Anunturi speciale

CONFERINŢA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ. FACULTATEA PEDAGOGIE

postat 15 aug. 2017, 08:35 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 11 nov. 2017, 00:07 ]


UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

FACULTATEA PEDAGOGIE REZOLUȚIA 

Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională 

RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII INIȚIALE ȘI CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MODERN GENERAL ȘI UNIVERSITAR 

(27-28 octombrie 2017) 

Participanții la forumul științifico-practic nominalizat, organizat de Facultatea Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol, au menționat:

 • Asigurarea unui dialog constructiv între diverși parteneri pentru identificarea și soluționarea problemelor pregătirii cadrelor didactice;
 • Sensibilizarea participanților despre perspectivele interconexiunii învățământului general și universitar;
 • Analiza modelelor relevante în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice;
 • Abordarea aspectelor inovative privind interconexiunea învățământului modern general și universitar;
 • Argumentarea științifică a reconceptualizării formării profesionale inițiale și continue în învățământul modern general și universitar;
 • Elucidarea tendințelor de evaluare a formării competenței profesionale în raport cu exigențele societății în continuă schimbare;
 • Relevarea oportunităților de transfer a rezultatelor investigațiilor științifice axate pe formarea de calitate a pedagogilor.

Demersul esențial al dezbaterilor în cadrul atelierelor științifice ale Conferinței s-a axat pe ideea că paradigmele schimbării, marcate de tendința Uniunii Europene de a aduce la un numitor comun demersurile educaționale, de a crea Spațiul European al Învățământului, oferă posibilități reale de renovare a formării inițiale și continue prin regândirea, remodelarea, reevaluarea critică a componentelor curriculare.

Participanții au enunțat că: 

 • Elementele cheie pe care se poziționează noua concepție a învățământului sunt: profesionalismul, eficacitatea și calitatea învățământului; 
 • Reînnoirea conținutului învățământului se bazează pe anumite principii psihopedagogice: axarea demersului educativ pe subiect, comunicarea educațională, accentuarea caracterului formativ-educativ al procesului de predare-învățare-evaluare etc.; 
 • Finalitățile formării inițiale și continue vizează formarea unei personalități culte și profesional competente în domeniul pedagogiei învățământului general care să răspundă eficient demersului educațional și cultural contemporan al individului , al națiunii și societății umane; 
 • Reconceptualizarea, ajustarea la cerințele actuale, la nivel de proces de instruire /formare profesională inițială și continuă este inevitabilă, incontestabilă, oportună, care este generată de tendințele europene de modernizare a învățământului în vederea asigurării calității și formării de competențe. 

Secvențe video conferință: aici.

Textul Rezoluției a fost aprobat unanim de către participanții Conferinței.

2017_10_27_conferinta


Conferiţa Ştiinţifică cu participare Internaţională

postat 30 iun. 2017, 05:28 de Universitatea Tiraspol

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (cu sediul la CHIŞINĂU)

Facultatea de Filologie 

Catedra Limba şi Literatura Română

Scrisoare informaţională

Stimaţi colegi,

Catedra Limba şi Literatura Română a Facultăţii de Filologie, UST organizează şi Vă invită să participaţi la Conferiţa Ştiinţifică cu participare Internaţională  „Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane” care va avea loc pe 24-25 noiembrie 2017.

Se propun următoarele axe tematice ale Conferinţei:

Lingvistică generală, sociolingvistică
 • Comunicare şi limbaj
 • Lingvistică contrastivă şi traductologie
 • Gramatică
 • Lexicologie, lexicografie, terminologie
 • Istoria limbii şi dialectologie
 • Literatură şi folclor
 • Stilistică şi cultivarea vorbirii
 • Didactică şi glotodidacticăTermenul limită de prezentare a materialelor şi a fişei de participare la Conferinţă, 01 noiembrie 2017, vor fi expediate prin e-mail pe adresa: catedrallr.ust@mail.ru . Materialele pot fi prezentate în limbile engleză, franceză, română, rusă (rezumatul în primele cazuri va fi în limba română).Cerinţele faţă de materialele prevăzute pentru publicare

Articolele vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

 • Titlul dactilografiat cu majuscule, font Times New Roman 12, caractere Bold, centrat.
 • Autor (numele, prenumele) – instituţia, font Times New Roman 12, dreapta.
 • Coli format A 4 , interval între rânduri -1,5; centrat.
 • Rezumatul şi cuvintele-cheie (în limba engleză).
 • Volumul publicaţiilor: maxim 5 pagini complete (font Times New Roman 12)
 • Câmpurile de sus şi jos - 2 cm; dreapta - 1,5 cm; stânga - 3 cm.
 • Sursele bibliografice vor fi consemnate în paranteze pătrate, iar la sfârşitul articolului se prezită respectivele surse în ordine numerică corespunzătoare (Referinţe bibliografice).

Taxa de participare 100 lei - va fi achitată în ziua deschiderii conferinţei

Adresa comitetului organizatoric :

Catedra Limba şi Literatura Română
Strada Drumul Viilor, 26a
Universitatea de Stat din Tiraspol
Republica Moldova, or. Chişinău,
(Tel. 022-79-87-24)


Formular de participare


 Numele, prenumele
 
 Titlul ştiinţific 
 Ţara 
 Instituţia în care activaţi 
 Adresa 
 Telefon, fax 
 E-mail 
 Atelierul pentru care optaţi 
 Titlul comunicăriiIndicaţi una din opţiuni
□ Cu participare la conferinţă
□ Fără participare la conferinţă
 

Ședinţa jubiliară a seminarului “Ecuaţii Diferenţiale şi Algebre”

postat 11 iun. 2017, 14:25 de Universitatea Tiraspol

  A V I Z

 Marţi, 13 Iunie 2017, ora 1600, în sala Senatului UST va avea loc şedinţa jubiliară a seminarului “Ecuaţii Diferenţiale şi Algebre”.

Programul şedinţei:


1.     Prezentare “Seminarul Ecuaţii Diferenţiale şi Algebre - 15 ani de activitate”.
        Raportor Dumitru Cozma, dr. hab., conferenţiar universitar.

2.     Comunicări ştiinţifice: 

    2.1. “Întrebări cu serii Hilbert la sisteme diferenţiale polinomiale”.
            Raportor Mihail Popa, dr. hab., profesor universitar;

    2.2. “Sisteme dinamice cu curbe algebrice invariante”.
            Raportor Alexandru Şubă, dr. hab., profesor universitar;

    2.3. “Aspecte geometrice la rezolvarea unor sisteme dinamice”,
            Raportor Mitrofan Cioban, dr. hab., academician.

3. Diverse.

Sunt invitaţi toţi doritorii.

                                Biroul seminarului.

ȘEDINȚA SEMINARULUI METODOLOGIC

postat 11 mai 2017, 22:18 de Universitatea Tiraspol

 Universitatea de Stat din Tiraspol

 Centrul de Formare Profesională Continuă

 Centrul Tehnologii informaționale

Seminar metodologic 

”Utilizarea tehnologiilor moderne la UST: rezultate și perspective” 

17 mai 2017, ora 14 -50, Sala de festivități a UST

Program
 • Utilizarea tehnologiilor moderne la cursurile de formare continuă. Raportor – dr. conf. univ. Viorel Bocancea, șef centru Formare profesională continuă.
 • Noi instrumente TIC în educație. Raportor – lector univ. Sergiu Corlat, șef centru Tehnologii informaționale.
 • Promovarea tehnologiilor moderne prin intermediul proiectelor instituționale și internaționale. Raportor – dr. conf. univ. Andrei Braicov, coordonator proiect Teach me.
 • Digitalizarea învățării. Raportor – dr. conf. univ. Mihail Calalb, coordonator proiect instituțional.
 • Perspectivele studierii roboticii la facultatea FMTI. Raportor – lector univ. Lupașcu Natalia.

Ziua ușilor deschise

postat 26 apr. 2017, 00:58 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 26 apr. 2017, 01:17 ]

Anunț!

Ziua ușilor deschise la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol

 

 Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol organizează Duminică, 30 aprilie 2017, ora 10:00, evenimentul Ziua Ușilor Deschise.

 În cadrul evenimentului vor avea loc:


 1. Concursul Absolvenților de liceu (dotat cu premii);
 2. Seminarul metodologic pentru cadrele didactice Abordarea STEM în predarea științelor exacte”. 
 3. Demostrație de roboți.

 

AGENDA

Seminarului metodologic pentru cadrele didactice “Abordarea STEM în predarea științelor exacte

 

30.04.2017, Duminică

Chișinău, str. Ghenadie Iablocichin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol,

Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, sala 304

 

10:00 – 10:10 - Cuvânt de salut, decanul FMTI, dr. conf. Andrei Braicov, academician Mitrofan Cioban

10:10 – 10:40 - Evaluarea asistată de calculator, lect. super. Teodora Vascan

10:40 – 11:10 - Utilizarea soft-ului Mathematica în predarea științelor exacte, dr. conf. Vitalie Puțuntică

11:10 – 11:40 - Crearea  și gestionarea e-portofoliilor în scop educațional, lect. super. Tatiana Veveriță

11:40 – 12:10 - Aspecte metodologice privind predarea cursului Robotica, lect. super. Natalia Lupașcu

 

12:10 – 12:30 - Pauză de cafea

 

12:30 – 13:00 - Digitalizarea predării, dr. conf. Mihai Calalb

13:00 – 13:30 - Utlizarea tablei interactive în predarea știițelor exacte, dr. conf. Angela Globa

13:30 – 14:00 - Instrumente moderne pentru formarea continuă a cadrelor didactice de matematică și informatică, dr. conf. Andrei Braicov

14:00 – 15:00 - Dezbateri, discuții. Inmânarea certficatelor de participare.

 

 

Adresa  noastră: Chișinău, str. Ghenadie Iablocichin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol,

Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, sala 304

1-5 of 5