Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt.

15/11/10 Het (FAGG) overtreed Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG


Van: No cancer Foundation nocancerfoundation@gmail.com>
Datum: 15 november 2010 16:55
Onderwerp: Europese Commissie moet het Gardasil HPV-vaccin vanwege overtreden Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG verbieden.

Datum: 15 november 2010 16:55
Onderwerp: Europese Commissie moet het Gardasil HPV-vaccin vanwege overtreden Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG verbieden.


    
PERSBERICHT
 

Hasselt, 15 november 2010

 

Als beslissing op de klacht van No Cancer Foundation van 30 september 2010 (lees hier) heeft  Patricia Brunko, European Commission DG Health and Consumers Unit C.8 Pharmaceuticals, bij brief d.d. 15 november 2010 namens de Europese Commissie beslist dat de Europese Commissie in 2006 vergunning heeft verleend voor het in de handel brengen van het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker binnen de 25 lidstaten van de Europese Unie (nadien aangevuld met Bulgarije en Roemenië) zonder dat het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC het onlosmakelijk daaraan verbonden material safety data sheets (MSDS) heeft opgesteld (lees hier). Daarmee heeft de Europese Commissie beslist dat via vergunninghouder Sanofi Pasteur MSD vanuit de USA het Gasdasil HPV-vaccin binnen de 27 lidstaten van de Europese Unie mag worden vervoerd en in de handel mag worden gebracht zonder dat bij hen de chemische samenstelling van dat vaccin bekend is.

 

In zichzelf strijdige beslissing van de Europese Commissie.

 

Zonder de chemische samenstelling van dit Gardasil HPV-vaccin te kennen heeft de Europese Commissie in dezelfde brief d.d. 15 november 2010 beslist dat de chemische stoffen in de Gardasil HPV-vaccins geen risico’s veroorzaken voor de gezondheid van patiënten of de volksgezondheid en geen ongewenste effecten voor het milieu veroorzaken (lees hier). Hoe kan de Europese Commissie dat weten als ze zelf niet weten welke chemische stoffen in welke concentratie in deze Gardasil HPV-vaccins zitten? Zijn al deze Gardasil slachtoffers (lees hier) dan niet veroorzaakt nadat deze meisjes zijn geïnjecteerd met het Gardasil HPV-vaccin?

 

Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreden.

 

Met het op de Europese markt brengen van het Gardasil HPV-vaccin om het te laten gebruiken door schoolartsen en verpleegkundigen om daarmee meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar te injecteren hebben deze werknemers en hun werkgevers in zeer ernstige mate de Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreden, in België omgezet in de Welzijnswet / ARAB en in Nederland in de Arbeidsomstandighedenwet. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw lees daarover bijgevoegde klacht van safety manager Ad van Rooij die hij mede namens No Cancer Foundation hierover heeft ingediend bij Winnie Sorgdrager als bestuurslid van de Arbo Unie, tevens lid van de Nederlandse Raad van State (lees hier). Bekijk daarvoor ook de brief die safety manager Ad van Rooij daarover heeft gestuurd aan hoofdjurist Iman Boot van Arbo-dienst Achmea-Vitale (lees hier). In deze kaderrichtlijn zijn wettelijk de volgende maatregelen voorgeschreven (lees hier):

 

Maatregelen:

 

  1. risico's voorkomen;
  2. evalueren van risico's die niet kunnen worden voorkomen;
  3. bestrijding van de risico's bij de bron;
  4. aanpassing van het werk aan de mens, met name voor wat betreft de inrichting van de arbeidsplaats en de keuze van werkuitrusting en werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken;
  5. rekening houden met de ontwikkeling van de techniek;
  6. vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is;
  7. planning van de preventie met het oog op een samenhangend geheel dat de volgende aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en invloed van de omgevingsfactoren op het werk;
  8. voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming;
  9. verstrekken van passende instructies aan de werknemers.

        

Om bij de schoolartsen en verpleegkundigen (werknemers) die de meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar injecteren met de Gardasil HPV-vaccins de risico’s te kunnen evalueren zal er door een erkende deskundige een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) moeten worden opgesteld, gevolgd met een Plan van Aanpak (lees hier). Om een risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen laten maken moet de werkgever (directeuren CLB’s en België, directeuren GGD in Nederland) de beschikking hebben over bijbehorende material safety data sheets (MSDS) van de drie verschillende toe te dienen Gardasil HPV-vaccins. De MSDS bladen vormen namelijk de ingang voor de risico-inventarisatie en evaluatie (lees hier). Als voorbeeld van zo’n wettelijk voorgeschreven MSDS (lees hier).    

 

Europese Commissie moet vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins verbieden.

 

Vanwege het overtreden van Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG door schoolartsen en verpleegkundigen (CLB’s en GGD’s) moet de vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins binnen de 27 lidstaten van de Europese Unie bij beslissing van de Europese Commissie onmiddellijk worden verboden. Om die reden richt No Cancer Foundation dit “Persbericht” aan de Europese Commissie t.a.v. Patricia Brunko, European Commission DG Health and Consumers Unit C.8 Pharmaceuticals, met het verzoek dit “persbericht” als klacht voor te leggen bij Secretaris-Generaal Catherine Day van de Europese Commissie met het nadrukkelijke verzoek aan de Europese Commissie om te beslissen dat vanwege overtreding van Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG het injecteren met de Gardasil HPV-vaccins onmiddellijk wordt verboden. 

 

Hoe onafhankelijk is de media?

 

Journaliste Barbara Vuylsteke van Het laatste Nieuws heeft op donderdag 29 augustus 2010 een artikel geschreven over No Cancer Foundation en het Gardasil HPV-vaccin. Op zondag 1 oktober 2010 is men foto's komen nemen om de volgende dag het artikel te kunnen plaatsen. Het artikel bestond uit drie punten, te weten: medische feiten, ongerustheid van de ouders en nadelen/risico's. In het telefonische contact dat wij op dinsdag 3 september 2010 hadden vanwege het artikel dat nog steeds niet was geplaatst, verklaarde mevrouw Vuylsteke dat zij was teruggefloten van hogere hand. Zij blijkt vanaf dat moment niet meer bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon?.

 

Ruimte voor reactie op dit persbericht voor Patricia Brunco.

 

Dit “persbericht” is gepubliceerd bij No Cancer Foundation op internet (www.nocancerfoundation.org) met het verzoek aan  Patricia Brunko om haar reactie op dit “persbericht” te geven, zodat die eronder kan worden geplaatst.


 

Verspreiding Persbericht

 

Dit “persbericht”  wordt verstuurd aan:

-       Patricia Brunko, European Commission (Charalampia-Loukia.GKIOKA@ext.ec.europa.eu)

met een copie aan:

-       Winnie Sorgdrager, lid van de Raad van State in Nederland (voorlichting@raadvanstate.nl);

-       Iman Boot, hoofdjurist bij Arbodienst Achmea-Vitale (iman.boot@achmea.nl)

-       Ruben Lemmens, secretaris van Jo Vandeurzen (ruben.lemmens@vlaanderen.be)

-       Barbara Vuylsteke van Het laatste Nieuws (barbara.vuylsteke@persgroep.be)

-       alle leden van het Europees Parlement

-       alle leden van de Belgische Federale regering

-       alle leden van de Vlaams parlement.

-       alle leden van de Nederlandse Tweede Kamer

-       alle leden van de Nederlandse Eerste kamer

-       de oude en nieuwe media (www.oudemedia-nieuwemedia.nl)

 

 

No Cancer Foundation

Tel: +32/485565975

Adres: Paul Bellefroidlaan 16 - 3500 Hasselt (Belgium) 


° Al op 21-11-2010 nodigde No Cancer Foundation alle Belgische en Nederlandse politici officieel uit die (op termijn) niet willen overlijden aan kanker en de gevaren van vaccins.

Vaccinatie, JA of NEE?

° Vaccinatie bedrog is voorbij

De Belg John F. May, tussen 1992 en 2012 een vooraanstaand demograaf van het instituut, vertelde het Franse tijdschrift Sens Public dat vaccinatiecampagnes een machtsmiddel zijn. Het bevolkingsbeleid omvat in dit geval  ‘interventies die worden geïmplementeerd door overheids-functionarissen om de demografische variabelen beter te kunnen beheersen en veranderingen in de populatie aan te passen aan de ambities die een land nastreeft’ Zie de Leugens en Gevaren van de HPV-vaccins Gardasil & Cervarix video’s

Communicatie met verantwoordelijke instanties.

° Zijn de gevaccineerde meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar met het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoeder-halskanker het slachtoffer van een bovenwettelijke macht van 25 Eurocommissarissen?

° 24/07/14 Antwoord: Verzoek om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 18/07/14 Reactie ZG op verzoek van 10 juli 2014 om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 10/07/14 Verzoek aan het Agentschap voor Zorg en Gezondheid om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 08/10/12 Heeft Tony Coonen, hoofd van De Voorzorg Limburg te Hasselt, met zijn gratis vaccinatie promotie tegen baarmoederhalskanker duizenden Limburgse meisjes laten misbruiken als proefkonijn? Wij vragen het hemzelf.

° 11/05/12 Provincie Limburg promoot HPV-vaccin voor Limburgse meisjes tussen de 14 en 18 jaar zonder te weten welke chemische stoffen er in zitten.

° 08/12/10 Aan Joke Schauvliege, verzoek tot het nemen van een besluit om het vervoer en opslag van Gardasil HPV-vaccins (is gevaarlijke stof) vóór 10 december 2010 te laten stoppen en als gevaarlijk afval terug te sturen naar het afkomstige bedrijf MERCK

° 07/12/10 Aan minister Philippe Muyters: Verzoek tot het nemen van een besluit om binnen Vlaanderen de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vóór uiterlijk 9 december 2010 te laten stoppen.

° 15/11/10 Het (FAGG) overtreed Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG

° 11/11/10 Nadrukkelijk verzoek aan mvr. W. Sorgdrager als bestuurslid van de stichting Arbo Unie Nederland en als lid van de Raad van State om de vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins onmiddellijk te laten stoppen.

° 30/09/10 Klacht aan de Europese Commissie (Gardasil vaccin)

° 22/09/10 Het lot van alle met het Gardasil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren, één per land, in Belgie is dat Pieter Neels van het (FAGG)

° 17/09/10 Sommatie aan Pieter Neels om binnen 48 uur na heden antwoord te geven op de vraag uit de e-mail van 3 september 2010 

° 09/09/10 Komt verantwoordelijk minister Jo Vandeurzen zijn belofte tegenover No Cancer Foundation na 

° 04/09/10 Wetswijziging in België maakt vanaf 16 mei 2006 van een "ziekmaakmiddel" een "geneesmiddel" 

° 03/09/10 Aan Pieter Neels (FAGG) Chemische samenstelling Gardasil-vaccin onbekend, is opgevraagd aan Europese Unie.

° 01/09/10 Geachte minister Laurette Onkelinx, Gardasil-vaccin tegen baarmoederhalskanker is wettelijk verboden!