Avize

Ședința Seminarului metodologic al profesorilor UST

postat 14 nov. 2017, 22:01 de Universitatea Tiraspol

Susţinerea tezei de doctor în consiliul ştiinţific specializat: D 36 531.01 – 01

postat 30 oct. 2017, 06:35 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 6 nov. 2017, 06:26 ]

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 Pretendent: Aștifenei (Mafteuța) Rodica

 Conducător ştiinţific: Cojocaru Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

 Consiliul ştiinţific specializat: D 36 531.01 – 01

 Tema tezei: Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar

 Specialitatea: 531.01- Teoria generală a educației

 Data: 28 noiembrie 2017

 Ora: 15.00

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Iablocikin 5, aula 108.

Membrii Consiliului Științific Specializat:

1. SILISTARU Nicolae, președinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

2. MÎSLIȚCHI Valentina, secretar științific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

3. PATRAȘCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

4. ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

5. GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

Referenți oficiali:

1. BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

2. GUZGAN Valentin, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: 1. Cojocaru V., Mafteuța R. Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Chișinău: UST, 2016, nr. 2 (9), p. 120-127. ISSN: 1857-0623. 2. Cojocaru V., Mafteuța R. Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățămîntul preuniversitar. În: Prerogativele învățămîntului preuniversitar și univesitar în contextul societății bazate pe cunoaștere, 7-8 noiembrie. Vol. I. Chișinău: UST, 2014, p. 174-181. ISBN 978-9975-76-132-1. 3. Cojocaru V., Mafteuța R. Specificul negocierii în cadrul sistemului educațional. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Chișinău: UST, 2015, nr. 1 (6), p. 25-34. ISSN: 1857-0623. 4. Mafteuța R. Abordări conceptuale ale formării competenței de negociere la managerii instituțiilor preuniversitare. În: Didactica Pro, 2015, nr. 1 (89), p. 26-29. ISSN 1810-6455. 5. Mafteuța R. Dezvoltarea competențelor de comunicare și negociere educațională la managerii instituțiilor preuniversitare. În: Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova, Științe socioumanistice. Vol. II. Chișinău: CEP USM, 2013, p. 81-83. ISBN 978-9975-71-428-0. 6. Mafteuța R. Dezvoltarea competențelor de comunicare și negociere la managerii școlari. În: Sesiunea națională de comunicări științifice studențești. Rezumatele comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2013, p. 95-96. ISBN 978-9975-71-370-2. 7. Mafteuța R. Negocierea conflictelor în sistemul educațional. În: Patrașcu D. Managementul conflictului în sistemul educațional. Chișinău: Reclama, 2017. p. 195-227. ISBN 978-9975-58-109-7. 8. Mafteuța R. Reflecții de ordin teoretic privind negocierea ca aspect al comunicării. În: Studia Universitatis. Chișinău: CEP USM, 2015, nr. 9 (89), p. 203-208. ISSN 1857-2013. 9. Mafteuța R. Sistemul de competențe ale managerilor instituțiilor preuniversitare ce condiționează atingerea performanței școlare. În: Didactica Pro, 2015, nr. 4 (92), p. 36-40. ISSN: 1810-6455.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată:

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretico-practică a reperelor pedagogice de formare a competenței de negociere educațională a managerilor școlari.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea teoretico - aplicativă a funcționalității Modelului pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor, în vederea racordării procesului educațional la necesitățile de modernizare, fapt care a contribuit la dezvăluirea importanței acestei competențe în eficientizarea activității instituției preuniversitare.

2. Conţinutul de bază al tezei: Structura tezei include introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 212 surse, adnotare (română, engleză, rusă), cuvinte – cheie în limbile română, engleză, rusă, glosar de termeni, lista abrevierilor, 15 anexe, 18 tabele, 29 figuri.

În Capitolul 1. Bazele teoretice ale negocierii educaționale ca proces dinamic se reflectă conținutul științific al conceptului de negociere, se abordează nefocierea ca aspect al comunicării manageriale, se determină specificul negocierii în educație. În Capitolul 2. Cadrul metodologic de formare a competenței de negociere educațională a managerilor școlari se elucidează competențele, rolurile și responsabilitățile unui manager școlar, se delimitează problemele specifice procesului de negociere în contextul educational, se evidențiază condițiile și modalitățile de formare a competenței de negociere educațională a managerilor școlari. În Capitolul 3. Demersul experimental de formare a competenței de negociere a mangerilor din învățământul

preuniversitar se include descrierea design-ului cercetării experimentale a formării competenței de negociere educațională la managerii școlari în contextul pregătirii profesional-manageriale inițiale și a formării continue a managerilor școlari pentru valorificarea conceptului de negociere educațională în învățământul preuniversitar.

3. Principalele rezultate obţinute:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se constituie din abordarea și definirea conceptului de negociere educațională; elucidarea valorilor culturii negocierii în mediul educațional; elaborarea unui Model pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor și a Metodologiei formării competenţei de negociere educațională a managerilor din învăţământul preuniversitar. De asemenea, a fost confirmată valoarea acestora în practica educațională.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în: stabilirea fundamentelor epistemologice ale negocierii; definirea conceptului de negociere educațională din perspectiva psiho-pedagogică a managementului educaţional; fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor și a Metodologiei de formare a competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar; sistematizarea conținutului ideatic privind negocierea educațională.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de: identificarea sistemului de instrumente şi indicatori de diagnosticare şi evaluare a competenţei de negociere a managerilor din învățământul preuniversitar; elaborarea curriculumului de formare a competenței de negociere educațională; validarea experimentală a Metodologiei formării competenţei de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar.

Ședinţa Seminarului Stiintific de Profil

postat 22 oct. 2017, 07:17 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

Miercuri, 01 noiembrie 2017, ora 14 00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol 
(Profilul: 531.Pedagogie generală;533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) 

va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a dnei GOREA Svetlana,

cu tema: ABORDAREA COMUNICATIV-DIDACTICĂ A FORMĂRII COMPETENŢEI DIDACTICE A STUDENŢILOR PEDAGOGI,
Specialitatea 533.01-Pedagogie universitară,


Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie

Ședința se va desfășura în aula 108, blocul 1, str. Iablocikin 5, Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol

Ședinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală

postat 22 sept. 2017, 03:56 de Universitatea Tiraspol

 AVIZ

Vineri, 06 octombrie 2017, ora 14 00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală din cadrul Universității de Stat din Tiraspol

va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a drd. ATAMNI KAMLI

cu tema: MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE TUTORAT PENTRU INCLUZIUNEA ELEVILOR CU TULBURĂRI EMOȚIONALE ȘI DE COMPORTAMENT ÎN ȘCOLILE DE CULTURĂ GENERALĂ DIN IZRAEL,

Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei. Conducător ştiinţific: ZUBENSCHI ECATERINA, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar

Ședința se va desfășura în aula 108, blocul 1, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol

Susţinerea tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat: D 36 531.0 1 - 02

postat 16 sept. 2017, 06:46 de Universitatea Tiraspol

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor 

Pretendent: EȘANU-DUMNAZEV Daniela 

Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

Consiliul ştiinţific specializat: D 36 531.0 1 - 02 

Tema tezei: Formara competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei 

Data: 17 octombrie 2017 

Ora: 15:00 

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, str. Iablocikin 5, aula 108. 

Membrii CȘS: 

 • PATRAŞCU Dumitru, președinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 • MÎSLIŢCHI Valentina, secretar științific, doctor. în pedagogie, conferențiar universitar 
 • PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 • BOROZAN-COJOCARU Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 • BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar 

Referenfii oficiali: 

 • GORAȘ-POSTICA Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar 
 • AFANAS Aliona, doctor în pedagogie 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: 

 1. Eşanu-Dumnazev D., Oltu D. Conversaţia euristică-model de învăţare a limbii străine de către studenţi. În: Acta et commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei, nr.2(3) Ch.: UST, 2013, p. 90-94. 
 2. Eşanu-Dumnazev D. Formarea competenţelor comunicative la medicinişti. Arta şi Educaţia artistică, nr.2(26), Bălţi, 2015, p. 50-58. 
 3. Eşanu-Dumnazev D., Silistraru N. Schimbarea calitativă a educaţiei universitare. Simposion Internaţional. Responsabilitate publică în educaţie. Constanţa: Ed. Crizon, 2013, p.217-220. 
 4. Eşanu-Dumnazev D., Bejenaru G. Dictionnaire médical des synonymes de la langue française. Chișinău: Cetatea de Sus, 2013. 264 p. 
 5. Eșanu-Dumnazev D., Ababii-Lupu L. ș.a. Manuel de français pour les étudiants en stomatologie, I–ère année. Ch.: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2011. 209 p. 
 6. Eșanu-Dumnazev D., Ababii- Lupu L. ș.a. Manuel de français pour les étudiants en stomatologie, II–ème année. Ch.: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2011. 209 p. 
 7. Eşanu-Dumnazev D., Coiug A., Sophy Le Gali. Manuel de langue française pour les sciences et les métiers de la santé. Cluj, 2014. 250 p. 


REZUMATUL TEZEI 

1.Problematica abordată: 

Domeniul de studiu: Teoria generală a educaţiei. 

Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor pedagogice şi psihologice de elaborare a Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti. 

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină prin situaţii de învăţare și de însuşire a lexicului de specialitate şi contribuţia metodologică de modernizare a predării-învăţării lexicului de specialitate la studenţii medicinişti în baza Programului de formare a competenței de comunicare în limba străină. 

2.Conţinutul de bază al tezei: Structura tezei include introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 160 surse, adnotare (română, engleză, rusă), cuvinte – cheie în limbile română, engleză, rusă, glosar de termeni, lista abrevierilor, 12 anexe, 16 tabele,14 figuri. 

În Introducere este argumentată actualitatea problemei abordate, sunt formulate scopul şi obiectivele, sunt relevate reperele teoretice ale cercetării şi descrise valoarea ştiinţifică şi praxiologică a cercetării, se susţine teoretic şi metodologic noutatea ştiinţifică şi originalitatea investigaţiei privind formarea competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști. În capitolul 1. Repere psihopedagogice ale competenţei de comunicare în limba franceză sunt elucidate delimitările conceptuale ale competenţei de comunicare în limba franceză. În capitolul 2. Abordări metodologice ale competenţei de comunicare în limba străină sunt elucidate activitățile de studiere a lexicului în limba franceză, se evidenţiază condiţiile şi modalităţile de formare a competenţei lingvistice şi sociolingvistice a studenţilor medicinişti. În capitolul 3 Validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști sunt dezvăluite principiile de formare a LPM, sunt stipulate condițiile psihopedagogice de selectare a textului medical. 

3. Principalele rezultate obţinute: 

Noutatea şi originalitatea rezultatelor obţinute sunt obiectivate de fundamentarea teoretică şi praxiologică a Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti prin situaţii de învăţare în baza Programului de formare a competenței de comunicare în limba străină. 

Semnificaţia teoretică a cercetării este motivată de stabilirea unor principii, condiții și modalități de formare a competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști; valorificarea lexicului de specialitate în limba franceză la studenții mediciniști prin intermediul exercițiilor de depășire a dificultăților de însușire a LS ; elaborarea, experimentarea și validarea Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare în limba străină a studenților mediciniști în baza Programului de formare a competenței de comunicare în limba străină. 

Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de stabilirea: particularităţilor de promovare a educaţiei pentru formarea competenței de comunicare în limba străină; condiţiilor favorabile de formare a LM şi a competenţelor verbal-comunicative a studenţilor medicinişti; recomandărilor metodologice pentru profesori şi autori de curriculă, manuale, ghiduri etc. cu privire la eficientizarea formării competenței de comunicare în limba străină; Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenților mediciniști; tipurilor principale de situaţii verbal-comunicative de formare a competenței de comunicare în limba străină; problematicii/dificultăţilor în formarea LM la studenţii mediciniști. 

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil

postat 10 aug. 2017, 01:34 de Universitatea Tiraspol

 AVIZ

Joi, 24 august 2017, la ora 9.00 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).
În cadrul ședinței va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica Informaticii: ”Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”)”, autor Maria Marin (Cristei).

Conducători științifici: Gheorghe CĂPĂȚÎNĂ, doctor în științe tehnice, profesor universitar; Ilie LUPU, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar.

Locație: Universitatea de Stat din Tiraspol Chișinău, str. Gh.Iablocikin nr. 5, aud. 206

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil

postat 10 aug. 2017, 01:33 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 21 aug. 2017, 03:53 ]

 AVIZ

Miercuri, 23 august 2017, la ora 11.00 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).
În cadrul ședinței va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica Informaticii Utilizarea tehnologiilor LMS şi LCMS în procesul de predare-învăţare- evaluare a cursului universitar „Programarea orientată pe obiecte”, autor Ala Gasnaș.

Conducători științifici Andrei Braicov, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferențiar universitar și Mitrofan Cioban, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician al Academiei de Științe a Republicii Moldova.

Locație: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Gh.Iablocikin nr. 5, aud. 206

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil

postat 10 aug. 2017, 01:31 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 21 aug. 2017, 03:53 ]

 AVIZ

Miercuri, 23 august 2017, la ora 9.00 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).
În cadrul ședinței va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica Informaticii Formarea competențelor profesonale inițiale la informatică prin corelarea optimă a cursurilor de matematică și informatică, autor Teodora Vascan.

Conducător științific: Mitrofan Cioban, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician al Academiei de Științe a Republicii Moldova.

Locație: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Gh.Iablocikin nr. 5, aud. 206

Susţinerea tezei de doctor în științe matematice

postat 26 iun. 2017, 22:55 de Universitatea Tiraspol

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice

Pretendent: Popa Alexandru

Conducător ştiinţific: Damian Florin, dr. în șt. fiz. - mat., conf. univ., USM

Tema tezei: Geometria analitică a spațiilor omogene

Specialitatea: 111.04. Geometrie şi Topologie

Data: 5 iulie 2017

Ora: 10:00

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova,  str. Gh. Iablocikin, 5, sala 304

Consiliul ştiinţific specializat: D 36.111.04 - 03

Membrii:
 • Cioban Mitrofan, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM, Universitatea de Stat din Tiraspol, preşedinte al CŞS;
 • Cozma Dumitru, doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, secretar ştiinţific al CŞS;
 • Ion Guţul, doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, membru;
 • Sergiu Cataranciuc, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru;
 • Moroianu Sergiu, doctor în matematică, profesor universitar, Institutul de Matematică al Academiei Române, România, membru.

Referenți științifici oficiali:
 • Macarov Vitalii, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moscova, Rusia
 • Balan Vladimir, doctor în matematică, profesor universitar, Universitatea Politehnică din București, România.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. A. Popa, Uniform model of geometric spaces, Acta Universitatis Apulensis, Special Issue, 2009, 23-28.
 2. A. Popa, Linear approach to non–linear geometry, In Proc. "Actual Problems in Mathematics and Mechanics", vol. VI, Mathematics, dedicated to the 100-th anniversary of N. V. Efimov, Moscow State University, 2011, 224-229.
 3. A. Popa, Properties of figures and properties of spaces, Proc. of "The Third Conference of Mathematical Society of Moldova" IMCS-50, 2014, 142-145.
 4. A. Popa, On the distinction between one-dimensional Euclidean and hyperbolic spaces, Bull. Acad. Șt. Rep. Moldova, Matematica, 77 (2015), 1, 97-102.
 5. A. Popa, New investigation methods of isotropic vectors . Proc. XIII-th Int. Conf. "Algebra, Number Theory and Discrete Geometry: Actual Problems and Applications", dedicated to the 85-th anniversary of Prof. S. S. Ryshkov, Tula 2015, 317-319. (in Russian),
 6. A. Popa, Generalized orthogonal matrices as Lie group of homogeneous spaces, "Int. Conf. Math. & Information Technologies: Research & Education" (MITRE-2016), June 23-26, 2016, Chişinău, 17-18.Rezumatul tezei:

Domeniul de studii: Geometria spațiilor omogene. Scopul cercetării este de a oferi un instrument, care să fie folosit pentru a studia spațiile omogene în limbajul algebrei liniare. Obiectivele lucrării:

Argumentarea conceptului nou de signatură;

Pe baza conceptului de signatură, construirea spațiilor omogene;

Construirea modelului spațiului omogen cu orice signatură dată;

Expresia măsurării cantităților geometrice via signatură, care reflectă rolul lor în geometria analitică a spațiilor omogene;

Găsirea diferitor aplicații ale geometriei analitice a spațiilor omogene.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute:


Geometria analitică este dezvoltată folosind limbajul algebrei lineare și pentru spații omogene nelineare.


Este dezvoltată o teorie universală, în care elementele signaturii spațiului sunt parametri.

Problema științifică importantă soluționată: Cercetarea spațiilor omogene prin metode lineare, aplicând conceptul de signatură.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei: În teză dată se propune un nou concept care permite o abordare unică a tuturor spațiilor omogene. Rezultatele prezentate în teză sunt noi, au un caracter teoretic și cu ajutorul conceptului de signatură prezintă o teorie generală a spațiilor omogene.

Conţinutul de bază al tezei: Teza este scrisă în engleză și constă din: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, anexe, bibliografie din 210 de titluri, volumul total de 189 de pagini, 140 de pagini de text de bază, 3 anexe, 27 de figuri, 9 algoritmi, 5 tabele, adnotări în limbile română, rusă și engleză.

În introducere se argumentează actualitatea temei, scopul și obiectivele lucrării și metodologia cercetării. Se prezintă pe scurt conținutul tezei. În capitolul 1 „Analiza situației în domeniuls spațiilor omogene” se introduc structuri algebrice folosite în cercetare, se prezintă situația în domeniul tezei, se analizează avantajele și limitele abordării axiomatice și ale modelării în cercetare. În capitolul 2 „Geometria analitică” se construiește modelul uniform al spațiilor omogene și se studiază proprietățile lui metrice. În capitolul 3 „Aplicări ale teoriei” sunt descrise unele aplicări ale teoriei în diferite domenii ale geometriei algebrice, geometriei diferențiale și topologiei.

Principalele rezultate obţinute:
 • Clasificarea spațiilor omogene pe baza formei noi de signatură, introduse în această lucrare;
 • Deducerea formei universale a ecuațiilor trigonometrice, comune pentru toate spațiile omogene;
 • Introducerea grupului de matrice generalizat ortogonale și studiul lui în conexiune cu grupul mișcărilor spațiului omogen;
 • Adaptare la spații omogene a formulelor și a algoritmilor algebrei lineare, care operează cu vectori sau familii de vectori;
 • Introducerea vectorilor de decompoziție pentru vectorii limită (vectorii izotropici) și studiul vectorilor limită cu ajutorul vectorilor lor de decompoziție;
 • Definirea și studiul volumelor în spații omogene via volumele corespunzătoare în metaspațiu;
 • Teorema despre izomorfismul grupurilor cristalografice ale spațiilor omogene duale.

Ședinţa Seminarului Științific de Profil

postat 16 iun. 2017, 00:31 de Universitatea Tiraspol

 Luni, 26 iunie 2017, ora 14 00, în şedinţa Seminarului Științific de Profil 

(Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară)

din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei 

TUREAC Tatiana,

cu tema: 

NUNTA MOLDOVENEASCĂ- MODEL DE FORMARE A CUPLULUI FAMILIAL

Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei. Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. Ședința se va desfășura în aula 309, blocul 1, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol

1-10 of 30