Sexualita‎ > ‎Homosexualita.‎ > ‎

Postoj Cirkvi k homosexualite.


odsek: 

ČISTOTA A HOMOSEXUALITA 

2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu.(2333) Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať. 

2358 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu. 

2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode,(2347) niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.Otevřený list proti legalizaci homosexuálních manželství

Severní Irsko. Postavení homosexuálního svazku na roveň manželství je znásilněním principu rovnosti, který je tak aplikován na dvě zásadně odlišné situace a ignoruje zájmy dítěte. V otevřeném dopise Zákonodárnému shromáždění o tom píší katoličtí biskupové Severního Irska. Reagují tak na nový návrh reformy zákona o manželství, který má legalizovat gayovské svatby také v této části Spojeného království. Novela zákona, jejíž projekty v loňském roce propadly, se nyní vrátila na jednací stůl.

Biskupové upozorňují, že navrhovaná legislativní změna dává společnosti najevo, že „biologická vazba mezi dítětem, matkou a otcem není nijak relevantní“. Stát se vzdává jakékoli podpory „ideálního prostředí pro růst dítěte“. Obrana tradičního manželství není pozicí plynoucí pouze z náboženského přesvědčení, ale také ze zdravého rozumu, zdůrazňuje list podepsaný kardinálem Seanem Bradym a dalšími šesti biskupy. Jak dodávají, práva homosexuálních svazků jsou plně garantována současnou severoirskou legislativou.

(job)
Otevřený list proti legalizaci homosexuálních manželství


Severní Irsko. Postavení homosexuálního svazku na roveň manželství je znásilněním principu rovnosti, který je tak aplikován na dvě zásadně odlišné situace a ignoruje zájmy dítěte. V otevřeném dopise Zákonodárnému shromáždění o tom píší katoličtí biskupové Severního Irska. Reagují tak na nový návrh reformy zákona o manželství, který má legalizovat gayovské svatby také v této části Spojeného království. Novela zákona, jejíž projekty v loňském roce propadly, se nyní vrátila na jednací stůl.

Biskupové upozorňují, že navrhovaná legislativní změna dává společnosti najevo, že „biologická vazba mezi dítětem, matkou a otcem není nijak relevantní“. Stát se vzdává jakékoli podpory „ideálního prostředí pro růst dítěte“. Obrana tradičního manželství není pozicí plynoucí pouze z náboženského přesvědčení, ale také ze zdravého rozumu, zdůrazňuje list podepsaný kardinálem Seanem Bradym a dalšími šesti biskupy. Jak dodávají, práva homosexuálních svazků jsou plně garantována současnou severoirskou legislativou. 

(job)
Arcibiskup Desmond Tutu odsúdil Ugandou navrhovaný zákon proti homosexuálom. Tvrdí, že niet vedeckých ani morálnych dôvodov na diskrimináciu alebo na predsudky.

Archbishop Desmond Tutu has condemned Uganda 's proposed law against homosexuality, saying there is no scientific or moral basis ever for prejudice and discrimination – and accusing the Ugandan president of breaking a promise not to enact the law.


Celý článok tu.Ugandskí biskupi súhlasia s úsilím vlády ochraňovať rodinu a tradičné hodnoty, ale sú proti zostreniu práva, ktoré by trestalo homosexuálov.
Domnievajú sa, že pripravovaná legislatíva v tejto oblasti nie je adekvátna. Povedal to Mons. Kizito Lwanga, arcibiskup Kampaly v nedávnom liste, v ktorom vyjasňuje pozíciu biskupov. Ide o sporný návrh vlády, ktorý chce zostriť tresty proti homosexuálnym praktikám. „Učenie Katolíckej Cirkvi ohľadom homosexuality ja jasné a nemenné. Homosexuálne skutky sú nemorálne a sú porušovaním Božieho i prirodzeného zákona“ - píše v liste arcibiskup a pokračuje: „Cirkev učí o vzájomnej pomoci, citlivosti a rešpekte. Homosexuáli potrebujú obrátenie a ľútosť, ale potrebujú k tomu podporu, pochopenie a skutočnú lásku. Silne zostrená legislatíva proti homosexuálom tieto osoby postihuje a zasahuje, ale neposkytuje im pomoc. Títo jednotlivci ku svojmu obráteniu a pokániu potrebujú citlivú pomoc, podporu a nádej“.
Ďalšie nebezpečenstvo, ktoré vyplýva zo zostrených právnych noriem, sa týka sankcii proti osobám, ktoré by odmietli ohlásiť homosexuálny čin. Táto skutočnosť, nachádza sa ďalej v liste „znamená veľké nebezpečenstvo pre osoby, ako sú rodičia, kňazi, psychológovia, učitelia a lekári, ktorí poskytujú pomoc a rehabilitáciu. Navyše, diskrétnu pomoc týchto ľudí nemožno považovať za účasť na nedovolenom čine. Takto posudzovaná pomoc blížnemu je v silnom rozpore so základnými hodnotami kresťanstva.“
Proti novému zákonu, ktorý bude predložený ugandskému parlamentu koncom februára, sa postavili rôzne organizácie pre ľudské práva, ako i predstavitelia kresťanských organizácií Západného sveta.
  
Juhoafrický katolícky týždenník, ale aj indický kardinál kritizujú legislatívu namierenú proti
homosexuálom....
„Ako kresťania by sme mali vyjadriť našu plnú úctu homosexuálom. Katolícka cirkev je proti legalizácii homosexuálnych zväzkov, ale zároveň učí, že homosexuáli majú rovnakú dôstojnosť ako ostatné ľudskej bytosti. Cirkev odsudzuje všetky formy nespravodlivej diskriminácie, obťažovania alebo zneužívania,“ vysvetlil kardinál Gracias, ktorý je členom špeciálnej Rady kardinálov zriadenej pápežom Františkom.
Celý článok tu.Cirkev v Indii sa zastala práv homosexuálnych osôb.   > 

„Ako kresťania prejavujeme homosexuálom náš najvyšší rešpekt. Katolícka cirkev je proti legalizácii homosexuálnych manželstiev, ale učí, že homosexuáli majú rovnakú dôstojnosť ako každá ľudská bytosť a odsudzuje všetky formy diskriminácie či zneužívania.“ –


Text zverejnený na internetovej stránke Cirkev v Indii sa zastala práv homosexuálnych osôb. Vatikánskeho rozhlasu 
  > 


Vyhlásenie delegácie Svätej stolice na 63. vlanom zhromažední OSN o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite.
14.12.2008

Svätá stolica naďalej zastáva názor, že je potrebné sa vyhnúť akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči homosexuálnym osobám a vyzýva štáty, aby skoncovali s trestnými sankciami proti nim.
Citujem niektoré úryvky:

Cirkev neodsudzuje osoby s homosexuálnou orientáciou. Každý človek má podľa Cirkvi rovnakú dôstojnosť. Ani heterosexuál nemá väčšiu dôstojnosť ako homosexuál. V dôstojnosti sme si pred Bohom rovnakí.
Kde sa názor Cirkvi rozchádza s názormi homosexuálnych aktivistov?
Cirkev tvrdí, že homosexuálne správanie je zlo. Homosexuál nie je zlý človek, ale homosexuálne správanie je zlo. Človek nikdy na zlo nemá nárok.
Prohomosexuálni aktivisti tvrdia, že na homosexuálne správanie majú právo, tak ako majú heterosexuáli právo na život s partnerom opačného pohlavia.

Tu by som zastavil, lebo celá diskusia, dialóg a rozhovory končia v tomto bode. Cirkev aj homosexuáli majú iné „ideové východiská“. Cirkev sa stotožňuje s názorom Biblie, ktorá hovorí o homosexuálnom správaní ako o zle. Biblia tvrdí, že nad zákonmi človeka sú Božie zákony, ktoré sú tou najvyššou mierou života a správania človeka. Božie zákony hovoria o homosexuálnom správaní ako o zle. Homosexuáli majú za svoje východisko právo človeka na život pre aký sa rozhodne...

...V tejto bitke ide o princípyHomosexuáli hovoria o diskriminácii. Cítia sa diskriminovaní voči heterosexuálnej väčšine, lebo nemôžu dať svojmu zväzku názov manželstvo so všetkým čo k tomu patrí. Ale opäť sme pri princípe. Čo je manželstvo? Kresťan by povedal, že to je zmluvný zväzok muža a ženy, ktorý je zameraný na dobro manželov a deti. Trvá, až kým jeden z partnerov nezomrie, nech sa deje čokoľvek. Podľa inak sexuálnej orientovaných by malo byť manželstvo zväzok dvoch, ktorí chcú druhým ukázať, ako veľmi sa majú radi.


Doporučujem prečítať, v diskusii aj reakcie blogera.