1.5 ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการระดับต่าง ๆ

คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
ที่เลขที่คำสั่ง หน่วยงานที่ออกคำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ 
 320/2560
ลว 27 เม.ย. 61 
วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) แต่งตั้งคณะกรรมการ....รายงานการปฏิบัติหน้าที่/รูปภาพ 
     

คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560
ที่เลขที่คำสั่ง หน่วยงานที่ออกคำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ 
 320/2560
ลว 27 เม.ย. 60 
วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) แต่งตั้งคณะกรรมการ....รายงานการปฏิบัติหน้าที่/รูปภาพ 
     

Comments