1.2 ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
 วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันการศีกษา ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557
บธ.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559

Comments