2.Inna szkoła

Z których wzorców możemy skorzystać?

 1. Podział na etapy edukacyjne 3x4 (nie 4x3). Obowiązek szkolny od 5 do 16 roku życia – 12 lat (edukacja szkolna zaczyna się wcześnie i nie zmusza się ludzi dorosłych do nauki). Nauka w ramach jednego etapu edukacyjnego trwa dłużej 4 latata, nie 3 (więcej jest czasu na dobranie optymalnych metod nauczania).
 2. W szkole podstawowej jeden nauczyciel uczy wielu przedmiotów (uczeń nie odczuwa ciągłej zmiany osobowości i wymagań).
 3. Nie ma drugoroczności. Stosowane jest pojęcie - uczeń piątego rok nauczania, a nie uczeń w piątej klasie.
  1. W klasie są 3 / 4 poziomy nauczania:
  2. Jak złożyć kwotę 20 zł? Poziom klasy I.
  3. Dodawanie setek i dziesiątek. Poziom klasy II.
  4. Złożone zajęcia tekstowe. Poziom klasy III/IV.
   1. Złożone działania na ułamkach. Poziom – IV/V.W Polsce brak podziału na grupy uniemożliwia wykorzystanie umiejętności „I ćwiartki” oraz jest źródłem agresji szkolnej uczniów nienadążających za programem oraz tych co się nudzą.
 4. Klasy otwarte. Częstsze kontakty między uczniami i nauczy cielem, częstsze przekazywanie dobrych praktyk między nauczycielami.
 5. Projekty - tematy wiodące realizowane za pomocą przedmiotowych kart pracy: z matematyki (wyznacz długość granic Polski), przyrody, języka ojczystego, art., religii, …
 6. 3 podstawowe metody nauczania: frontalna, grupowa (w tym WN) i nauczanie indywidualna w relacji 1/4/5. Uczenie przez porównywanie.
 7. Rola podręcznika. Różne poziomy, więc różne karty pracy i różne podręczniki dostępne w klasie (jako pomoce). Duże znaczenie książek - pamiętników wykonywanych przez uczniów dokumentujących ich pracę. Brak zeszytów ćwiczeń.
 8. Ocenianie semestrlne. System sprawdzianów (minimum raz na semestr) tworzonych i opracowywanych przez nauczycieli według zewnętrznych zaleceń. Wyniki dyskutowane w celu oceny efektywności programu.
 9. Ocenianie cotygodniowe. Celem oceniania jest dobór nowych kart pracy i przekazywanie uczniom informacji zwrotną (IZ):
  1. Co zrobiłeś dobrze - Jedna rzetelna informacja motywująca do dalszej pracy. Najlepiej gdy dotyczy poprawy.
  2. Co źle - Wskazanie jednego błędu, niedociągnięcia, które uczeń powinien i może poprawić.
  3. Jak możesz to poprawić. - Wskazanie metody poprawy.
  4. W którą stronę możesz się rozwijać. - Wskazanie sposobu / drogi rzowoju (potrzebna inforamcja o uczniu)
  5. Kiedy uczymy? Uczeń sam się zgłasza, kiedy napotyka na trudności przy realizacji kart pracy. Korzysta z pomocy nauczyciela i uczniów (WN, „Komunikacja na lekcji matematyki”).