Zožrali telo Pána Ježiša psy?
Zoznam podstránok
Mienkotvorný portál ateistov so zavádzajúcim názvom "Humanisti" prináša článok rozoberajúci text Dušana Valenta Telo Krista zrejme zožrali psy: Hodnovernosť tradícií o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Administrátor Ján Parada polemizuje s hodnovernosťou uvádzaných faktov a vyjadruje počudovanie nad konšpiráciami ľudí hlásiacich sa ku skepticizmu. Doslovne hodnotí úvahy pána Valentu za varenie z vody.

Ukazuje sa, že článok Dušana Valenta je cielene písaný tak, aby naplnil zámer a ním je spochybniť zmŕtvychvstanie Krista. Všetko ostatné je podriadené tomuto cieľu. Citujem:
Istí si môžeme byť v tom, že evanjeliá už zo svojej podstaty nie sú dôveryhodným zdrojom informácií. Predstavujú neskorú kompiláciou rôznych, navzájom často nekompatibilných tradícií, ktorých účelom nebolo verné podanie histórie, ale presvedčiť ľudí o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Mnohé udalosti, ktoré opisujú, sú zrejme úplne vymyslené. Ako napríklad nájdenie prázdneho hrobu Ježiša. Je totiž pravdepodobné, že Kristove telo nebolo nikdy pochované

Ján Parada teda reaguje ako ateista oprávnene pobúrene a jeho reakcia snáď ani nemohla mať výstižnejší nadpis ako ten, ktorý zvolil: Zožrali ho psy, a basta. Dušan Valent totiž v argumentácii porušil zásady skeptického myslenia.
Ján Parada odkazuje na portál Vybrali.sme, no tento portál ho už stiahol z výberu. Link je neplatný. Napriek tomu, že za článok hlasovali desiatky čitateľov. Link na diskusiu k tomu článku však zostal. (Diskusia stojí za prečítanie)

Kľúčovou myšlienkou textu Dušana Valenta je podľa mňa táto:
Rimania nedovolili pochovávať telá ukrižovaných trestancov. Podľa Ehrmana zo všetkých dostupných dôkazov vyplýva, že „Súčasťou poníženia bolo ponechanie tela na kríži preto, aby sa doňho pustili zdochlinožravé zvieratá.“ Slovami Johna D. Crossa, Ježišovo telo nikto nikdy nepochoval. Zožrali ho psy..

Takže ak ho nenašli, nebolo pochované.

Portál kresťanov http://www.milujtesa.org prináša rozbor biblických veršov dotýkajúcich sa tejto témy. Citujem:


Ježiš zomrel na kríži v piatok o tretej popoludní. O tri hodiny sa mal začať židovský sviatočný deň sabat. Židovský zákon zakazoval umyť mŕtve telo počas sabatu. Navyše telá tých, ktorí boli popravení ukrižovaním, museli byť pochované v ten istý deň. Nesmeli zostať na kríži cez noc. Preto keď Ježiš zomrel, ostávali iba tri hodiny na to, aby pripravili a uskutočnili jeho pohreb.

Predtým však Jozef z Arimatey musel ísť do pevnosti Antónia, aby získal Pilátov súhlas vziať Ježišovo telo, a potom sa vrátiť na Golgotu s rímskym stotníkom, ktorého povinnosťou bolo overiť Ježišovu smrť. Nemali čas, aby telo umyli. Trvalo by to príliš dlho, ak by vykonali všetko podľa predpisov zákona. Pohreb sa musel uskutočniť pred začiatkom sabatu.
Evanjelium hovorí, že Jozefovi z Arimatey pri tom pomáhal Nikodém, ktorý so sebou priniesol okolo sto libier myrhy a aloe. Zobrali Kristovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. „V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko“ (Jn 19, 41–42).
Zavčas ráno v prvý deň po sabate (v nedeľu) sa apoštolovia Peter a Ján dozvedeli od Márie Magdalény, že Ježišovo telo už nie je v hrobe. Bežali k hrobu, ale Ján prišiel prvý. Keď sa nahol, videl na zemi ležať plachty, ale dnu nevošiel. Potom prišiel aj Šimon. Vošiel do hrobu a videl plachty a šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Nebola pri plachtách, lež „osobitne zvinutá na inom mieste“. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý a „videl i uveril“ (Jn 20, 3–8).
Ján uveril v zmŕtvychvstanie vo chvíli, keď videl plachty, do ktorých bolo zavinuté Ježišovo telo. Boli neporušené. Ich stav svedčil o tom, že ich nikto nerozvinul a neodniesol telo a že telo nejakým záhadným spôsobom „prešlo cez“ látku.
Evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš hovoria, že Ježišovo telo bolo zabalené do plátna (sindon). Lukáš tvrdí, že Peter videl v hrobe „plachty“ (othonia), ale sa nezmieňuje o šatke. Ján však spomína „plachty“ (othonia) a „obal“ (enteligmenon), ktorý pokrýval Ježišovo telo. V hrobe teda bolo nejaké plátno ako aj šatka (po grécky: soudarion).
Podľa talianskeho vedca Gina Zaninottiho pochádza grécky výraz „soudarion“ z aramejského slova „sodara“, ktoré označuje „plátno“ rôznych rozmerov, a ktoré sa používa na rôzne účely. Plachta (alebo šatka), do ktorej bolo zabalené Ježišovo telo, bola dlhá asi 4,3 m a široká asi 1,1 m. Táto šatka („sodara“) zakrývala hlavu a celé telo. Jedna polovica ležala pod telom, zatiaľ čo druhá bola preložená cez hlavu a pokrývala vrchnú časť. Takto zakryté telo bolo ovinuté dvoma plátenými pruhmi kolmo k hlavnej „sodare“. Hlava a chodidlá neboli prekryté kolmými pruhmi.
Potom, čo vzkriesené telo „prešlo cez“ pohrebné rúcho, plátno spadlo na zem, lebo ho už nemalo čo držať. Iba šatka („sodara“), ktorá pokrývala celé telo, si zachovala svoj tvar, pretože ju spevnili zaschnutá krv a pot a tiež preto, že bola mimo kolmých pruhov. Takto teda chápe profesor Zaninotti zmysel tejto nejasnej vety v Jánovom opise zmŕtvychvstania: „Šimon Peter [vošiel do hrobu]. Videl tam položené plachty aj šatku („sodara“), ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste“ (Jn 20, 7).
Pohľad na toto pohrebné rúcho, z ktorého Ježišovo telo záhadne zmizlo, bol natoľko presvedčivý, že Ján uveril v zmŕtvychvstanie, hoci ešte nevidel zmŕtvychvstalého Krista.
Zdroj: Videl a uveril - autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr.


V článku Dušana Valenta chýba to dôležité: Podrobné rozobratie židovskej tradície tej doby vrátane oslovenia rabínov a historikov.. Pre tak citlivú tému a argumentačnú náročnosť je žiadúce osloviť odborníkov na dejiny staroveku, doplniť text a argumentáciu citátmi a linkami na dôveryhodné zdroje. Takto žiaľ musím súhlasiť s ateistom Paradom, Valent varil iba z vody.

Kresťana by nemalo poburovať hľadanie súvislostí. Téma je zaiste zaujímavá, prinajmenšom ilustruje kultúrnu tradíciu staroveku a vysporiadanie sa spoločnosti tej doby s javom zločinu a trestu. Valent však vynechal pohľad židov na ponechávanie popravených. Preto je jeho článok iba nedôveryhodným mýtom.


Comments