News‎ > ‎

โครงการประกวด แผ่นแบบโปสเตอร์และแผ่นแบบ เพาเวอร์พอยท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

posted Dec 6, 2010, 1:14 PM by Narin Upragarin   [ updated Dec 6, 2010, 1:28 PM ]

โครงการประกวด แผ่นแบบโปสเตอร์และแผ่นแบบ เพาเวอร์พอยท์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หน่วยงานที่ดำเนินการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อจัดประกวดแผ่นแบบ โปสเตอร์และ เพาเวอร์พอยท์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.     เพื่อนำแผ่นแบบ แผ่นแบบ โปสเตอร์และ เพาเวอร์พอยท์ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นแบบในการจัดทำโปสเตอร์และ เพาเวอร์พอยท์ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของนิสิต และอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประเภทของแผ่นแบบ โปสเตอร์และ เพาเวอร์พอยท์

 

แผ่นแบบ โปสเตอร์และ เพาเวอร์พอยท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รางวัล

1.     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   3,000 บาท 1 รางวัล

2.     รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   1500 บาท 1 รางวัล

3.     รางวัลชนะเลิศอันดับ 3     500  บาท 1 รางวัล

 

งบประมาณ

ผู้ที่ให้การสนับสนุนให้เงินรางวัล

กำลังรอผู้สนับสนุน.................(สามารถบริจาคได้ตลอดเวลานะครับ)

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

1.     นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเข้าฟังการรายงานปัญหาพิเศษครบทุกหัวข้อ ในวันที่ 8 -9 ธันวาคม 2553

2.     สามารถส่งเป็นรายบุคคลหรือ เป็นทีมได้ ถ้าส่งเป็นทีม สมาชิกทุกคนต้องเข้าฟังการรายงานทุกคนด้วย

 

กติกาการส่งแผ่นแบบ โปสเตอร์และ แผ่นแบบเพาเวอร์พอยท์

1.     โปสเตอร์และ เพาเวอร์พอยท์ จะต้องมีโลโก้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.     ต้องมีข้อความ ภาษาไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ

ภาษาอังกฤษ  Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart Universityอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.     รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi

4.     สามารถเติมสี อักษรและ ลวดลายได้ไม่จำกัด แต่จะต้องออกแบบสร้างสรรเอง ห้ามลอกเลียน หรือ นำ แบบตัวอย่างที่ปรากฏในชุดโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ (ถ้าตรวจสอบพบในภายหลัง จะตัดสิทธ์และจะริบรางวัลคืน)

5.     ทั้งโปสเตอร์และ เพาเวอร์พอยท์ ต้องออกแบบเหมือนกัน

6.     แผ่นแบบโปสเตอร์ มีขนาด 80 x 120 เซนติเมตร (กว้าง x สูง)  โดยสร้างออกแบบด้วยโปรแกรม MS powerpoint (2003 หรือ 2007) หรือ OpenOffice Impress (3.2)  เท่านั้น

7.     แผ่นแบบเพาเวอร์พอยท์ มีขนาดเท่ากับ สไลด์ปรกติของ MS power point (2003 หรือ 2007) ของ OpenOffice Impress (3.2) 

8.     สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 คน (ทีม) ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น

9.     ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน

10.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องยินยอมให้คณะสัตวแพทยศาสตร์นำไปใช้เป็นแผ่นแบบ สำหรับโปสเตอร์และแผ่นแบบเพวเวอร์พอยท์ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ กิจกรรมอื่นๆ ของคณะฯ ได้

11.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

12.  ส่งผลงานประกวดได้ที่ n.upragarin@gmail.com  หรือเขียนใส่แผ่น CD ส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00 น. พร้อมทั้ง พิมพ์ตัวอย่างผลงานเป็น 4 สี ลงบนกระดาษ ขนาด A4 แปะ บนบอร์ดหน้าห้อง รายงานปัญหาพิเศษ พร้อมระบุ ชื่อผลงานและชื่อผู้ส่งด้วย

13.  ประกาศผล และรับรางวัลที่ห้องรายงานปัญหาพิเศษในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 11.40 น. โดยผู้เข้ารอบทั้ง 3 ผลงานจะต้องเตรียมอธิบายเกี่ยวกับผลงานที่สร้างสรรไม่เกิน 2 นาทีด้วย

14.  ในกรณีที่ผลงานไม่โดดเด่น อาจจะไม่มีผลงานใดได้รับการพิจารณารางวัลสูงสุด

15.  การตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด

16.  สามารถดูตัวอย่างได้ที่

http://bit.ly/hvnlAW

 

แบบโลโก้ของคณะฯ

ภาษาไทย  http://bit.ly/hT63F8

ภาษาอังกฤษ http://bit.ly/gRzBED

 

คณะกรรมการตัดสินการประกวด

เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนการรายงานปัญหาพิเศษ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ


โหลด รายละเอียด เป็น pdf http://bit.ly/hopVB9


ą
Narin Upragarin,
Dec 6, 2010, 1:17 PM
ą
Narin Upragarin,
Dec 6, 2010, 1:17 PM
Ċ
Narin Upragarin,
Dec 6, 2010, 1:26 PM
Comments