Jum Dankwean's Artical

  • สัจธรรมแห่งชีวิต          สรรพสิ่ง..เมื่อเกิดขึ้นแล้ว   ย่อมสลายตามธรรมชาติ   เหนือจากจักร์วาลออกไป   ก้วางใหญ่ไพศาล     จนไม่อาจวัดได้   นั้นก็คือ   ความว่างเปล่า   หลุดพ้นจากห่วงโซ่เวลา   แห่งการเสื่อมสูญสลายไป  ทั้งขนาดและน้ำหนัก   อันเป้นสาเหตุ   แห่ง    ความเสื่อมสลาย                                                                                                                 โอ้ ความว่างเปล่า    ช่างเป็นสัจะธรรม  ที่เกินกว่าสมองเล็กๆ ของมนุุษย์ช่างไร้เดียงสาและป่าเถื่อนจะเข้าใจเข้าถึงได้จึงตกเป้นทาส  แห่งสังขารและตกอยุ่ในอำนาจแห่งทุกข์-สุข-เซ็ง ตลอดไป ตราบเท่านานๆๆๆแสนนานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    Posted Dec 6, 2011, 11:52 PM by Umdang Ceramics
  • INFINITY LIFE ชีวิตของสรรพสิ่งที่เกิดม า ล้วนเป็นปฎิกริยาของธรรมชา ติ ทั้งรูปทรง-สีสรร-ขนาดและน้ำหนักฯลฯ ( ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรม )   และ ธรรมชาติในรูปของพลังงาน         ที่ไม่มีตัวตนและมองเห็นได้ ( ธรรมชาติฝ่ายนามธรรม) ทำให้สรรพสิ่งตกอยู่ในวงจรชีวิต ตามองค์ประกอบเชิงสัมพันธ์ภาพ กลายเป็นสังคมสรรพสิ่งทั้งหลาย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตทั้งมิติแห่งรูปธรรม และ นามธรรม อันเป็น ดั่งสวรรค์-นรก ที่สมมุติขั้นมาเรียกขานเหนือองค์ประกอบและปัจจัยที่สร้างสรรสรรพสิ่งขี้นมา ให้ตกอยู่ในสภาวะแห่งรูปธรรมและนามธรรม ตลอดจนชีวิต กึ่งรูปธรรมและนามธรรม ก็หาได่มีอิสระภาพอย่างแท้จริงไม่ เพราะสรรพสิ่งดังกล่าวถูกบริหารจัดการโดยจักร์วาล ...
    Posted Oct 1, 2011, 1:43 AM by Umdang Ceramics
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »