За нас

Юбилеен сайт. Съдържа данни за историята и постиженията на учебното заведение.
За актуална информация относно кандидатстване и обучение в Колеж-Сливен, 
посетете официалния сайт на Колежа: http://tu-sliven.com/Kolege/content_k.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 55 ГОДИНИ
 
ВИСШ УНИВЕРСИТЕТСКИ КОЛЕЖ В СЛИВЕН
 
 
Висшият университетски колеж в гр. Сливен е правоприемник на създадения през 1960 г. Институт за учители по практика, който с Постановление на Министерски съвет № 16 от 27.01.1997 г. е преобразуван в Колеж в структурата на Технически университет - София.
 
Като учебно звено в системата на Министерството на образованието и науката, с всичките модификации на наименованието му през годините, Институтът за учители по практика съществува вече 55 години.  
 
В България обучението на учители по практика има своята над 100-годишна история. По обясними причини, половината от този период се свързва с дейността и постиженията на Института в Сливен.
 
Първите курсове, разкрити към различни училища, проправят пътя към създаването на полувисши институти за подготовка на учители по учебна и производствена практика.
В историята и енциклопедиите са останали следните по-важни дати и събития:
 
Началото е поставено през 1910 г., когато Дружество „Майка” открива в  София учителски курс към Професионално училище по облекло и готварство, за подготовка на учителки по ръкоделие, облекло и готварство.
През 1920 г. в Пазарджик се открива едногодишен курс за подготовка на учителки по земеделие, облекло и домакинство, прераснал през 1921 г. в Земеделско-домакински учителски институт, който просъществувал до 1948 г.
През периода 1941-1943 г. в Кюстендил е съществувал Институт за подготовка на учители по земеделие, овощарство, лозарство и винарство.
След 9 септември 1944 г. бързото икономическо развитие на България изисквало подготовка на квалифицирани кадри, което наложило развиване на полувисшето образование и увеличаване на институтската мрежа. Наред с институтите за детски, начални и прогимназиални учители се създават и полувисши институти за подготовка на учители по учебна и производствена практика, необходими за нуждите на техникумите, средните професионални училища и професионалните училища.
През 1946 г. в София са открити Институт за учители по механоелектротехника и индустрия и Институт за учители по дървообработване. През 1948 г. те получили статут на полувисши учебни заведения.
На основата на Закона за по-тясна връзка на училището с живота и по-нататъшното развитие на образованието в НРБ, приет през 1959 г., в София е открит Институт за подготовка на учители по учебна и производствена практика, със следните специалности: механотехника, електротехника, стругарство, шлосерство, сградостроителство, механизация на селското стопанство, обществено хранене, хлебопроизводство, облекло, обувно производство и др. В Кюстендил започва дейността си Институт за учители-специалисти по дървообработване, сградостроителство, шев и готварство.
През 1960 г. в Сливен е създаден филиал на Софийския институт за учители-специалисти, с предназначението да обучава студенти по две специалности: "Тъкачество" и "Предачество". През 1963 г. получава статут на самостоятелен полувисш институт.
През 1963 г. в Габрово започва дейността си Институт за подготовка на учители по специалностите: "Двигатели с вътрешно горене", "Стругарство", "Пластична деформация и термообработка", "Заваряване на металите" и др. Институтът съществувал до 1976 г.
През 1964 г. в Ямбол е разкрит филиал на Сливенския институт за подготовка на учители по специалността "Механизация на селското стопанство". През 1971 г. Филиалът станал самостоятелен полувисш институт.
От всички, по-горе изброени учебни заведения, единствените просъществували във времето са институтите в Сливен и Ямбол, преобразувани през 1997 г. в колежи.

През 60-те години на миналия век в България се извършва усилено обновяване на производствената материално-техническа база, въвеждат се нови технологии в промишлеността, селското стопанство, услугите и другите сфери на обществения живот. Очевидна е необходимостта от кадри с техническо образование, подготвени в съответствие с достиженията на науката и техниката, и наясно с възможностите за внедряването им в практиката.

В отговор на тези потребности се разкриват нови техникуми, професионално-технически училища, полувисши и висши институти. Настъпва коренно обновяване на учебната и на учебно-изследователската материална база. Откриват се нови, съвременни специалности, а в обучението се въвеждат иновативни методи и практики. Към преподавателите се предявяват още по-високи изисквания, относно възможностите им за непрекъснато обновяване на знанията им и на преподавания учебен материал. 
 
В град Сливен се разкриват много заводи и предприятия с национална значимост. Произвежданата в тях продукция се изнася в чужбина или се влага в производството на други промишлени предприятия, с цел обновяване на вида и качеството на изделията. До голяма степен успехът на тези предприятия зависи от назначените кадри - от тяхната подготовка, от стремежа им да прилагат своите знания и умения при внедряването на най-прогресивните технологии в производството.
В най-общи линии - такава е била обстановката, при която в нашия град се полагат основите на ново учебно заведение за подготовка на учители-специалисти.
Историята на полувисшето образование в Сливен започва през 1960 г., когато на територията на Текстилен техникум "Добри Желязков" е разкрит  филиал на Института за учители-специалисти по учебна и производствена практика - София. През учебните 1960/61 г. и 1961/62 г. учебното заведение е съществувало като изнесено звено на ИУС - София за обучение по текстилните специалности "Предачество" и "Тъкачество". В студентската документация Институтът в Сливен фигурира като самостоятелно учебно заведение - Институт за учители-специалисти по учебна и производствена практика - Сливен, но до края на учебната 1962/1963 г., документите са подписвани от директора на Текстилен техникум "Добри Желязков", който по съвместителство е бил и директор на ИУС-Сливен.
 
На базата на Постановление № 162 / 27.09.1962 г., Институтът в Сливен придобива статут на самостоятелен Полувисш институт за подготовка на учители по производствено обучение и учебна практика, със свое ръководство и преподавателски състав. За директор бил назначен Васил Драганов, изпълнявал длъжността от 01.09.1963 г. до 01.11.1975 г. Преподавателският колектив включвал около десетина души - педагози, учители и инженери, които притежавали висока професионална квалификация, невероятна мотивация и ентусиазъм.
 
Отначало Институтът бил разположен в сградите на бившия затвор, където се създават първите учебни лаборатории и производствени работилници. По-късно бил преместен в сградата на Природо-математическата гимназия „Добри Чинтулов”. До 1985 г. учебните занятия на студентите се провеждали в кабинетите на ІІІ и ІV етаж, в източното крило на гимназията, а учебната практика – в доста отдалечени от сградата учебни работилници.
 
Първите години били изключително трудни и за студенти, и за преподаватели. Проблемите и предизвикателствата били много: липса на собствена сграда, работилници, кабинети и лаборатории, непрекъснато променящи се специалности, текучество на преподаватели. За решаване на проблемите подкрепа и съдействие оказали базовите училища, които с готовност и разбиране предоставяли своите работилници и кабинети.
 
С развитието на професионалното образование в България нараства и нуждата от учители по учебна и производствена практика. Към Института в Сливен се разкривали нови специалности, а приемът на студенти ежегодно се увеличавал. През 1973 г. във випуска на завършващите е хилядния възпитаник на Института за учители-специалисти.
 
За провеждането на учебните практики дълго време били ползвани оборудваните работилници, намиращи се в сградите на бившия затвор. По-късно, поради претенции от страна на Текстилния техникум към тези помещения, се наложило изграждане на нови учебни работилници.
С решение на Община-Сливен, през 1984 г., в двора на тогавашното СПТУ по машиностроене, се построяват работилници за специалностите: "Студена обработка на металите", "Двигатели с вътрешно горене", "Инструктори на МПС" и лаборатории, необходими за обучението по съответните специалности. Новите сгради частично решили проблема – осигурили материална база за провеждането на учебните практики, но били доста отдалечени от сградата на Института. Това положение затруднявало правилното протичане на учебната дейност и създавало неудобство както за преподавателите, така и за студентите. Учебното заведение се нуждаело от собствена сграда, оборудвана с необходимите учебни работилници.
През 1985 г. Институтът се премества в сегашната си сграда, заемана дотогава от Техникума по механотехника. Но едва през 1987 г. производствените халета към сградата се предоставят за нуждите на ИУП.  Ръководството започва  реконструкция и ремонт на помещенията, за да ги приведе в съответствие с изискванията на учебния процес. За новите учебни зали и лаборатории било доставено съвременно оборудване, което осигурило условия за пълноценна подготовка на бъдещите учители-специалисти. Практическото обучение било свързано с производство на стоки, сервизно обслужване на автомобили, изпълнение на поръчки за предприятия, ремонт на битова техника и други. 
С Постановление № 12 от 27.03.1986 г. към Висшия машинно-електротехнически институт "В.И.Ленин" - София се създава Център за подготовка и повишаване квалификацията на инженерно-педагогически кадри - Сливен, с права на факултет, на базата на Института за подготовка на учители по практика "М.И.Калинин" - Сливен, считано от 01.09.1986 г.
 
През 1989 г. Институтът за подготовка на учители по практика "М.И.Калинин" - Сливен е преустроен като Полувисш институт "М.И.Калинин" - Сливен към ВМЕИ "В.И.Ленин" - София и Центъра за подготовка и повишаване квалификацията на инженерно-педагогически кадри - Сливен.
 
През 1990 г. Министерството на науката и висшето образование обнародва Правилник за устройството и дейността на полувисшите институти. В съответствие с изискванията, Полувисшият институт за учители по практика - Сливен е на научно и учебно-методично ръководство към Координационен учебно-научен съвет към ТУ-София.
 
В дългогодишната история на Института основните катедри са били: "Двигатели с вътрешно горене", "Студена обработка на металите", "Електротехника", "Педагогика" и "Философия".
 
През 1997 г. Институтът е преобразуван в Колеж в структурата на ТУ-София. След приемането на новия Правилник за устройството и дейността на Технически университет - София, с решение на Академичния съвет са създадени две секции: "Техника" и "Хуманитарна и Природоматематична", което цели да подобри организацията и осъществяването на учебния процес в Колежа. По-късно секциите са преименувани в "Автотранспорт, текстил и дизайн" и "Педагогика, хранителни технологии и туризъм".  
Съвместно с Инженерно-педагогически факултет-Сливен, учебното заведение разполага с добър сграден фонд, развита мрежа от кабинети, лаборатории и работилници със съвременна апаратура, техника и машини. Материалната база осигурява качествено обучение и възможност за научноизследователска дейност. Учебният процес се провежда от нехабилитирани и хабилитирани преподаватели от Колеж - Сливен, ИПФ - Сливен, ТУ - София, УХТ - Пловдив и  от други висши училища. 
Учебните планове на Колежа са изготвени, съгласно нормативните изисквания, като се комплектуват с необходимите учебни програми. В учебното съдържание влизат всички новости от съответната област и поставените изисквания от бизнеса и от страна на фирмите - потребители на кадри. 

Колежът обучава студенти по специалностите: "Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника", "Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия", "Хранителни технологии в бита и туризма" и "Мениджмънт на алтернативния туризъм". Завършилите успешно тригодишния курс на обучение придобиват висше образование с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" и професионална квалификация "учител". При условия, определени от Академичните съвети на висшите училища в страната, студентите от Колежа имат право да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър".

Колежът участва в програма "ЕРАЗЪМ" за обмен на студенти и преподаватели. Има подписани договори със сродни институти в Гърция, Словения и др., с които се извършват общи научни изследвания.
 
Дейността на Колежа е широко известна на нашата общественост. За 55 години той се е утвърдил като престижно висше училище. През периода 1960-2015 г. в Колежа са подготвени 7820 специалисти от всички области на България.

Любопитен факт е, че в Колежа се учат две и повече поколения от едни и същи фамилии! Това показва, че учебното заведение формира потомствени специалисти - икономически и социално удовлетворени от избраната професия.

Подробна информация за реализацията на нашите студенти в практиката нямаме, но и тази, с която разполагаме, показва добрия прием на нашите възпитаници, както в средното професионално-техническо образование, така и в производствената сфера. В много професионални училища, предприятия и фирми работят преподаватели, ръководни и изпълнителски кадри, които са наши възпитаници.

За да бъдем атрактивни, търсени и полезни като учебно заведение, ние не забравяме, че животът е динамичен и сме длъжни винаги да го изпреварваме, поне с една стъпка напред!

 

                          
                        ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!