea tezei de doctor 

Pretendent: EȘANU-DUMNAZEV Daniela 

Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

Consiliul ştiinţific specializat: D 36 531.0 1 - 02 

Tema tezei: Formara competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei 

Data: 17 octombrie 2017 

Ora: 15:00 

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, str. Iablocikin 5, aula 108. 

Membrii CȘS: 

 • PATRAŞCU Dumitru, președinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 • MÎSLIŢCHI Valentina, secretar științific, doctor. în pedagogie, conferențiar universitar 
 • PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 • BOROZAN-COJOCARU Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 • BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar 

Referenfii oficiali: 

 • GORAȘ-POSTICA Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar 
 • AFANAS Aliona, doctor în pedagogie 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: 

 1. Eşanu-Dumnazev D., Oltu D. Conversaţia euristică-model de învăţare a limbii străine de către studenţi. În: Acta et commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei, nr.2(3) Ch.: UST, 2013, p. 90-94. 
 2. Eşanu-Dumnazev D. Formarea competenţelor comunicative la medicinişti. Arta şi Educaţia artistică, nr.2(26), Bălţi, 2015, p. 50-58. 
 3. Eşanu-Dumnazev D., Silistraru N. Schimbarea calitativă a educaţiei universitare. Simposion Internaţional. Responsabilitate publică în educaţie. Constanţa: Ed. Crizon, 2013, p.217-220. 
 4. Eşanu-Dumnazev D., Bejenaru G. Dictionnaire médical des synonymes de la langue française. Chișinău: Cetatea de Sus, 2013. 264 p. 
 5. Eșanu-Dumnazev D., Ababii-Lupu L. ș.a. Manuel de français pour les étudiants en stomatologie, I–ère année. Ch.: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2011. 209 p. 
 6. Eșanu-Dumnazev D., Ababii- Lupu L. ș.a. Manuel de français pour les étudiants en stomatologie, II–ème année. Ch.: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2011. 209 p. 
 7. Eşanu-Dumnazev D., Coiug A., Sophy Le Gali. Manuel de langue française pour les sciences et les métiers de la santé. Cluj, 2014. 250 p. 


REZUMATUL TEZEI 

1.Problematica abordată: 

Domeniul de studiu: Teoria generală a educaţiei. 

Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor pedagogice şi psihologice de elaborare a Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti. 

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină prin situaţii de învăţare și de însuşire a lexicului de specialitate şi contribuţia metodologică de modernizare a predării-învăţării lexicului de specialitate la studenţii medicinişti în baza Programului de formare a competenței de comunicare în limba străină. 

2.Conţinutul de bază al tezei: Structura tezei include introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 160 surse, adnotare (română, engleză, rusă), cuvinte – cheie în limbile română, engleză, rusă, glosar de termeni, lista abrevierilor, 12 anexe, 16 tabele,14 figuri. 

În Introducere este argumentată actualitatea problemei abordate, sunt formulate scopul şi obiectivele, sunt relevate reperele teoretice ale cercetării şi descrise valoarea ştiinţifică şi praxiologică a cercetării, se susţine teoretic şi metodologic noutatea ştiinţifică şi originalitatea investigaţiei privind formarea competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști. În capitolul 1. Repere psihopedagogice ale competenţei de comunicare în limba franceză sunt elucidate delimitările conceptuale ale competenţei de comunicare în limba franceză. În capitolul 2. Abordări metodologice ale competenţei de comunicare în limba străină sunt elucidate activitățile de studiere a lexicului în limba franceză, se evidenţiază condiţiile şi modalităţile de formare a competenţei lingvistice şi sociolingvistice a studenţilor medicinişti. În capitolul 3 Validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști sunt dezvăluite principiile de formare a LPM, sunt stipulate condițiile psihopedagogice de selectare a textului medical. 

3. Principalele rezultate obţinute: 

Noutatea şi originalitatea rezultatelor obţinute sunt obiectivate de fundamentarea teoretică şi praxiologică a Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti prin situaţii de învăţare în baza Programului de formare a competenței de comunicare în limba străină. 

Semnificaţia teoretică a cercetării este motivată de stabilirea unor principii, condiții și modalități de formare a competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști; valorificarea lexicului de specialitate în limba franceză la studenții mediciniști prin intermediul exercițiilor de depășire a dificultăților de însușire a LS ; elaborarea, experimentarea și validarea Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști în baza Programului de formare a competenței de comunicare în limba străină. 

Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de stabilirea: particularităţilor de promovare a educaţiei pentru formarea competenței de comunicare în limba străină; condiţiilor favorabile de formare a LM şi a competenţelor verbal-comunicative a studenţilor medicinişti; recomandărilor metodologice pentru profesori şi autori de curriculă, manuale, ghiduri etc. cu privire la eficientizarea formării competenței de comunicare în limba străină; Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenților mediciniști; tipurilor principale de situaţii verbal-comunicative de formare a competenței de comunicare în limba străină; problematicii/dificultăţilor în formarea LM la studenţii mediciniști. 

Comments