Cirkev a charita.


Pomoc núdznym musí byť poskytovaná nezištne a už vonkoncom nesmie byť poskytnutá s úmyslom zdôraznenia morálnej alebo spoločenskej prevahy pomáhajúceho. Cieľom dobročinnosti nie je poníženie človeka, ale navrátenie mu sebavedomia a primeraná pomoc umožňujúca mu návrat do samostatného života alebo zmiernenie utrpenia s vedomím zmysluplnosti života núdzneho.Katolícka dobročinnosť.

 

  
Linky :

 • Misijné dielo detí
 • Misijné dielo sv. apoštola Petra
 • Misijné dielo šírenia viery

631 377,82 €
vyzbieraných
v roku 2014 

13
nových kostolov,
kaplniek a kláštorov 

7 364
podporených detí
v oblasti vzdelávania 

4
podporené
semináre

24 710
detí s prístupom
k zdravotnej pomoci 

475
podporených
kňazov a sestierPracuje s osobami sociálne vylúčenými.


Pre korektnosť treba uviesť, že pomoci núdznym sa venujú aj mnohé iné subjekty aj mimo Cirkvi.Ako príklad uvádzam pár zaujímavých odkazov:(Zoznam niektorých charitatívnych organizácií.)


Okolo roku 300 pnl.

Vzniká staroveká filozovická škola - stoicizmus . Táto prežíva až do prvých storočí kresťanskej éry. Stoicizmus sa tiež niekedy označoval ako predkresťanský myšlienkový prúd, pretože tiež kázal konať dobro a skutky milosrdenstva bez očakávania odmeny, avšak prikazoval absolútne potlačenie citov a ľudskosti.


3.storočie

Na diskusiách kresťanofóbni ateisti radi zdôrazňujú , že kresťanstvo vzniklo až v štvrom storočí a žiadny Kristus teda neexistoval. Historici však potvrdili existenciu prvých foriem kláštorného života už v treťom storočí.Rehoľné sestry vzišli z tradície žien a zasvätených pannien rozhodnuvších sa stráviť život v modlitbách, odriekaní, morálnej čistote a pomoci núdznym.

Ďaľšími významnými postavami počiatkov mníšstva sú sv.Pavol z Téb a sv.Anton .

Dejiny zaznamenali aj extrémne formy pustovníctva. Ako odmietavá reakcia na pustovnícky život vzniklo „cenobitské mníšstvo“.Stálo na presvedčení, že mnísi majú žiť v ľudskom spoločenstve.(sv.Bazil Veľký).

Cieľom tejto témy však nie je mníšstvo jako také, ale jeho vplyv na spoločnosť a kresťanská dobročinnosť všeobecne.Kresťania prinášajú do názorovo pestrého sveta antiky prevratné myšlienky a zásady medziľudských vzťahov, ktoré boli do tých čias nepoznané a neprijateľné. Svoju pomoc kresťania adresujú aj mimo svojho spoločenstva , konajú dobročinné skutky a pomáhajú aj svojim nepriateľom.4.storočie nášho letopočtu.


Dejiny nám zachovali svedectvo o istom rímskom (egyptskom) pohanskom vojakovi, ktorý kedysi v štvrtom storočí užasnutý sledoval správanie kresťanov a ich pomoc chorým a núdznym mužom . Ten vojak sa volal Pachomius a je jedným z tých pohanov, ktorý na základe životnej skúsenosti prijali kresťanstvo.Tento staroveký príbeh nám dokladá, že dobročinnosť je pre kresťanov charakteristická od počiatku kresťanstva.

Pachomius teda prijal kresťanstvo.Stal sa horlivým šíriteľom myšlienok viery, budoval kláštory a bol vôbec prvý, kto pre zorganizovaných mníchov napísal pravidlá.( Nimi sa inšpirovali a mnohé prebrali aj sv.Bazil a sv.Benedikt). Do jeho smrti v ňom založených kláštoroch prebývalo na 7000 mníchov.

Traduje sa, že zakladateľom mníšstva bol sv.Anton, no v skutočnosti to bol sv.Pachomius.Už vo svojich začiatkoch kresťanstva vzniká tradícia obetovania v prospech chudobných či už peňažné zbierky alebo obdarúvavanie darmi zeme , plodinami , časťou úrody. Peňažné dary sa dávali aj do pokladnice kostola. Od veriacich patriacich k hornej spoločenskej vrstve sa vyžadovali aj osobitné milodary.

Veriaci v časoch ranného kresťanstva sa často oddávali trýznivému pôstu a ušetrené peniaze potom darovali v prospech dobročinných cieľov.Dobročinné skutky konali chudobní i bohatí, obyčajní i vznešení.

 • Svätý Augustín založil útulok pre pútnikov, vykúpených otrokov.Chudobným rozdával odev...

 • Svätý Ján Zlatoústy zakladal nemocnice v Konštantinopole.

 • Svätý Cyprián a sv.Efrém pomáhali v časoch morovej nákazy a v obdobiach hladomoru.

 • V čase hladomoru v Arménsku kresťania pomáhali všetkým bez rozdielu náboženského vyznania.Po zániku Rímskeho impéria kláštory sa stávajú vyhľadávanými a zväčša jedinými strediskami pokytovania zdravotnej pomoci .V časoch morálneho , spoločenského a všeobecného úpadku kláštory predstavujú ostrovčeky pokoja a zbožnosti v dobách temna spôsobeného bezprávím a nájazdmi barbarských kmeňov.


Najneskôr v štvrtom storočí Cirkev participovala na zakladaní nemocníc v takej miere, že každé významnejšie mesto už malo nemocnicu poskytujúcu nielen ubytovanie a pomoc pocestným cudzincom, ale pomoc v nich nachádzali aj siroty, vdovy a chudobní a núdzni všeobecne.

Fabiola ako prejav pokánia zakladá v Ríme prvú veľkú nemocnicu.Sama vyhľadávala v uliciach Ríma tých, ktorí potrebovali pomoc v biede a chorobe.

V 4.storočí zakladá nemocnicu v Cézarei Bazil Veľký.V 5 - až 10. storočí sú kláštory i miestom vzdelávania lekárov (klasické obdobie kláštornej medicíny), štúdií starovekých lekárskych písomností.


Roku 814 zomiera Karol Veľký ( považovaný za otca Európy ). Značná časť sociálnej starostlivosti o chudobných, dovtedy sústreďovaná okolo kostolov, sa presúva do kláštorov. Francúzky kráľ Ľudovít IX. nazval kláštory patrimonio pauperum – majetok chudobných. Tento výraz sa používal na cirkevný majetok už od 4.storočia


V časoch križiackych výprav sa do dejín európskych nemocníc významne zapisujú vojenské rády.Osobitne treba spomenúť Rád špitálnikov a rytierov sv.Jána Jeruzalmeského z Rodosu a neskôr z Malty (známi ako johaniti).

V roku 1080 vzniká v Jeruzaleme pozoruhodne veľká nemocnica, ktorá súčasne poskytovala aj ubytovanie a ochranu pre pútnikov. Jeruzalem získaval mnohé dary a donácie, čo svedčí o jeho význame v celoeurópskom meradle. V roku 1131 kráľ Alfonz Aragónsky odkázal johanitom tretinu svojho majetku. Už v priebehu 12.storočia sa mení z útulku na modernú nemocnicu. Neskôr poskytuje svoje služby i nekresťanom , presnejšie moslimom. Do konca 13. storočia johaniti spravujú až 20 nemocníc a domov pre malomocných.


Kresťanská spolupatričnosť a vzájomná pomoc i pomoc nepriateľom boli natoľko pôsobivé, že to uznávali i tí, čo kresťanstvom pohŕdali a odmietali ho.
Zač. 14.storočia.

Z benediktínskeho rádu vzišlo 24 pápežov, 200 kardinálov , 7 000 arcibiskupov , 15 000 biskupov , 1500 kanonizovaných svätcov.

Benediktínsky rád disponoval kláštormi v počte 37 000. Skromný život v benediktínskych kláštoroch priťahoval aj rôznych barbarov.Je možné spomenúť napríklad Franka Karolmana alebo Longobarda Ratchisa.


Do konca 14.storočia vstúpilo do kláštorov aj mnoho svetských významných osobností.To dokazuje na obrovský vplyv kresťanských inštitúcií na formovanie civilizácie. Podľa Thomasa E. Wooda do kláštorov vstúpilo 20 cisárov, 10 cisárovien, 47 kráľov a 50 kráľovien.


16.storočie

Henrich VIII. zrušil kláštory , zhabal majetok mníchom a rozdal či lacno odpredal ho vplyvným ľuďom vo svojej ríši s cieľom si ich zaviazať. Dôvodom na takéto konanie anglického kráľa bolo krivé obvinenie, že kláštory sú semeniskom nemorálnosti a zdrojom škandálov ( aké podobné s mnohými antikresťanskými činmi dneška – pozn. TvojOponent ).V skutočnosti niet pochýb o tom, že hlavným dôvodom na skonšfiškovanie kláštorov a majetku Cirkvi bola len a len hrabivosť kráľa.Sebectvo.

Sociálne dôsledky takéhoto rozhodnutia boli ďalekosiahle a až vtedy si mnohí uvedomili potrebu a význam a najmä záber dobročinnej činnosti týchto inštitúcií. V roku 1536 hnev ľudí nad stratou kláštornej pomoci viedol k ľudovému povstaniu ( Púť milosti – Pilgrimage of Grace ).

Kráľovský žalobca o dva roky zaznamenal, citujem z knihy „Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu“, str.183 :

Skúsenosť, ktorú máme s týmito zrušenými domami , nám jasne ukazuje , že na vaše kráľovstvo tým prišlo a v budúcnosti ešte príde veľké utrpenie , úpadok a veľká chudoba čaká mnohých vašich úbohých poslušných poddaných pre nedostaok pohostinnosti a dobrej starostlivosti , pretože veľmi pomáhala chudobným ľuďom vo všetkých (oblastiach) priliehajúcim k daným kláštorom“.


Kláštory poskytovali chudobným roľníkom pôdu za nízku rentu, ktoré tvorili malé komunity (dnes by sme ich nazvali mikroregionmi) a tie tvorili ich svet. Zrušením kláštorov sa pôda dostala do správy bohatých ľudí bez puta k dejinám oblasti . Zvýšili nájom pôdy a svojimi rozhodnutiami pripravili tisícky roľníkov o živobytie. Chudoba dosiahla hrozivé rozmery.


30.-40.roky 16.storočia

Rozpustenie kláštorov , náboženských spolkov a bratstiev.


18.storočieNa jeseň roku 1789 skonfiškovala revolučná francúzka vláda cirkevný majetok aj napriek varovaniu vtedajšieho arcibiskupa v Aix en Provance, že to povedie k ohrozeniu vzdelávacej a sociálnej podpore Francúzov. Približne o pol stororčie neskôr bolo v krajine o 47 nemocníc menej počet žiakov študujúcich na univerzitách klesol o 38 tisíc (!), z 50 tisíc na 12 tisíc. (Davies, str.11 ; Ako KC budovala záp.civil., str.187 ).


Táto pomoc a solidarita kresťanov so všetkými ľuďmi bez rozdielu je dôvodom na úctu aj medzi intelektuálnymi ateistami a inovercami.A v konečnom rade byť neochotne, ale predsa aj fanatickí ateisti dnes či z minulého alebo predminulého storočia priznávajú, že dobročinnosť kresťanov vtlačila pečať do charakteru Európana a aj samotný fanatický odporca katolicizmu, sám veľký Voltaire , pociťoval úctu k tejto sebaobete.


Autor: TvojOponent , voľne spracované podľa knihyAko Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu“.

Gréci sa zbavujú detí! Pre financie

Citujem: 
Podľa otca Antoniosa z centra pre mládež z chudobných rodín sa za posledné štyri mesiace našlo pred dverami ich centra štvoro detí. Medzi nimi bol aj jednodňový novorodenec.
Hrozný je aj prípad dvojročnej Nataše, ktorú nechala vlastná matka u kňaza ortodoxnej cirkvi. Na svoju obranu povedala len toľko, že je nezamestnaná, žije na ulici a potrebuje pomoc.
Podobné situácie sa odohrávajú aj v charitatívnych organizáciách. Do jednej z nich prišla informácia od samotných rodičov, že majú podvýživené dvojčatá. Tie boli umiestnené do nemocnice. Podvýživou trpela aj ich matka.Pokračovanie tu: http://www.aktuality.sk/clanok/199790/greci-sa-zbavuju-deti-pre-financie/ 

Mám otázku...prečo zúfalí rodičia nosia deti do kláštorov a nie do hniezd eutanázie alebo do centrál sekulárnych humanistov ? Prečo ich nenenchávajú pred centrálami marxistov?Zaujímavé, že človek v núdzi si skôr spomenie na Boha a obráti s nádejou na Cirkev ako na ateistov.
 • Katolícka Cirkev vytvorila dobročinnosť v tej podobe, v akej ju poznáme na Západe.


 • "Bolo to práve náboženstvo, čo dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva."
  Albert Einstein , >


 • Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo... a toto všetko dostanete navyše.“


 • Nové prikázanie vám dávam , aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som miloval ja vás.Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci , ak sa budete navzájom milovať. (Jn 13 , 34 – 45;porov. Jak 4, 11).


 • Zdá sa, že Cirkev bola priekopníkom aj v zakladaní inštitúcií poskytujúcich ošetrenie a vybavených personálom, ktorý určoval diagnózy a predpisoval lieky. Schmidt, Under the Influence


 • Všetky dobročinné inštitúcie pomáhajúce úbožiakom, ktoré dnes ľudstvo má, všetko, čo sa robilo a robí na ochranu núdznych a trpiacich v neistých chvíľach ich života a v každom utrpení, vychádzajú priamo či nepriamo z Katolíckej církvi, ktorá šla príkladom, uskutočňovala túto čnnosť a často na ňu dávala prostriedky.

  Frederick Hunt, spisovateľ • Nemôže byť pochýb , že pokiaľ ide o prax, teóriu, inštitúcie či miesto, ktoré sa jej (Cirkvi) ušlo v rebríčku povinností, sa nemohla dobročinnosť v staroveku ani trochu porovnávať s kresťanskou dobročinnosťou. Takmer všetku materiálnu pomoc zabezpečoval štát, čo bol však politický diktát než zhovievavosť, a zvyk predávať malé deti, časté prípady odhodených detí, ochota chudobných hlásiť sa za gladiátorov a nespočetné hladomory poukazujú na veľké utrpenie.“

W.E.Lecky , tvrdý kritik Cirkvi.


 • pred narodením Krista sa postoj k chorobe neprejavoval súcitom a kresťanstvo má zásluhu na zmierňovaní ľudského utrpenia v rozšírenom meradle.Historik medicíny Fielding Garrison


 • Asi neexistuje na svete nič väčšie, než obeta mladosti a krásy, ktorú prináša nežné pohlavie, často urodzeného pôvodu, pri práci v nemocniciach v úsilí zmierniť ľudské utrpenie, na ktoré je pre nás už len pohľad nanajvýš odpudzujúci“. Voltaire, antikatolícky propagandista z 18.storočia. • Títo bezbožní Galilejčania sýtia nielen svojich vlastných chudobných, ale aj našich; prijímajú ich na svojich agapea, vábia koláčmi, ako sa vábia deti.

Julián Apostata , rímsky cisár a pohan odmietajúci kresťanstvo , sťažujúc sa na láskavosť voči pohanským núdznym


 • Kým pohanskí kňazi zanedbávajú chudobných, nenávidení Galilejčania sa venujú dobročinným skutkom a prejavmi falošného súcitu presadili a uskutočnil svoje škodlivé omyly.Pozrite sa na ich hody a stoly prestreté pre núdznych.Takýto zvyk, u nich bežný, spôsobuje, že sa našimi bohmi pohŕda.

Julián Apostata , rímsky cisár a pohan odmietajúci kresťanstvo , sťažujúc sa na láskavosť


 • Poskytovala jedlo a prístrešie robotníkom , milodary nešťastníkom, a zmierňovala choroby , mor a hlad, ktoré boli v stredoveku až príliš bežné. Keď si všimneme počet počet útulkov a špitálov , štedrosť mníchov a sebaobetovanie sestričiek , nemôžeme pochybovať , že o úbožiakov tej doby bolo aspoň tak dobre postarané ako dnes“

Simon Patten , ekonomický mysliteľ 20.storočia.

 • Všetky dobročinné organizácie pomáhajúce úbožiakom , ktoré dnes ľudstvo má , všetko , čo sa robilo a robí na ochranu núdznych a trpiacich v neistých chvíľach ich života a v každom utrpení, vychádzajú priamo či nepriamo z Katolíckej cirkvi, ktorá šla príkladom , uskutočňovala túto činnosť a často na ňu dávala prostriedky.

Frederick Hurter , spisovateľ 19.storočia , autor životopisu pápeža Inocenta III.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Zobraziť Stiahnuť
  4 kB verzia 1 21. 12. 2010, 13:10 Tvoj Oponent