งานวิจัย

 
 
ชื่อโครงการวิจัย   "พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"


วัตถุประสงค์       1.เพื่อสำรวจวิธีในการออกกำลังกายที่เป็นที่นิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผลที่ได้รับจากการออกกำลังกาย

                       

คำถามวิจัย           1.วิธีออกกำลังกายใดที่ท่านชื่นชอบ
                      
                           2.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการออกกำลังกาย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำวิจัยนี้คือ...ได้รู้วิธีออกกำลังกายแบบใดที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาและเป็นประโยช์ต่อสุขภาพ


สมมุติฐาน (hypothesis) งานวิจัยนี้คือ    นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนิยมการออกกำลังกายเป็นประจำ

ข้อตกลงเบื้องต้น (assumption) งานวิจัยนี้คือ        สำรวจนักศึกษาที่มาออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             

Population ในงานวิจัยนี้ คือ                           นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Sampling method ในงานวิจัยนี้ คือ              วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)    นักศึกษาที่ออกกำลังกาย ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Data collection method ในงานวิจัยนี้คือ      การสังเกต (observation)      และการใช้แบบสอบถาม(questionnaire) 

 

ตัวแปรในงานวิจัยนี้คือ        เพศ อายุ คณะที่ศึกษา สาขาที่ศึกษา  จำนวนนักศึกษาที่ออกกำลังกาย และ วิธีออกกำลังกาย

 
คำนำ

 

                 ความไม่มีโรคและการรักษาโรคสุขภาพเป็นองค์รวมของ  กาย  จิต  สังคมและวิญญาณ  สุขภาพจึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ  ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมและมนุษย์ทุกคนต้องการความมั่นคงทางสุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพและการเสริมสร้างพลังอำนาจให้นักศึกษาสามารถดูแลสุขภาพตนเองโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ  ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า  สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่มีโรคเรื้อรังและเกี่ยวกับพฤติกรรมมากขึ้น ทำให้ต้องปรับระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและผู้ให้บริการต้องมีความเข้าใจสภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนมากขึ้น มีลักษณะการดูแลที่ต่อเนื่องและต้องผสมผสานกับบริการด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์ 

                  ดังนั้นการดูแลสุขภาพโดยวิธีการออกกำลังกาย เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวันรุ่น วัยของนักศึกษา เพื่อที่ร่างกายจะได้มีสมรรถภาพเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น และการมีสุขภาพที่ดีในระหว่างการเรียน นอกจะทำให้มีรูปร่างที่ดี สุขภาพกายแข็งแรงแล้ว ยังจะช่วยให้สุขภาพจิตดีส่งผลถึงการเรียนอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์      เพื่อศึกษาวิธีในการออกกำลังกายที่เป็นที่นิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผลที่ได้รับจากการออกกำลังกาย

 

วิธีการศึกษา   1.กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในระดับปริญญาตรี

                        2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบบสอบถาม และ แบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักศึกษา

                        3.จัดเก็บข้อมูลในแบบสอบถาม และแบบสำรวจ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม

                        4.ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Excle ในการวิเคราะห์ โดยนำแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา เป็นการพรรณนาลักษณะข้อมูลของตัวแปร  โดยใช้ความถี่ (Frequencies)   หาค่าร้อยละ  (Maximum)  และหาค่าต่ำสุด (Minimum) โดยเสนอเป็นตารางเปรียบเทียบค่าคะแนน เพื่อแบ่งระดับต่าง ๆ ของกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา  นำค่าความถี่ในการออกกำลังกายมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

และสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกต นำมารวบรวมวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบความคิดเห็นโดยรวม

                        

                          5.สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผล

                          

ข้อมูลดิบที่ได้จากแบบสอบถาม

การออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิธีการ quest/Obs quest quest quest quest quest quest quest/Obs quest quest/Obs quest quest qust
ระดับการวัด nominal nominal ordinal nominal nominal nom Interval nominal Ratio nominal nominal nominal nominal
depend/independ ind ind ind ind ind/de in in/de in/de in/de de de de de
Unit เพศ คณะที่ศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา โรคประจำตัว การออกกำลังกายที่ชื่นชอบ วิธีที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ออกกำลังกายกี่วันต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาในการออกกำลังกาย ระยะเวลาในการออกกำลังกาย สถานที่ออกกำลังกาย เหตุผลของการออกกำลังกาย ประโยชน์ที่ได้ การออกกำลังกายให้ประโยชน์จริงหรือไม่
1 M วิทยาศาสตร์ 4 ไม่มี แบตมินตัน แบตมินตัน 7 เย็น 3-5 ชั่วโมง ศูนย์กีฬา ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จริง
2 F บริหารศาสตร์ 2 ไม่มี แบตมินตัน ว่ายน้ำ วิ่ง วิ่ง 3 เช้า 30 นาที สนามกีฬา อยากผอมอยากมีสุขภาพดี รู้สึกสดชื่น กระปรีกระเปร่า จริง
3 M วิศวกรรมศาสตร์ 4 ไม่มี วิ่ง ฟุตบอล ฟุตบอล 2 เย็น 30 นาที ศูนย์กีฬา อยากมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จริง
4 M รัฐศาสตร์ 4 ไม่มี วิ่ง ฟุตบอล วิ่ง 3 เย็น 3-4 ชั่วโมง ฟิตเนส สร้างภูมิคุ้มกันโรค ร่างกายแข็งแรง จริง
5 M รัฐศาสตร์ 4 ไม่มี วิ่ง ยกน้ำหนัก ฟุตบอล วิ่ง 3 เย็น 20-30 นาที บริเวณหอพัก คลายเครียด สุขภาพจิตและร่างกายดี จริง
6 M บริหารศาสตร์ 4 ไม่มี วอลเล่ย์บอล วอลเล่ยืบอล 2 เย็น 1 ชั่วโมง  สนามกีฬา อยากมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จริง
7 F นิติศาสตร์ 4 ไม่มี เต้นแอโรบิค เต้นแอโรบิค นาน ๆ  ครั้ง เย็น 1 ชั่วโมง  ศูนย์กีฬา ร่างกายแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง จริง
8 F วิทยาศาสตร์ 4 ไม่มี แบตมินตัน วิ่ง 5 เย็น 2-3 ชั่วโมง โรงยิม เพื่อสุขภาพแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง จริง
9 F วิทยาศาสตร์ 4 ไม่มี เต้นแอโรบิค เต้นแอโรบิค 3 เย็น 2 ชั่วโมง ศูนย์กีฬา เพื่อสุขภาพแข็งแรง กินข้าวอร่อย จริง
10 F วิทยาศาสตร์ 4 ไม่มี เดิน เดิน นาน ๆ  ครั้ง เย็น 10 นาที หนองอีเจม คลายเครียด สุขภาพแข็งแรง จริง
11 M วิทยาศาสตร์ 1 ไม่มี กีฬาหนัก ๆ วิ่ง ว่ายน่ำ  ดันพื้น 7 ก่อนนอน 3 ชั่วโมง  หนองอีเจม ร่างกายแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง จริง
12 M วิทยาศาสตร์ 1 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 7 ก่อนนอน 2 ชั่วโมง ฟิตเนส นอนไม่หหลับ นอนหลับ ไม่จริง
13 M บริหารศาสตร์ 2 ไม่มี ฟุตบอล ฟุตบอล 2 เย็น 1 ชั่วโมง  สนามบาส อยากหายจากปวดหลัง สุขภาพแข็งแรง จริง
14 M วิทยาศาสตร์ 2 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 2 เย็น 30 นาที หนองอีเจม ชอบ สดชื่น รู้สึกดี จริง
15 M วิทยาศาสตร์ 1 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 2 เย็น 1 ชั่วโมง รอบหนองอีเจม ไม่มี สุขภาพแข็งแรง จริง
16 F รัฐศาสตร์ 2 ไม่มี เต้นแอโรบิค เต้นแอโรบิค วิ่ง 3 เย็น 1 ชั่วโมง  เทศบาลตำบลศรีไค เพื่อสุขภาพแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง จริง
17 F บริหารศาสตร์ 2 ไม่มี เล่นกีฬา วิ่ง 4 เย็น เช้า 90 นาที หนองอีเจม เพื่อสุขภาพแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง สดชื่น รู้สึกดี จริง
18 F ว.แพทย์ 2 ไม่มี ว่ายน้ำ ว่ายน้ำ 2 เย็น 30-60 นาที สระว่ายน้ำ ลดความอ้วน คลายเครียด รู้สึกดีที่ได้ว่ายน้ำ จริง
19 F บริหารศาสตร์ 2 ไม่มี เต้นแอโรบิค เต้นแอโรบิค 3 เย็น 30 นาที ห้อง ลดความอ้วน  หน้าท้องลดลง จริง
20 F เกษตรศาสตร์ 1 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 3 เช้า 30 นาที สวนสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง จริง
21 F วิทยาศาสตร์ 1 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 2 เย็น 1 ชั่วโมง รอบหนองอีเจม เพื่อสุขภาพแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง จริง
22 F วิทยาศาสตร์ 1 ไม่มี ว่ายน้ำ ว่ายน้ำ 2 เย็น 1 ชั่วโมง ศูนย์กีฬา สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จริง
23 F วิทยาศาสตร์ 1 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 2 เย็น 1 ชั่วโมง หนองอีเจม เพื่อสุขภาพแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง จริง
24 F นิติศาสตร์ 2 ไม่มี วิ่ง เต้น เต้นแอโรบิค 2 เย็น 30 นาที ฟิตเนส เพื่อสุขภาพแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง จริง
25 M นิติศาสตร์ 3 ไม่มี กระโดดหอสูง วิ่ง 3 เย็น 2 ชั่วโมง สนามกีฬา เพื่อผ่อนคลาย ได้ผ่อนคลาย จริง
26 M นิติศาสตร์ 3 ไม่มี ฟุตบอล วิ่ง 3 เย็น 1 ชั่วโมง  รอบหนองอีเจม เพื่อผ่อนคลาย ร่างกายแข็งแรง จริง
27 M รัฐศาสตร์ 2 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 2 เย็น 1 ช่วโมง ศูนย์กีฬา เพื่อร่างกายแข็งแรง สุขภาพกาย ใจ ดี จริง
28 M นิติศาสตร์ 2 ไม่มี ฟุตบอล ฟุตบอล 5 เย็น 1-2 ชั่วโมง หนองอีเจม อยากมีสุขภาพดี สุขภาพแข็งแรง จริง
29 M นิติศาสตร์ 2 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 2 เย็น 2 ชั่วโมง ศูนย์กีฬา เพื่อสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่าง ร่างกายแข็งแรง จริง
30 M วิศวกรรมศาสตร์ 2 ไม่มี วิ่ง บาส วิ่ง 2 เย็น 2 ชั่วโมง ศูนย์กีฬา เพื่อสุขภาพแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง จริง
31 F รัฐศาสตร์ 3 ไม่มี วิ่ง แบตมินตัน วิ่ง 2 เย็น 45 นาที  หน้าหอพัก ดูแลสุขภาพร่างกาย ร่างกายแข็งแรง สดชื่น รู้สึกดี จริง
32 F รัฐศาสตร์ 3 ภูมิแพ้ โยคะ โยคะ 1 เย็น 30 นาที บริเวณหอพัก อยากมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จริง
33 F รัฐศาสตร์ 3 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 1 เย็น 1-2 ชั่วโมง สนามกีฬา อยากให่เหงื่อออก รู้สึกสดชื่น กระปรีกระเปร่า จริง
34 F บริหารศาสตร์ 3 ไม่มี ว่ายน้ำ วิ่ง แล้วแต่โอกาส เย็น 1-2 ชั่วโมง สวนสุขภาพ เพื่อร่างกายแข็งแรง ร่างกานแข็งแรง จริง
35 F วิทยาศาสตร์ 3 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 3 เย็น 30 นาที สวนสุขภาพ เพื่อสุขภาพแข็งแรง สบายตัว จริง
36 F วิทยาศาสตร์ 3 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 7 เย็น 1 ชั่วโมง หนองอีเจม เพื่อสุขภาพแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง จริง
37 F เกษตรศาสตร์ 3 ไมเกรน วิ่ง วิ่ง 7 เย็น  20 นาที หอ ไม่มี ร่างกายแข็งแรง จริง
38 F ว.แพทย์ 2 ไม่มี แบตมินตัน วิ่ง 2 เย็น 30 นาที อนามัยเจ็ด อยากแข็งแรง รู้สึกสดชื่น กระปรีกระเปร่า จริง
39 F บริหารศาสตร์ 2 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 5 เย็น 1 ชั่วโมง หนองอีเจม ลดความอ้วน ร่างกายแข็งแรง จริง
40 F นิติศาสตร์ 2 ภูมิแพ้ แบตมินตัน เต้นแอโรบิค 2 เช้า 30 นาที ห้อง อยากผอมอยากมีสุขภาพดี น้ำหนักลดลง จริง
41 F วิทยาศาสตร์ 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1 เย็น 31 นาที ไม่มี ไม่มี ไม่มี จริง
42 M นิติศาสตร์ 3 ไม่มี เล่นกีฬา วิ่ง แล้วแต่โอกาส เย็น เช้า 1 ชั่วโมง หนองอีเจม ทำให้สมองปลอดโปร่ง สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จริง
43 M วิศวกรรมศาสตร์ 4 ไม่มี ฟุตบอล ฟุตบอล 3 เย็น 1-2 ชั่วโมง สนามกีฬา ต้องการร่างกายแข็งแรง ทำให้สุขภาพดี จริง
44 M รัฐศาสตร์ 4 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 3 เย็น เช้า 1 ชั่วโมง หนองอีเจม คลายเครียด สุขภาพแข็งแรง จริง
45 F รัฐศาสตร์ 3 ไม่มี วอลเล่ย์บอล วิ่ง  3 เย็น 30 นาที อนามัยเจ็ด เพื่อสุขภาพแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง สดชื่น รู้สึกดี จริง
46 F รัฐศาสตร์ 3 ไม่มี บาสเกตบอล วิ่ง 3 เย็น 1 ชั่วโมง ศูนย์กีฬา ชอบ สุขภาพแข็งแรง จริง
47 F วิทยาศาสตร์ 3 ไม่มี วอลเล่ย์บอล วิ่ง 7 เย็น 2 ชั่วโมง หนองอีเจม สุขภาพดี สุขภาพแข็งแรง จริง
48 F วิทยาศาสตร์ 3 ไม่มี เดิน เดิน 7 เช้า 5 นาที หอ เพื่อสุขภาพแข็งแรง กล้ามเนื้อแข็งแรง จริง
49 F วิทยาศาสตร์ 3 ไม่มี วิ่ง วิ่ง 2 เย็น 30 นาที หนองอีเจม ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จริง
50 M วิทยาศาสตร์ 4 ไม่มี วอลเล่ย์บอล วิ่ง 2 เย็น 1 ชั่วโมง ศูนย์กีฬา สุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยได้ จริง
ĉ
พราวเพ็ญธรรม เรืองศรี,
27 ก.ย. 2553 21:52
ĉ
พราวเพ็ญธรรม เรืองศรี,
14 ก.ย. 2553 23:11
Comments