Avize

Revista științifică Acta et Commentationes

postat 6 mar. 2017, 03:35 de Universitatea Tiraspol

 AVIZ!

Se anunță colectarea articolelor științifice pentru:
 • numărul 1(3)2017 al revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe Exacte și ale Naturii. Volumul articolelor științifice se va încadra în limita a 5-10 pagini, cu respectarea cerințelor de tehnoredactare în vigoare. Se încurajează scrierea articolelor într-una din limbile de circulație internațională: engleză, franceză, germană, etc. Articolele se vor prezenta până la 31 mai 2017, pe suport hârtie în două exemplare în biroul 211 și în varianta electronică la adresa reviste@ust.md

 • numărul 1(10)2017 al revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației, care a fost acreditată și clasificată recent în categoria C a revistelor științifice din țară. Volumul articolelor științifice se va încadra în limita a 5-10 pagini, cu respectarea cerințelor de tehnoredactare în vigoare. Se încurajează scrierea articolelor într-una din limbile de circulație internațională: engleză, franceză, germană, etc. Articolele se vor prezenta până la 31 mai 2017, pe suport hârtie în două exemplare în biroul 211 și în varianta electronică la adresa reviste@ust.md.

Secția Cercetări științifice 
Colegiul de redacție al revist

Conferința Științifică Studențească

postat 6 mar. 2017, 03:26 de Universitatea Tiraspol

  AVIZ

Miercuri, 5 aprilie 2017 va avea loc ediţia a 66-a a Conferinţei Ştiinţifice anuale studenţeşti.

În conformitate cu ordinul nr. 87 din 3 martie 2017, fiecare catedră UST va organiza câte o secţie în domeniul ştiinţific corespunzător.

Cele mai bune lucrări ştiinţifice studenţeşti vor fi premiate şi recomandate pentru publicare.

Înregistrarea participanţilor va avea loc la catedre până la data de 1 aprilie 2017.

Sunt invitaţi studenţii şi masteranzii Universităţii de Stat din Tiraspol şi a tuturor instituţiilor de învăţământ superior din ţară.

Informaţii suplimentare la Serviciul Cercetări Ştiinţifice al UST:

pruteanupavel@gmail.com

Tel. 022244085, 022240084

Comitetul organizatoric

To attention of TSU teachers

postat 1 mar. 2017, 01:58 de Universitatea Tiraspol

To attention of TSU teachers-allies of innovative pedagogical approaches

 In order to be involved in activities within the project TEACH ME (training in innovative pedagogical approaches in Nice (France, the period 11 – 17 June, 2017), course design, developing and accreditation of courses, teaching activities) you are invited to apply dossiers for selection until 06.03. 2017, 13:00, in office 321, study block A.

Candidates will be selected on the basis of following criteria:

 • teaching experience (as a teacher in charge of courses); 
 • communication skills in English; 
 • ICT skills;
 • proven performance, as a teacher.

The dossier will contain:

 • application for entry in the competition;
 • EuroPas CV;
 • supporting documents, which prove mentioned skills.

The results will be announced on 10.03. 2017.

Examinarea tezei de doctor în științe pedagogice

postat 28 feb. 2017, 05:38 de Universitatea Tiraspol


AVIZ

Vineri, 17 martie 2017, ora 14 00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a dnei EŞANU-DUMNAZEV Daniela, cu tema: 

FORMAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ LA STUDENŢII MEDICINIŞTI DIN PERSPECTIVA LEXICALĂ

Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei. Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.

Sedinta se va desfasura în aula 108, blocul 1, str. Iablocikin 5,

Universitatea de Stat din Tiraspol

Seminarul ştiinţifico-metodic al Facultății Biologie și Chimie

postat 21 feb. 2017, 12:48 de Universitatea TiraspolAVIZ!

Facultatea Biologie şi Chimie din cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) organizează sâmbătă, 01.04.2017, ora 1000, Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția IV.

Sunt invitați absolvenții Facultății Biologie și chimie şi profesorii de biologie şi chimie.Adresa noastră: 

MD-2009, or. Chişinău, str. Drumul Viilor 26a,
Universitatea de Stat din Tiraspol, sala 404
Telefon de contact: (+373 22) 28-05-36

Examinarea tezei de doctor în științe pedagogice

postat 14 feb. 2017, 06:51 de Universitatea Tiraspol


AVIZ

Vineri, 24 februarie 2017, ora 1400, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a dnei MAFTEUȚA Rodica, cu tema: FORMAREA COMPETENŢEI DE NEGOCIERE EDUCAȚIONALĂ A MANAGERILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei. Conducător ştiinţific: COJOCARU Victoria, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie 

Sedinta se va desfasura în aula 108, blocul 1, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol

Susținerea tezelor de doctor în științe pedagogice

postat 9 ian. 2017, 03:02 de Universitatea TiraspolAVIZ!

Joi, 19 ianuarie 2017 va avea loc susținerea tezelor de doctor în științe pedagogice:

 • Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor cu deficiență de limbaj (pe baza exemplelor de instituționalizare a copiilor în grădinițele normale și logopedice), drd. BOUTBOUL Michal (ora 11 00, aula 107, blocul 1, str. Iablocikin, 5, UST);

 • Relația între formarea competențelor de citire, scriere și lingvistică la elevii din școala primară, drd. SHTRAL Niva (ora 15 00, aula 107, blocul 1, str. Iablocikin, 5, UST)

în cadrul Seminarului Științific de Profil 531. Pedagogie generală, UST.

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

postat 25 oct. 2016, 03:56 de Universitatea Tiraspol

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: GLOBA Angela

Conducător: CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 06

Tema tezei: Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare ”Tehnici de programare”

Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii

Data: 25.11.2016 Ora: 14:00

Local: Universitate de Stat din Tiraspol, str. Iablocikin 5, bloc I,

Facultatea FMTI, sala 304

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Globa A. Utilizarea tablei interactive în procesul de predare-învățare a tehnicii Divide et Impera din cadrul cursului universitar Tehnici de programare. În: Univers Pedagogic Nr. 2(46), 2015. p.45-55. ISSN:1811-5470. (Categoria C) 

 2. Globa A. Aspecte didactice privind implementarea strategiilor de instruire la predarea tehnicilor de programare în alte țări. În: Didactica Pro. Revistă de teorie şi practică educaţională a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Nr.5-6 (93-94), 2015. p.52-58. ISSN:1810-6455. (Categoria C) 

 3. Chiriac L., Globa A. Studierea informaticii în învăţământul preuniversitar prin prisma metodelor și tehniciilor moderne de programare. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale educaţiei, Nr. 5(95), 2016. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2016. p.231-241. ISSN:1857-2103. (Categoria B)

 4. Globa A. Abordări metodice privind implementarea unor tehnici de programare prin prisma complexităţii algoritmilor. În: Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Revistă științifică Nr.1(4) (2014). Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014. p.41-49. ISSN 1857-0623. 

 5. Globa A. Abordări didactice complexe privind predarea – învățarea tehnicii Divide et Impera prin intermediul tablei interactive. În: Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Revistă științifică Nr.2(7) (2015). Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2015. p.14-23. ISSN 1857-0623. 

 6. Globa A., Pavel D. SMART Notebook 11. Ghid de iniţiere. Chişinău: Tipografia Universității de Stat din Tiraspol, 2014. 102 p. ISBN 978-9975-76-121-5. Rezumatul tezei:

Problematica abordată este axată pe determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale eficientizării procesului de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare prin intermediul noilor tehnologii ingormaționale în cadrul formării inițiale a viitoarelor cadre didactice și specialiști din domeniile Informaticii și Tehnologiilor Informaționale orientat spre dezvoltarea competențelor profesionale.

Conţinutul de bază al tezei:

În Introducere se argumentează actualitatea temei de cercetare, importanța ei, se descrie situaţia în domeniul de cercetare și sunt evidențiate problemele care apar în procesul de studiere al cursului universitar Tehnici de programare.

Capitolul 1, „Abordări didactice moderne de implementare a TIC în procesul de studiere a cursului univesitar Tehnici de programare” este dedicat studierii și analizei literaturii de specialitate atât din perspectiva implementării TIC în procesul didactic cât și a noilor tendinţe şi paradigme educaționale integrate în procesul didactic raportate la TIC. Au fost punctate un șir de facilități aduse de integrarea TIC în procesul de studii, atât profesorilor cât și studenților. Studiul comparativ, efectuat de autor, cu privire la unele aspecte didactice privind studierea tehnicilor de programare în alte ţări, a permis evidențierea strategiilor și tehnologiilor didactice moderne adoptate de cele mai prestigioase universități din lume în domeniul științe exacte și științe ale educației. La fel, au fost reliefate etapele includerii tehnicilor de programare în învățământul universitar și preuniversitar din Republica Moldova. Studierea literaturii și analiza situației în domeniu a permis identificarea contradicțiilor și a demonstrat necesitatea reexaminării tehnologiilor didactice aplicate în studierea cursului universitar Tehnici de programare.

În capitolul 2, ”Modelul pedagogic și metodologia de integrare a noilor tehnologii informaţionale în procesul didactic la disciplina universitară Tehnici de programare”este efectuată o analiză comparativă, din perspectivă didactico-istorică, de utilizare a TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare a tehnicilor de programare. Esența capitolului 2 o constitue elaborarea și fundamentarea teoretică a modelului pedagogic de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare prin implementarea NTI și a metodologiei de realizare a lui. Sunt conturate aspectele metodologice privind utilizarea tablei interactive, sistemelor de testare interactivă în procesul de studiere a cursului universitar Tehnici de programare.

În capitolul 3, „Argumentarea experimentală a eficienţei modelului şi a metodologiei elaborate”, este descrisă proiectarea şi desfășurarea experimentului pedagogic; este efectuată analiza statistică a rezultatelor experimentului pedagogic prin utilizarea aplicaţiilor SPSS și MS Excel. Pentru demonstrarea ipotezelor de cercetare au fost aplicate testul parametric t-Student și testul neparametric (U) Mann –Whitney. Au fost calculați indicele de asimetrie Fisher, mărimea efectului și aplicate testele de contrast polinomiale pentru a determina tendința grupurilor cercetate. La finele fiecărui capitol sunt prezentate concluziile respective.

Principalele rezultate obţinute: În scopul sporirii calității procesului didactic la disciplina universitară Tehnici de programare a fost elaborat modelul pedagogic și metodologia de implementare a modelului, centrate pe integrarea NTI în procesul didactic și orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor specifice cursului respectiv și asigurarea finalităților de studii. În baza modelului elaborat, a fost extins arsenalul de complexe instructiv-metodice la disciplina Tehnici de programare fapt ce a permis ca conținutul să fie desfășurat, profund și informativ. S-a argumentat, că demersul didactic a disciplinelor informatice din învăţământul universitar poate fi realizat în baza modelului pedagogic elaborat fiind ajustat particularităţilor unităților de curs respective.

 

ORAR EXAMENE DE ADMITERE (ȘCOALA DOCTORALĂ)

postat 20 oct. 2016, 23:33 de Universitatea Tiraspol


ORARUL EXAMENELOR DE ADMITERE

pentru anul academic 2016 - 2017

în Şcoala Doctorală ”Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ  superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

Nr.

Proba de admitere

Data

Ora

Aula

Lista abiturienţilor înregistraţi

1

Limba străină

25.10.2016

12:00

206

 1. Purcel Aliona (engleza)
 2. Postica Larisa (franceza)
 3. Vasilieva Nadejda (franceza)
 4. Popov Iulia (franceza)
 5. Crîjanovschi Tatiana (franceza)
 6. Popil Ghenadii (engleza)
 7. Lupașcu Svetlana (engleza)
 8. Bumbu Eleonora (franceza)
 9. Moșneaga Nadejda (engleza)
 10. Afonin Vitalie (engleza)
 11. Guci Victoria (franceza)
 12. Codreanu Sergiu (engleza)
 13. Rîpă Ana (engleza)
 14. Bostan Galina (franceza)

2

Specialitatea (531.01 – Teoria generală a educaţiei, 532.01 - Didactică preşcolară, 531.02 - Management educaţional)

28.10.2016

12:00

107

 1. Purcel Aliona
 2. Postica Larisa
 3. Vasilieva Nadejda
 4. Popov Iulia
 5. Crîjanovschi Tatiana
 6. Bumbu Eleonora
 7. Moșneaga Nadejda
 8. Bostan Galina

3

Specialitatea (532.02 – Didactica ştiinţelor exacte)

28.10.2016

12:00

206

 1. Popil Ghenadii
 2. Lupașcu Svetlana
 3. Afonin Vitalie
 4. Guci Victoria
 5. Codreanu Sergiu
 6. Rîpă Ana

 

Admiterea la studii doctorale pentru anul 2016-2017

postat 3 oct. 2016, 11:38 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației, care activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, anunță concurs pentru admiterea la studii doctorale pentru anul 2016-2017 în cadrul programelor de doctorat la specialitățile științifice:

 • 134.12. Fizică didactică, 
 • 531.01. Teoria generală a educației, 
 • 531.02. Management educațional, 
 • 531.04. Pedagogie socială, 
 • 532.01. Didactică preșcolară, 
 • 532.02. Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățământ). 

Durata programului de doctorat este de 3 ani pentru studiile cu frecvență și de 4 ani pentru studiile cu frecvență redusă, atît în baza locurilor finanțate din buget cît și pe locuri cu taxă.

Dreptul de participare la procedura de admitere la studii de doctorat îl au doar absolvenții cu diplomă de studii superioare de master sau echivalenta acesteia, din țară și din străinătate.

Candidații care au absolvit instituții din străinătate sunt obligați să prezinte la înscriere traducerile legalizate ale actelor obținute și atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Candidatul la concurs vor depune pînă la 20 octombrie 2016 în biroul 211 a UST (str. Ghenadie Iablocikin, 5) un dosar care include următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere pe numele Rectorului UST. 
 2. Diplome de studii superioare (licență și master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente, (copii legalizate); 
 3. Candidații care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obținute, precum și echivalarea acesteia de către Ministerului Educației; 
 4. Lista și copia lucrărilor științifice publicate (brevetelor de invenție) sau un referat științific (în volum de 7-10 pagini) la tematica specialității alese; 
 5. Scrisoare de motivație privitoare la alegerea specializării prin doctorat; 
 6. Certificat care confirm deținerea unei limbi străine de circulație internațională obținut în ultimii doi ani calendaristici; În cazul lipsei unui atare certificat, candidatul achită taxa suplimentară de 50 lei pentru evaluarea competenței lingvistice în una din limbile străine de circulație internațională. 
 7. Extrasul din procesul-verbal al Ședinței Senatului sau recomandări a doi specialiști cu grad științific în domeniu; 
 8. Curriculum vitae; 
 9. Copia buletinului de identitate; 
 10. Copia carnetului de muncă; 
 11. 3 fotografii; 
 12. Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat. 
 13. Chitanța de achitare a taxei de înscriere. Taxa de înscriere este 40 lei. Personalul încadrat în instituțiile din cadrul parteneriatului este scutit de plata taxei de înscriere, prezentînd adeverința eliberată de către Serviciile lor personale. 
 14. Un dosar tip mapă. Cetățenii altor state și apatrizii pot participa la concurs doar cu taxă. Ei depun suplimentar:

 • Copia pașaportului; 
 • Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmînd pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare; 
 • Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de studii; 
 • Asigurare medicală și cazare; 
 • Certificat de cazier juridic; 
 • Certificat medical HIV/SIDA; 
 • 5 fotografii tip buletin. 

Taxa de înscriere la studii de doctorat și taxa pentru atestarea competențelor la o limbă străină nu se returnează.

Examenele de admitere vor avea loc în perioada 21.10.2016 – 31.10.2016. Rezultatele concursului vor fi anunțate pînă la 10.11. 2016.

Pentru concurs sunt înaintate 6 proiecte științifice din buget și proiecte științifice cu taxe.

1-10 of 17