Razpis za sofinanciranje programov članic ŠZUL v letu 2013

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
 
Športna zveza Univerze v Ljubljani (ŠZUL) je na Javni razpis Fundacije za šport (FŠO) za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2013 (Uradni list RS št. 80/12 dne 26.10.2012) prijavila programa »Rekreirajmose v naših športnih društvih« in »Brezplačna celoletna rekreacija za študente – igre z žogo« v okviru področja D3 - Dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije.
Namen prijavljenih programov je sofinancirati programe društev članic zveze, ki jih le-ta izvajajo za svoje člane.
FŠO je prijavljena programa ocenila pozitivno ter za njuno izvedbo namenila finančna sredstva, kot sledi: za program »Rekreirajmo se v naših športnih društvih« v višini 7.000,00 € in za program »Brezplačna celoletna rekreacija za študente – igre z žogo« v višini 6.100,00 €.
Predsedstvo ŠZUL je sprejelo sklep o objavi poziva k prijavi projektov članic ŠZUL, ki jih bodo članice izvedle v okviru programov »Rekreirajmo se v naših športnih društvih« in »Brezplačna celoletna rekreacija za študente – igre z žogo«. ŠZUL bo med prijavljene projekte razdelila 80% pridobljenih sredstev.

2. Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo le društva članice ŠZUL, ki so poravnale vse obveznosti do ŠZUL.
Vsaka članica lahko prijavi le en projekt v okviru posameznega programa. V primeru priglasitve več projektov bo ŠZUL obravnavala tistega, ki predvideva največ udeležencev v projektu.
Članica mora priskrbeti prostor za izvedbo projekta ter strokovni kader, ki mora imeti ustrezno izobrazbo ali ustrezno strokovno usposobljenost po Zakonu o športu. ŠZUL bo izbranim projektom namenila sredstva v višini največ 50% dejanske vrednosti projekta.
V kolikor izvajalec ne izvede sofinanciranega projekta v predvideni vrednosti, kot je določeno v prijavni dokumentaciji bo ŠZUL v sorazmernem deležu znižala višino odobrenih sredstev za projekt.
Med članico in ŠZUL bo sklenjena pogodba o izvedbi posameznega projekta, ki bo vsebovala naziv projekta, obseg projekta, opredelitev vsebin projekta, delo strokovnega kadra, način (so)financiranja projekta, način zbiranja prijav in obveščanja o projektu ter vse druge sestavine, nujno potrebne za pripravo in izvedbo projekta. Projekt mora biti izveden v letu 2013.

3. Merila sofinanciranja

Vrednotenje prijavljenih projektov se bo opravilo na podlagi meril za delitev sredstev, opredeljenih v Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev FŠO za področje interesne športne vzgoje otrok in mladine, interesnih športnih dejavnosti študentov in športne rekreacije.
Poleg meril, opredeljenih v prejšnjem odstavku bodo imeli večjo težo prijavljeni projekti:
- ki bodo imeli več udeležencev v programu oz. ki bodo imeli več vadbenih skupin,
- katerih trajanje v urah programa na udeleženca bo daljše,
- katerih strošek programa na udeleženca bo manjši,
- katerih prispevek udeleženca za udeležbo v programu bo nižji.

4. Rok in način prijave

Vloge za priglasitev sofinanciranja projektov morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Športna zveza Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 20. septembra 2013.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure oddana v prostorih zveze.

5. Vsebina vloge

Ovojnica mora biti poleg polnega naslova Športne zveze Univerze v Ljubljani opremljena še:
- s pripisom „za razpis FŠO” na sprednji strani ter
- s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice.
Vloga mora vsebovati pravilno izpolnjen prijavni obrazec.

6. Informiranje prijaviteljev

Za dodatna vprašanja se obrnite na: Zvijezdan Mikić, 041 741 681, zvjezdan.mikic@uni-lj.si.

7. Postopek obravnave vlog

Za vodenje, odpiranje in vrednotenje vlog bo pristojni organ zveze imenoval posebno Komisijo. Komisija bo pravočasno prejete vloge odprla do 27. septembra 2013. Nepravočasno prispele vloge bo Komisija zavrgla.
Prosilce za sofinanciranje projektov, katerih vloge bodo nepopolne oz. nerazumljive bo Komisija pozvala, da jih v treh (3) dneh dopolnijo. Če prosilec v tem roku vloge ne bo dopolnil, bo Komisija vlogo zavrgla.
Popolne vloge bo Komisija ovrednotila na podlagi podatkov, navedenih v vlogi in pripravila predlog razdelitve sredstev.
Pristojni organ zveze bo sprejel sklep o razporeditvi sredstev izbranim izvajalcem predvidoma do 15. oktobra 2013. Po sprejemu sklepa o razdelitvi sredstev bodo izvajalci povabljeni k podpisu pogodb.

8. Izplačilo odobrenih sredstev

Po podpisu pogodbe bo izvajalec povabljen k oddaji poročila na predpisanih obrazcih s pripadajočimi prilogami. ŠZUL bo zbrana poročila posredovala FŠO. Po izplačilu sredstev s strani FŠO bo ŠZUL le ta nakazala izvajalcem.

9. Prijavni obrazci:
ĉ
Športna zveza Univerze v Ljubljani - UNISPORT,
11. sep. 2013 02:54
Ċ
Športna zveza Univerze v Ljubljani - UNISPORT,
11. sep. 2013 02:54