Aktualności

Świadek koronny 2020 
  M. Piotrowski, Świadek koronny, czyli kilka stwierdzeń na podstawie matematycznej
analizy danych liczbowych zbieranych i prezentowanych przez WHO, link

Reformy systemu edukacji (lokalne i centralne) 
2019 (w publikacji)
Tam gdzie maluchy mówią lepiej po angielsku od dorosłych , w: Sympozjum specjalne: Tożsamość pedagogiki medialnej. Perspektywy, wyzwania, zadania     link
2018
  M. Piotrowski, Transfer rozwiązań edukacyjnych, W: R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska, Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, Impuls, Kraków.  link
2017
  M. Piotrowski, Monitoring kompetencji szkolnych w środowisku lokalnym, Studia z Teorii Wychowania 8/2 (19).  link
2016
  M. Piotrowski M., Piotrowska K., Żandarma trzeba odwołać, chociaż jest on w nas samych, w: M. Dudzikowa, S. Jaskulska,Twierdza Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian, Wolters Kluwer   link
2015
  M. Piotrowski, E. Kucińska, Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – w poszukiwaniu wsparcia dla ofiar systemu szkolnego, Parezja 1/2015 (4) link
  M. Piotrowski, E. Kucińska, K. Piotrowska, Niedostrzegany kryzys prowadzący do buntu, Parezja 1/2015 (3) link 
2013
  M. Piotrowski, Kody bezmyślności, czyli gdy programy układane są pod klucz egzaminacyjny, w: Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K., Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Impuls, Link
  M. Piotrowski, Od TQM do "żandarma", czyli pod prąd,  VEGA oraz ORE (2015), Link
2012
  M. Piotrowski, Pomiar dydaktyczny i polityka projakościowa gminy w obszarze oświaty w: Biblioteczka Oświaty Samorządowej, t. 7, Decentralizacja oświaty, red. M. Herbst, Centrum Interdyscyplinarne Modelowania Matematycznego i Komputerowego, UW  link  
  M. Piotrowski, Interpretacja wyników kształcenia, Oświata samorządowa Nr 3 (31), Wydawnictwo Raabe. 
  M. Piotrowski, Zróżnicowanie szans edukacyjnych w aglomeracji, Oświata samorządowa Nr 6-7 (34- 35), Wydawnictwo Raabe. 
2011
  M. Piotrowski, Wykorzystanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej w analizie wyników egzaminów gimnazjalnych na przykładzie dzielnicy dużego miasta, CKE 
2010
  M. Piotrowski Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej link
2009
   E. Putkiewicz, B. Murawska, M. Piotrowski  Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego, KWARTALNIK PEDAGOGICZNY (2) r. 2009, s. 133-158, link 

 Obserwabla

     Tłumacząc z fizyki kwantowej obserwabla to wielkość, którą da się zmierzyć.

    Tęsknimy za obserwablami w życiu codziennym, bo w bełkocie mediów jaki nas otacza trudno rozróżnić opinie od legend, fakty od mitów a proroków od manipulatorów.

    Fizycy kwantowi "do pomiaru" obserwabli używają operatorów hermitowskich.

    Czy uda się zbudować podobne narzędzia w naszym świecie i dokonać pomiaru, zobaczymy. A może jest ktoś, kto to narzędzie już ma?

  

faq EWD
 
Część pierwsza – oczywista.
- EWD jest termometrem i to z roku na rok lepszym pod względem stosowanych formalizmów statystycznych oraz technik wizualizacji. 
- Rośnie wiedza o możliwościach EWD, ale oczywiście rośnie też niewiedza, ponieważ faktycznie nie ma dyskusji między zwolennikami i przeciwnikami EWD. 
I. EWD jest Egzaminacyjną Wartością Dodaną a nie musi mieć nic wspólnego z działalności szkoły. 
II. Wyniki egzaminu zależą od statusu społecznego rodziców i od jakości pracy szkół, podobnie ich pochodna EWD. 
III. Rozdzielenie wpływu obu czynników szkoły nie jest proste. A bez tego rozdzielenia dyskusja EWD nie ma sensu. 
IV. Dzisiaj możemy policzyć wartości średnie egzaminów i EWD dla poszczególnych szkół, dzielnic, miast i warto się zastanowić nad uzyskanymi wartościami by np. dyskutować czynniki makrospołeczne szkoły, dzielny, miasta. Więcej ...

 

Jacek Kaczmarski utwory
 
Dydaktyka i Pedagogika Szkolna 

2019  (w publikacji)
  M. Piotrowski, Czy dorastanie możliwe jest bez szkolnej nauki?, w: Wartości - Człowiek- Wychowanie, Aksjologia w europejskich systemach  edukacyjnych, red. nau. St. Dziekoński, A. Gralczyk, J. Michalski, M. Żelazkowska, recenzenci A. Tomko, P. Krakowiak (ISBN 978-83-8090-577-1) link
  
  M. Piotrowski, Nauczycielskie kompetencje w przededniu 100-lecia sformułowania koncepcji progresywistycznej w edukacji, w: M. Trysińskiej, K. Maciejak Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością link 
   M. Piotrowski, R. Jakubowski, The new face of science education in PolandEdukacja 2019, 1(148), 24–32, DOI 10.24131/
3724.190103 
2018 
  M. Piotrowski, Matematyczny Trójkąt Bermudzki – trudności w kształceniu zaradności matematycznej,  Studia z Teorii Wychowania 9/3 (24)     link
2017
  M. Piotrowski, M. Trysińska, Monitoring umiejętności językowych, kryteria oceny poziomu kompetencji, pierwsze rezultaty, Studia z Teorii Wychowania 8/3 (20) link
  M. Piotrowski, M. Wiśniewska, K. Piotrowska, Czy e-podręczniki mogą stanowić zmianę paradygmatu podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej? w: Pedagogika wczesnoszkolna Rekonstrukcja kluczowych problemów, Adam Marszałek    
2016
  M. Piotrowski, Błędne podstawy edukacji matematycznej i sposoby ich naprawienia,  Studia z Teorii Wychowania 7/3 (16)  link 
2015
  M. Piotrowski, K. Piotrowska, E. Pluta, Karta pracy do przedszkolnych i szkolnych badań naukowych. w: A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, Przedszkole – edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse?. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 178-193 link
2014
  M. Piotrowski, Pomiar matematycznych umiejętności twórczych dzieci, w: Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek   link
2011
  M. Piotrowski, Rozwijanie umiejętności heurystycznych w szkole – pomysł na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w: D. Sobierańska, M. Szpotowicz, M. Karwowska-Struczyk, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Badania, opinie, inspiracje, ŻAK, link  

Warto przeczytać 
Dr Michael Fullan: How to achieve whole system reform link
Mr Andreas Schleicher: ‘We need stronger links between learning processes and assessment’ link
NASA

Kultura edukacji
Zaradność matematyczna i przyrodnicza:
- Wstęp Więcej ... 
-  Umiejętności heurystyczne Więcej ...

 
Jak działa nauka (Au) 

Pytanie: Jak działa nauka?

Odp.: Podstawowym elementem działalności naukowej jest weryfikacja wyników doświadczeń na podstawie posiadanej wiedzy. Do rozwoju wiedzy mogą się przyczynić głównie wnioski z doświadczeń NIEzgodne z dotychczasową widzą. 

Więcej ....

EWD nauczyciela

Nie tylko dyrektor, ale i większość Rady Pedagogicznej ma świadomość, który z nauczyciel jest cudotówrcą, a który "nie za bardzo". Są to oczywiście subiektywne oceny. Czy można efekty pracy nayczcieli zmierzyć obiektywnie - czy można go policzyć?


Serie wydawnicze 

Paląc Problemy Edukacji i Pedagogiki, Impuls
R. Nawrocki, Ku krytycznemu wymiarowi pedagogiki. Wokół cyklu Paląc Problemy Edukacji i Pedagogiki, Rocznik Pedagogiczny 36/2013, s. 111-123,   link 
  1. M. Czerepaniak-Walczak, Fabryki dyplomów czy universitas? O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej,       link
  2. H. Kwiatkowska , Uczłowieczyć komunikację Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej             link
  3. D. Klus-Stańska, (Anty)edukacja wczesnoszkolna, 2015,       link 
  4. J. Nikitorowicz, Uczłowieczyć komunikację Patriotyzm i nacjonalizm Ku jakiej tożsamości kulturowej? link
  5. Z. Gajdzica, Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publiczne           link
  6. M. Dudzikowa K. Knasiecka -Falbierska, Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, link 

Kultura szkoły, Wolters Kluwer 
  1. M. Dudzikowa, S. Jaskulska, Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? link
  2. B. Śliwerski Bogusław, Meblowanie szkolnej demokracji, 2017. link
  3. M. Czerepaniak-Walczak, Proces emancypacji kultury szkoły, 2018, link  

Math - Science w wieku gimnazjalnym 
  1. K. Foulds, Fizyka. 
Podręcznik dla gimnazjum na 3 lata, Pruszyński i S-ka, 2001, link    
  2. B. Earl , L. D. R. Wilford, Chemia. Podręcznik dla gimnazjum na 3 lata, Pruszyński i S-ka, 2001, link 
  3. S. Gater, V. Wood, Robinson, Biologia. Podręcznik dla gimnazjum na 3 lata, Pruszyński i S-ka, 2001, link
  4. T. Umiński, Ekologia, środowisko, przyroda, link
  5. H. Dambeck, Im więcej dziur, tym mniej sera. Matematyka zdumiewająco prosta, link
  6. Janice VanCleave  Więcej ...
  7. To co zostało z zasobów do gimnazjum z e-podręczników ORE (nie tylko do math - scence) link

Wielki nasz nauczyciel R. Faynman
Leonard Susskind: Mój przyjaciel Richard Feynman link
----------------------------------------------------------------