Aktualności‎ > ‎

Kolegium

Obowiązujące dokumenty i ich źródła:

Podstawa programowa:

Tom 1. - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Tom 5. - Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej ...

Tom 6. - Edukacja matematyczna i techniczna

Plany nauczania dla szkoły podstawowej

§         Przykładowe szkolne plany nauczania w klasach I-III

§         Przykładowy plan nauczania dla szkoły podstawowej

§         Inna organizacja roku szkolnego I etapu edukacyjnego

§         Przykładowy arkusz organizacji sp 2009/2010

Plany nauczania  dla gimnazjum:

§         Przykładowy ramowy plan nauczania dla gimnazjum - I

§         Przykładowy ramowy plan nauczania dla gimnazjum - II

§         Przykładowy arkusz organizacji gim.2009/2010

Komentarze do ramowych planów nauczania »

Tworząc karty pracy do matematyki warto pamiętać o:

a) separacji zadań między sobą i s

eparacji zdań/poleceń w zadaniu,

b) stosowaniu oznaczenia graficznego,

c) wprowadzaniu różnych czasowników,  stosowaniu pełnych zdań w zadaniach tekstowych i poleceniach,  

d) stosowaniu oszczędnej grafiki i ograniczonej kolorystyce,

d) podziale karty na cztery części: 

Część I - wykonywana w grupie - proste przykłady

Cześć II - wykonywana w grupie - przykłady prowadzące do odkrycia (efekt WOW/Eureka)

Część III – wykonywana samodzielnie - uczeń rozwiązuje przygotowane dla niego przykłady 

Część IV – wykonywana samodzielnie - uczeń tworzy zadania

 

Zajęcia dodawanie 4 części karty pracy

I. (  ) lub (+)

Tomek ma modele: jj i jjjj. Ile modeli ma Tomek?

Odpowiedź: Tomek ma ....... modeli ......

II. (  ) lub (+)

Ela ma $$$$$$  i dostała $. Ile Elama razem pisaków ma? 

Odpowiedź: Ela razem ma ......... ........

III. (  ) lub (+) WOW/Eureka

Ela ma $  i dostała $$$$$$Ile ma razem pisaków ma Ela?

Odpowiedź: Ela razem ma ......... ........

IV. Ułóż podobne zadanie (+)

1 Wersja    

Kasia ma Q……………………. modeli dostała Q ……………………. modeli.  Ile modeli ma Kasia?

Odpowiedź: Ela .........................

2 Wersja

Kasia przyniosła Q …..

3 Wersja …..

 

Zajęcia odejmowanie (i nie tylko) 4 części karty pracy

I. (-) Patryk miał &&&&&&&, oddał &&&&&Piotrowi. Ile medali  zostało Patrykowi?

Patrykowi zostało ......... ..........

II. ( )W sklepie było µµµµµµµ. Sprzedano µµ. …… Ile aparatów zostało w sklepie?

Odpowiedź: W sklepie zostało ........ ..........

III. ( )W sklepie było µµµµµµµµ. Sprzedano µµµ. …… Ile aparatów zostało w sklepie? WOW

Odpowiedź: W sklepie zostało ........ aparatów.

IV. (-) / IVa. (-, +) / IVb. (+, -) / IVc. (+, +) / IVd. (-, -)

 

Mnożenie

Ułóż 4 części karty pracy dla mnożenia: 3x4=4+4+4

Części III i VIb na podstawie D. Koper, Przedmiot: nauczanie początkowe. Matematyczne karty pracy. Artykuł w specjalistycznym serwisie edukacyjnym ttp://awans.szkola.net/

 

IV. Pytania do filmu

1. Reforma edukacji
Kiedy w Wielkie Brytanii wprowadzono reformę edukacji i w jakim celu? Czy wszystkie elementy reformy odniosły sukces? Jakie są zalety podziału na 4- letnie okresy edukacyjne? Jak liczne są klasy? 

2. Szkoły otwartych drzwi. W jakim celu w salach lekcyjnych są otwarte drzwi? Czy wprowadzenie otwartych klas w szkole od początku było akceptowane i skuteczne? Jak długo trwają jedne zajęcia lekcyjne?

3. Współpraca z rodzicami. Dlaczego rodzice mogą mieć trudności w udzielaniu pomocy w odrabianiu prac domowych z matematyki? W jaki sposób rodzice pomagają dzieciom w nauce języka ojczystego? Na czym polega zasada 5 palców?

4. Poziomy edukacyjne. Czy karty pracy w danym przedziale wiekowym uczniów są jednakowe? Na ilu poziomach nauczania nauczyciel prowadzi zajęcia - dzięki jakim technikom jest to możliwe? Dlaczego podział na poziomy w porównaniu z podziałem na klasy uważany jest za korzystniejszy dla uczniów, ale trudniejszy dla nauczycieli? Jak rozwiązywany jest problem drugoroczności? Kiedy dziecko przechodzi na następny poziom edukacyjny?

5. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Czy dzieci mają zwykłe podręczniki i zeszyty ćwiczeń? Jeśli TAK,  to jak one wyglądają? Jeśli NIE, to co jest stosowane zamiast podręczników i zeszytów ćwiczeń? Dlaczego nauczyciele dążą do tego, by jak najwięcej czynności było wykonywanych przez uczniów własnoręcznie?

6. Trzy podstawowe metody dydaktyki. Wymień stosowane w szkole 3 metody dydaktyki? Kiedy stosowane jest nauczanie frontalne?

7. Ocenianie osiągnięć uczniów.  Kiedy sprawdzana jest praca domowa? Kiedy są sprawdziany? Co stanowi podstawą oceny osiągnięć? Jak są oceniane sprawdziany i prace uczniów?

8. Wzajemne nauczanie. Na czym polega wzajemne nauczanie?

9. Tematy wiodące. W jaki sposób realizowane są tematy wiodące - projekty? Czy tematy wiodące nie są nużące dla dzieci? Czy przygotowanie zajęć do tematu wiodącego jest obowiązkiem nauczyciela? Jak długo trwają przygotowania zajęć realizowanych w ramach tematu wiodącego?

10. Jakie trudności napotkamy przenosząc model angielski do szkoły w Polsce i jak można te trudności pokonać?

  

Kształtowanie zaradności - wstęp

 

Wstępna refleksja

Wprowadzając pojęcia zaradności matematycznej i przyrodniczej można rozważać:  

§         model piramidy uczenia się,

§         metody aktywne uczenia się,

§         podstawę programową (cele ogólne),

§         konstruktywistyczny modelu uczenia się,

§         refleksja J.A. Paulos,

§         refleksja: "W której sytuacji jesteśmy gotowi stwierdzić, że praca nauczyciela jest efektywniejsza?" to ten, który:
- przygotowuje zajęcia, podczas ich realizacji tylko wspomaga uczniów, jest opiekunem, pije kawę, gdy jego uczniowie pracują.
- z wielkim wysiłkiem stara się wytłumaczyć jednocześnie wszystkim dzieciom w klasie problemy i sposoby ich rozwiązania.
 • Zaradność jazdy na nartach, czyli jak prowadzić lekcje z matematyki według karty pracy

   

 • 10 elementów jazdy na nartach

  1. Dzieci zdobywają umiejętności poprzez zespołowe zabawy. Nie ma osoby dorosłej…

  2. W grupie nie ma kolegów lub koleżanek uniemożliwiających współpracę

  3. Są narty i ...

  4. Instruktor pomaga, gdy dziecko zwróci się o pomoc.

  5. Dziecko obserwując swoich rówieśników spostrzega/odkrywa zasady jazdy efekt WOW.

  6. W nauce pomagają koledzy, ale nikt nie zahamuje za kogoś innego

  7. Dziecko znajduje własną strategię jazdy.

  8. Dziecko opowiada o swoich sportowych dokonaniach.

  9. Dziecko wyjaśniania przyczyny błędów.  

  10. Dziecko wykonuje zdjęcia (rysunki) upamiętniające zabawę.

 • 10 elementów jazdy na nartach vs. nauka matematyki
 • 1. Dzieci zdobywają umiejętności poprzez zespołowe zabawy. Nie ma osoby dorosłej, która określiłaby za wysokie wymagania lub była zbyt opiekuńczy – (uczniowie wykonują w grupie zadania z I części karty).

  2. W grupie nie ma kolegów lub koleżanek uniemożliwiających współpracę – specjalna rola nauczyciela w klasach integracyjnych.

  3. Są narty i ... – karty pracy są odpowiednie do możliwości.

  4. Instruktor pomaga, gdy dziecko zwróci się o pomoc – dzieci zwracają się do nauczyciela według ustalonych zasad.  

  5. Dziecko obserwując swoich rówieśników spostrzega/odkrywa zasady – nauczyciel dobiera zadania które umożliwiają odkrycie praw/związków przyczynowo skutkowych + efekt WOW/Eureka (uczniowie wykonują w grupie zadania z II części karty pracy).

  6. W nauce pomagają koledzy, ale nikt nie zahamuje za kogoś innego – (uczniowie wykonują samodzielnie zadania z III części karty pracy).

  7. Dziecko znajduje własną strategię jazdy – uczniowie samodzielnie tworzą zadania (IV część karty pracy), nie korzystają z zeszytów ćwiczeń, tylko ze zwykłych własnych zeszytów.

  8. Dziecko opowiada o swoich sportowych dokonaniach –  nauczyciel słucha wypowiedzi uczniów dotyczących stosowanych przez nich metod.

  9. Dziecko wyjaśniania przyczyny błędów, dobrze wie, czego jeszcze nie umie – uczeń odpowiada na pytania:

  Gdzie można popełnić błąd?, Gdzie popełniłem błąd, W jakich sytuacjach moja metoda może nie być skuteczna?

  10. Dziecko wykonuje zdjęcia (rysunki) upamiętniające zabawę - uczniowie wykonują plakat – rysunek informujący o odkrytej zasadzie/poznanej zależności.

 • 4 części karty pracy

  I Poznanie zasad - Uczniowie rozwiązują zadania w zespole

  II Efekt WOW/Eureka - Uczniowie rozwiązują zadania w zespole

  III Opanowanie swojej strategii - Samodzielna praca ucznia rozwiązującego zadania

  IV Kształtowanie umiejętności heurystycznych Dziecko tworzy własne zadania i rozwiązuje je.

  Czytanka matematyczna

  dla uczniów kończących nauczanie początkowe

  1. Czytanka powinna mieć objętość … stron ponieważ …

  2. Czytanka powinna zawierać relacje określające związki przyczynowo-skutkowe,  czasowe następstwo wydarzeń, związki przestrzenne np.: …,

  3. Zdecydowana większość zdań czytanki powinna mieć określoną wartość …. , czyli …

  4. W czytance matematycznej powinniśmy unikać zdań i sformułowań … np. ….

  5. Czytanka powinna zwierać treści, do których uczeń będzie mógł zadać pytania związane z:

  - wykonywaniem obliczeń arytmetycznych np. … ,

  - obliczaniem czasu trwania zdarzeń np. … ,  

  - określaniem względnego położenia np. … ,  

  - określeniem związków przyczynowo-skutkowych i następstwa czasu np. … .

 • - okrśleniem wagi, długości, pola powerzchni np. ...

  6. Celem edukacji matematycznej jest to by uczniowie mogli zarówno analizować treści czytanek przygotowywanych przez nauczyciela jak i tworzć własnych czytanki. 

  7. Czytanka powinna mieć justację i akapity zgodne z formatem podręczników do historii i przyrody dla klas IV-VI.

  8. Czytanka matematyczna we wcześniejszych okresach edukacji może mieć postać bajki lub baśni. 

 • VI a Syndrom katastrofy

 • Czasami autorzy podręczników, programów i co gorsza egzaminatorzy odczuwają syndrom katastrofy. Żądają by dzieci w nauczaniu początkowym umiały pisemnie pomnożyć np. 534 przez  327. Argumentacja katastrofistów jest prosta: jak przyjdzie kataklizm i nie będzie kalkulatora/komputera to dziecko da sobie radę. Jednak jak pokazuje życie realnym kataklizmem może być jedynie  sprawdzian autorstwa wspominanych katastrofistów.

  To poczucie katastrofy jest bardzo niebezpieczne, gdyż ucząc bezmyślnego mnożenia 534 x 324 nie dbamy o to by dzieci zrozumieły procedurę np. wykonując jedno proste działanie 12 x 7 kilkoma sposobami. Przygotowując się do katastrofy dzieci utrwalają formalizm, a nie myślą. Podobnie w nauczaniu początkowym nie uczymy tworzenia zadań, tylko „utrwalamy” poznane schematy ich rozwiązywania. Tylko czy w tej sytuacji nasze lekcje prowadzone pod dyktando katastrofistów powinny nazywać się matematyka.

 •  

  Matematyka to nauka umożliwiająca odkrywanie

  i formułowanie ścisłych wniosków na podstawie założeń.

  Jest nauką zajmującą się poprawnością rozumowania.

  Kształcenie zaradności matematycznej jest kształceniem umiejętności myślenie prowadzącego do:

  - odkrycia rozwiązania i

  - sprawdzenia poprawności odkrytej metody.  

  Istotą nauczania matematyki powinno być kształcenie umiejętności oceny poprawności myślenia, więc kształcenie zaradności matematycznej może być uważane za istotę nauczania matematyki.

   
   
   
 • VI b Syndrom katastrofy

 • Oblicz .

  32 + 18 =               74 – 25 =               68 + 12 =               68 – 13 =

  57 + 21 =               86 – 27 =               48 + 32 =               48 – 34 =

  65 + 36 =               42 – 26 =               46 + 28 =               64 – 26 =

  55 + 36 =               82 – 65 =               55 + 29 =               55 – 28 =

   

  (50 + 26 ) – (22 + 24) =

  (43 + 33) – (56 – 22) =

  (97 – 31) – (66 – 41) =

  (70 – 43) + (77 – 52) =

  Przede wszystkim te przykłady to nie jest matematyka? Więc trzeba je poprawić!

  32 + 18 =               75 – 25 =               68 + 17 =               68 – 17 =

  ……………………………………………………………………………………

   

  VII Może inaczej  

  Dziecko podczas nauki matematyki korzysta z:

  - kolorowych książek,

  - kolorowych zeszytów ćwiczeń,

  - ładnych estetycznych linijek i cyrkli, 

  - dzieci pracują jednocześnie poznając te same prawa i przykłady, 

  - często w edukacji matematycznej pomagają rodzice rozwiązując z  dziećmi prace domowe,  

  Czy któreś z powyższych rozwiązań wydają się błędem?

   

  A może inaczej

  - bez kolorowych książek

  na ścianie plakaty z prawami 2 + 3 = 3 + 2 wykonane przez dzieci

  - bez kolorowych zeszytów ćwiczeń – dzieci mają zwykłe zeszyty,

  - bez ładnych estetycznych linijek i cyrkli – dzieci same robią pomoce,

  - dzieci pracują w grupach dostosowanych do swojego poziomu,

  - podstawowym zadaniem  rodzica chcącego pomóc dziecku jest zabawa w gry matematyczne i logiczne,

  - zadaniem nauczyciela jest odnalezienie gier i zabawa.

  Czy któreś z powyższych rozwiązań wydają się błędem?
   

  NASA dla nauczycieli

   
   
   
  Comments