Požiadavka na odluku z roku 1989.
Zoznam podstránok
Programové vyhlásenie VPN z r.1989
PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE

občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU a KOORDINAČNÉHO VÝBORU SLOVENSKÝCH VYSOKOŠKOLÁKOV

November 1989
 1. Žiadame vytvoriť zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti.

 2. Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také vedenie redakcií, ktoré túto slobodu zaručia.

 3. Žiadame zaručiť slobodu podnikania, zhromažďovania, spolčovania, pohybu, svedomia a ďalšie občianske práva a slobody.

 4. Žiadame zrušiť vedúcu úlohu KSČ zakotvenú v ústave a v tomto zmysle zmeniť ústavu.

 5. Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť kultúru od štátneho riadenia.

 6. Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát.

 7. Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu.

 8. Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie.

 9. Žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva.

 10. Žiadame dôsledne demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práv a postavenia národností na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti.

 11. Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie.

 12. Žiadame zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe povolania a naplnení životnej dráhy.
Zdroj:tu

Odluka, Nežná revolúcia a ateisti.
Alebo pár viet na obranu pred bojovými ateistami.
(výroky a obranné reakcie)

Oddelenie cirkvi a štátu ....je morálnym dlhom predstaviteľov katolíckej cirkvi
Cirkev zabudla na siedmy bod požiadaviek z roku 1989
Na stránke http://www.memorykontrol.org/programove-vyhlasenie-vpn-1989 je Programové vyhlásenie VPN z roku 1989.

V bode číslo sedem sa píše, citujem:
Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu.

V kontexte programového vyhlásenia však táto požiadavka nevyznieva ako požiadavka na finančnú odluku od štátu, ale politickú a ideologickú.
Teda odvolávanie sa na Programové vyhlásenie VPN sa ukazuje ako zavádzanie.
Odhliadnuc od toho, že si veriaci aj dnes platia cirkev z vlastného, ale prerozdelením cez dane. Financovanie cez daňový systém nemožno považovať v žiadnom prípade za diskriminančný, ak si uvedomíme rozsah odvedených daní veriacimi a podielom, ktorý od štátu dostávajú v podobe kvapky v mori na chod cirkvi. 
Pre pochopenie významu bodu sedem Programového vyhlásenia VPN z roku 1989 je dobre si pripomenúť, s akými neprávosťami sa veriaci potýkali a komu idú tak povediac na triko.

Ateisti spred roka 1989 :
 • -zrušili kláštory, rozpustili rehole
 • -znemožňovali vyučovanie náboženstva
 • -diskriminovali deti navštevujúce hodiny náboženstva pri výbere povolania alebo pokračovaní v štúdiu na vyšších školách
 • -bránili vo vymenovaní biskupov
 • -odpočúvali klér
 • -infiltrovali do neho eštébakov
 • -internovali stovky kňazov
 • -dopúšťali sa vrážd a zločinov proti ľudskosti
 • -dopúšťali sa krádeží cirkevného majetku
 • -zrušili odluku cirkvi od štátu (1.11.1949)
 • -obrali Cirkev o vitálne inštitúcie, ktoré ju živili
 • -prijali smernicu o ateizácii mládeže
 • -verbálne i fakticky zosmiešňovali vierovyznanie
 • -nútili kňazov podpisovať prehlásenia podporujúce socialistické smerovanie krajiny
 • -násilím začlenili Gréckokatolícku cirkev do Pavoslávnej
 • -zorganizovali Katolícku akciu (ďalej KA) s cieľom obmedziť vplyv Cirkvi na verejnosť. Tu je vhodné zdôrazniť, že ateistická KA bola rovnomenná ako KA založená Kolakovičom a sídlila v budovách, ktorá komunisti zobrali pôvodnej KA.
 • -na dlhoročné tresty odsúdili komunisti kňazov, ktorí odmietli dať sviatosti veriacim komunistom.
 • -na výkon povolania kňaza bol potrebný súhlas štátu, tzv súhlas k výkonu duchovenskej činnosti
 • -kňaz vykonávajúci obrady bez súhlasu štátu bol stíhaný za trestný čin marenia dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločenstvami
 • -za slúženie omše mimo kostola boli kňazi rovnako perzekuovaní. Napríklad za slúženie omše na pútiach(!)
 • - masívne finančne podporovali tie kresťanské združenia, ktoré mohli ideologicky zneužívať na ovládanie veriacich (Katolícka akcia, Pacem in Terris, Mierové hnutiakatolíckeho duchovenstva a iné). Všímajú si tu sekulárni humanisti motiváciu financovania cirkví štátom kedysi, keď ateizmus sa rozvinul do tých najobludnejších rozmerov?
 • -udeľovanie štátneho súhlasu sa bežne používalo na vydieranie duchovných a ich premiestňovanie alebo odstránenie z duchovnej služby.
 • -udelenie štátneho súhlasu bolo podmienené formálnym sľubom vernosti štátu vedeného KSČ (!)
 • -komunistický (ateistický) režim odnímal súhlas na výkon duchovenskej činnosti tým kňazom, ktorí vystúpili z prorežimných združení ako napr.Pacem  in Terris (ďalej PIT)
 • -podporou štátu katolíckym prorežimným združeniam KSČ lživo dokazovala podporu katolíckej cirkvi režimu a maskovala náboženský útlak
 • -napriek masívnej finančnej podpore štátu a výhodám kolaborujúcim katolíckym združeniam tieto živorili
 • -komunistická československá zákulisná diplomacia za zaslúžila o udelenie titulu združeniu Pacem in Terris - Posol mieru (OSN). Československí ateisti si od toho sľubovali zvýšenie prestíže PIT. 
 • -nasledovali pobúrené dopisykatolíkov Javierovi Perézovi de Ceullár a represie štátu voči odporcom prorežimného Pacem in Terris.
 • -v roku 1980 štát vylúčil niekoľko z 94 bohoslovcov po protestnej hladovke za zrušenie PIT.
 • -v roku 1988 sa štát pokúsil dosadiť na biskupský post federálneho predsedu združenia PIT ako aj ďaľších prorežimných kandidátov.
 • -od poslušnosti bikupov, kňazov a veriacich voči pápežovi mali odradiť procesy s "vatikánskymi špiónmi" s mimoriadne vysokými trestami.
 • -od roku 1948 sa štát usiloval o prerušenie vzťahov s Vatikánom a podnecoval vnútrocirkevené spory s cieľom oslabiť vplyv Katolíckej cirkvi.
 • -akcie na zrušenie kláštorov a reholí, Akcia K a Akcia VK,priniesli obrovské nenahraditeľné duchovné. materiálne a kultúrne škody,ktoré viedli k súdnym procesom. Tie boli zastavené na zásah štátu z politických dôvodov. Na zásah generálneho prokurátora bolo trestné stíganie zastavené
 • -na podriadenie cirkví štátu ten použil dva základné nástroje a to je krádež všetkých finančných rezerv a uzákonenie povinností žiadať o štátny súhlas na výkon duchovenskej činnosti
 • -na kázanie potreboval kňaz z iného okresu súhlas.
 • -o činnosti cirkevného spoločenstva sa podávali hlásenia na Štátny úrad pre veci cirkevné
 • - národné výbory zamestnávali aj tzv. cirkevných tajomníkov, ktorých cieľom bolo sledovať dianie v miestnej cirkvi a podávať správy na Štátny úrad pre veci cirkevné. udeľovali štátne súhlasy a povoľovali náboženské obrady.
 • -konfiškácia cirkevného majetku predstavovala 4. najväčší presun majetku po 2.sv. vojne
 • -zatýkanie bez dôvodu - 2420 rehoľníkov bolo internovaných bez súdneho procesu.
 • -z náboženských dôvodov boli prezekuovaní katolícki intelektuáli
 • -boli odsúdení organizátori pôvodnej Katolíckej akcie

Keby ste boli kňaz alebo predstaviteľ Cirkvi na Slovensku v roku 1989, aké požiadavky by ste nastoliil?
Podľa mňa nastolenie  politickej  odluky bolo tak samozrejmé a logické, že niet pochýb o tomto zámere tých, čo sa dožadovali odluky v deklaratívnom texte VPN.
O finančnnej odluke v texte niet zmienky.


Comments