Sociálny darwinizmus v praxi.

Hodné zapamätania:

Krátce po uchopení moci, Hitler zavedl oficiální program eugeniky.


Hitlerova a nacistická ideologická oddanost darwinismu byla implementována do jejich politiky po príchodu k moci. Nacistické rasové zásady známé jako "eugeniky," predstavovaly teorii evoluce aplikovanou ve spolecnosti.


Daniel Gasman v Vedecký puvod národního socialismu to dokazuje: "Hitler zduraznil a vyvolil myšlenku biologické evoluce za nejprednejší zbran proti tradicnímu náboženství…"

Více zde: http://kamjdes.webnode.cz/news/darwinisticke-koreny-nacismu/


Hitler, Mein Kampf
Nutná podmienka pre zdokonaľovanie druhov nespočíva v spájaní nadradených a podradných, ale v úplnom víťazstve tých prvých. Silnejší musí dominovať a nemiešať sa so slabším a takto obetovať svoju vlastnú veľkosť. Iba slaboch od narodenia dokáže toto citiť ako krutosť. Je to vskutku iba slabé a obmedzené stvorenie. Ak tento zákon neprevládne, akákoľvek evolúcia všetkého organického života by bola nemysliteľná" Adolf Hitler bol nadchnutý myšlienkami sociálneho darwinizmu. Pravdou však je,že darwinov bratranec ako autor teorie eugeniky,ktorú sám takto pomenoval, a ani Darwin osobne,ktorý s eugenikou súhlasil,nikdy nehlásali násilné opatrenia a zabíjanie geneticky menejcenných ľudí.Ich postoj k tejto problemtike bol skôr v rovine nutnosti zváženia pri voľbe partnera aj genetické danosti.(V tom čase Darwin už z dnešného pohľadu zle chápal dedičnosť a slovo genetika nebolo ešte známym a odbor genetika absolútne neznámym,keďže genetika prišla až roky po smrti nielen Darwina, ale aj jej objaviteľa kňaza Gregora  Mendela.)
V roku 1933 boli prijaté Norimberské zákony zakazujúce rasové miešanie.
14.07.1933 Tretia ríša prijala zákon umožňujúci vykonávať nútené sterilizácie na komkoľvek,kto by trpel dedičnou chorobou.Tento zákon vstúpil do dejín ako Zákon na predchádzanie dedične poškodenému potomstvu a stal sa súčasťou národne-scialistického programu.
 • Základné časti tohto zákona ustanovovali:

 • (1) Akákoľvek osoba postihnutá dedičnou chorobou môže byť pozbavená schopnosti rozmnožovia chirurgickým zákrokom (sterilizáciou), ak skúsenosť lekárskej vedy ukazuje, že je vysoko pravdepodobné, že jej potomkovia by trpeli ťažkými telesnými alebo mentálnymi dedičnými chybami.

 • (2) Pre účely tohto zákona budú za osoby s dedičnými chorobami považované osoby, ktoré trpia ktoroukoľvek z nasledujúcich chorôb:
 • (1) vrodené mentálne vady,
 • (2) schizofrénia,
 • (3) maniodepresívna duševná choroba,
 • (4) dedičná epilepsia,
 • (5) dedičná Huntingtonova choroba,
 • (6) dedičná slepota,
 • (7) dedičná hluchota,
 • (8) akékoľvek ťažká dedičná deformácia.

 • Akákoľvek osoba postihnutá ťažkým alkoholizmom môže byť taktiež pozbavená schopnosti rozmnožovania.
 • (Zdroj:http://sk.metapedia.org/wiki/Zákon_na_predchádzanie_dedične_poškodenému_potomstvu)
Slová uznania chváliac vedeckú elitu nacistov sa valili  od eugenikov z celého sveta a v podobnom duchu sa niesli aj tématické články z tých rokov ( napr.z roku 1934 , Popenoe, Paul: The German sterilization law. In: Journal of Heredity, 25:7 (1934). 257 – 260).
Za celé trvanie vlády národného socializmu vzniklo asi 200 súdov špecializovaných na posudzovanie oprávnenosti vykonávania sterilizácií.Tieto súdy boli priradené k civilným súdom a proti rozsudku bolo možné sa odvolať na vyšší  genetický zdravotný súd.(Na odvolacom súde uspelo asi 11% sťažovateľov proti sterlizácii).
Boli taktiež  vydané smernice, na základe ktorých boli pokutovaní lekári , ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť a nenahlásili dedične chorého občana.
Počet obetí nútených sterilizácií počas celej vlády nacizmu dosiahol približne 400 tisíc.
Myšlienky eugeniky boli pozitívne vnímané nohými vedcami, za všetkých ako príklad uvediem výrok amerického eugenika menom Lothrop Stoddard :
"že zákon bol vykonávaný s prísnym dôrazom na jeho ustanovenia, ba dokonca, rozsudky boli takmer príliš konzervatívne. Aspoň na základe tejto jednej návštevy zákon vytrháva najhoršiu krv z germánskeho kmeňa vedeckým a skutočne ľudským spôsobom.“
Zástancovia vykonávania násilnej sterilizácie argumentovali tým,že sterilizácie geneticky menejhodnotných ľudí sa vykonávajú v najvyspelejších krajinách tejto planéty.Pozrite si dobový plagát:


(Pôvodnú kópiu plagátu upravil TvojOponent)


Po vypuknutí vony sa rozbehol program eutanázie,ktorého cieľom bolo uvoľniť nemocničné lôžka obsadené duševne chorými vyžadujúcimi si neustálu starostlivosť.V Nemecku sa ich počet odhadoval na asi 70 tisíc.

Program eutanázie sa nazýval „Akcia T4“ (nem. Aktion T4) – podľa sídla jeho ústredia v skonfiškovanej židovskej vile na Tiergartenstrasse 4 v Berlíne.Zabíjanie pacientov prebiehalo od roku 1940 v šiestich zariadeniach: v Brandenburgu a Grafenecku (od januára), Hartheime (od mája), Sonnensteine (od júna), v Bernburgu a Hadamare (na konci roka nahradili strediská v Brandenburgu a Grafenecku). (Zdroj: >)
Počet obetí praktického darwinizmu len v tomto jednom programe sa vyšplhal až na 70 tisíc dospelých a 5000 detí, na ktorých bola vykonaná euranázia na žiadosť rodičov a každý prípad bol preverený.Celý program bol zastavený až v roku 1942 po protestoch obyvateľstva a najmä na nátlak Cirkvi. Predpokladá sa, že program však pokračoval ďalej tajne a celkový počet obetí dosiahol číslo 275 000 (toto číslo je zo spisov Norimberských procesov).


„Tento dedične chorý človek stojí ľudové spoločenstvo za svoj život 60 000 mariek.
Nemecký občan, to sú aj tvoje peniaze!“
Plagát úradu rasovej politiky NSDAP propagujúci eugenické opatrenia.


Myšlienky eugeniky nachádzajú obdivovateľov aj medzi dnešnými ateistickými občianskymi združeniami a liberálmi podporujúcimi potraty.Umelé prerušenie tehotenstva , ako sa pokrytecky zaobalene tento druh vraždenia nazval pre umlčanie hlasu svedomia, dnes posunulo dobu zabitia z času po narodení na obdobie vývoja človeka nachádzajúceho sa v maternici. Dnes , rovnako ako pred viac ako polstoročím , vedci opätovne ospravedlňujú toto barbarstvo rôznymi vedeckými tézami a prehliadajú svojich starších kolegov,ktorých rovnako na svoju dobu presvedčivé vedecké závery zapríčinili utrpenie státisícov ľudí. Národný socializmus i ten liberálny sú ako bratranci.
Selekciu živých ľudí dnes eugenici v prevažnej miere odmietajú a súčasne tvrdia,že zabíjaniu geneticky poškodených bytostí sa dá predísť embryonálnou selekciou.Netuším,aký rozdiel prináša táto zmena pre osud ľudskej bytosti.Sn´áď si dnešní eugenici uvedomujú, že tzv. embryonálnou selekciou ponúkajú trpiacemu ešte horšie riešenie ako nacistickí zástancovia nútených sterilizácií...Smutné,veľmi smutné...

Heil liberalizmus ! :(