XXI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP    Dobro nam došli!


XXI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvadesetiprvi međunarodni naučni skup
„NAKNADA ŠTETE I OSIGURANjE“

Valjevo 2018.g


POZIVNO PISMO - CALL FOR PAPERS 2018


Poštovani/a,

dvadesetiprvi međunarodni naučni skup „NAKNADA ŠTETE I OSIGURANjE“ održaće se od 20. do 22. septembra 2018.godine u u hotelu "Omni" u Valjevu u organizaciji Instituta za uporedno pravo, Pravosudne akademije i Udruženja za odštetno pravo .

 

Naše tradicionalno savetovanje ima status međunarodne konferencije i svi članci, objavljeni u Zborniku, imaće kategoriju članka predstavljenim na međunarodnoj konferenciji.

Pozivamo Vas da dostavite svoj članak iz oblasti vezane za temu skupa, obima jednog autorskog tabaka, do 31. maja 2018. godine na adresu petroviczdravko@sbb.rs .


O ostalim detaljima vezanim za oranizaciju skupa, bićete naknadno obavešteni.

U očekivanju Vašeg članka, čime biste dali veliki doprinos našem skupu, srdačno Vas pozdravljamo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOBRO NAM DOŠLI

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na promociju Zbornika - Enciklopedije “Istorija osiguranja Austrije” XIII tom, čiji je autor akademik prof. dr Wolfgang Rohrbach, u organizaciji Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe (http://www.pravni-fakultet.info/), Univerziteta Privredna akademija (https://www.privrednaakademija.edu.rs/sr/) i MC VISION ACADEMY (http://srednjaskolamcvision.edu.rs/).

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Od osnivanja do danas, prateći trendove razvoja visokog obrazovanja, Univerzitet je prerastao u prestižnu visokoškolsku ustanovu koja kroz interakciju naučnoistraživačkog i obrazovnog rada, rukovodeći se potrebama okruženja i studenata, pruža širok i fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa. 
Danas Univerzitet u svom sastavu ima šest fakulteta: 
1. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu (http://www.pravni-fakultet.info/), 
2. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (http://www.fimek.edu.rs/), 
3. Stomatološki fakultet u Pančevu (http://www.stomatoloskifakultet.rs/), 
4. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu (http://www.mef.edu.rs/), 
5. Farmaceutski fakultet, Novi Sad (http://www.faculty-pharmacy.com/) i 
6. Fakultet savremenih umetnosti, Beograd (http://www.fsu.edu.rs/). 
Svi fakulteti u sastavu Univerziteta su akreditovani, kao i studijski programi na sva tri nivoa studija.

Promocija će se održati 17.04.2018. godine u amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Geri Karolja 1, Novi Sad, sa početkom u 17 časova.

Zbornik - Enciklopedija "Istorija osiguranja Austrije" XIII je jedinstveno, višejezično delo koje ujednačava praksu i teoriju osiguranja u saradnji sa velikim brojem autora, vrhunskih stručnjaka iz oblasti osiguranja, kao i iz različitih oblasti povezanih sa osiguranjem, te zajednički, već 30 godina, uspešno daje evolutivni i istorijski doprinos osiguranju, kao što povezuje Republiku Srbiju i Austriju, te ujedinjava celu Evropu. 

Organizacioni odbor čine: 
1. Akademik prof. dr Wolfgang Rohrbach, 
2. Prof. dr Milan Počuča - Prodekan za nauku, kvalitet i razvoj. Šef građanskopravne katedre Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu,
3. Prof. dr Zdravko Petrović - Advokat i zastupnik Udruženja za odštetno pravo, 
4. Prof. dr Vladimir Čolović - Naučni savetnik i direktor Instituta za uporedno pravo.

Moderator promocije je Zorica L. Šipovac, specijalista ekskluzivne prodaje osiguranja.

Prijatelji promocije:
1. Svet osiguranja - Finansijski mesečnik (www.svijetosiguranja.eu)
2. Udruženje za odštetno pravo (www.naknadastete.rs)
3. Institut za uporedno pravo (www.iup.rs)
4. Centar za osiguranje (www.centarzaosiguranje.com)

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane osobe, ljubitelje osiguranja, srednjoškolce, (buduće, sadašnje i bivše) studente svih nivoa studija, zaposlene i nezaposlene koji se sreću sa osiguranjem najšire gledano, zaposlene u osiguravajućim kompanijama, posrednike i preduzetnike u osiguranju...
                                                        


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


XX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"ODGOVORNOST ZA ŠTETU, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE"

Udruženja za odštetno pravo 

Instituta za uporedno pravo i Pravosudne akademije održan je u Zrenjaninu, od 14. do 16. septembra 2017. godine u hotelu “Vojvodina”. 

Otvaranje, dodela nagrada i uvodni referati su 14.9.2017. godine u 17:00h u pozorištu “Toša Jovanović”, a od 19:30h poklon predstava "Vlast".


Galerija fotografija XX Međunarodnog naučnog skupa


SPISAK RADOVA


NAKNADA ŠTETE

Nataša Mrvić Petrović, Zdravko Petrović

RENTA ZBOG TRAJNO POVEĆANIH POTREBA

Ilija Zindović, Dragica Barać

UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE

Aleksandra Višekruna

NANOŠENJE ŠTETE POSLOVNOM UGLEDU KOMPANIJE

Ana Čović

ŠTETA USLED NEREALIZOVANJA ALIMENTACIONIH ZAHTEVA I PRAVNA REULATIVA U OVOJ OBLASTI

Jelena Ćeranić

ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE POJEDINCIMA ZBOG POVREDE PRAVA EU – ocena primene režima odgovornosti dvadeset godina nakon presude Francovich

Katarina Jovičić

ODNOS UGOVORNE KAZNE I NAKNADE ŠTETE

Oliver Nikolić

NAKNADA ŠTETE I JURISPRUDENCIJA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Uroš Ćemalović

COMPENSATION FOR PATENT INFRINGEMENT – NORMATIVE ANALYSIS OF THE RELEVANT PROVISIONS OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (16th EDITION) (NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU POVREDE PRAVA NA PATENT – NORMATIVNA ANALIZA ODREDABA KONVENCIJE O EVROPSKOM PATENTU (16. IZDANJE)

Vesna Bilbija

NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR

Zoran Ilkić

PRAVNE PRETPOSTAVKE ZA USPEŠNO POBIJANJE RADNJI KOJIMA SE PROUZROKUJE ŠTETA POVERIOCIMA

Dragan Obradović, Magdalena Makiela

UMOR VOZAČA KAO UZROK SAOBRAĆAJNE NEZGODE I NAKNADA ŠTETE

Duško Medić

NEKI ASPEKTI NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE (kamate i nasljeđivanje i ustupanje potraživanja naknade)

Nenad Đurđević, Božidar Otašević

ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU NASILJEM  GLEDALACA NA SPORTSKOJ PRIREDBI

Slobodan Stanišić

PREDUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU (Culpa in contrahendo)

Vladimir Kozar, Vanda Božić

INSTITUT RASKIDA UGOVORA O KREDITU KROZ PRIZMU KLAUZULE REBUS SIC STANTIBUS I PRAVA NA NAKNADU ŠTETE

Borivoje Živković

NAKNADA ŠTETE PREMA ZAKONU O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

Dragica Popesku

ODGOVORNOST ZA DRUGOGA, KAO VID ODGOVORNOSTI BEZ OBZIRA NA KRIVICU I PO OSNOVU KRIVICE

Ilija Babić

ODGOVORNOST MALOLETNIKA ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

Jelena Borovac

POVREDA PRAVA PACIJENTA NA OBAVEŠTENjE O MOGUĆIM KOMPLIKACIJAMA OPERACIJE I NAKNADA ŠTETE

Miloš Vojinović

SPECIFIČNOSTI U VEŠTAČENJU NEMATERIJALNE ŠTETE NAKON UJEDA PSA


OSIGURANJE

Ana Čović

ŠTETA USLED NEREALIZOVANJA ALIMENTACIONIH ZAHTEVA I PRAVNA REULATIVA U OVOJ OBLASTI

Andrej Pak

POLISA OSIGURANJA U SAVREMENOM ZAKONODAVSTVU I ODREDBE O POLISI U NACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE 

Berislav Matijević

OSIGURATELJ KAO SOLIDARNI DUŽNIK- materijalni i procesni aspekti –

Iva Tošić

OSIGURANJE OD LEKARSKE ODGOVORNOSTI

Jasna Pak

REGRESNI ZAHTEV KOD PRAVNIH ODNOSA OSIGURANJA

Jelena Kostić

EVROPSKI SISTEM OSIGURANJA DEPOZITA I OSIGURANJE DEPOZITA U REPUBLICI SRBIJI

Jelena Vukadinović Marković

DUŽNOST UGOVARAČA OSIGURANJA DA PRIJAVI OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA OCENU RIZIKA U UGOVORIMA O OSIGURANJU

Katica Tomić

INVESTICIJSKI PROIZVODI OSIGURANJA U PRAVU EU

Miloš Stanić

SPORT(ISTI) I OSIGURANJE 

Dejan Šuput

IMOVINSKA ODGOVORNOST ORGANIZATORA FUDBALSKIH UTAKMICA

Nikola Dožić

PROBLEMI RIZIKO OSIGURANJA KREDITA U PRAVU CRNE GORE

Simone Benvenuti, Milica V. Matijević

THE CHANGING NATURE OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT INSURANCE IN EUROPE (PROMENA PRIRODE ZAPOSLENJA I OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI U EVROPI )

Vladimir Čolović

ZASTARELOST REGRESNOG ZAHTEVA KOD UGOVORA O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI

Vladimir Njegomir, Ranka Krivokapić

OSIGURANJE PREDUZETNIKA

Zorica L. Šipovac, Vladimir D. Šipovac

OSIGURANJE JAVNIH IZVRŠITELJA

Wolfgang Rohrbach

ÜBERBEVÖLKERUNG - die unterschätzte Gefahr (PRENASELJENOST- potcenjena opasnost)

Ilija Smiljanić

USLOVI KASKO OSIGURANJA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U SRBIJI

Katarina Ivančević

OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Ljiljana Stojković

O NEKIM ASPEKTIMA REGULATORNOG OKVIRA SISTEMA UPRAVLjANjA U DRUŠTVU ZA OSIGURANjE

Mirjana Glintić

RAZLIKE IZMEĐU OSIGURANjA ŽIVOTA I OSIGURANjA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA U POGLEDU KUMULACIJE PRAVA


OSTALO

Ljubodrag Pljakić

UPRAVNO POSTUPANjE U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Vladimir Vrhovšek

NEKI PROBLEMI MEDIJSKOG PRAVA U SUDSKOJ PRAKSI

----------------------------------------------------------------------------------------------------

POZIV ZA UČEŠĆE u Prednacrtu Građanskog Zakonika Republike Srbije

Komisija za izradu Građanskog Zakonika Republike Srbije I Udruženje za odštetno pravo pozivaju sva zainteresovana lica za aktivno učešće u poboljšanju teksta Prednacrta Građanskog Zakonika Republike Srbije koji se odnosi na Preuzmi Prednacrt GZRS - oblast osiguranja, a koja se nalazi u GLAVI XLVI , od 1390 do 1504 člana u sastavu OBLIGACIONIH ODNOSA, I sadrži :

ODELJAK 1 : Zajedničke odredbe za imovinska osiguranja i osiguranja lica,

ODELJAK 2 : Osiguranje imovine

ODELJAK 3 : Osiguranje lica

ODELJAK 4 : Reosiguranje

ODELJAK 5 : Zastarelost kod ugovora o osiguranju.

Svoj aktivan doprinos u poboljšanju teksta Prednacrta Građanskog Zakonika  Republike Srbije možete ostvariti svojim  komentarima, kritikama, predlozima I sugestijama slanjem istih sa napomenom „Za Građanski Zakonik“ na adrese :

1.elektronske pošte : multicentar45@gmail.com, 

petroviczdravko@ikomline.net i zoricasipovac@gmail.com

2.obične pošte : Zorica L. Šipovac, Poštanski pregradak 22, 21.117 Novi Sad

Ukoliko želite da pogledate ceo tekst Prednacrta Građanskog Zakonika Republike Srbije ,to možete učiniti ovde (Preuzmi PNGZ RS )

Hvala na izdvojenom vremenu,

Zorica L. Šipovac

NAPOMENA : Francuski Građanski Zakonik , tzv. Code civil ili Napoleonov kodeks. je donešen 1804.godine i dan danas je važeći...

  _______________________________________________________________


22-25.09.2016.god

XIX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

i promocija knjige TRŽIŠTE OSIGURANJA U SRBIJI“, dr Ilija Smiljanić 

Galerija fotografija 1. dan


koji organizuju Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo I Pravosudna akademija iz Beograda,  pod nazivom „PROUZROKOVANJE I NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ održaće se od 22 do 25 septembra 2016. godine na Kopaoniku, u hotelskom apartmanskom kompleksu  „Kraljevi Čardaci Spa“.

19th International Scientific Conference

in organization of the Association for Damage Compensation Law, Institute of Comparative Law and Justice Academy from Belgrade, entitled „DAMAGE AND DAMAGE COMPENSATION AND INSURANCE “ will be held from 22nd to 25th  September 2016 at Kopaonik, in the hotel apartman complex  „Kraljevi Cardaci Spa“.PROGRAM XIX MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA

Programski odbor (Programme Commiteee): Prof. dr Jasna Pak (Srbija), Prof. dr Vladimir Čolović(Srbija), Prof. dr Zdravko Petrović(Srbija), Prof. dr Dragan Mrkšić (Srbija), Prof. dr Boris Marović (Srbija), Doc. dr Jelena Ćeranić (Srbija), Prof. dr dr Wolfgang Rohrbach (Austrija), Prof. dr Louis Norman-Auenhove (Austrija), Prof. dr Marijan Ćurković (Hrvatska), Prof. dr Silvija Petrić (Hrvatska), Prof. dr emeritus Šime Ivanjko (Slovenija), Prof. dr Duško Medić (BIH), Prof. dr Slobodan Stanišić (BiH), Prof. dr Klime Poposki (Makedonija), Prof. dr Zbigniew Makiela (Poljska), Dr Nikola Dožić (Crna Gora)

Organizacioni odbor: Prof. dr Zdravko Petrović, Udruženje za odštetno pravo, Prof. dr Vladimir Čolović, Institut za uporedno pravo, Nenad Vujić, Pravosudna akademija, Ljiljana Milanković-Vasović, Intermex, Zorica Šipovac, Uniqa osiguranje a.d.o.

PROGRAM  - TEMATSKE OBLASTI - AUTORI i RADOVI

I - PROUZROKOVANJE I NAKNADA ŠTETE

Zoran Ilkić - Uzročno posledična veza u postupcima za naknadu štete
Katarina Jovičić - Posebni načini odmeravanja naknade štete u slučaju raskida ugovora o prodaji robe
Dragica Popesku - Povrede prava ličnosti u medijima prema zakonu o javnom informisanju i medijima
Jelena Ćeranić - Neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga
Vladimir Đurić, Siniša Aleksić - Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave
Ilija Zindović - Naknada štete u slučajevima odgovornosti društveno osetljivih lica
Borivoje Živković - Odgovornost advokata za greške i pravo na naknadu štete
Dragan Obradović, Magdalena Makiela - Odgovornost upravljača puteva u postupcima naknade štete – neodržavanje saobraćajne signalizacije
Miloš Vojinović - Problemi u veštačenju nematerijalne štete nakon povreda u saobraćaju sa aspekta ortopedije
Duško Medić - Zastarjelost potraživanja naknade nematerijalne štete
Vladimir Vrhovšek - Šteta je ne baviti se štetom - Kratak vodič kroz zakonske odredbe i sudsku praksu

II - OSTVARIVANJE PRAVA NA ODŠTETU I DRUGE AKTUELNOSTI

Vesna Ćorić, Ana Knežević Bojović, Slobodan Vukadinović - Odštetni zahtevi pred nadnacionalnim sudovima
Jelena Vukadinović - Ostvarivanje prava na naknadu štete zbog povrede prava konkurencije pred nacionalnim sudovima i arbitražnim tribunalima
Vesna Bilbija - Pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Slobodan Stanišić - Uračunavanje ispunjenja
Jelena Borovac - Zatezna kamata na iznos dosuđenih troškova postupka
Vanda Božić, Vladimir Kozar - Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost za stečaj i štetu u vezi raspolaganja imovinom
Ljubomir Pljakić - Zaštita prava službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

III – SAVREMENI IZAZOVI DELATNOSTI OSIGURANJA

Wolfgang Rohrbach, Louis Norman Audenhove - Kompleksni izazovi za industriju osiguranja
Wolfgang Rohrbach - Era digitalizacije u osiguranju sa socio-ekonomskom podlogom- Digitale versicherungs ära mit sozio-ökonomischer funndierung -
Marijan Ćurković - Direktiva Evropske unije 2016/97 o distribuciji osiguranja
Katica Tomić - Pravni položaj i naknada posrednika u osiguranju - Uporedni prikaz prava Evropske unije, Njemačke, Austrije i Srbije
Šime Ivanjko - AO PLUS osiguranje kao dodatno ugovorno osiguranje odgovornosti u saobraćaju
Nikola Dožić - Najčešći vidovi prevare na razvijenim tržištima osiguranja imovine
Berislav Matijević - Obrada šteta iz osiguranja motornih vozila - između kvalitetne usluge i mala gestio osiguratelja
Nebojša Žarković, Dragan Mrkšić - Obeležja i izgledi razvoja osiguranja života u Srbiji
Ilija Smiljanić - Upravljanje rizikom troškova sprovođenja osiguranja u delatnosti osiguranja u Srbiji
Zorica Šipovac, Vladimir Šipovac - Osiguranje “Old-Tajmer”-a
Vladimir Čolović - Uticaj pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka na status ugovora o osiguranju
Jelena Šuput, Vesna Janjić - Funkcija interne revizije i usklađenosti poslovanja u društvima za osiguranje/reosiguranje

PRIJAVA UČEŠĆA I DODATNE INFORMACIJE:

IZVRŠNI ORGANIZATOR - TTC TOP TRAVEL CENTAR

Rige od Fere 6, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011 30 20 200
E-mail: office@toptravelcentar.rs, www.toptravelcentar.rs

PONUDA SMEŠTAJNIH KAPACITETA

Hotel

Soba 1/1

Soba 1/2

Kraljevi Čardaci Spa 4*   http://www.kraljevicardaci.com/en/

29.990,00 din.

29.990,00 din.

Paket aranžman obuhvata: 3 polupansiona u izabranom hotelu (doručak/švedski sto, večera u hotelu/klasično posluživanje, svečana večera u restoranu), boravišnu taksu i osiguranje, kotizaciju.


- Za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija iznosi 12.500,00 rsd
-
Za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija  sa svečanom večerom iznosi 15.990,00 rsd

*za uplate iz inostrastva cena je 245 eur.

Prevoz učesnika autobusom na relaciji Beograd – Kopaonik – Beograd po ceni od 3.000 rsd biće organizovan ukoliko se za ovaj prevoz prijavi najmanje 25 učesnika.

Kotizacija obuhvata: učešće u radu savetovanja, Zbornik radova i propagandni materiјal, koktel, kafe pauze po planu Organizatora.
ZBORNIK RADOVA - Izdavači (Publishers): „Intermex“ d.o.o. - Beograd, Institut za uporedno pravo - Beograd
Za izdavača: Ljiljana Milanković, direktor, Dr Jovan Ćirić, direktor
Urednici (Editors): Prof. dr Zdravko Petrović, Prof. dr Nataša Mrvić Petrović
Recenzenti (Reviewers): Prof. dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu, Prof. dr Dragan Mrkšić, profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Prof. dr dr Wolfgang Rohrbach, akademik Evropske akademije nauka, Salzburg

Dobrodošli !ĉ
Udruzenje za odstetno pravo,
Aug 11, 2016, 9:10 AM
Comments