Ad: Smrť bez kríža.
Zoznam podstránok


Aké by bolo kresťanstvo, ak by bol Ježiš ateista?

(Reakcia na blog Eduarda Chmelára).
Osoba Ježiša Krista zaujíma nielen veriacich, ale aj ateistov. Tí zaujímajú k nemu rôzne postoje. Od úplného a bezpodmienečného odmietania cez spochybňovanie jeho božskosti až o uzurpovanie si jeho myšlienok na podporu kadeakých ideológií.

Ľavicový tzv. humanista
Eduard Chmelár sa v článku „Smrť bez kríža“ ( > ) pokúša o redefiníciu jeho učenia a pretvorenie jeho posolstva do podoby sekulárneho humanizmu. 
Samotný článok je však len vylepšenou verziou z roku 2008, ktorú si môžete prečítať na portále kresťanofóbneho ľavicového štváča Petra Weisenbachera, JeToTak.sk. Mýtus o Kristovi.. Zdá sa, že recyklovanie je dobrá vec aj pre pána Chmelára, všakže.


Z božieho syna urobil legendu, výnimočného človeka či veľkého učiteľa nenásilia. A súčasne produkt recyklácie starovekých mýtov... No zvláštne na jeho postoji je to, že
východiskom na hodnotenie Krista aj pre neho sú evanjeliá ako dôveryhodné a súčasne ich považuje za nedôveryhodné práve pre údajné plagiátorstvo rozprávok národov staroveku. Spôsob, akým prebral jednotlivé myšlienky z evanjelií však zachoval v tajnosti. Podozrenie, že selektoval len účelovo podľa jediného kritéria, sekulárnej výhodnosti, tak nemožno prehliadnuť.


Na podporu svojho zavádzania a účelového pokusu prepisovania podstaty kresťanstva si berie na pomoc citáty iných (iste nielen) ateistov.
Nietzsche. Otakar Funda. Marxista From, Gándhí. Dalajláma (sympatizujúci s marxizmom). Heinrich Heine (spolupracovník Karola Marxa). Baruch Spinoza, židovský filozof, ktorý samozrejme neveril v božiu podstatu Krista. Michel de Montaigne, (sekulárny) humanista a skeptik... a iní. 


Práve ateista
Otakar Funda je zjavne obľúbený autor blogera, ktorého myšlienky majstrovsky recykloval.


Eduard Chmelár je nepochybne majster slova. No tým boli predsa aj iní, napr. Goebels. Na majstrov slova teba byť opatrný. Majú totiž schopnosť demagogického manipulovania poslucháčmi či čitateľmi. Pri podrobnejšom rozoberaní ich textov však nájdete množstvo protirečení. Ich texty sú ľúbivé. Dobre sa počúvajú. Budia dojem dôveryhodnosti až takého druhu, že človek nemá potrebu ich kriticky analyzovať.

A o to sú títo ľudia nebezpečnejší.

Moje pokusy o slušnú a vecnú polemiku s pánom Chmelárom skončili neúspechom. Podobne ako Goebels ani pán Chmelár nezniesol oponentúru. Uchýlil sa k absolútnej cenzúre. Pritom práve odmietanie cenzúry je jedným z dôležitých pilierov sekulárneho humanizmu.


Za pozornosť stojí aj zmätočné používanie rôznych slovesných osôb. V spojitosti s biblickými myšlienkami raz hovorí za mnohých (napr. citujem: Pokrytecky sme prijali jeho učenie len ako nevyhnutnú formalitu, ktorá je potrebná pre dosiahnutie vytýčeného cieľa a osobného prospechu.), no inokedy píše o „nich“ (napr. tu: Uvedomenie si, že kresťania vlastne neberú vážne to najcennejšie, čo na Ježišovi Nazaretskom je, totiž jeho učenie... ). Ako môže niekto tvrdiť o sebe, že prijal učenie Krista ako formalitu? A súčasne na inom mieste túto formalitu kritizovať u kohokoľvek iného len nie u seba?

Čo teda vyčíta pán Chmelár katolíkom?


Obvinenie č. 1: Vypočítavosť a pokrytectvo.
Pán Chmelár cituje z 15. kapitoly  1.listu Pavla Korinťanom, verš číslo 14. :
Ak Kristus nevstal z mŕtvych, márne je naše kázanie, márna je i naša viera
Pán bloger vyčíta katolíkom, že pokrytecky postavili svoju vieru na strachu zo smrti. Na obchode niečo za niečo. Na vypočítavosti. Citujem z jeho blogu:
Neprejavujú mu úctu ako niekomu, kto im ohlásil zrod nového veku, ale ako niekomu, kto si ich čímsi zaviazal. Z hľadiska podstaty Ježišovho učenia je to vlastne až urážlivé.
Zmŕtvychvstanie nazval pán autor ústrednou dogmou kresťanstva. No KKC nepozná výraz "ústredná dogma". Nachádza sa tam nanajvýš ústredná téma (evanjelií) a ňou sú podľa katechizmu (§ 124), citujem:
...je Ježiš Kristus, vtelený Boží Syn, jeho činy, učenie, umučenie a oslávenie, ako aj začiatky jeho Cirkvi pod vedením Ducha Svätého.
Prijať kresťanstvo ako sekulárnu filozofiu je jednoducho nemožné.
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Kristus-skutecne-vstal-z-mrtvych.html 
Kresťanstvo teda nestojí na obchode niečoho za niečo. Ale na zmysluplnosti bytia presahujúcej náš život a smrť. To nie je o vypočítavosti, ale o prijatí viery ako celého komplexu, s dôsledkami a proroctvami.
Bez zmŕtvychvstania sebaobeta nedáva žiadny zmysel. Práve naopak. Škrtnutím náboženského rozmeru je predkladaný iný zmysluplný koncept - sekulárny. Ním je kolotoč revolúcií, boja za ideály, násilia neslýchaných rozmerov, kde láska nenáchádza svoj priestor a ani čas. Evolučný princíp predátorstva sa tak stáva jediným vyústením v živote bez Boha. 
Ako trefne vyhlásil Dostojevskij: Ak niet Boha, všetko je dovolené
Kto a prečo by bol ochotný znášať utrpenie pre rozprávky? Pred voľbou života alebo trýznivej smrti aj ten najväčší pokrytec berie možnosť prvú. Iba viera v čosi zmysluplnejšie človeka donúti vzdať sa života.Obvinenie č. 2: Kostoly sú zbytočné. Zažeňme kresťanov do izieb!
Citujem p. Chmelára: Cirkev obchádza myšlienku z evanjelia podľa Matúša. Citujem: ...ľudia sa nemajú modliť ako pokrytci na verejnosti, ale osamote, zamknutí v tichu svojej izby
Matúš 6:7 
Pre dôslednosť dávam text z Evanjelia podľa Matúša, verše 5 až 8 (zo stránky KBS)
O modlitbe. – 5A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 6Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 7Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
Pánovi Chmelárovi nedochádza, že do kostola a na verejné obrady sa chodí mormálne a je samozrejmé, že aj modlenie je verejné. Vami parafrázovaný citát nič nehovorí o nevyhnutnosti praktizovať vieru len v súkromí. Prehliada to, čo na inom mieste svojho blogu prízvukuje - a to je úmysel. Už samotná myšlienka na páchanie zla je neprípustná. No zacitujem opäť z blogu:
Ježišovo mravné posolstvo je pritom neúprosné: ty nesmieš nielen zabiť, ty nesmieš ani chcieť zabiť. Ba čo viac, ty nesmieš v sebe ani pripustiť pohnútku, ktorá by (v prípade, že by si ju nasledoval) viedla k zabitiu.
Nejde ale len o zabitie. Už samotný úmysel modliť sa s úmyslom divadelného predvádzania sa je neprípustné. Taká modlitba je neprijateľná.
Pán Chmelár teda manipulovatívne (vypočítavo) nabáda k tomu, aby veriaci svoju vieru neprezentovali na verejnosti. Nie aby teatrálne svoju vieru nepredvádzali na ulici. To je ale veľký rozdiel. Verejná účasť na náboženských zhromaždeniach, ak je myslená úprimne a nie s chladnokrvným kalklulom, je v zásade v poriadku.
Tu sa hodí pripomenúť teatrálnu pobožnosť Adolfa Hitlera. No jeho výroky o Prozreteľnosti sekulárni humanisti už neberú len ako pokryteckú vypočítavosť, ale priamo dôkaz kresťanských koreňov nacizmu. Nuž neradi sekulárni humanisti merajú rovnakým metrom... :-)Obvinenie č. 3: Ježiš nebol Syn Boží.
Ježiš sa nikdy
nevyhlásil za syna Boha. 
Evanjeliá sú jediné spisy, ktoré nám prinášajú vyjadrenia Ježiša Krista. Ak teda pán Chmelár tvrdí, že Kristus o sebe nikdy a nikde netvrdil, že je Syn Boží, vychádza jedine z evanjelií. No v nich sa píše čosi iné, ako nám podsunul pán Chmelár:
Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“
Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“
„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“
Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“
Zdroj: Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 9, verš 18.- Lk9,18

A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela ako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš zhovárajúc sa s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stany: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte! A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi. A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa! A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. A keď schádzali s toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal: Nepovedzte nikomu o tom videní, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych!
Zdroj: http://www.oh-seniorat.sk/sk/kazne/dusan-brna/36-jezis-je-bozi-syn

Počas jeho súdu pred židovskými vodcami, Veľkňaz vyžadoval od Ježiša „Prísahou na živého Boha ťa zaväzujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten Syn Boží?“ (Matúš 26:63). A Ježiš odpovedal,
Ty si povedal; len vám hovorím, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch“ (Matúš 26:64). 
Obvinenie č. 4: Kresťanstvo je nekresťanské. :)))
Citujem pána Chmelára:

Kresťanská viera napokon ani nepochádza od Ježiša Nazaretského. Skutočná kresťanská viera vytryskla z rozjatrených emócií jeho frustrovaných prívržencov
Evanjeliá, z ktorých napokon vychádza aj Eduard Chmelár pri selektívnom výbere výrokov, jasne dokladajú, že už prví prívrženci Krista za jeho života uverili, že je Božím Mesiášom - 
Lk9,18Obvinenie č. 5: Kresťanstvo je pohanské...
Citujem pána Chmelára:
Príbeh o ukrižovaní je v evanjeliách doslova prešpikovaný citátmi známymi z textov gréckeho bájoslovia a helenistickej náboženskej literatúry.
Napriek obvineniu z úmyselného klamstva pán Chmelár neposkytol žiadny odkaz alebo dôkaz. A úprimne dosť pochybujem, že by akýsi rybári z blízkeho východu boli odborníci na helenistickú literatúru.
Téma údajného pohanského pôvodu kresťanstva je osobitne spracovaná na podstránkach Je Kristus len replika?Obvinenie č. 6: Nesmrteľnosť je motivujúca.
Citujem pána Chmelára:
Je to ústredná dogma celého kresťanstva, ktorú opakujú všetci teológovia: pre kresťanov nie je dôležité ani tak to, čo Ježiš učil, ako to, že vstal z mŕtvych.
Osobná domnienka pána autora, ktorá je založená na predsudkoch. Bez vypovedacej a faktografickej hodnoty. Len výstrel naslepo.
Okrem toho KKC nepozná výraz "ústredná dogma".
Prechovávanie úcty k filozofom iných kultúr nie je v rozpore s kresťanstvom a pomerne často sa vo vyjadreniach veriacich objavujú aj výroky nekresťanských filozofov. Nemyslím si, že by kresťania upierali duchovný prínos iných svetonázorov pre rozvoj civilizácie.
Všímam si, že pán autor rád zneužíva city čitateľov.
No na zamyslenie stojí aj postoj kresťanov k snahám vedcov o dosiahnutie nesmrteľnosti ( > ) Z logiky pána Chmelára by totiž práve kresťania mali byť prví za. A nie sú... Niečo to škrípe.
O dogmách RKC viac tu:http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=6123,  > Obvinenie č. 7: Prísľub večnosti ako výmenný obchod.
Citujem pána Chmelára:
kresťania nám vlastne oznamujú, že keby im Kristus nesľúbil vzkriesenie, jeho etické normy by pre nich nemali zmysel. Neprejavujú mu úctu ako niekomu, kto im ohlásil zrod nového veku, ale ako niekomu, kto si ich čímsi zaviazal. 
Opäť len predsudky. Myslím si, čisto hypoteticky, že by etické posolstvo kohokoľvek malo zmysel. No taký človek by bol humanista (nemýliť si s popleteným spojením sekulárny humanista, čo je ateistický kresťanofób).
Moralista. Filozof. Nie Syn Boha.
Obvinenie č. 8: Kresťania neberú vážne učenie Krista.
Citujem pána Chmelára:
kresťania vlastne neberú vážne to najcennejšie, čo na Ježišovi Nazaretskom je, totiž jeho učenie
Opäť predsudky. Výroky ad hominem.
S učením Krista sa kresťania zoznamujú cez Bibliu a hlásia sa k nemu ako k ideálu hodnému nasledovania. Tí, čo neberú vážne morálne posolstvo Biblie, sa nazývajú ateisti, sekulárni humanisti, nacisti, komunisti, gejkativisti...atď.
Citujem:
...Každých 5 minút usmrtia vo svete jedného kresťana pre vieru...Zo 100 obetí prenasledovania pre vieru je až 75 kresťanov...
Zdroj tu.
Čo robia sekulárni humanisti pre zastavenie násilia páchaného na kresťanoch? Myslia si snáď ateisti, že vražda je vysnívaný odchod kresťana do večnosti? Pre vieru a presvedčenie zomierajú iba ľudia, ktorí svoje presvedčenie myslia vážne.
Citujem pána Chmelára:
vzkriesenie božstva – to je ošúchaný mýtus prebratý zo starších náboženských tradícií. Je to myšlienka, že nad radikálnym zlom môže zvíťaziť iba radikálna láska, ktorá obetuje všetky podmienky, všetky nároky na zadosťučinenie, vydáva sa až do krajností, bezvýhradne miluje a bezvýhradne odpúšťa.Obvinenie č. 10: Povrchnosť vo viere.
Citujem pána Chmelára:
Očakávanie odmeny zbavuje morálny čin svojho etického významu. 
Citujem z Wikipédie:
Kresťanské dokumenty, ktoré sa nachádzajú v Novom zákone, vznikli medzi druhou polovicou 1. storočia a koncom 2. storočia po Kr. Líčia farizejov ako Ježišových protivníkov, ale tiež aj ako jeho najvýznamnejších diskusných partnerov. V evanjeliách prílišne zdôrazňovaná vonkajškovosť náboženských prejavov farizejov bola označovaná ako pokrytectvo a ako taká sa preniesla aj do dnešnej hovorovej reči:
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! (Mt 23, 27)
Farizeji v Novom zákone zdôrazňujú dodržiavanie predpisov o rituálnej čistote, zatiaľ čo Ježiš, podobne ako (farizejská!) škola rabi Hilela, dával prednosť láske k Bohu a k blížnemu. Dodržiavanie litery zákona je postavené proti dodržiavaniu jeho zmyslu.
Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 5, 20)Obvinenie č. 11: Iba sekularizmus je ten pravý...
Citujem pána Chmelára:
Nie je žiadne vykúpenie, je len triezve, vecné, racionálne kritické, zodpovedné a sústavné riešenie vždy nových problémov.
Dôkaz? Počet obetí triezveho vecného racionálneho kritického zodpovedného a sústavného riešenia dosahuje desiatky miliónov za posledných 5 desaťročí minulého storočia. A nemalý podiel obetí tvoria obete náboženského presvedčenia. Prečo tí so zdravým rozumom majú tak strašne krvavé ruky?

Ak by bol Kristus ateista, najrozšírenejším náboženstvom by bol asi judaizmus.
Kristus by bol významným filozofom staroveku. Možno by sa dnešní ateisti vyznávajúci filozofiu nenásilia nazývali kristovci. Kresťania.
Zrejme by "desatoro" bolo v podobe "sedmora" etickým kodexom kresťanského ateizmu. Kríž by bol symbolom kristovho humanizmu. Neznámy burič Kristus by bol takmer neznámy rovnako ako Seneca. Namiesto kostolov by boli synagógy. Namisto pápeža rabíni. A hlávná fronta ateistov by sa viedla na línii ateizmus-židovstvo. EU by spochybňovala holokaust... A svetu by vládol hákový kríž....


milky945  
 4. 8. 2013, 22:23
Aké by bolo kresťanstvo, ak by bol Ježiš ateista? Ak tomu dobre rozumiem, táto otázka vychádza z ateistického pohľadu na Krista, ktorý propaguje pán Chmelár. O tejto jeho záľube viem už dlhšie. Už som aj reagoval tu na df.sk na jeho obvinenia voči Kresťanom, ktoré postavil na 1. Korint 15,14. Pán Chmelár chce Krista bez Boha, chce oprostiť Krista od božstva, chce prijať a okopírovať jeho hodnoty a lásku ale bez Boha otca. Zabúda nato alebo nepochopil, že Ježiš bol tým všetkým vďaka Otcovi, vďaka Bohu. Takže keby bol Kristus ateista, nebol by tým čím bol, bol by len obyčajný človek a kresťanostvo by ani neexistovalo.
...Pán Chmelár obviňuje kresťanov z vypočítavosť a pokrytectva, lebo vraj postavili svoju vieru na strachu zo smrti a na obchode niečo za niečo. Citujem z jeho článku: „Neprejavujú mu úctu ako niekomu, kto im ohlásil zrod nového veku, ale ako niekomu, kto si ich čímsi zaviazal. Z hľadiska podstaty Ježišovho učenia je to vlastne až urážlivé.“ … Toto svoje tvrdenie postavil na 1. Korint 15,14 a na údajnej dogme, ktorú nedokázal (že taká existuje) a už vôbec nedokázal, že sa údajnou dogmou riadia milíóny veriacich katolíckej cirkvi. 
Týmto nechcem obhajovať katolícku cirkev a jej dogmy, nie som katolík. Obhajujem len pravdu a píšem proti špekuláciam pána Chmelára, lebo jemu tu v skutočnosti ide o niečo celkom iné. Pritom len využíva možno oprvávnenú kritiku cirkvi, aby mohol propagovať Ježiša Krista ako človeka, zbaveného božskej podstaty. Lebo ak Ježiš bol len obyčajný človek, nie boží syn, potom nepotrebujeme Boha nato, byť ako Ježiš. A o to Chmelárovi ide. A ide to ešte ďalej. Ak Kristus bol bez hriechu (to tvrdí Písmo) a bol len obyčajný človek (to tvrdí pán Chmelár), potom aj my môžeme byť bez hriechu. Ale to je v rozpore s Písmom, lebo podľa písma každý človek má hriech okrem JK. Ježiš bol bez hriechu vďaka Otcovi. (Toto som nasekal len v zhustenej forme bez citácii).
Citujem: „Pán Chmelár, podľa mňa, vychádzajúc z „jeho Smrť bez kríža“, chce poukázať na to, že Ježišove prikázania lásky k človeku majú svoj význam aj vtedy, keby bol „len obyčajným smrteľníkom“.“
Si myslel tieto prikázania?
1.P.:Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou,celou mysľou a celou silou! 
2.P.:Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého
Je chválihodné, že Chmelárovi sú blížke tieto prikázania, zvlášť to prvé, keď je ateista.
Comments