Kto je to "Kultúra smrti"?
Zoznam podstránok
Organizácie:

Amnesty International Slovakia 
Antigona 
Archimera 
Centrum pre výskum etnicity a kultúry 
Dúhový PRIDE Bratislava 
EsFem 
ETHOS 
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku 
Iniciatíva Inakosť 
Liga za ľudské práva 
Ľudia proti rasizmu 
Možnosť voľby 
Museion 
NOMANTINELS 
Občan, demokracia a zodpovednosť 
Odyseus 
Poradňa pre občianske a ľudské práva 
Saplinq 
Slovensko-český ženský fond 
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo 
PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu 
TransFúzia 
Q Point 
Queer Leaders Forum 
Quo vadis 
Záujmové združenie žien ASPEKT 
Ženská sieť HEPY 
ZZŽ MyMamy


Osobnosti: 
 
Jarmila Androvičová (Antigona) 
Iveta Baranová (ZZŽ MyMamy) 
Kamila Beňová (Antigona) 
Irena Biháriová (riaditeľka Ľudí proti rasizmu, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie 
a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie) 
Miroslava Bobáková (riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu pre SR) 
Viera Böttcher (Slovensko-český ženský fond) 
Barbora Burajová (rodová expertka, členka Výboru pre práva LGBTI ľudí) 
Jana Cviková (ASPEKT) 
Michal Davala (člen Správnej rady Amnesty International Slovensko) 
Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť, členka siete právnych expertiek 
a expertov Európskej komisie v oblasti antidiskriminácie) 
Jela Dobošová (zastupujúca predsedníčka Správnej rady Amnesty International Slovensko) 
Vanda Durbáková (Poradňa pre občianske a ľudské práva) 
Ľudmila Dzurišová Koscelníková (ZZŽ MyMamy) 
Hana Fábry (občianska aktivistka) 
Lucia Faltinová (bývalá podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské pravá, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť) 
Andrej Findor (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK) 
Róbert Furiel (PRIDE Dúhové Košice) 
Jana Fúsková (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV) 
Elena Gallová Kriglerová (riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry) 
Dominika Göghová (Odyseus, sociálna pracovníčka) 
Ivan Hamráček (predseda ETHOS) 
Lýdia Hanusková (Q Point) 
Christián Havlíček (TransFúzia, člen Výboru pre práva LGBTI osôb) 
Marián Horanič (odborník na práva ľudí so zdravotným postihnutím) 
Dagmar Horná (predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv) 
Zita Hosszúová (Iniciatíva Inakosť, riaditeľka Filmového festivalu inakosti) 
Markéta Hronková (riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu) 
Iveta Chovancová (predsedníčka Odyseus, členka výkonného výboru Euroasian Harm Reduction 
Network ) 
Alena Chudžíkova (CVEK) 
Jana Jablonická-Zezulová (Iniciatíva Inakosť, členka Výboru pre rodovú rovnosť) 
Paula Jójárt (rodová expertka a členka Správnej rady Slovensko-českého ženského fondu) 
Jana Juráňová (ASPEKT) 
Tímea Kardos (ľudskoprávna aktivistka) 
Ľubica Kobová (ASPEKT) 
Július Kolenič (Iniciatíva Inakosť) 
Roman Kollárik (TransFúzia, člen Výboru pre práva LGBTI osôb) 
Ingrid Kosová (riaditeľka Quo vadis, členka Výboru pre rodovú rovnosť) 
Katarína Krnová (ASPEKT) 
Andrej Kuruc (riaditeľ NOMANTINELS, Iniciatíva Inakosť)  
 
Dagmar Kusá (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Helsinský výbor pre ľudské 
práva na Slovensku) 
Zuzana Kusá (sociologička, predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe) 
Miroslav Kusý (zakladateľ Slovenského Helsinskému výboru, kancelár Prezidenta V. Havla pre 
SR, Chairperson of UNESCO Chair for Human Rights Education) 
Jana Kviečinská (nezávislá expertka, členka koordinačnej skupiny pre prípravu Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv) 
Jarmila Lajčáková (členka Správnej rady Agentúry Európskej únie pre základné práva) 
Adriana Lamačková (právnička pracujúca v oblasti reprodukčných práv) 
Petr Laně (štatutár PROUD) 
Jana Lukáčová (ZZŽ MyMamy) 
Martin Macko (riaditeľ Iniciatívy Inakosť, podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb) 
Zuzana Maďarová (ASPEKT) 
Jana Malovičová (riaditeľka Amnesty International Slovensko) 
Radovan Medovič (podpredseda ETHOS) 
Adriana Mesochoritisová (riaditeľka Možnosti voľby, podpredsedníčka Výboru pre rodovú 
rovnosť) 
Katarína Minarovičová (riaditeľka EsFem, Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK 
v Bratislave) 
Eduard Mrva (Bi Centrum) 
Laco Oravec (ľudskoprávny aktivista) 
Alexandra Ostertágová (ASPEKT) 
Róbert Pakan (NOMANTINELS) 
Kálmán Petőcz (riaditeľ Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, býv. gen. riaditeľ 
sekcie ľudských práv na Úrade vlády SR) 
Jana Plichtová (univerzitná profesorka, Katedra psychológie FiF UK) 
Šarlota Pufflerová (riaditeľka Občana, demokracie a zodpovednosti, podpredsedníčka Výboru 
pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania) 
Eva Riečanská (rodová expertka, členka Výboru pre rodovú rovnosť) 
Lenka Rovňanová (prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo) 
Roman Samotný (NOMANTINELS, Iniciatíva Inakosť) 
Romana Schlesinger (riaditeľka Queer Leaders Forum, Dúhový PRIDE Bratislava) 
Apolónia Sejková (ZZŽ MyMamy) 
Zdeněk Sloboda (štatutár PROUD) 
Hana Smitková (psychologička, Queer Leaders Forum, členka Výboru pre rodovú rovnosť) 
Katarína Sokolová (sociálna pracovníčka a školiteľka, Q-centrum) 
Marcela Spiššáková (Q Point) 
Mariana Szapuová (vysokoškolská učiteľka) 
Magdaléna Špotáková (psychologička) 
Zuzana Števulová (predsedníčka Ligy za ľudské práva) 
Ľubica Trubíniová (občianska aktivistka) 
Kristína Vaškorová ( Možnosť voľby, projektová koordinátorka) 
Dušan Veselovský (občiansky aktivista) 
Ľubica Vyšná (bývalá programová koordinátorka v OZ Odyseus a sociálna pracovníčka v OZ 
Pomoc ohrozeným deťom) 
Martin Zaiček (Archimera, občiansky aktivista) 
Peter Weisenbacher, Inštitút ľudských práv
Jana Cviková, ASPEKT
Róber Mihály, Jedlo namiesto zbraní, Arms Watch Slovensko
Alena Krempaská, Dúhové Slovensko n.z.
Róbert Furiel, PRIDE Dúhové Košice
Matej Ivančík, Iniciatíva Veríme Slovensku
Euduard Mrva, Bi Centrum
Adam Kurta, občiansky aktivista
Vladimír Skokňa, občiansky aktivista
Dušan Veselovský, občiansky aktivista
Tomáš Mališka, občiansky aktivista
Andrej Hrabovský, občiansky aktivista
Derek rebro, literarny kritik
Andrej Lúčny, vysokoškolský pedagóg
Martina Herbst, prekladateľka
Alena Korgová, študentka
Roman Dulgerov, LGBT bloger

- See more at: 
Comments