Aktualności

Reformy lokalne i centralne systemu edukacji
2019 (w publikacji)
Tam gdzie maluchy mówią lepiej po angielsku od dorosłych , w: Sympozjum specjalne: Tożsamość pedagogiki medialnej. Perspektywy, wyzwania, zadania link     link
2018
  M. Piotrowski, Transfer rozwiązań edukacyjnych, W: R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska, Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, Impuls,   link
2017
  M. Piotrowski, Monitoring kompetencji szkolnych w środowisku lokalnym,   link
2016
  M. Piotrowski M., Piotrowska K., Żandarma trzeba odwołać, chociaż jest on w nas samych, w: M. Dudzikowa, S. Jaskulska,Twierdza Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian,   link
2015
  M. Piotrowski, E. Kucińska, Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – w poszukiwaniu wsparcia dla ofiar systemu szkolnego, link
  M. Piotrowski, E. Kucińska, K. Piotrowska, Niedostrzegany kryzys prowadzący do buntu, link 
2013
  M. Piotrowski, Kody bezmyślności, czyli gdy programy układane są pod klucz egzaminacyjny, w: Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K., Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Impuls, Link
  M. Piotrowski, Od TQM do "żandarma", czyli pod prąd,  VEGA oraz ORE (2015), Link
2012
  M. Piotrowski, Pomiar dydaktyczny i polityka projakościowa gminy w obszarze oświaty w: Biblioteczka Oświaty Samorządowej, t. 7, Decentralizacja oświaty, red. M. Herbst, Centrum Interdyscyplinarne Modelowania Matematycznego i Komputerowego, UW  link  
  M. Piotrowski, Interpretacja wyników kształcenia, Oświata samorządowa Nr 3 (31), Wydawnictwo Raabe. 
  M. Piotrowski, Zróżnicowanie szans edukacyjnych w aglomeracji, Oświata samorządowa Nr 6-7 (34- 35), Wydawnictwo Raabe. 
2011
  M. Piotrowski, Wykorzystanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej w analizie wyników egzaminów gimnazjalnych na przykładzie dzielnicy dużego miasta, CKE 
2010
  M. Piotrowski Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej link
  E. Putkiewicz, B. Murawska, M. Piotrowski, Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego, Kwartalnik Pedagogiczny link 
2009
    E. Putkiewicz, B. Murawska, M. Piotrowski    Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego, KWARTALNIK PEDAGOGICZNY (2) r. 2009, s. 133-158, link 

 Obserwabla

     Tłumacząc z fizyki kwantowej obserwabla to wielkość, którą da się zmierzyć.

    Tęsknimy za obserwablami w życiu codziennym, bo w bełkocie mediów jaki nas otacza trudno rozróżnić opinie od legend, fakty od mitów a proroków od manipulatorów.

    Fizycy kwantowi "do pomiaru" obserwabli używają operatorów hermitowskich.

    Czy uda się zbudować podobne narzędzia w naszym świecie i dokonać pomiaru, zobaczymy. A może jest ktoś, kto to narzędzie już ma?

  

faq EWD
 
Część pierwsza – oczywista.
- EWD jest termometrem i to z roku na rok lepszym pod względem stosowanych formalizmów statystycznych oraz technik wizualizacji. 
- Rośnie wiedza o możliwościach EWD, ale oczywiście rośnie też niewiedza, ponieważ faktycznie nie ma dyskusji między zwolennikami i przeciwnikami EWD. 
I. EWD jest Egzaminacyjną Wartością Dodaną a nie musi mieć nic wspólnego z działalności szkoły. 
II. Wyniki egzaminu zależą od statusu społecznego rodziców i od jakości pracy szkół, podobnie ich pochodna EWD. 
III. Rozdzielenie wpływu obu czynników szkoły nie jest proste. A bez tego rozdzielenia dyskusja EWD nie ma sensu. 
IV. Dzisiaj możemy policzyć wartości średnie egzaminów i EWD dla poszczególnych szkół, dzielnic, miast i warto się zastanowić nad uzyskanymi wartościami by np. dyskutować czynniki makrospołeczne szkoły, dzielny, miasta. Więcej ...

 

Jacek Kaczmarski utwory
 
Dydaktyka i Pedagogika Szkolna 

2019  (w publikacji)
  M. Piotrowski, Czy dorastanie możliwe jest bez szkolnej nauki?, w: Wartości - Człowiek- Wychowanie, Aksjologia w europejskich systemach  edukacyjnych, red. nau. St. Dziekoński, A. Gralczyk, J. Michalski, M. Żelazkowska, recenzenci A. Tomko, P. Krakowiak (ISBN 978-83-8090-577-1) link
  
  M. Piotrowski, Nauczycielskie kompetencje w przededniu 100-lecia sformułowania koncepcji progresywistycznej w edukacji, w: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością link 

   M. Piotrowski, R. Jakubowski, The new face of science education in PolandEdukacja 2019, 1(148), 24–32, DOI 10.24131/
3724.190103
2018 
  M. Piotrowski, Matematyczny Trójkąt Bermudzki – trudności w kształceniu zaradności matematycznej,     link
2017
  M. Piotrowski, Monitoring umiejętności językowych, kryteria oceny poziomu kompetencji, pierwsze rezultaty, link
  M. Piotrowski, M. Wiśniewska, K. Piotrowska, Czy e-podręczniki mogą stanowić zmianę paradygmatu podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej? w: Pedagogika wczesnoszkolna Rekonstrukcja kluczowych problemów, Adam Marszałek    
2016
  M. Piotrowski, Błędne podstawy edukacji matematycznej i sposoby ich naprawienia,  link 
2015
  M. Piotrowski, K. Piotrowska, E. Pluta, Karta pracy do przedszkolnych i szkolnych badań naukowych. w: A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, Przedszkole – edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse?. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 178-193 link
2014
  M. Piotrowski, Pomiar matematycznych umiejętności twórczych dzieci, w: Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek   link
2011
  M. Piotrowski, Rozwijanie umiejętności heurystycznych w szkole – pomysł na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w: D. Sobierańska, M. Szpotowicz, M. Karwowska-Struczyk, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Badania, opinie, inspiracje, ŻAK, link  

Warto przeczytać 
Dr Michael Fullan: How to achieve whole system reform link
Mr Andreas Schleicher: ‘We need stronger links between learning processes and assessment’ link
NASA

Kultura edukacji
Zaradność matematyczna i przyrodnicza:
- Wstęp Więcej ... 
-  Umiejętności heurystyczne Więcej ...

 
Jak działa nauka (Au) 

Pytanie: Jak działa nauka?

Odp.: Podstawowym elementem działalności naukowej jest weryfikacja wyników doświadczeń na podstawie posiadanej wiedzy. Do rozwoju wiedzy mogą się przyczynić głównie wnioski z doświadczeń NIEzgodne z dotychczasową widzą. 

Więcej ....

EWD nauczyciela

Nie tylko dyrektor, ale i większość Rady Pedagogicznej ma świadomość, który z nauczyciel jest cudotówrcą, a który "nie za bardzo". Są to oczywiście subiektywne oceny. Czy można efekty pracy nayczcieli zmierzyć obiektywnie - czy można go policzyć?


Serie wydawnicze 

Paląc Problemy Edukacji i Pedagogiki, Impuls
R. Nawrocki, Ku krytycznemu wymiarowi pedagogiki. Wokół cyklu Paląc Problemy Edukacji i Pedagogiki, Rocznik Pedagogiczny 36/2013, s. 111-123,   link 
  1. M. Czerepaniak-Walczak, Fabryki dyplomów czy universitas? O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej,       link
  2. H. Kwiatkowska , Uczłowieczyć komunikację Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej             link
  3. D. Klus-Stańska, (Anty)edukacja wczesnoszkolna, 2015,       link 
  4. J. Nikitorowicz, Uczłowieczyć komunikację Patriotyzm i nacjonalizm Ku jakiej tożsamości kulturowej? link
  5. Z. Gajdzica, Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publiczne           link
  6. M. Dudzikowa K. Knasiecka -Falbierska, Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, link 

Kultura szkoły, Wolters Kluwer 
  1. M. Dudzikowa, S. Jaskulska, Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? link
  2. B. Śliwerski Bogusław, Meblowanie szkolnej demokracji, 2017. link
  3. M. Czerepaniak-Walczak, Proces emancypacji kultury szkoły, 2018, link  

Math - Science w wieku gimnazjalnym 
  1. K. Foulds, Fizyka. 
Podręcznik dla gimnazjum na 3 lata, Pruszyński i S-ka, 2001, link    
  2. B. Earl , L. D. R. Wilford, Chemia. Podręcznik dla gimnazjum na 3 lata, Pruszyński i S-ka, 2001, link 
  3. S. Gater, V. Wood, Robinson, Biologia. Podręcznik dla gimnazjum na 3 lata, Pruszyński i S-ka, 2001, link
  4. T. Umiński, Ekologia, środowisko, przyroda, link
  5. H. Dambeck, Im więcej dziur, tym mniej sera. Matematyka zdumiewająco prosta, link
  6. Janice VanCleave  Więcej ...

Wielki nasz nauczyciel R. Faynman
Leonard Susskind: Mój przyjaciel Richard Feynman link
----------------------------------------------------------------