Valoració funcional

Què s’ inclou en una valoració funcional?

La valoració mèdica realitzada en el nostre servei inclou:

Una historia clínica complerta amb el recull de dades referents a antecedents familiars que puguin suposar riscos per l’esportista, antecedents personals que contemplin lesions derivades de la pràctica física, simptomatologia de possibles alteracions  cardiovasculars, hàbits personals i volums i intensitats d’entrenament, entre altres.

Una exploració física general amb especial atenció per l’aparell locomotor: linealitat i mobilitat de la columna, mobilitat, força i posició de les espatlles, malucs, genolls, peus.amb valoració i estudi de  la morfostàtica; aparell cardiovascular: auscultació, freqüència cardíaca, polsos, pressió arterial...; i aparell respiratori.

 

Estudi cine-antropomètric amb la mesura de segments corporals, anàlisi de la composició corporal, valoració de la relació pes talla i de la relació talla envergadura, determinació dels percentils corresponents a l’edat de creixement, estimació de la talla adulta i seguiment de l'estat de maduració, a partir de la segona revisió, i quantificació del percentatge de teixit adipós, múscul, os i valoració del somatotip i estudi de la proporcionalitat en aquells esportistes que estigui indicat.

 

Estudi de la flexibilitat amb tests per valorar els components de  flexibilitat de la musculatura isquiotibial i de columna dorsolumbar.

 

Estudi dinamomètric amb tests per valorar la  força muscular de caràcter isomètric del  tren superior, tronc  i tren inferior.

 

Un cop realitzades totes les proves:

S’emet un informe mèdic i esportiu personalitzat on es reflectiran totes les troballes i resultats de les exploracions realitzades, amb les recomanacions que s’estimin oportunes.

 

Prova d'esforç màxim amb anàlisi de gasos

A petició de l’usuari, es signarà el Certificat Mèdic d’Aptitud Esportiva (CMAE) que aquest ens porti, vàlid per la renovació de fitxes federatives i útil per a altres activitats on es sol·liciti un certificat mèdic d’aptitud esportiva (altres esports, acampades d’estiu, excursions, proves d’accés a cossos de l’estat...).


El mateix dia de l revisió es podran realitzar les següents exploracions complementàries:

Electrocardiograma basal, (registre del comportament elèctric del cor durant el repòs) en tots els esportistes i de forma periòdica, espirometria (valoració funcional dels paràmetres respiratoris) segons criteri mèdic i una prova d’esforç de caràcter submàxim o màxim segons sigui convenient, consistent en la valoració de la resposta cardiovascular davant l’exercici físic, anotant paràmetres com la tensió arterial i la freqüència cardíaca, i amb registre electrocardiogràfic continu, durant l’execució del mateix, en proves màximes.


  • Drets de l’usuari (Llei 21/2000 de 29/12/2000): Dret a la Informació (Informe Medicoesportiu) ; Dret a la Intimitat; Dret a l’Autonomia del pacient (Consentiment Informat); Dret a la Documentació Clínica (Història Clínica Única); Confidencialitat; Utilització; Custòdia i conservació.
  • Preparticipation screening for the detection of sudden death in competitive athletes cardiovascular abnormalities that may cause; F Pigozzi, A Spataro, F Fagnani and N Maffulli;  Br. J. Sports Med. 2003;37;4-5
  • Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol Consensus Statement of the Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology; 2005