Cirkev.Vatikán.‎ > ‎

Je Vatikán štát alebo len mimovládka?
Zoznam podstránok


Sekulárni humanisti vedú svoj boj proti Cirkvi na rôznych frontoch.
Jedným z nich je snaha o zrušenie štátu Vatikán. 
Svoje požiadavky zatiaľ predkladajú len v podobe akéhosi ateistického folklóru a teatrálnych vyhlásení vychádzajúcich skôr zo želaní ako právnej rozhľadenosti. No je iste dobre si povšimnúť tieto snahy a odkryť ciele hnutia organizovaných ateistov.Prehľad článkov nepriateľských voči RKC


Citujem:

"SVATÁ STOLICA" NIE JE ŠTÁTOMale iba riadiacim Centrom jednej z početných cirkví.

PROTEST proti zneužívaniu privilegovaného postavenia v OSN.


VALNÉ ZHROMAŽDENIE IHEU v Los Angeles (máj 2000.)

prijalo medzi inými vyhláseniami stanovisko k súčasnému postaveniu "Svätej Stolice" pri OSN.
  • Keďže žiadne iné náboženstvo okrem rímskokatolíckeho ( predstavovaného "Svätou Stolicou") nemá privilegované postavenie nečlenského štátu- stáleho pozorovateľa (NMSPO) *) pri OSN;
  • Keďže "Svätá Stolica" nemôže sa pokladať za riadneho NMSPO, ale skôr za riadiace centrum jedenej náboženskej organizácie, čo nemožno zamieňať s so suverénnym mikroštátom s názvom La Citta del Vaticano (4 hektáre , vytvorené v r. 1929 lateránskou zmluvou);
  • Keďže sa "Svätá Stolica" stala MNSPO v Organizácii Spojených Národov na svoju vlastnú žiadosť a bez formálneho hlasovania OSN;
  • Keďže sa "Svätá Stolica" sotva môže kvalifikovať ako NMSPO na základe jej veľkosti menej než jednej štvorcovej míle a jej populácie pozostávajúcej z 850 


  • Keďže "Svätá Stolica" sa usiluje využívať jej postavenia NMSPO na to , aby vnucovala svoje náboženské dogmy na rímskokatolíkov rovnako ako aj na nekatolíkov na celom svete., osobitne tým, že je proti plánovanému rodičovstvu prijatému OSN, proti zabráneniu AIDS ako aj iným iniciatívam na sexuálne zdravie v preľudnenom svete.
  • Valné zhromaždenie IHEU na svojom zasadaní v Los Angeles odporúča, aby sa privilegované postavenie "Svätej Stolice" zmenilo z NMSPO na mimovládnu organizáciu NGO (rovnako ako je NGO IHEU), čím by sa vytvorila rovnosť rímskokatolicizmu jednak s ostatnými svetovými náboženstvami ako aj s humanistami.
  • Valné zhromaždenie IHEU vyhlasuje tiež , že IHEU povedie kampaň v záujme revidovať toto postavenie , a vybuduje spojenectvá s inými telesami, ktoré vedú kampaň na presadzovanie tohto cieľa.
  • Valné zhromaždenie IHEU tiež odporúča Katolíkom pre Slobodnú Voľbu, aby iniciovali kampaň "See Change" na ukončenie špeciálneho štatútu, ktorú teraz podporuje viac než 450 organizácií po celom svete.


Tu je vhodné pripomenúť neochotu sekularistov odsúdiť obdobie stalinizmu. A aj keď to s neochotou občas urobia, je im proti srsti sa zaoberať stalinizmom do podstaty veci.
V časoch rozhodovania o vplyve Vatikánu na svetovú politiku sa Stalin pohŕdavo spýtal:
A koľko má pápež divízií?
Stalinovi podobne ako ateistickým fanatikom sa nepáčila predstava Vatikánu v pozícii mienkotvornej.


Argumenty vyvracajúce vyjadrenia sekulárnych humanistov.
Citujem:
...termín Svätá stolica sa vzťahuje na najvyššiu autoritu Cirkvi, pápeža ako rímskeho biskupa a hlavu Kolégia biskupov. Označuje teda centrum vlády Katolíckej cirkvi. Svätá stolica je inštitúciou, ktorá v zmysle zákona a medzinárodnej praxe, je právnickou osobou, čo jej umožňuje podpisovať dohody a posielať i prijímať diplomatických zástupcov ako ktorýkoľvek iný štát.Aj keď ešte neexistoval Mestský štát Vatikán, medzi rokmi 1870 a 1929, Svätá stolica mala diplomatické vzťahy s mnohými štátmi. 
Diplomatickí zástupcovia pri Svätej stolici, s istou pravidelnosťou, sa objavujú už od konca XV. storočia. 
V XVI. storočí sa začínajú zriaďovať trvalé zastupiteľstvá.


Svätá stolica je uznaná a udržiava riadne diplomatické vzťahy so 174 štátmi sveta.
Zoznam tu.


Svätá stolica udržiava riadne diplomatické vzťahy aj s Európskou úniou a Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov.

Osobitné vzťahy udržuje s Ruskou federáciou a Organizáciou za oslobodenie Palestíny.Pojem Svatý stolec, který se používá od raného křesťanství, se významově liší od pojmu Vatikánský městský stát, který vznikl až v souvislosti se sjednocením Itálie v 19. století.
Viac tu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_stolecKódex kánonického práva uvádza, citujem:

IV. kapitola
RÍMSKA KÚRIA

Kán. 360 - Rímska kúria, pomocou ktorej Rímsky veľkňaz zvyčajne vybavuje záležitosti celej Cirkvi a ktorá v jeho mene a jeho autoritou plní úlohu pre dobro a na službu cirkví, pozostáva zo Štátneho čiže Pápežského sekretariátu, Rady pre verejné záležitosti Cirkvi, kongregácií, tribunálov a iných ustanovizní; ustanovenie a kompetenciu všetkých určuje osobitný zákon.
Kán. 361 - Pod menom Apoštolská stolica alebo Svätá stolica sa v tomto Kódexe rozumie nielen Rímsky veľkňaz, ale ak z povahy veci alebo z kontextu nevyplýva niečo iné, aj Štátny sekretariát, Rada pre verejné záležitosti Cirkvi a iné ustanovizne Rímskej kúrie.Svätá stolica je ako právnická, resp. „zo samého božského nariadenia“ (ex ipsa ordinatione divina, CIC 13) morálna osoba subjektom medzinárodného práva, a to ako najvyšší reprezentatívny orgán Katolíckej cirkvi na svete a ako držiteľka suverenity štátu Vatikán. Ako taká nadväzuje Svätá stolica (zastúpená Štátnym sekretárom) diplomatické vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_stolecNa zlosť všetkým militantným ateistom .)
Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon príde (09.04.2013) na návštevu štátu Vatikán, kde ho na audiencii prijme pápež František.
Zdroje: tu a tu.Comments