หน้าแรก                  
  
ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)      
 


เปิดให้บริการเดือนกรกฎาคมนี้

ใบประกาศฯ