Untitled‎ > ‎

Susţinerea tezei de doctor în consiliul ştiinţific specializat: D 36 531.01 – 01

postat 30 oct. 2017, 06:35 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 6 nov. 2017, 06:26 ]
 Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 Pretendent: Aștifenei (Mafteuța) Rodica

 Conducător ştiinţific: Cojocaru Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

 Consiliul ştiinţific specializat: D 36 531.01 – 01

 Tema tezei: Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar

 Specialitatea: 531.01- Teoria generală a educației

 Data: 28 noiembrie 2017

 Ora: 15.00

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Iablocikin 5, aula 108.

Membrii Consiliului Științific Specializat:

1. SILISTARU Nicolae, președinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

2. MÎSLIȚCHI Valentina, secretar științific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

3. PATRAȘCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

4. ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

5. GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

Referenți oficiali:

1. BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

2. GUZGAN Valentin, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: 1. Cojocaru V., Mafteuța R. Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Chișinău: UST, 2016, nr. 2 (9), p. 120-127. ISSN: 1857-0623. 2. Cojocaru V., Mafteuța R. Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățămîntul preuniversitar. În: Prerogativele învățămîntului preuniversitar și univesitar în contextul societății bazate pe cunoaștere, 7-8 noiembrie. Vol. I. Chișinău: UST, 2014, p. 174-181. ISBN 978-9975-76-132-1. 3. Cojocaru V., Mafteuța R. Specificul negocierii în cadrul sistemului educațional. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Chișinău: UST, 2015, nr. 1 (6), p. 25-34. ISSN: 1857-0623. 4. Mafteuța R. Abordări conceptuale ale formării competenței de negociere la managerii instituțiilor preuniversitare. În: Didactica Pro, 2015, nr. 1 (89), p. 26-29. ISSN 1810-6455. 5. Mafteuța R. Dezvoltarea competențelor de comunicare și negociere educațională la managerii instituțiilor preuniversitare. În: Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova, Științe socioumanistice. Vol. II. Chișinău: CEP USM, 2013, p. 81-83. ISBN 978-9975-71-428-0. 6. Mafteuța R. Dezvoltarea competențelor de comunicare și negociere la managerii școlari. În: Sesiunea națională de comunicări științifice studențești. Rezumatele comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2013, p. 95-96. ISBN 978-9975-71-370-2. 7. Mafteuța R. Negocierea conflictelor în sistemul educațional. În: Patrașcu D. Managementul conflictului în sistemul educațional. Chișinău: Reclama, 2017. p. 195-227. ISBN 978-9975-58-109-7. 8. Mafteuța R. Reflecții de ordin teoretic privind negocierea ca aspect al comunicării. În: Studia Universitatis. Chișinău: CEP USM, 2015, nr. 9 (89), p. 203-208. ISSN 1857-2013. 9. Mafteuța R. Sistemul de competențe ale managerilor instituțiilor preuniversitare ce condiționează atingerea performanței școlare. În: Didactica Pro, 2015, nr. 4 (92), p. 36-40. ISSN: 1810-6455.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată:

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretico-practică a reperelor pedagogice de formare a competenței de negociere educațională a managerilor școlari.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea teoretico - aplicativă a funcționalității Modelului pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor, în vederea racordării procesului educațional la necesitățile de modernizare, fapt care a contribuit la dezvăluirea importanței acestei competențe în eficientizarea activității instituției preuniversitare.

2. Conţinutul de bază al tezei: Structura tezei include introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 212 surse, adnotare (română, engleză, rusă), cuvinte – cheie în limbile română, engleză, rusă, glosar de termeni, lista abrevierilor, 15 anexe, 18 tabele, 29 figuri.

În Capitolul 1. Bazele teoretice ale negocierii educaționale ca proces dinamic se reflectă conținutul științific al conceptului de negociere, se abordează nefocierea ca aspect al comunicării manageriale, se determină specificul negocierii în educație. În Capitolul 2. Cadrul metodologic de formare a competenței de negociere educațională a managerilor școlari se elucidează competențele, rolurile și responsabilitățile unui manager școlar, se delimitează problemele specifice procesului de negociere în contextul educational, se evidențiază condițiile și modalitățile de formare a competenței de negociere educațională a managerilor școlari. În Capitolul 3. Demersul experimental de formare a competenței de negociere a mangerilor din învățământul

preuniversitar se include descrierea design-ului cercetării experimentale a formării competenței de negociere educațională la managerii școlari în contextul pregătirii profesional-manageriale inițiale și a formării continue a managerilor școlari pentru valorificarea conceptului de negociere educațională în învățământul preuniversitar.

3. Principalele rezultate obţinute:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se constituie din abordarea și definirea conceptului de negociere educațională; elucidarea valorilor culturii negocierii în mediul educațional; elaborarea unui Model pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor și a Metodologiei formării competenţei de negociere educațională a managerilor din învăţământul preuniversitar. De asemenea, a fost confirmată valoarea acestora în practica educațională.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în: stabilirea fundamentelor epistemologice ale negocierii; definirea conceptului de negociere educațională din perspectiva psiho-pedagogică a managementului educaţional; fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor și a Metodologiei de formare a competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar; sistematizarea conținutului ideatic privind negocierea educațională.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de: identificarea sistemului de instrumente şi indicatori de diagnosticare şi evaluare a competenţei de negociere a managerilor din învățământul preuniversitar; elaborarea curriculumului de formare a competenței de negociere educațională; validarea experimentală a Metodologiei formării competenţei de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar.
Comments