มหาวิทยาลัยราชธานี


ตรามหาวิทยาลัย


การก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยราชธานี   เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น  และเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในทางวิชาการได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม  โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาการต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นสากล  เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในประเทศ  และเพื่อสนองความต้องการกำลังคนระดับสูงของประเทศ

คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชธานี  มีปณิธานที่จะถ่ายทอดความรู้ ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญาตลอดจนสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชธานี  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย  ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี  เมื่อวันที่29  เมษายน  2536  ณ เลขที่ 487 ถนนชยางกูร  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 หมายเลขโทรศัพท์  0-45-31-2176-7  และได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2536 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีเป็น มหาวิทยาลัยราชธานี”  จากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2546

ในปีการศึกษาแรกของการดำเนินการสอน  มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับความเห็นชอบให้เปิดดำเนินการ 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และคณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  การงานและสังคม  โดยส่วนรวม  มหาวิทยาลัยได้ขยายคณะและสาขาเพิ่มขึ้นอีก 6 สาขา ในปีการศึกษา 2537 – 2538  ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ในปีการศึกษา 2544  มหาวิทยาลัยราชธานี  ได้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร  คือหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ในปีการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยราชธานีได้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 5 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา  ดังนี้  สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

ในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยราชธานีได้เปิดดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตอีก 1 หลักสูตร  คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ในปีการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยราชธานีได้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต เพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชธานีได้อนุญาตให้รวมกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร วิทยาลัยในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3  กันยายน พ.ศ. 2541  ณ เลขที่ 293  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 41000   เข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานี  โดยใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานีตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2549  เปิดดำเนินการ 3 คณะ 4 หลักสูตร  คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และคณะนิติศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต.

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชธานี 
รักความเป็นไทย ใส่ใจสังคม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
บัณฑิตราชธานีเป็นผู้นำ และเป็นที่ต้องการของสังคม

ปรัชญา  
ความรู้คู่คุณธรรม

ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยราชธานีเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้กับการเสริมสร้างคุณธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้า ให้บัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญา ตลอดจนสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
  เป็นสถาบันการศึกษาแห่งความรู้คู่คุณธรรมของชุมชน  มีระบบการศึกษาที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชน  เป็นคลังความรู้สาธารณะและสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

 พันธกิจ 

  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตให้มีความรู้ เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
  2. จัดการเรียนการสอน การวิจัย ให้บริการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ

  4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการบริหารจัดการ
  5. การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
  6. สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน และสร้างระบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาบัณฑิต มีความรู้ความชำนาญในวิชาการ และการบริหาร มีความสามารถในการนำความรู้ความชำนาญที่ได้รับไปปรับปรุงงานของตนให้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอาชีพ

  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีวินัยในการทำงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม

 4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้แก้ปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ และของประเทศโดยส่วนรวม

 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจและนักบริหาร

 6. เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นตามแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชธานี


Comments