การวัดพื้นที่

จงตอบคำถามต่อไปนี้

 1. พื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นกี่ตารางเมตร………………………………...……………
 2. พื้นที่ 80,000,0000 ตารางเมตร คิดเป็นกี่ตารางกิโลเมตร …………………………………
 3. พื้นที่ 7 ตารางเมตร คิดเป็นกี่ตารางเซนติเมตร …………………...………………………..
 4. พื้นที่ 12,000 ตารางเซนติเมตร คิดเป็นกี่ตารางเมตร ………………………………...…….
 5. พื้นที่ 12 ไร่ คิดเป็นกี่ตารางวา ………………………………………………...……….
 6. พื้นที่ 36 ไร่ คิดเป็นกี่งาน …………………………………………………...………..
 7. พื้นที่ 5.5 ไร่ คิดเป็นกี่ตารางวา …………………………………………………..…….
 8. พื้นที่ 1,850 ตารางวา คิดเป็นกี่ไร่ กี่งาน  และกี่ตารางวา ………………………………..…..
 9. พื้นที่ 2.56 ไร่ คิดเป็นกี่ไร่ กี่งาน และกี่ตารางวา …………………………………………..
 10. พื้นที่ 725 ตารางนิ้ว คิดเป็นกี่ตารางฟุต และกี่ตารางนิ้ว …………………………………….
 11. พื้นที่ 3 ตารางไมล์ คิดเป็นกี่เอเคอร์ ……………………………………………………..
 12. พื้นที่ 12,800 เอเคอร์ คิดเป็นกี่ตารางไมล์ ……………………...………………………..

จงแสดงวิธีทำ

 1. จันทร์และปาน ได้รับมรดกเป็นที่ดินคนละ 1 แปลง ที่ดินของจันทร์มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ที่ดินของปานมีพื้นที่ 1,500 ตารางวา อยากทราบว่าที่ดินแปลงใดมีเนื้อที่มากกว่า ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารเรียนกว้าง 150 เมตร ยาว 200 เมตร บริเวณแปลงผักหลังโรงเรียนมีพื้นที่ 23,000 ตารางเมตร บริเวณใดมีเนื้อที่มากกว่า ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. เดิมวิภามีที่ดินอยู่ 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ซื้อเพิ่มอีก 1 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา รวมที่ดินทั้งหมดเป็นกี่ตารางเมตร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. ครอบครัวหนึ่งมีที่ดินสำหรับทำฟาร์มอยู่ 780 เอเคอร์ คิดเป็นพื้นที่ กี่ไร่ กี่งาน และกี่ตารางวา   (กำหนด 1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.53ไร่) ……………….......................................................................................................................................................................

  

Comments