ACTE

ACTE UNIVERSITARE

CARTA UNIVERSITARĂ
https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gTWd6YjNSbjBSLUE
https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gam1rbzZ1R21tYVk
https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8geHdfMU1rMWZnUHM


R E G U L A M E N T E

     
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A STUDIILOR ÎN UNIVERSITATEA DE STAT TIRASPOL   REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE A STUDENȚILOR
     
REGULAMENTULFACULTĂȚII ÎN UNIVERSITATEA DE STAT TIRASPOL   REGULAMENTUL CATEDREI ÎN UNIVERSITATEA DE STAT TIRASPOL
     
REGULAMENTULCU PRIVIRE LA ORGANIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUI, UST    REGULAMENTULCU PRIVIRE LA OCUPAREA LOCURILOR CU FINANȚARE BUGETARĂ, UST  
     
REGULAMENTULCU PRIVIRE LA ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTER, UST    REGULAMENTULCU PRIVIRE LA ORGANIZAREA STUDIILOR DE DOCTORAT, UST 
     
REGULAMENTULCU PRIVIRE LA ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ, UST    REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ACORDAREA BURSELOR, UST 
     
REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA CONCURSUL PROIECTELOR DE CERCETARE PENTRU STUDENȚI ȘI MASTERANZI, UST    REGULAMENTULCU PRIVIRE LA MODUL DE OCUPARE A POSTURILOR ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE, UST  
     
REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA MOBILITATEA ACADEMICĂ, UST     REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LICENȚĂ, UST   
     
REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE ETICĂ , UST      REGULAMENTUL DE CAZARE ȘI ÎNTREȚINERE A ORDINII ÎN CĂMINELE UST   
     
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A DISTRIBUIRII INFORMAȚIEI PUBLICE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI UST      REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA FORMAREA CONTINUĂ A ANGAJAȚILOR UST
     
POLITICA DE ASIGURARE A SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A UST  REGULAMENTUL UST PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO
    METODOLOGIA DE ACUMULARE A MINIMULUI CURRICULAR PENTRU STUDII DE MASTER
REGULAMENTUL PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR ȘI ALEGEREA PERSOANELOR ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE UST (DECAN, ȘEF CATEDRĂ)    
     
     

I N S T R U C Ț I U N I

     
INSTRUCȚIUNE PRIVIND TEHNOREDACTAREA ȘI PREZENTAREA ARTICOLELOR ÎN REVISTA ACTA ET COMMENTATIONES   
     

 


ACTE NORMATIVE EXTERNE

     
CODUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A STUDIILOR  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN BAZA SNCS 2015
     
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI 2014 - 2020   ORDIN DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI SNCS
     
NOMENCLATORUL DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI SPECIALITĂȚILOR 2005   METODOLOGIA DE EVALUARE EXTERNĂ ANACIP 2016
     
CADRUL DE REFERINȚĂ AL CURRICULUMULUI UNIVERSITAR 2015   HOTĂRÂREA GUVERNULUI RM NR. 1009 CU PRIVIRE LA CUANTUMURILE BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE AJUTOARE SOCIALE PENTRU STUDENȚII DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
     
PLANUL CADRU PENTRU STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ, MASTER, DOCTORAT 2015   REGULAMENT-CADRU CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SAS 
     
REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND STAGIILE PRACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR    REGULAMENT-CADRU AL CATEDREI INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 
     
REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE A STUDENTULUI   REGULAMENT-CADRU AL FACULTĂȚII INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  
     
REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ   REGULAMENT PRIVIND SCUTIREA DE TAXE DE STUDII (H.G. RM NR 125) 
     
RECOMANDĂRI-CADRU PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA SMC   REGULAMENT-CADRU PRIVIND FUNCȚIONAREA CĂMINELOR DIN SUBORDINEA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     
REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ    
     
     

ADMITERE

 https://docs.google.com/document/d/1L927V4g1Z3hOr9UsZerI7XJJ-HXrzrdrCJkOh2Z1AMs/edit?usp=sharing  https://sites.google.com/site/usttemporar/acte/3dreg_adm_c2.png?attredirects=0https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gd2xtTWx0VVhsY2Jxbk9tWlZxTkU0RldrV0Fv/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gX0lHU2NrdWdhTV9mSGZuNUpwTEtEZlB2Ti1n/view?usp=sharing  


ORDINE 

https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gQ2tsTTNMaG9EYVE/view?usp=sharing