Home‎ > ‎Artist‎ > ‎jum‎ > ‎jumartical‎ > ‎

INFINITY LIFE

posted Oct 1, 2011, 12:17 AM by Umdang Ceramics   [ updated Oct 1, 2011, 1:43 AM ]


ชีวิตของสรรพสิ่งที่เกิดม า ล้วนเป็นปฎิกริยาของธรรมชา ติ ทั้งรูปทรง-สีสรร-ขนาดและน้ำหนักฯลฯ ( ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรม )   และ ธรรมชาติในรูปของพลังงาน         ที่ไม่มีตัวตนและมองเห็นได้ ( ธรรมชาติฝ่ายนามธรรม) 
ทำให้สรรพสิ่งตกอยู่ในวงจรชีวิต ตามองค์ประกอบเชิงสัมพันธ์ภาพ กลายเป็นสังคมสรรพสิ่งทั้งหลาย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตทั้งมิติแห่งรูปธรรม และ นามธรรม อันเป็น ดั่งสวรรค์-นรก ที่สมมุติขั้นมาเรียกขาน
เหนือองค์ประกอบและปัจจัยที่สร้างสรรสรรพสิ่งขี้นมา ให้ตกอยู่ในสภาวะแห่งรูปธรรมและนามธรรม ตลอดจนชีวิต กึ่งรูปธรรมและนามธรรม ก็หาได่มีอิสระภาพอย่างแท้จริงไม่ เพราะสรรพสิ่งดังกล่าวถูกบริหารจัดการโดยจักร์วาล อันกว้างใหญ่ไพศาล ทำให้เกิการเสื่อมสลายและเปลี่ยนแปลงไป อย่างไม่ยุดยั้งจนกว่าจักรวาลจะแตกดับสลายไปตามอายุขัยเช่นเดียวกัน แต่อาณาจักร์ที่ห่างไกลออกไปอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต คือ ความว่างเปล่า
ซึ่งเต็มไปด้วยอิสระภาพอย่างแท้จริง ไม่มี เชื้อโรค - พืช -สัตว์ - มนุษย์ -พระเจ้า และ ซาตาน ตามคำร่ำลือ อันจอมปลอม ของมนุษย์ อีกต่อไป
ComScore
Comments