Avize

Susţinerea tezei de doctor în științe matematice

postat 26 iun. 2017, 22:55 de Universitatea Tiraspol

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice

Pretendent: Popa Alexandru

Conducător ştiinţific: Damian Florin, dr. în șt. fiz. - mat., conf. univ., USM

Tema tezei: Geometria analitică a spațiilor omogene

Specialitatea: 111.04. Geometrie şi Topologie

Data: 5 iulie 2017

Ora: 10:00

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova,  str. Gh. Iablocikin, 5, sala 304

Consiliul ştiinţific specializat: D 36.111.04 - 03

Membrii:
 • Cioban Mitrofan, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM, Universitatea de Stat din Tiraspol, preşedinte al CŞS;
 • Cozma Dumitru, doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, secretar ştiinţific al CŞS;
 • Ion Guţul, doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, membru;
 • Sergiu Cataranciuc, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru;
 • Moroianu Sergiu, doctor în matematică, profesor universitar, Institutul de Matematică al Academiei Române, România, membru.

Referenți științifici oficiali:
 • Macarov Vitalii, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moscova, Rusia
 • Balan Vladimir, doctor în matematică, profesor universitar, Universitatea Politehnică din București, România.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. A. Popa, Uniform model of geometric spaces, Acta Universitatis Apulensis, Special Issue, 2009, 23-28.
 2. A. Popa, Linear approach to non–linear geometry, In Proc. "Actual Problems in Mathematics and Mechanics", vol. VI, Mathematics, dedicated to the 100-th anniversary of N. V. Efimov, Moscow State University, 2011, 224-229.
 3. A. Popa, Properties of figures and properties of spaces, Proc. of "The Third Conference of Mathematical Society of Moldova" IMCS-50, 2014, 142-145.
 4. A. Popa, On the distinction between one-dimensional Euclidean and hyperbolic spaces, Bull. Acad. Șt. Rep. Moldova, Matematica, 77 (2015), 1, 97-102.
 5. A. Popa, New investigation methods of isotropic vectors . Proc. XIII-th Int. Conf. "Algebra, Number Theory and Discrete Geometry: Actual Problems and Applications", dedicated to the 85-th anniversary of Prof. S. S. Ryshkov, Tula 2015, 317-319. (in Russian),
 6. A. Popa, Generalized orthogonal matrices as Lie group of homogeneous spaces, "Int. Conf. Math. & Information Technologies: Research & Education" (MITRE-2016), June 23-26, 2016, Chişinău, 17-18.Rezumatul tezei:

Domeniul de studii: Geometria spațiilor omogene. Scopul cercetării este de a oferi un instrument, care să fie folosit pentru a studia spațiile omogene în limbajul algebrei liniare. Obiectivele lucrării:

Argumentarea conceptului nou de signatură;

Pe baza conceptului de signatură, construirea spațiilor omogene;

Construirea modelului spațiului omogen cu orice signatură dată;

Expresia măsurării cantităților geometrice via signatură, care reflectă rolul lor în geometria analitică a spațiilor omogene;

Găsirea diferitor aplicații ale geometriei analitice a spațiilor omogene.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute:


Geometria analitică este dezvoltată folosind limbajul algebrei lineare și pentru spații omogene nelineare.


Este dezvoltată o teorie universală, în care elementele signaturii spațiului sunt parametri.

Problema științifică importantă soluționată: Cercetarea spațiilor omogene prin metode lineare, aplicând conceptul de signatură.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei: În teză dată se propune un nou concept care permite o abordare unică a tuturor spațiilor omogene. Rezultatele prezentate în teză sunt noi, au un caracter teoretic și cu ajutorul conceptului de signatură prezintă o teorie generală a spațiilor omogene.

Conţinutul de bază al tezei: Teza este scrisă în engleză și constă din: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, anexe, bibliografie din 210 de titluri, volumul total de 189 de pagini, 140 de pagini de text de bază, 3 anexe, 27 de figuri, 9 algoritmi, 5 tabele, adnotări în limbile română, rusă și engleză.

În introducere se argumentează actualitatea temei, scopul și obiectivele lucrării și metodologia cercetării. Se prezintă pe scurt conținutul tezei. În capitolul 1 „Analiza situației în domeniuls spațiilor omogene” se introduc structuri algebrice folosite în cercetare, se prezintă situația în domeniul tezei, se analizează avantajele și limitele abordării axiomatice și ale modelării în cercetare. În capitolul 2 „Geometria analitică” se construiește modelul uniform al spațiilor omogene și se studiază proprietățile lui metrice. În capitolul 3 „Aplicări ale teoriei” sunt descrise unele aplicări ale teoriei în diferite domenii ale geometriei algebrice, geometriei diferențiale și topologiei.

Principalele rezultate obţinute:
 • Clasificarea spațiilor omogene pe baza formei noi de signatură, introduse în această lucrare;
 • Deducerea formei universale a ecuațiilor trigonometrice, comune pentru toate spațiile omogene;
 • Introducerea grupului de matrice generalizat ortogonale și studiul lui în conexiune cu grupul mișcărilor spațiului omogen;
 • Adaptare la spații omogene a formulelor și a algoritmilor algebrei lineare, care operează cu vectori sau familii de vectori;
 • Introducerea vectorilor de decompoziție pentru vectorii limită (vectorii izotropici) și studiul vectorilor limită cu ajutorul vectorilor lor de decompoziție;
 • Definirea și studiul volumelor în spații omogene via volumele corespunzătoare în metaspațiu;
 • Teorema despre izomorfismul grupurilor cristalografice ale spațiilor omogene duale.

Ședinţa Seminarului Științific de Profil

postat 16 iun. 2017, 00:31 de Universitatea Tiraspol

 Luni, 26 iunie 2017, ora 14 00, în şedinţa Seminarului Științific de Profil 

(Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară)

din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei 

TUREAC Tatiana,

cu tema: 

NUNTA MOLDOVENEASCĂ- MODEL DE FORMARE A CUPLULUI FAMILIAL

Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei. Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. Ședința se va desfășura în aula 309, blocul 1, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII INIŢIALE ŞI CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MODERN GENERAL ŞI UNIVERSITAR”

postat 11 mai 2017, 22:08 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 23 mai 2017, 22:17 ]

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

FACULTATEA PEDAGOGIE 

organizează 
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII INIŢIALE ŞI CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MODERN GENERAL ŞI UNIVERSITAR” 

Chișinău
Republica Moldova 

27-28 OCTOMBRIE 2017 

Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, părinţilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.

Conferinţa ştiinţifico-practică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ superior şi general.

Forumul îşi va desfăşura activităţile în atelierele:

 1. Expectanţele societăţii bazate pe cunoaştere faţă de profesionalismul pedagogului modern 
 2. Interacţiunea polisubiectivă – context facil al educaţiei moderne 
 3. Învăţarea – activitate, proces şi megarezultat valoric 
 4. Referenţialele moderne ale evaluării de calitate 
 5. Abordarea inter-şi transdisciplinare în didacticile particulare

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

      

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,15 mm, cu diacritice;
 • marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm; Gutter - 0,5 cm, Gutter position - left;
 • titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (instituţia, orașul, țara pentru autori sau coautori);
 • conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
 • lucrarea va cuprinde până la 6 pagini complete;
 • referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • formulele de calcul se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient) în format PDF sau imagine (JPEG);
 • tabelele statistice se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • lucrările pot avea cel mult 2 autori;
 • lucrările prezentate vor fi publicte în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
 • lucrările se prezintă în limbile română, rusă, engleză;
 • bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării;
 • se permit şi prezentările în Power Point.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

IMPORTANT: Vă rugăm să expediaţi Formularul de participare până la 25 august 2017, iar depunerea lucrărilor se poate face până la 01 septembrie 2017 în format electronic pe e-mail, atât în formă integrală, cât şi rezumatul acesteia, la adresa: pedagogie@ust.md, precizând clar numele şi funcţia autorului/coautorului lucrării, instituţia unde lucrează, numărul de telefon și adresa de e-mail la care poate fi contactat. Daca aveți careva întrebări, vă rugăm să le adresați la numărul de telefon +373 22750644 sau e-mail pedagogie@ust.md

Locul evenimentului: Str. Ghenadie Iablocichin 5, Chișinău, Republica Moldova

Vă invităm în calitate de participant activ!
Fiecare participant la Conferinţă (autor/coautor) va primi, la sfârşitul acţiunii, diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă (200 lei) reprezintă suma necesară costurilor de organizare (mapa Conferinţei, Agenda, Volumul cu lucrările publicate, Diploma de participare, 2 pauze de cafea). Taxa poate fi achitată direct la Contabilitatea UST.

FORMULAR DE PARTICIPARE

 Numele, prenumele 
 Tema comunicării 
 Gradul, titlul  
 Atelierul în care activaţi 
 Funcţia 
 Telefon         
 e-Mail 
Secţiunea pentru care optaţi 
Indicați una din opțiuni□  Cu participare la conferinţă
  Fără participare  la conferinţă 

Elaborarea Sistemului Informațional al UST

postat 4 mai 2017, 13:31 de Universitatea Tiraspol

AVIZ!


Concurs de selectare a proiectului ștințifico-aplicativ

”Elaborarea Sistemului Informațional al UST”!


În perioada 5 mai – 20 mai 2017, Universitatea de Stat din Tiraspol anunță Concurs de selectare proiectului ștințifico-aplicativ   prin care se urmărește digitizarea activităților instituționale ale UST prin elaborarea unui Sistem Informațional (SI).

Sistemul Informațional UST va digitaliza următoarele procese și activități:

 1. Admiterea la studii (separat pe cicluri de instruire);

 2. Managementul informațional al studenților  (separat pe cicluri de instruire);

 3. Activitatea scolii doctorale;

 4. Formarea contină;

 5. Managementul informațional al colaboratorilor;

 6. Gestionarea bibliotecii digitale.


Criterii de selectare a proiectului:

 • Cost de implementare (mai mic de $35 000 USD, echivalentul - 700 000 MDL),  perioada de elaborare (nu mai mare decât 36 luni);

 • Cost de mentenanță ulterioară (nu mai mare decât $3 000 USD anual);

 • Deviz de chetuieli detaliat.

 • Urgenţa şi relevanţa;

 • Calificarea echipei de proiect;

 • Cadrul legal şi regulatoriu;

 • Durabilitatea;

 • Servicii de instruire inițială a utilizatorilor.


Etapele de realizare:

 1. Analiza si identificarea cerintelor față de SI.

 2. Elaborarea caietului de sarcini.

 3. Proiectarea preliminară.

 4. Proiectarea detaliată pe ani și acțiuni.

 5. Elaborarea-programarea modulelor.

 6. Implementarea și testarea SI. Elaborarea documentației de întreținere.

 7. Validarea SI prin experiment (insculiv instruirea personalului).

 8. Omologarea și asigurarea mentenanței SI.


Dosarul candidaților la concurs va include următoarele acte:

 1. Propunerea de proiect cu devizul de cheltuieli.

 2. CV-urile membrilor echipei;

 3. Descrierea succintă a etapelor de proiect, costurilor și duratei acestora;


Informații suplimentare. Caietul de sarcini va fi elaborat prin consultarea tuturor serviciilor UST și va  fi aprobat de către Rectorul UST.

 1. Selectarea finală a Proiectului câștigător va fi realizată de către o comisie creată ad-hoc de către Consiliul Administrativ al UST, care va include specialiști din domeniu, reprezentanți ai Consiliului Administrativ și ai Serviciului Cercetări Științifice.

 2. Semnarea Contractului cu UST.

 1. Echipa proiectului câștigător va semna un Contract cu UST,  prin care se va stabili planul de proiectare-dezvoltare-implementare a SI, cadrul de timp, responsabilităţile fiecărei părţi în procesul de proiectare, dezvoltare şi implementare a SI.

 2. Contractul va prevedea, desemnarea de către UST a unui responsabil instituțional pentru acest proiect, crearea Grupului de lucru comun pentru concretizarea caietului de sarcini (responsabilii din UST).


Dosarul va fi depus în termenii indicați la Serviciul Cercetări Științifice, biroul 211, orele 9.00 – 16.

Tel. 022 244085, 022 24008 4.


Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 111.04

postat 20 apr. 2017, 07:54 de Universitatea Tiraspol

 Pe data de 25 aprilie 2017, ora 14:00, la Facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol (str. Gh. Iablocikin 5, sala 304), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie în cadrul căreia  dl Alexandru POPA  va prezenta spre examinare teza de doctor în ştiinţe matematice la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie cu titlul "GEOMETRIA ANALITICĂ A SPAȚIILOR OMOGENE".

Ședința Seminarui de profil

postat 5 apr. 2017, 02:37 de Universitatea Tiraspol

 La 5 aprilie 2017, ora 13.00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, va avea loc prima ședință a Seminarui de profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în componența aprobată prin HOTĂRÂREA CNAA nr. AT-4/4.4 din 05 iulie 2016.

Ordinea de zi:

Examinarea tezei de doctor în științe pedagogice PARTICULARITĂȚILE METODOLOGICE DE PROIECTARE A TRASEELOR INDIVIDUALE DE ÎNVĂȚARE A STUDENȚILOR ÎN CURSURILE ELECTRONICE LA INFORMATICĂ (pe exemplul cursului „HTML 5”), autor Ghenadie Cabac, conducător științific Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar.

Seminarul va avea loc în aula 206, str. Gh. Iablocikin 5, blocul de studii al US din Tiraspol cu sediul la Chișinău.

Revista științifică Acta et Commentationes

postat 6 mar. 2017, 03:35 de Universitatea Tiraspol

 AVIZ!

Se anunță colectarea articolelor științifice pentru:
 • numărul 1(3)2017 al revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe Exacte și ale Naturii. Volumul articolelor științifice se va încadra în limita a 5-10 pagini, cu respectarea cerințelor de tehnoredactare în vigoare. Se încurajează scrierea articolelor într-una din limbile de circulație internațională: engleză, franceză, germană, etc. Articolele se vor prezenta până la 31 mai 2017, pe suport hârtie în două exemplare în biroul 211 și în varianta electronică la adresa reviste@ust.md

 • numărul 1(10)2017 al revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației, care a fost acreditată și clasificată recent în categoria C a revistelor științifice din țară. Volumul articolelor științifice se va încadra în limita a 5-10 pagini, cu respectarea cerințelor de tehnoredactare în vigoare. Se încurajează scrierea articolelor într-una din limbile de circulație internațională: engleză, franceză, germană, etc. Articolele se vor prezenta până la 31 mai 2017, pe suport hârtie în două exemplare în biroul 211 și în varianta electronică la adresa reviste@ust.md.

Secția Cercetări științifice 
Colegiul de redacție al revist

Conferința Științifică Studențească

postat 6 mar. 2017, 03:26 de Universitatea Tiraspol

  AVIZ

Miercuri, 5 aprilie 2017 va avea loc ediţia a 66-a a Conferinţei Ştiinţifice anuale studenţeşti.

În conformitate cu ordinul nr. 87 din 3 martie 2017, fiecare catedră UST va organiza câte o secţie în domeniul ştiinţific corespunzător.

Cele mai bune lucrări ştiinţifice studenţeşti vor fi premiate şi recomandate pentru publicare.

Înregistrarea participanţilor va avea loc la catedre până la data de 1 aprilie 2017.

Sunt invitaţi studenţii şi masteranzii Universităţii de Stat din Tiraspol şi a tuturor instituţiilor de învăţământ superior din ţară.

Informaţii suplimentare la Serviciul Cercetări Ştiinţifice al UST:

pruteanupavel@gmail.com

Tel. 022244085, 022240084

Comitetul organizatoric

To attention of TSU teachers

postat 1 mar. 2017, 01:58 de Universitatea Tiraspol

To attention of TSU teachers-allies of innovative pedagogical approaches

 In order to be involved in activities within the project TEACH ME (training in innovative pedagogical approaches in Nice (France, the period 11 – 17 June, 2017), course design, developing and accreditation of courses, teaching activities) you are invited to apply dossiers for selection until 06.03. 2017, 13:00, in office 321, study block A.

Candidates will be selected on the basis of following criteria:

 • teaching experience (as a teacher in charge of courses); 
 • communication skills in English; 
 • ICT skills;
 • proven performance, as a teacher.

The dossier will contain:

 • application for entry in the competition;
 • EuroPas CV;
 • supporting documents, which prove mentioned skills.

The results will be announced on 10.03. 2017.

Examinarea tezei de doctor în științe pedagogice

postat 28 feb. 2017, 05:38 de Universitatea Tiraspol


AVIZ

Vineri, 17 martie 2017, ora 14 00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a dnei EŞANU-DUMNAZEV Daniela, cu tema: 

FORMAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ LA STUDENŢII MEDICINIŞTI DIN PERSPECTIVA LEXICALĂ

Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei. Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.

Sedinta se va desfasura în aula 108, blocul 1, str. Iablocikin 5,

Universitatea de Stat din Tiraspol

1-10 of 23