แบบสอบถามและแบบสังเกต

แบบสอบถามการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

1.เพศ               ชาย        หญิง

 

2.อายุ...................

 

3.กำลังศึกษาคณะ...................

 

4.สาขา...............

 

5. ชั้นปีที่...........

6.โรคประจำตัว              ไม่มี                       มี  ระบุ................................................

 

7.การออกกำลังกายที่ท่านชื่นชอบ...................................................................

 

8.วิธีออกกำลังกายที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำ...........................................................

 

9.ท่านออกกำลังกายกี่วันต่อสัปดาห์            2 วัน                  3 วัน              5 วัน                ทุกวัน

             อื่น ๆ................................................................................................................................................

10.ช่วงเวลาในการออกกำลังกาย    

              เช้า                          เย็น                    ก่อนนอน            อื่น ๆ…………………………………..

 

11.ระยะเวลาในการออกกำลังกาย...........................................................................

 

12.สถานที่ออกกำลังกาย............................................................................................

 

13.เหตุผลของการออกกำลังกาย.................................................................................

 

14.ประโยชน์ที่ท่านได้รับในการออกกำลังกาย…………………………………………………………

15.ท่านคิดว่าการออกกำลังกายให้ประโยชน์กับท่านจริงหรือไม่              จริง                     ไม่จริง
 
Comments