11/11/10 Nadrukkelijk verzoek aan mr. W. Sorgdrager als bestuurslid van de stichting Arbo Unie Nederland en als lid van de Raad van State om de vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins.
 
Open brief (e-mail):
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>
Datum: 11 november 2010 21:11
Aan: r.menting@oost-nederland.arbounie.nl, jolanda.hilgers@arbounie.nl, haider.mousawi@arbounie.nl, informatie@arbounie.nl, willem.pieter.piebenga@arbounie.nl, preventiekenners@arbounie.nl, ongewensteomgangsvormen@arbounie.nl, communicatie@arbounie.nl, voorlichting@raadvanstate.nl

Aan het bestuur van Arbo Unie Nederland
t.a.v bestuurslid mr. W. Sorgdrager
 

Geachte Mevrouw Sorgdrager,

 

No Cancer Foundation te Hasselt heeft mij vanuit de daar aangemelde bezorgde ouders opdracht gegeven tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) voorafgaande aan het injecteren met Gardasil HPV-vaccins tegen baarmoederhalskanker. Voor mijn deskundigheid als safety manager (lees hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier). Voor achtergrondinformatie met betrekking tot de te injecteren Gardasil HPV-vaccins bij meisjes van 12 tot 18 jaar, lees bijgevoegde klacht (lees hier) met bijbehorend persbericht (lees hier) aan de Europese Commissie.  

Het bestuur van de stichting Arbo Unie Nederland bestaat uit de volgende personen de heer J. Keijzer (Vz), mr. M.A. de Blécourt – Wouterse, drs. C.J. van Heest en mr. W. Sorgdrager (lees hier). No Cancer Foundation schrijft u als bestuurslid namens de stichting Arbo Unie Nederland aan en niet de voorzitter omdat u ook lid van de Raad van State bent (lees hier) en daarmee de hoogste rechter in Nederland die wetsovertredingen van de Arbeidsomstandighedenwet onmiddellijk dient te laten beëindigen. Dit des te meer u voorheen minister van Justitie en daarvoor procureur generaal was (lees hier) en om die reden ook strafrechtelijk de juiste kanalen kent (lees hier en hier en hier en hier en hier)

 

Allereerst willen wij u kenbaar maken dat u ten tijde u nog minister van Justitie was u nog steeds geen antwoord hebt gegeven op onze twee vragen in onze brief d.d. 5 april 1998 waarvan u een kopie (lees hier) vindt bijgevoegd. Daarin hebben wij u letterlijk het volgende geschreven:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte Mevrouw Sorgdrager,

Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. streeft vanuit de preventiegedachte naar een schoon milieu. Verspreidt dus geen gifstoffen door ze als impregneermiddel in hout te persen, als toeslagstoffen toe te voegen aan bouwmaterialen, als zogenaamde schone brandstof op te stoken, als zogenaamde grondverbeteraar over het land te verspreiden, etc.etc.

Zo'n preventiegedachte zou je ook verwachten van drs. E. Nijpels, voormalig minister van VROM. Echter het tegenovergestelde is waar. Jarenlang onderzoek naar het reilen en zeilen van  drs. E. Nijpels (VVD) leveren de volgende zeer opmerkelijke feiten op:

  1. In 1989 heeft de gebr. van Aarle B.V. met steun van drs. E. Nijpels, als minister van VROM, temidden van burgerwoningen in het kritische Dommeldalgebied van Sint Oedenrode zonder de vereiste vergunningen een Post Seveso bedrijf mogen oprichten, zonder een daarvoor vereist extern veiligheidsrapport en zonder een vereist rampenbestrijdingsplan die de verre omgeving van dat bedrijf moet beschermen tegen een chemische ramp van een omvang als die in Seveso (Italië).
  2. Onder verantwoordelijkheid van drs. E. Nijpels, als voormalig minister van VROM, heeft Hickson Garantor B.V. te Nijmegen sterk arseenzuur- en chroomtrioxide-houdend gevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen (Billiton) door middel van aangebrachte tekortkomingen in de bestrijdingsmiddelenwet om mogen zetten in het toegelaten niet agrarische bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co. Hickson Garantor B.V. brengt via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. jaarlijks zo'n 7000 kg. arseenzuur en 10.000 kg. chroomtrioxide, zijnde zwarte lijststoffen, diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht. Dit ondanks het feit toen al bekend was dat zwarte lijststoffen zo gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu dat ze in Internationaal verband via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het milieu moeten worden geweerd. Zoals bij de Gebr. van Aarle B.V. werden er in kritische natuurgebieden diverse houtimpregneerbedrijven opgericht, veelal met milieusubsidie van het ministerie van VROM. Betreffende locaties zijn nu allemaal sterk verontreinigd met arseen, chroom, koper e.d.
  3. Op 18 januari 1996 wordt in Bunnik de Naamloze Vennootschap Garantie en Zekerstelling in de Bouw N.V. opgericht, met als directeur G. Blankendaal. Per 1 oktober 1996 wordt drs. E. Nijpels daar benoemd tot adviseur en voorzitter van de Technische Raad.
  4. De Naamloze Vennootschap Garantie en Zekerstelling in de Bouw N.V. (G.Z.B.) krijgt milieusubsidie van het ministerie van VROM voor herziening van de beoordelingsrichtlijnen houtverduurzaming onder vacuüm en druk BRL 0601/03. Hiervoor wordt een begeleidingscommissie in het leven geroepen met G. Blankendaal als voorzitter. Opvallend hierbij is dat de kleine voorbereidingscommissie die de voorstellen moesten uitwerken was samengesteld uit vertegenwoordigers van de Hicksongroep danwel van bedrijven die met het Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor hun hout impregneren.
  5. Op 12 december 1995 heeft de Staatssecretaris van VROM onder registratienummer MG-95-34 de tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen vastgesteld waarin is besloten dat aan consumenten die verduurzaamd hout in de bouw toepassen dat volgens het KOMO productiecertificaat houtverduurzaming onder vacuüm en druk, BRL 0601/03, is verduurzaamd 25-75% milieusubsidie krijgen. Op 29 oktober 1996 is in de diverse streekgewesten in Nederland bij Verordening tijdelijke stimulering duurzaam bouwen wettelijk bepaald dat consumenten die verduurzaamd hout in de bouw toepassen dat volgens het KOMO productie certificaat houtverduurzaming onder vacuüm en druk, BRL0601/03, is verduurzaamd 25-75% milieusubsidie krijgen. Het gebruik van met arseen en chroom VI verduurzaamd hout in de bouw wordt hiermee door ons ministerie van VROM zwaar gesubsidieerd. Zo zwaar zelfs dat het veel goedkoper is dan niet geïmpregneerd hout.
  6. Met arseen en chroom VI verduurzaamd hout en overig verduurzaamd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval wordt door ons ministerie van VROM uitgezonderd als gevaarlijk afval. Dit ondanks het feit het de grens van gevaarlijk afval 40x te boven gaat. Ons ministerie van VROM handelt hiermee in ernstige mate in strijd met o.a. de richtlijnen 78/319/EEG en 91/689/EEG en de Verordening (EG)nr. 142/97. Betreffend bouw- en sloopafval wordt door houtshredderinstallaties vermalen tot houtspaanders en als groene stroom opgestookt. Door  drs. E. Nijpels, als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, wordt reclame gemaakt voor het gebruik van groene stroom als zijnde goed voor het behoud van de natuur. Mede daarom geeft ons ministerie van VROM 1,5 cent per kilowattuur milieusubsidie voor het verbranden van met arseen en chroom VI verduurzaamd hout en overig verduurzaamd hout in installaties die daar in zijn geheel niet geschikt voor zijn. Als gevolg daarvan zal geheel Nederland zowel via de lucht alswel via het resterend as in een hoog tempo nog verder worden vergiftigd met enorme hoeveelheden aan uiterst kwalijke kankerverwekkende stoffen zoals arseen en chroom VI die ook ons nageslacht genetisch beschadigen.
  7. Op de hierboven omschreven manier worden jaarlijks zo'n 3.00.000 kg. arseenzuur, 600.000 kg. chroomtrioxide en nog zeer veel andere levensgevaarlijke stoffen met enorme bedragen aan milieusubsidie diffuus in ons milieu gebracht. Jaar in jaar uit. Uiteindelijk komt dit allemaal in onze rivieren en in de Noordzee terecht. Mede daarom is het slib in onze rivieren sterk verontreinigd met arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) en overige levensgevaarlijke chemische verbindingen. Deze verontreinigingen zijn door toedoen van met name  drs. E. Nijpels (VVD) met vele honderden miljoenen guldens aan milieusubsidie tot stand gekomen.
  8. Bijgevoegd vindt U het schadeclaimformulier met toelichting, welke U kunt vinden bij de Sociale Databank Nederland op internet onder site adres: sdnl.nl/claim-2.htm en site adres sdnl.nl/claim-3.htm (bijlage).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat mede door toedoen van drs. E. Nijpels de Staat der Nederlanden op grond van het arrest nummer 116/1996/735/932 d.d. 19-02-1998 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan elke Nederlandse inwoner f. 10.000,- (zegge: tienduizend gulden) aan schadeclaim zal moeten betalen. Dit komt neer op een totaal bedrag van 150 miljard gulden.

CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande feiten verbaast het mij niets dat het Wereld Natuur Fonds, onder voorzitterschap van drs. E. Nijpels, het voor ons milieu een zeer goede zaak vindt om in de Kaliwaal zo'n 4 miljoen ton levensgevaarlijke baggerspecie te dumpen en dat ook nog goed voor ons milieu durft te noemen. Dit ondanks het feit bedrijven Kurstjens B.V. te Hedel met het terugwinnen van "schoon zand" uit verontreinigde grond (slib) en Edelchemie Panheel B.V. te Panheel met zijn wereldwijd gepatenteerde "Nuloptie-Technologie" het probleem van deze sterk verontreinigde baggerspecie zonder procesvervuiling volledig kunnen oplossen.

OPROEP AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE MEVROUW W. SORGDRAGER

Hierbij stel ik aan U, als minister van justitie, de volgende twee vragen:

Vraag 1:

Bent U bereid om op grond van vorenstaande opdracht te geven tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek naar de hierboven omschreven handelwijze van drs. E. Nijpels en overige betrokkenen?

Vraag 2:

Bent U bereid om op grond van vorenstaande de beslissing te nemen dat in de Kaliwaal geen verontreinigde baggerspecie mag worden gedumpt, zolang het strafrechtelijk onderzoek onder "vraag 1" nog loopt? Uw antwoord op deze vragen zie ik gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. Uiteraard sta ik ter Uwer beschikking voor het verstrekken van de benodigde informatie c.q. onderbouw.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wat voormalig minister drs. E. Nijpels (VVD) als gevolg van het uitblijven van uw antwoorden op bovengenoemd 2-tal vragen daarna allemaal heeft kunnen aanrichten kunt u lezen in zijn Verzwegen Tweede Agenda (lees hier en hier en hier en hier en hier)    

 

Nadat u, zijnde mr. W. Sorgdrager, minister van Justitie bent geweest, was u voorzitter van het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, waarna uw D66 partijgenoot Dick Tommel (lees hier en hier en hier) u heeft opgevolgd. In die hoedanigheid heeft u klokkenluider houtimpregneerbedrijf Carl Tissen te Luyksgestel (lees hier en hier) voor maar liefst Fl 50.000,- afgekocht (lees hier) om hierover te blijven zwijgen. Onder grote psychische druk heeft Carl Tissen dat zwijggeld van u aangenomen. De heer Carl Tissen heeft dat aan mij persoonlijk in het bijzijn van huidig Zembla journalist Ton van der Ham laten zien. Om die reden had ondergetekende tot acht dagen voor de zitting in zaaknummer: 200808848/1 de heren Carl Tissen en Ton van der Ham willen laten oproepen om hierover als getuigen verhoord te worden.

 

Met het laten vervallen van zaaknummer 200808848/1 op 19 oktober 2009 wordt het oproepen van de heer Tissen om te getuigen dat hij door staatsraad W. Sorgdrager voor Fl 50.000,- is afgekocht om hierover te zwijgen door staatsraad W. Sorgdrager, na afstemming daarover met voorzitter Mr. Th.G. Drupsteen, voor appellant Jikke Jager onmogelijk gemaakt. Daarop hebben wij namens appellant Jikke Jager de behandelend staatsraden Mr. Th.G. Drupsteen (Voorz.) en Mr. W. Sorgdrager (lid) in opgemelde zaak met als kenmerk: 200808723/1/M1 vóór de behandeling ter zitting op 27 oktober 2009 om 11.00 uur gewraakt. Betreffend wrakingsverzoek d.d. 26 oktober 209 vindt u bijgevoegd (lees hier). Dit wrakingsverzoek is echter nooit in behandeling genomen en de behandelende staatsraden Mr. Th.G. Drupsteen (Voorz.) en Mr. W. Sorgdrager (lid) hebben onder het andere nummer: 200808723/1/M1 gewoon uitspraak gedaan. Wat de gevolgen daarvan voor appelant Jikke Jager zijn geweest en nog steeds zijn (lees hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier)     

 

De stichting Arbo Unie Nederland, in 2003 ontstaan uit een fusie van 19 regionale stichtingen, is de enige aandeelhouder van Arbo Unie BV (lees hier). De Arbodienst bij de GGD’s in Nederland is de stichting Arbo Unie Nederland met daarin W. Sorgdrager als bestuurslid (lees hier).  

 

De EG heeft een verplichting opgesteld voor de verstrekking van veiligheidsinformatiebladen aan professionele gebruikers middels richtlijn 93/155/EEG. De uit 1993 stammende richtlijn is voor het laatst gewijzigd via richtlijn 2001/58/EG. Deze nieuwe richtlijn is van kracht sinds 30 juli 2002. In de nieuwe MSDS richtlijn is veel nadruk gelegd op veiligheidsaspecten op de werkplek. Werkgevers moeten op basis van de informatie in het MSDS hun werknemers de juiste beschermingsmiddelen kunnen bieden. Daarmee zit de MSDS onlosmakelijk verbonden aan de Gardasil HPV-vaccins tegen baarmoederhalskanker en moeten “de vaccins samen met de MSDS” wettelijk als één product  worden gezien. Professionele gebruikers zijn de schoolartsen en verpleegkundigen die de Gardasil HPV-vaccins injecteren bij de meisjes van 12 tot 18 jaar. Deze schoolartsen en verpleegkundigen  (werknemers) kunnen zelf blootgesteld worden aan de gevaarlijke stoffen die in de Gardasil HPV-vaccins zitten. Dit betekent dat alvorens betreffende schoolartsen en verpleegkundigen (werknemers) mogen starten met het injecteren van de Gardsil HPV-vaccins hun werkgevers (directeuren GGD’s) op grond van de Arbeidsomstandighedenwet wettelijk verplicht zijn om door een erkende deskundige een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) te laten opstellen, gevolgd met een Plan van Aanpak (lees hier). Om een risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen laten maken moet de werkgever (directeuren CLB’s) de beschikking hebben over bijbehorende material safety data sheets (MSDS) van de drie verschillende toe te dienen vaccins. De MSDS bladen vormen namelijk de ingang voor de risico-inventarisatie en evaluatie bij het onderdeel gevaarlijke stoffen, lees hier. Voorbeelden van zo’n wettelijk voorgeschreven MSDS vindt u bijgevoegd lees hier en hier

Patrick Dhont MD, Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD Belgium-Luxemburg, heeft mij bericht dat van de Gardasil HPV-vaccins geen MSDS  is opgesteld. Dit betekent dat de directeuren van de GGD’s (werkgevers) voor hun schoolartsen en verpleegkundigen (werknemers) ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet niet de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) kunnen laten opstellen. Dit met als gevolg dat niet tot vaccinatie van de Gardasil HPV-vaccins bij de meisjes van 12 tot 18 jaar mag worden overgegaan.

Naar aanleiding daarvan het volgende:  

NO CANCER FOUNDATION  is benaderd door verschillende verontruste ouders, moeders en grootmoeders om de mogelijke schadelijke gevolgen van de door het Vlaams Parlement gratis verstrekte Gardasil HPV-vaccins vast te stellen. No Cancer Foundation heeft mij, vanuit mijn deskundigheid als safety manager, opgedragen om hiernaar een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) uit te voeren. Voor mijn deskundigheid als safety manager (lees hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier). Om een risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen uitvoeren moet ik de beschikking hebben over bijbehorende material safety data sheets (MSDS) van de drie verschillende toe te dienen Gardasil HPV-vaccins. De MSDS bladen vormen namelijk de ingang voor de risico-inventarisatie en evaluatie bij het onderdeel gevaarlijke stoffen, lees hier. Mede naar aanleiding daarvan heb ik aan huidig Vlaams Minister Jo Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij e-mail d.d. 9 september 2010 een 7-tal vragen gesteld (lees hier). Het antwoord op die 7 vragen heeft Vlaams Minister Jo Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mij bij brief d.d. 13 oktober 2010 laten toekomen (lees hier). Verantwoordelijk Vlaams Minister Jo Vandeurzen heeft mij in zijn brief d.d. 13 oktober 2010 geschreven dat hij niet beschikt over een MSDS dat onlosmakelijk zit verbonden aan het Gardasil HPV-vaccin.

 

Als voorbeeld van een MSDS laat ik u de volgende MSDS toekomen, lees hier. In deze MSDS staat onder ‘Section 2’ het volgende ingevuld.  

 

SECTION 2 COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

 

COMPONENT: Heavy hydrotreated naphthenic distillates (petroleum)

CAS NUMBER: 64742-52-5

EC NUMBER (EINECS): 265-155-0

PERCENTAGE: 75-80

 

COMPONENT: Fatty acid

CAS NUMBER: 8016-28-2

EC NUMBER (EINECS): 232-405-5

PERCENTAGE: 5-10

 

COMPONENT: Sulfurized fatty acid

CAS NUMBER: 68991-19-5

EC NUMBER (EINECS): 273-639-8

PERCENTAGE: 0-5

 

COMPONENT: Zincoxide

CAS NUMBER: 1314-13-2

EC NUMBER (EINECS): 215-222-5

PERCENTAGE: 0-5

 

COMPONENT: Calcium hydroxide

CAS NUMBER: 1305-62-0

EC NUMBER (EINECS): 215-137-3

PERCENTAGE: 0-2

 

COMPONENT: Sodium hydroxide

CAS NUMBER: 1310-73-2

EC NUMBER (EINECS): 215-185-5

PERCENTAGE: 0-1

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals u kunt lezen bevat dit product een 6-tal chemische stoffen voorzien van een CAS-nummer en een EINECS-nummer, hetgeen betekent dat dit product toegelaten goedgekeurde stoffen bevat. Daarnaast vindt u de naam van de chemische stof en het percentage van die stof in dit chemische product. Dit “voorbeeld” bevat de volgende chemisch stoffen in een volgende percentages:

-          75-80 % Heavy hydrotreated naphthenic distillates (petroleum);

-          5-10 %  Fatty acid;

-          0-5 % Sulfurized fatty acid;

-          0-5 % Zincoxide;

-          0-2 % Calcium hydroxide;

-          0-1 % Sodium hydroxide;

Opgeteld betekent dit dat 80% - 103% van de chemische stoffen door de vergunningaanvrager zijn opgegeven. Mijn vraag aan U is dan ook:   

 

Als door alle directeuren van de GGD’s  (werkgevers) voor hun schoolartsen en verpleegkundigen (werknemers), voorafgaande aan de vaccinaties met de Gardsil HPV-vaccins overeenkomstg de Arbeidsomstandighedenwet de wettelijk vereiste risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) zou zijn uitgevoerd, dan hadden daarbij deze artsen en verpleegkundigen tevens geweten wat de chemische samenstelling van betreffende Gardasil HPV-vaccins is alvorens zij met het injecteren van de schoolgaande meisjes zouden zijn begonnen. Omdat alle directeuren van de GGD’s (werkgevers) tegenover hun artsen en verpleegkundigen (werknemers) in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet hebben overtreden, hebben deze artsen en verpleegkundigen op hun beurt de door hen gevaccineerde meisjes van 12 -18 jaar ingespoten met onbekende gevaarlijke stoffen en daarmee onmiskenbaar gebruikt als proefkonijn. Voor alle schadelijke gevolgen daarvan zijn alle directeuren van de GGD’s (werkgevers) persoonlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk en kunnen de schade verhalen op hun Arbodienst de stichting Arbo Unie Nederland waarvan mr. W. Sorgdrager bestuurslid is.          

 

Wat de oorzaak van dit alles is en wat er daadwekelijk achter zit kunt u hieronder (Downloaden, wraking politierechter) met links en dieplinks aan bewijzen lezen.

 

Gezien de ernst van deze wetsovertredingen richten wij aan mr. W. Sorgdrager,

-      als bestuurslid van de Stichting Arbo Unie Nederland;

-       als lid van de Raad van State;

-       als voormalig Minister van Justitie;

-       als voormalig Procureur-Generaal

het nadrukkelijke verzoek om samen met J. Keijzer (Vz), mr. M.A. de Blécourt – Wouterse, drs. C.J. van Heest, die in het bestuur van de Stichting Arbo Unie Nederland zitten, binnen 48 uur na heden te beslissen dat vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins door de schoolartsen en verpleegkundigen vanuit de GGD’s onmiddellijk moet worden gestopt, omdat de directeuren van die GGD’s (werkgevers) niet beschikken over de vooraf wettelijk vereiste risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e), gevolgd met een Plan van Aanpak (lees hier) voor hun schoolartsen en verpleegkundigen (werknemers) en daarmee in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet overtreden.  .   

 

In afwachting op de beslissing van mr. W. Sorgdrager, namens de stichting Arbo Unie Nederland en als lid van de Raad van State binnen 48 uur na heden, verblijven wij; 

 

Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan:

-       No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)

-       Redacties oude Media en nieuwe Media (www.oudemedia-nieuwemedia.nl) 

 

Deze “Open e-mail” wordt gepubliceerd bij No Cancer Foundation op internet, webpagina: www.nocancerfoundation.org. De beslissing van mr. W. Sorgdrager daarop namens de Stichting Arbo Unie Nederland en als lid van de Raad van State zal eronder worden geplaatst.     

 

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze

 

Ing. A.M.L. van Rooij

Safety Manager

 

Tel: 0031(0)681090198

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

 

Cc: andre fleere <a.fleere@chello.nl>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, arlette heskes <arletteheskes@hotmail.com>, advocadur@hetnet.nl, a.elissen@tweedekamer.nl, "i.aasted" <i.aasted@tweedekamer.nl>, bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, Bas Heijmen <bas.heijmen@groepzuid.nl>, "bertmaathuis: gmail.com" <bertmaathuis@gmail.com>, Gerard Beukeveld <gjj.beukeveld@inter.nl.net>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, bart.dewever@vlaamsparlement.be, bert.van.meurs@philips.com, bestuur@tvmeierij.nl, booh@xs4all.nl, burgemeester@hasselt.be, e.roemer@tweedekamer.nl, els.vanweert@lier.be, fransvandenboomen@bvtrooi.nl, Freek@freekglorius.nl, Jikke Jager <jjj17@live.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, jaap.alfrink@philips.com, johan.malcorps@groen.be, j.verhagen26@chello.nl, jack.buckens@achmea.nl, jvdheuvel@hartvoorrooipvda.nl, gerard kucharek <kucharek0@gmail.com>, khardeman@catalpa.nl, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, kleintje@stelling.nl, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, l.vissers@skynet.be, Ria Linsen <rialinsen@live.nl>, milquet@milquet.belgium.be, info@mooirooi.nl, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Ronald van Uden <ronald.van.uden@gmail.com>, Persdienst Platform Herstel Rechtsorde <persdienst@platformherstelrechtsorde.nl>, redactie@gpd.nl, redactiezuid@anp.nl, Redactie@katholieknieuwsblad.nl, Redactie <nieuwsdienst@trouw.nl>, redactie@nu.nl, redactie@eenvandaag.nl, Nieuwsdienst <redactie@buitenhoftv.nl>, Redactie Gelderlander <redactie.arnhem@gelderlander.nl>, redactie@volkskrant.nl, redactie@nos.nl, "Kr.Trouw" <redactie@trouw.nl>, WH Wolbrink sr <whwolbrinksr@hetnet.nl>, SDN <sdn@planet.nl>, Sandra.Jansen@achmea.nl, sanjari02@hotmail.com, sonja.broos@dnv.com, Peter Teesink <p.teesink@hccnet.nl>, Maurice de Hond <topdognl@yahoo.com>, tillyvandentillaar@bvtrooi.nl, tvwanrooij@hartvoorrooipvda.nl, willem u meegen <vanmeegen@planet.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, Zembla <zembla@vara.nl>, Sociale Zaken Tweede Kamercommissie <cie.szw@tweedekamer.nl>, drsmkat@yahoo.com, Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>, Eduard.Breuer@t-online.de, m.thieme@tweedekamer.nl, m.vanseventer@chello.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, e.blanksma@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, "Spekman J.L." <h.spekman@tweedekamer.nl>, skarabulut@sp.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, "Koserkaya, F." <f.koserkaya@tweedekamer.nl>, cynthia.ortega@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, E.Ouwehand@tweedekamer.nl, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, czoete@home.nl, info@eurostaete.eu, info@degroenen.nl, info@omroepbrabant.nl, info@tvmeierij.nl, info@achmeavitale.nl, pv@hln.be, PvdA <pvda@tweedekamer.nl>, pvda@pvda.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, GroenLinks <groenlinks@tweedekamer.nl>, groene@groene.nl, barbara.vuylsteke@persgroep.be, "Onderzoek Journalist:" <micha@argusoogradio.org>, info@avanliempd.nl