1.6 ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน
ปีการศึกษา 2561
 หลักสูตรหน่วยงานที่จัด วันที่จำนวนชั่วโมง 
การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-portfolio) 
 วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)26 - 28 เม.ย. 61 24 
    
    

ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน
ปีการศึกษา 2560
 หลักสูตรหน่วยงานที่จัด วันที่จำนวนชั่วโมง 

    
    


Comments