Sloboda vierovyznania.

 

Citát hodný zapamätania:

...Súd tiež podľa Horvátha nevyhovel námietke prokuratúry, že nie je v súlade s ústavou, ak rodičia určujú náboženské vyznanie svojho dieťaťa...
Zdroj: tu   > 


Dokumenty zabezpečujúce právo na slobodu vierovyznania:


Linky:
Organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami vrátane práv na slobodu vierovyznania.
 
ICRF - International Coalition for Religious Freedom 
- Forum Religionsfreiheit – Fórum pre náboženskú slobodu
http://foref.info/ 

FOREF - International 

HRWF - Human Rights Without Frontiers
http://www.healtheworld.us/members/htwf

CESNUR - Center of Studies on New Religions
http://www.cesnur.org/

RFW - Religious Freedom Watch - Defending religious rights
http://www.religiousfreedomwatch.org/
Sloboda vierovyznania aj pre deti podľa výberu rodičov.
 
  
  Ateisti častokrát vytýkajú veriacim, že krstom a kresťanskou výchovou zasahujú neprimerane do slobody výberu vierovyznania. Do tohoto ťaženia sa zapojila aj naša generálna prokuratúra, keď dala na najvyšší súd podnet , kde napadla toto právo rodičov vybrať vierovyznanie pre svoje dieťa. Až do najvyšších postov zasiahla kresťanofóbna mentalita v našej vlasti. Pritom ateisti prehliadajú prirodzenú skutočnosť, že rodičia chcú pre svoje deti to najlepšie a podľa najlepšieho svedomia a vedomia svojim deťom vyberajú aj svetonázor vrátane náboženskej nauky. Nikto iný nemá toto právo väčšie , ako rodičia. Základnou bunkou spoločnosti nie je totiž úradník, ale rodina.
V diskusiách na tému práva na potrat však tí istí ateisti používajú na ospravedlnenie úmyslu vraždy dieťaťa v prenatálnom stupni vývoja tie isté argumenty ako veriaci na obranu slobody vierovyznania, citujem:
"Tu skôr ide o predpoklad a o to, že matka zvyčajne chce pre dieťa to najlepšie a chce aby žilo dôstojne." (Zdroj: www.ateizmus.sk)
Takže slobodný výber vierovyznania pre svoje dieťa nie prejavom priania matky toho najlepšieho pre svoje dieťa a súčasne rozhodnutie ísť na potrat je týmto prejavom ? Čo teda postihne dieťa v gynekologickej ambulancii pri výkone potratu?Je podľa ateistov trhanie na kusy to najlepšie splnenie prianí podľa výberu matky?
 ( Autor: TvojOponent@gmail.com )
 

460/1992 Zb.
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. septembra 1992 


DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY

Druhý oddiel
ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Článok 24

(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.

(2) Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.

(3) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

(4) Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.
 

Všeobecná deklarácia ľudských práv


Článok 18

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť náboženstvo alebo vieru, ako i slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru, sám alebo společne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.
 


Comments