Bol nacizmus kresťanský alebo ateistický?
Za kľúčové považujem chrakterizovať ideológie podľa ich cieľov.


*


Dejiny nemôžeme hodnotiť etickými normami dneška.

*
 
História nám rozpráva príbehy, akými sme boli. Ideológie nám hovoria, akými (by) sme chceli byť. 
(TvojOponent)


Hitler v knihe Mein Kampf jasne uvádza, že človek, ktorý založí nové náboženstvo
dosiahne viac než ten, kto založí politickú stranu, nakoľko náboženstvo má väčší vplyv.
Citujem z článku:
Ze starých dokumentů, jež byly právě zveřejněny na internetu, vyplývá, že nacisté vypracovávali všestranné plány na likvidaci církví, jejich pověsti, autority a vlivu. Z listin plyne jejich strategie, jejíž součástí měla být infiltrace církví zevnitř a současně i diskreditace jak jejich představitelů, tak i křesťanských idejí a hodnot. V další fázi měli být církevní hodnostáři zastrašováni, počítalo se i s jejich zatýkáním a vražděním.

Zdroj: >


Goebels:Nacisti a potraty.

Pomôcť zorientovať sa v zaradení nacizmu pomôže aj zamyslenie sa nad praktickou politikou nacistov napríklad v oblasti reprodukčnej politiky, viac tu.


Zamýšľanie sa nad zaradením nacizmu a komunizmu do ideologického prúdu pristihuje ateistov nad neschopnosťou definovať ateizmus a zatriediť sa podľa vyznávaného svetonázoru ku konkrétnej ideológii. Prístup hodnotenia ideológií na princípe "poznáte ich po ovocí" zjavne zlyháva. Preto sa natíska otázka, ako zhodnotiť nacizmus a komunizmus, ak nie podľa činov a zločinov a vierovyznania páchateľov týchto skutkov. Pokračovaním v tomto smere úvah dospejeme k potrebe hodnotiť ideológie (a aj náboženstvá) na základe zámerov, cieľov. A zámerom komunizmu ako marxistickej ideológie nebolo vybudovanie spoločnosti kresťanskej či pluralitnej, ale ateistickej a rovnostárskej, kde ústrednou ideou je myšlienka o vysokom stupni uvedomenia si svojich potrieb jednotlivca a možností spoločnosti. Je teda nepodstatné, či v Červenej armáde bojovali vojaci pravoslávneho vyznania a či sa veriaci finančne poskladali na tankovú jednotku, či v protifašistickom boji boli aktívni aj židia alebo v bojových jednotkách moslimovia. Účasť veriacich na chode spoločnosti filozoficky stojacej na ideách komunizmu nerobí z komunizmu ideológiu kresťanskú a v širšom uhle pohľadu ani teistickú. Ale ideológiu ateistickú.
Rovnaký prístup potom musíme použiť aj na charakterizovanie nacizmu. Je nepodstatné, že Hitler uzatvoril s Apoštolským stolcom konkordát a nie je podstatné, že v armáde boli nemeckí kresťania a nie je podstatný ani nápis na prackách opaskov spomínajúci Boha. Zdôrazňovaním pohanských rituálov sa nacisti snažili dočasne ukotviť nacizmus v histórii, dať mu duchovnú hĺbku a zakryť duchovnú prázdnotu.  Cieľom nacistov bolo vytvorenie spoločnosti ateistickej na princípoch eugeniky, protichodných princípoch, než na akých mal stáť komunizmus (na princípoch rovnostárskych), na zásade nadľudí a podľudí a práve vyspelejšej rasy ovládať menejcenné rasy ľudí s právom ich zotročovať a upierať im ľudské práva tak, ako ich po vojne ľudstvo zadefinovalo v Deklarácii ľudských práv a slobôd.

Preto sledovanie zámerov ideológií pre ich posúdenie, akými boli, je dôležitejšie, ako ich posúdenie z hľadiska spoločenských vzťahov a formálneho vierovyznania páchateľov tragických skutkov.


Hitler o svojich cieľoch:

Hitler v knihe Mein Kampf jasne uvádza,
že človek, ktorý založí nové náboženstvo
dosiahne viac
než ten,
kto založí politickú stranu, nakoľko náboženstvo má
väčší vplyv.
Jeho tajným snom
bolo založiť novú
rasovú vieru pre Nemcov, takú, ktorá by dostatočne
nahradila kresťanskú vieru
. Aj keď nikdy tomuto náboženstvu nedal meno, my ho
budeme nazývať z praktických účelov nacisticko-nemecké náboženstvo.

Keď hovoríme o nacisticko-nemeckom náboženstve viac-menej hovoríme o pokuse
nacistického hnutia založiť novú rasovú vieru pre Nemcov, alebo Germánov, nie o diele
ako takom hotovom. Nacistické hnutie ako také nebolo náboženské ale
 
   POLITICKÉ  HNUTIE,

čo i Hitler niekoľkokrát zdôraznil. Bolo to politické hnutie pre zdevastované a strápené
Nemecko, vynájdené presne proti zúfalstvu a na dosiahnutie nasledovného: (a) Oslobodiť
Nemecko od Versaillskej zmluvy.  (b) odstrániť z myslí Nemcov komunisticko
marxistické
myslenie a nahradiť ho nemeckou národnou ideológiou. (c) Znovu získať
nemecké územia stratené po prvej svetovej vojne. (d)Rozšíriť nemecké územie východne
na Balkán, Ukrajinu a Rusko. Sám Hitler opakovane uviedol,
že nacistické hnutie
je čisto
nemecké a pre
nikoho iného.

Zdroj tu.Humanisti.sk

Cituejm z článku pána Paradu:
Dlho som si myslel, že fašista Mussolini bol nábožný. Vychádzal som z toho, čo povedal vo vlastnej autobiografii My Autobiography (1928), v ktorej spomenul Boha.
…na záver som vzýval pre moju náročnú úlohu božiu pomoc. (…I concluded by invoking the assistance of God in my difficult task.)

A chybne som si myslel, že to stačí.

Moje pochybnosti o Mussoliniho svetonázore nastali, keď som si prečítal článok Karlheinz Deschner: S Bohom a fašistami (Střípky ze světa), v ktorom sa píše:
„Mussolini bol ateista.“ Už vo „svojom prvom, v roku 1904 vydanom dieleBoh neexistuje“ ho „nazýval ‚nehoráznym výplodom ľudskej ignorancie‘“ – a „Ježiša, ‚pokiaľ vôbec žil‘, osobou ‚malou a úbohou (piccolo e meschino)‘“. „Z vedeckého hľadiska“ – hrmel ešte v roku 1920 – „je náboženstvo nezmysel, v praxi je nemorálne a ľudia, ktorí na ňom lipnú, sú chorí“.

Ak bol Mussolini ateista, tak bol ten typ ateistu, ktorý si osobne nemyslel, že existuje nejaký boh, ale uvedomoval si silu náboženstva. A využíval, či lepšie zneužíval náboženské cítenie ľudí vo svoj prospech, vo svojej túžbe po moci.

Zdroj: Humanisti.sk, Ján Parada

Akou ideológiou bol nacizmus?

Reakcia na článok  Argument ad Hitlerum

( Venované správcovi portálu i-ateismus.cz a Spoločnosti Prometheus. )

Nacizmus. Slovo, ktoré v spojení s ateizmom dokáže stúpencov bojového ateizmu vypudiť do nepríčetnej zúrivosti. Ako vytrhnutá zbraň z rúk nepriateľa bodnutá do chrbta útočníka, či ešte o kúsok nižšie.

Prečo ateistov toto spojenie tak dráždi?

Ten dôvod je prozaický. Nenávisť voči kresťanom. 


Násilie páchané v období  Druhej svetovej vojny je veľmi dobre zadokumentované a jeho brutalita, surovosť a utrpenie sú v povedomí obyvateľstva stále živé. Akákoľvek spojitosť s nacizmom a Hitlerom je stigmou. Dôvodom, pre ktorý adresát by sa mal červenať.
Snahy ateistov o diskreditáciu kresťanstva nadobúdajú rôzne podoby. Majú spoločný znak. Spochybniť všetko kresťanské.  Ak nie použitím dôkazov, tak spochybňovaním morálky kresťanov.
Na tomto filozofickom základe sa odohráva zápas o charakter kresťantstva v tragických rokoch svetových vojen. Kompromitujúca spojitosť nacizmu a katolicizmu pre ateistov je lákavou príležitosťou na zneváženie vierovyznania a zneistenie váhajúcich veriach.
 Veď kto by už chcel byť súčasťou spoločenstva šíriaceho nenávisť medzi národmi. A tak sa boj o charakter nacizmu prenáša do súčasnosti. Má rozhodnúť, či kresťanstvo dneška je poškvrnené kolaboráciou s nacizmom a či holokaust bol logickým a zákonitým vyústením kresťanstva.


Dejepisne pologramotní ateistickí aktivisti a samozvaní bojovníci internetových diskusií vytvárajú prostredie nenávisti. Reakciami plnými zloby polemizujú s umelo vykonštruovanými myšlienkami veriacich, ktorých autormi sú však sami protikresťansky naladení diskutéri a ktoré následne s veľkou pompou vyvracajú. 

Ďalej budem pokračovať citátmi z portálu i-ateizmus.cz a konkrétne z článku Argument ad Hitlerum. Autorom je Michal Hanko z Brna. 


Tematické okruhy:

 • Údajné obvinenia kresťanov adresované ateistom
 • Vierovyznanie nacistov
 • Výroky Hitlera.
 • Konanie Hitlera.
 • Biblické texty v interpretácii nacistov.
 • Vzťah RKC a Tretej ríše.
 • Komunizmus a nacizmus.

Michal Hanko ( ďalej len Michal ) sa v úvode posťažoval na cielenú snahu veriacich pošvrniť ateizmus a všeobecne ateistov všetkou tou "špinou", vinou za zločiny nacizmu.Citujem:

 1. * Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.
 2. * Miliony lidí byly povražděny kvůli ateismu.
 3. * Hitlerův i Stalinův režim byly důsledkem ateismu.
 4. * Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza) 

K bodu číslo jedna.
Veriaci nespochybňujú, že Hitler bol kresťan-katolík. Bol krstený a krst je neodvolateľný akt, sviatosť, ktorou sa krstený natrvalo pripútava k Cirkvi. Takýto prístup k určeniu vierovyznania a príslušnosti k Cirkvi je však typický len pre veriaceho kresťana. Pre ateistu je dôležitý skôr skutočný svetonázor v danom čase. Príkladom môže byť príbeh vedca pána Darwina, o ktorého ateisti aj napriek jeho neodvolateľnému krstu vedú boj a snažia sa ho priradiť k ateistom. 
Dawkins dodáva: "Adolf Hitler bol rímsky katolík. Bol pokrstený a nikdy sa krstu nezriekol. "

Nuž teda ako, krstený Hitler bude katolík, lebo sa to ateistom hodí a študent teológie Darwin bude ateista aj napriek krstu, lebo to je zase výhodné takto? Pravidlo používania rovnakého metra takýmto ateistom bez vyznania príliš nevoní. Ateisti by radi merali rôznymi metrami, tak, ako im to práve vyhovuje.

Ateizmus Stalina nie je rovnako jednoznačný. V mladosti navštevoval dokonca seminár a Mao vyrástol v budhistickom prostredí.
Pred nedávnym sčítaním obyvateľstva ateisti boli mimoriadne angažovaní v presviedčaní, aby čo najviac ľudí označilo v kolonke dotýkajúcej sa vierovyznanie možnosť "bez vyznania". Pri sčítaní ateistom už neprekážal krst a navádzali ľudí na vyplnenie tlačiva podľa skutočného svetonázorového cítenia. Nielen to. Kolonku "bez vyznania" mali podľa nich vyplniť aj teisti, ktorí sa cítili byť nerozhodnutí alebo dokonca aj aktívni katolíci, ktorí nesúhlasili s udaním tak citlivej odpovede akou je prezradenie členstva v tej ktorej cirkvi. Sekulárni humanisti argumentovali zbytočnosťou sčítania a tvrdili, že je to zbytočné, keďže všetky údaje sa dajú zistiť zo štatistík alebo vytiahnuť z počítačov matrík a iných úradov či inštitúcií. To, že by takto získali údaj o počte veriacich na základe počtu krstov a žijúcich, čím by v podstate popreli svoje angažovanie o údaje odzrkadľujúcom skutočné názorové vyznanie, im zrazu nevadilo.
Protirečenie, zavádzanie, špekuľovanie, handrkovanie... Jedine slovami z takejto významovej skupiny možno opísať zmätočné a protichodné postoje ateistických aktivistov.
Bol či nebol Hitler kresťan?
Hitler bol formálnym členom Katolíckej cirkvi. Svojimi činmi však nešíril evanjeliové posolstvo lásky a svojou podporou interrupciám si navodil automatickú exkomunikáciu. Nielenže konal v rozpore s Desatorom, ale konal priamo proti Cirkvi a to tým, že sa usiloval o jej zničenie a prenasledoval kresťanov na základe ich vierovyznania. Nespochybňujem, že Michalovi postačuje na pošpinenie všetkých kresťanov krst Hitlera, rovnaká sviatosť, aká pánovi autorovi Michalovi nestačí k tomu, aby desiatky vyznamných kresťanských vedcov považoval za veriacich.


Z mne doposiaľ neznámeho dôvodu sa ateisti odmietajú priznať k svetonázorovému prúdu. Čo je zarážajúce, odmietajú dokonca definovať ateizmus, pomenovať ho. A to je reč v tejto chvíli o kráľovstve zlodeja pier, Česku, najateistickejšej krajine v Európe a tretej najateistickejšej hneď po Severnej Kórei a Číne. No pekná to partia. :)
Ateisti svoj ateizmus dávajú do protikladu ku kresťanstvu, hoci logika napovedá, že opozitom ku kresťanom budú antikresťania a opozitom ku ateizmu bude teizmus. Ateisti na jednej strane tvrdia, že nemôžu byť zlí, lebo nemajú ani Desatoro a ani žiadne iné kodexy, podľa ktorých by mohli byť hodnotení, no poukázanie na nemorálnosť rôznych ateistických ideológií ich privádza do varu. To základné delenie  ateizmu prichádza až po zadefinovaní, čo ateizmus je. Rovnako, ako veriaci sa neuspokojí s konštatovaním, že asi v niečo verí, teda že je len teista, ale to niečo si musí zadefinovať. Je napr. kresťan, moslim, žid, pohan, hľadajúci či blúdiaci. Ak by totiž teista tvrdl, že je teista a nič viac, bude logicky čeliť obvineniu zo všetkých prešľapov, ktorých sa kedy akýkoľvek veriaci dopustili, nielen  napr. kresťania. Podobne je to aj s ateistami. Neochota sa vyčleniť a tak zaradiť sa k nejakému svetonázoru vás predurčuje na nutnosť niesť morálnu vinu za zločiny spáchané všetkými ateistickými systémami a ideológiami.

Preto nacizmus a komunizmmus, teda ideológie,ktoré si dali za cieľ zničiť náboženstvo, jedna ideológia na princípe prirodzeného zápasu medzi národmi a ľudskej evolúcie, druhá na požiadavke rovnosti a uvedomenia si svojich potrieb a možností, sú skutočne najzločinnejšími ateistickými ideológiami.


Bojovní ateisti tasia neustále a dookola tie isté argumenty a aj napriek tomu, že boli nespočetnekrát vyvrátené:
Nacizmus je kresťanský, lebo Hitler predniesol množstvo výrokov, z ktorých vyplýva, že musel byť kresťan.
Lenže Hitler predniesol množstvo výrokov, z ktorých vyplýva, ako Cirkev a kresťanstvo nenávidel. Porovnanie výrokov tu.

Nacizmus bol kresťanský, lebo v jeho armáde bojovali kresťania.
V armáde Hitlera musel bojovať každý zdravý a povolaný chlap.Ak to odmietol, bol zastrelený. Hitler plánoval vytvoriť 350 milionovú armádu pozostávajúcu z moslimov. Urobíte teda z nacizmu aj ideológiu moslimskú?

Nacizmus bol kresťanský preto, lebo vojaci mali na odznakoch nápis spomínajúci Boha.
Ten odznak je skôr dôkazom prázdnoty, ktorú sa nacizmus takto snažil nahradiť.

Nacizmus bol údajne kresťanský preto, lebo Hitler uzavrel s Vatikánom a Cirkvou tzv. konkordát. Zmluvu.
Potom by však muselo platiť, že nacizmus bol aj komunistický, lebo Hitler podpísal zmluvu aj so ZSSR. A všetci dovre vieme, akú váhu mali zmluvy s Hitlerom. Boli len zdrapom papiera.
Citujem:
V júli 1934 uzavrelo Nemecko s Apoštolskou stolicou konkordát. Cirkevná strana dúfala, že vďaka tejto dohode sa útoky národnosocialistickej tlače na Cirkev a katolícku vieru nestanú oficiálnou štátnou politikou.
Zdroj: http://www.milujtesa.org/nr/historia/svastika_proti_krizu_2.html 

Nacizmus bol kresťanský,lebo...citujem:
Na rozdíl od mnohých heretiků nebyl Hitler z církve nikdy exkomunikován, a to ani posmrtně (až dodnes).
Exkomunikácia je tzv.liečivý trest a má výchovný účinok. Ak pominie vina, hriešnik podstúpi úkony vedúce k náprave, exkomunikácia sa zruší. Ako je však možné trestať mŕtveho? To je predsa zvrátené a pripomína mi to proces toľkokrát predkladajúci veriacim ako príklad fanatizmu, v ktorom bol mŕtvy pápež vykopaný a oblečený a takto bola jeho mŕtvola postavená, či posadená pred súd.


Nacizmus bol kresťanský,lebo...citujem:
Můžeme jistě vést diskuzi o tom, zda Hitler křesťanem byl, a prostě jen páchal “extrémně” velké hříchy, nebo zda “ve skutečnosti” křesťanem vůbec nebyl (a věřil spíš v nějaké pohanské božstvo) – ovšem ať tak či onak, rozhodně nebyl ateistou.
Svojimi činmi Hitler neplnil evanjeliové poslanie šírenia zvesti o Kristovi. Biblické texty prekrútil a používal ich na ospravedlnenie rasovej diskriminácie a eugenických rozhodnutí. 


Nacizmus bol kresťanský, lebo Hitler bol kreacionista a autor cituje:
Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát
Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
– Hitler, Mein Kampf


Nacizmus je kresťanský, lebo...citujem:
 Židé byli křesťany pronásledováni stovky let (Židé si přece vynutili Ježíšovu smrt!), a Hitler Němce přesvědčil, že Židé stojí i za bolševickým převratem z roku 1917, že zvěrstva která se v Sovětském dějí jsou dílem právě Židů, a připsal jim i ponížení Německa Versailskou smlouvou.
Apoštolská stolica – ešte pred víťazstvom národného socializmu v Nemecku – pripomínala tradičné učenie Cirkvi, ktoré zavrhuje akúkoľvek rasovo motivovanú nenávisť, vrátane antisemitizmu. Keď si uvedomíme, že práve rasisticky motivovaný antisemitizmus bol jedným z pilierov hitlerovskej ideológie, zbadáme výrečný fakt: 25. marca 1928 Sväté ofícium (najdôležitejšia vatikánska kongregácia zodpovedná za čistotu katolíckeho učenia) vydalo v Ríme dekrét, v ktorom sa okrem iného dočítame: „Katolícka cirkev sa vždy modlila za židovský národ ako za strážcu Božích prisľúbení až do príchodu Ježiša Krista bez ohľadu na jeho neskoršie zaslepenie, ba práve preto. Apoštolská stolica pobádaná týmto duchom lásky chránila tento národ proti nespravodlivému útlaku a tak, ako odmieta akékoľvek hnevy a spory medzi národmi, zvlášť odsudzuje nenávisť namierenú proti národu, ktorý si kedysi Boh vyvolil, tú nenávisť, ktorá sa dnes v hovorovej reči nazýva antisemitizmus.“
O desať rokov neskôr, 13. apríla 1938, vatikánska Kongregácia pre semináre a katolícke univerzity poslala rektorom všetkých katolíckych univerzít list. Obsahoval zoznam súčasných filozofických a antropologických omylov, ktorým sa treba zvlášť vyhýbať na katolíckych univerzitách. Medzi nimi patrilo popredné miesto rasizmu.
http://www.milujtesa.org/nr/historia/svastika_proti_krizu_2.html 

Svätý Otec vyhlásil: „Všimnite si, že Abrahám je nazvaný náš patriarcha, náš predok. Antisemitizmus odporuje myšlienke a vznešenej skutočnosti, ktoré sú v tomto texte vyjadrené. Je to záporné hnutie, na ktorom my, kresťania, nesmieme mať nijaký podiel... Nie, nie je možné, aby sa kresťania podieľali na antisemitizme. Uznávame právo každého na obranu, na využívanie prostriedkov obrany proti všetkému, čo ohrozuje jeho právoplatné záujmy. Avšak antisemitizmus je neprípustný. Duchovne sme semiti.“


Ateista Michal píše, citujem:
Genocida Židů a agresivní politika Německa tedy nespadly z nebe, ale byly výsledkem jedovatého koktejlu společenských nálad, které tehdy v Německu panovaly a vzájemně se posilovaly. Tyto nálady byly pro obyvatele zcela uspokojivě obhajovány a obhájeny v rámci křesťanství, a celkem není důvod myslet si, že tomu všemu nevěřil i sám Hitler a vedení NSDAP.
Ateista Michal pokračuje, citujem:
Pro nás je podstatné, že v rámci křesťanství jsou obhajitelné i nacistické hrůzy, a že i když dnes “všichni víme”, že ta obhajoba byla nesprávná, musíme chtě nechtě přiznat, že křesťanské obyvatelstvo v té době tuto chybnost masově nebylo schopno rozpoznat (výjimky potvrzují pravidlo). Toto považuji za naprosto klíčový fakt.
Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

V skratke si teda pripomenieme niektoré kľúčové rozhodnutia NSDAP vo vzťahu k RKC a kresťanstvu:


1935

Svätý Otec mládeži zhromaždenej v Trevíri o „vojne proti Bohu, proti Ježišovi Kristovi, vojne v mene nového pohanstva“, ktorá práve prebieha v Nemecku.1935

Zákaz zverejňovania článkov s náboženskou tematikou. Počet periodík sa znížil za 5 rokov zo 435 na 124.


1935

Od roku 1935 – a zvlášť po uverejnení encykliky Mit brennender Sorge – nemecká hitlerovská tlač neustávala v kampaniach osočovania katolíckeho duchovenstva. Vulgárny antisemitizmus sa spájal s rovnako brutálnym antikatolicizmom 

( Porovnaj Bezbožnik a Der Sturmer )


1.9.1936

Všetka nemecká mládež musí byť v Hitlerjugen.


1937, gestapo, po zverejnení encykliky odsudzujúcej nacizmus.

„Už nemôže existovať pokoj medzi národnosocialistickým štátom a Katolíckou cirkvou. Nároky Cirkvi, ktoré majú totalitný charakter (!), sú výzvou pre štátnu vládu.“


marec 1938

Po obsadení Rakúska tlačový orgán SS zverejňuje šokujúce odhalenia o nemorálnosti v benediktínskych opátstvach. Dovolím si zacitovať z článku dlhší odsek tak podobný nedávnej štvanici liberálov voči RKC. Citujem:

 „Klérus, ktorý je protinárodný a ktorého nezaujíma osud národa, ktorý je morálne zvrhlý, zločinný a nepriateľsky nastavený voči štátu, nie je žiaduci ani hodný, aby spravoval dobrá, ktoré majú patriť nemeckému národu. Ak sa duchovenstvu odoberú tieto dobrá, nevezme sa mu nič, čo by mu spravodlivo patrilo. Na druhej strane, duchovenstvo získalo tieto pozemky od svojich kniežat, aby ich spravovalo v záujme svojho ľudu, a iste nie preto, aby viedlo nekresťanský život v prepychu a nemravnosti.“

 


máj 1938 , Pius XI.

„K smutným veciam patrí ešte jedna: v Ríme bez akejkoľvek potreby vystavili znak iného kríža, ktorý nie je Kristovým krížom. Stačí to na to, aby sme pochopili, ako veľmi sa musíme modliť, modliť, modliť...“


december 1938, Pius XI.

Pius XI. hovorí o „kríži, ktorý je v nepriateľstve s Kristovým krížom“ („una croce nemica della Croce di Cristo“).február 1939

Sú zrušené všetky katolícke mládežnícke organizácie.

V Hitlerjugend učili mladých Nemcov okrem iného takúto pieseň: „Sme šťastné Hitlerjugend, my nepotrebujeme kresťanské čnosti, pretože naším vodcom je Adolf Hitler, on je náš Spasiteľ a Prostredník.“


1939

Zatvorenie všetkých vzdelávacích inštitúcií v správe cirkví  (v roku 1933 ich bolo asi 15 tisíc! )

http://www.milujtesa.org/nr/historia/svastika_proti_krizu_2.html
Autor článku ďalej pokračuje, citujem:
Dále, vzhledem k tomu, že komunisté chápali své činy jako spravedlivé a nutné (podobně jako fašisté), není nejmenší důvod myslet si, že by celou ideologii nemohli SNADNO přizpůsobit tomu, že Bůh existuje (a s jejich spravedlivými cíli samozřejmě souhlasí, podporuje jejich vůdce, nenávidí buržoazii, kulaky, atd., přesně tak jako v historii nenáviděl hugenoty, kacíře, čarodějnice, nevěřící, Židy, atd.)

No to sa mi len zdá. Takže ak sú ateisti pristihnutí pri páchaní zločinu a masových vrážd, sú ochotní pripustiť aj existnciu Boha, či priamo na nej nástojiť, pokiaľ takým obratom sa očistia od viny. Veď boh im to prikázal.

A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často.

Nuž neviem, v akom stupni opilosti Michal dokončnieval svoj kresťanofóbny článok, ale ospravedlniť zločiny spáchané v mene ateizmu násilím páchaným aj kresťanmi v stredoveku, si vyžaduje naozaj pevný žalúdok a pridržanie si sánky pri brade. Použitie tézy o prípustnosti použitia násilia aj dnes, lebo sa násilie používalo aj včera, dosiahnete, že sa budúce dejiny civilizácie zmenia na dejiny násilia.

A po tomto celom zozname udalostí sa redakcia Spoločnosti Prometheus pýta, citujem:
"Je to iba náhoda, že katolíctvo a fašizmus si našli spoločnú reč - alebo je to zákonité, podmienené samotnou príbuznosťou ideológií, resp.dogiem? (
> , > )
  
Vedia títo ateistickí štváči zo spoločnosti Prometheus hrdo si búšiaci do hrude a ziapajúci na celý internetový svet, akíže to sú  (sekulárni) humanisti, že počas vojny toľko zatracovaný vojnový pápež Pius XII. citujem:

 • Neustále vyzýval bojujúce strany na ukončenie vojenských operácií a otvorene burcoval svetovú verejnosť na odpor voči vojne.

 • V prejave na Vianoce 1939 vyslovil tri základné princípy, ktoré sú na dosiahnutie tohto cieľa potrebné: všeobecné odzbrojenie, uznanie práv menšín a právo každého národa na sebaurčenie.

 • Hoci bol presvedčený, že komunizmus je ešte nebezpečnejší ako fašizmus, odsúdil Hitlerov útok na Sovietsky zväz.

 • Počas celej vojny starostlivo dbal na pomoci obetiam vojny a vojnovým zajatcom

 • Keď Hitler 10. septembra 1943 obsadil Rím, pápež premenil Vatikán na azylové mesto, ktoré poskytovalo ochranu nespočetným masám utečencov, vrátane Židov.

 • Na neoficiálny pokyn pápeža našlo tisíce utečencov útulok v kláštoroch, kostoloch, v budovách cirkevného štátu, ale aj v pápežovom letnom sídle Castel Gandolfo.

 • odsúdil vyhladzovanie ľudí na základe rasových zákonov, osobne pomohol mnohým Židom, alebo presviedčal iných, aby im pomáhali (počas vrcholiacich židovských pogromov vydal predstaveným kláštorov a konventov tajný pokyn, aby v cirkevných budovách ukrývali ohrozených Židov a sám ich konšpiratívne prijímal do pápežských služieb

 • po svojej smrti bol predstaviteľmi štátu Izrael vyhlásený za „spravodlivého Nežida“Halooo ! Tak sa vás pýtam súdruhovia zo spoločnosti Prometheus! Ako je možné, že najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi a katolíctva, podľa vás náboženstva a ideológie zákonite a podmienene príbuznej s nacizmom, bol predstaviteľmi štátu Izrael, tvoreného národom najprenasledovanejším v moderných dejinách Európy, vyhlásený za "spravodlivého Nežida?
Ak sú kresťanstvo a nacizmus tak podobné ideológie, ako je možné, že za "spravodlivého Nežida" nebol vyhlásený aj jeho podmienene a zákonite ideovo príbuzný Adolf Hitler?
Vy, samozvaní humanisti, vyhlasujúci sa za ochrancov menšín, nehanbíte sa šíriť protináboženskú nenávisť?
Musím vysloviť nasledovný osobný názor: Opäť dokazujete, že sekulárny humanizmus má svojou rétorikou a argumentáciou viac spoločné s Hitlerom a goebelsovskou demagógiou ako pravým liberalizmom. Vy nie ste liberáli a nie ste ani humanisti. Ste ideoví pohrobkovia nacizmu. V cieľoch a zámeroch ku kresťanom.
Zneužiť desiatky miliónov obetí svetových vojen, osobitne tragédiu holokaustu, na presadzovanie politických cieľov kariérychtivých ateistov je hyenizmus najhrubšieho zrna.Vážení čitatelia!Pokiaľ stojíte o rozhovor s ľudskými hyenami, napíšte do redakcie spoločnosti Prometheus.
Pripájam aj kontaktný mail:  
 kancelariasp@mail.t-com.sk
Autor: TvojOponent@gmail.com
Odkazy, linky, zdroje:Viete, že...?
 • Hlavný ideológ NSDAP Rosenberg dôrazne odmietal kresťanstvo a považuje sa za hlavného prívrženca novopohanstva v nacistickom hnutí?

  Rosenberg sa usiloval o prepísanie Biblie, jej "dejudizáciu" a premeneniu kresťanstva na nacistický mysticizmus?

  Išlo napríklad o
  1/Sv.Pavol bol zodpovedný za zničenie rasových hodnôt antickej gréckej a rímskej kultúry.
  2/Dogma pekla zničila severského ducha
  3/Prvotný hriech a milosť sú orientálne predstavy, ktoré znehodnotili severskú krv.
  4/Starý zákon a ani židovský národ nie sú vyvolené a mali by sa vrátiť do bájok severských národov.
  5/Ježiš Kristus nebol žid, ale mal severskú krv a jeho predkovia boli Emorejci.

  Je zvláštne, ako si dnešní kresťanofóbni ateisti osvojili tieto protikresťanské zásady a ich obmeny používajú dodnes. Opäť to dôkaz, že bojový ateizmus a nacizmus sú ako bratia.
Úryvok zo stránky

„Ako milovník slobody, v čase keď revolúcia prišla do Nemecka, pozeral som na univerzitu ako na jej obrancu, vediac, že sa vždy vychvaľovala úctou k pravde; ale nie, univerzity ostali ticho. Potom, pozrel som sa na veľkých vydavateľov novín, ktorí predtým slobodu plamenne obhajovali; ale rovnako ako univerzity ostali ticho behom pár krátkych týždňov... Iba Cirkev stála priamo proti ceste Hitlerovej kampane na potlačenie pravdy. Nikdy predtým ma Cirkev špeciálne nezaujímala, ale teraz cítim úžasnú náklonnosť a obdiv pretože Cirkev sama mala guráž a intelektuálnu pravdu a morálnu slobodu. Som nútený vyznať, že ako som ňou predtým pohŕdal, teraz sa k nej úprimne modlím.“
r.1940, Albert Einstein.
Viete, že...?
 • ...papež v květnu 1938 při Hitlerově návštěvě Itálie zavřel bránu Vatikánských muzeí a odjel na několik dní do letní rezidence v Castel Gandolfo
  Zdroj: Katkryptolog
 • Při slavnostním vjezdu Mussoliniho a jeho vzácného hosta na florentské náměstí Piazza San Giovanni zůstalo arcibiskupství jediným neosvětleným palácem se zavřenými okenicemi.
  Zdroj: Katkryptolog 
 • Kardinál Dalla Costa nejenom veřejně apeloval na pomoc pronásledovaným židům, nýbrž otevřel dveře arcibiskupství a organizoval konkrétní záchrannou síť. „Zachovejme veškerá ochranná opatření, avšak neberme na sebe vinu hořkého odmítnutí těch, kteří trpí nevyslovitelným soužením lidí bez přístřeší“, vyzýval italský kardinál své věřící
  Zdroj: Katkryptolog
 • „Pokud se strážci zákona staví mimo jakoukoliv legalitu, výsledek bude vždy a nevyhnutelně katastrofální“, řekl na Štědrý den čtyřicátého třetího roku kardinál Costa (pranierovanie udavačstva a bezprávia štátneho zriadenia - pozn TvojOponent)
  Zdroj: Katkryptolog   

Prečítajte si:

Štítky:

Citujem z diskusie:
Zidia mali byt vyhladeni hned a krestania boli na rade po vitaznej vojne...na to existuju dokazy v podobe rozhovorov Hitlera pri stole a z dennikov Rosenberga a aj Goringa.